Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Utilization of 5E constructive instructional model in grammar teaching

Year 2017, Volume 5, Issue 1, 56 - 64, 30.06.2017

Abstract

To be able to adapt to the rapidly changing world, technology and competitive working life, it is required to be good in communication skills and in language efficiency; and this makes a quality education of native language necessary. Regarding this necessity, countries offer a systematic and programmed native language education for their citizens all around the world and shape their education system in accordance with the needs of the era. In 2006, a radical change process took place also in our country and a constructivist education approach was adopted. Within this period, certain actions have been taken with the small-scale changes that were deemed necessary to achieve the projected training outputs. By 2017, the changes in the programs have been continuing. In our educational system, where the constructivist approach is prevalent in general, flexible applications such as including various models that are specific to the certain fields may have a place, as well as these central change and innovation efforts. A model that is suitable to the constructive approach and that can be applied by teachers in the field of native language education is the 5E Instructional Model. In this study, the literature on the "5E Instructional Model", which is appropriate for the constructivist approach and its principles was reviewed and the evidence for the usefulness of the model, which is mostly used in the field of Science, in teaching Turkish, especially in grammar teaching, was examined; and a sample lesson plan has been presented for guiding the teachers.

References

 • Açışlı, Sibel (2014). Genel fizik laboratuvar uygulamalarında 5e öğrenme modeline göre geliştirilen materyallerin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniveristesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 628-641.
 • Ağgül Yalçın, F. ve Avinç Akpınar, İ. (2010). Asit-baz konusunun öğretiminde 5e öğrenme modelinin farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Erzincan University Journal of Science and Technology, 3.(1), 1-17.
 • Aktaş, M. (2013). 5E öğrenme modeli ve işbirlikli öğrenme yönteminin biyoloji dersi başarısına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3).
 • Akyol, H ve Temur, T. (2007). İlköğretimde Türkçe öğretimi. İçinde A Kırkkılıç, A ve H Akyol (Ed.) Kelime hazinesinin geliştirilmesi (s. 195-232). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bayburtlu, Y. S. (2015). 2015 Türkçe dersi öğretim programı ve 2006 Türkçe dersi öğretim programının değerlendirilmesi. Turkısh Studies- İnternational Periodical Fort The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, Volüme 10/15, 137-158.
 • Bıyıklı, E. Ve Yağcı, E. (2014), 5E öğrenme modeline göre düzenlenmiş eğitim durumlarının bilimsel süreç becerilerine etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 15, 45-79.
 • Bozdoğan, A. E. ve Altunçekiç, A. (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarının 5e öğretim modelinin kullanılabilirliği hakkındaki görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi,15, 579-590.
 • Demircioğlu, G., Özmen, H.ve Demircioğlu, H. (2004). Bütünleştirici öğrenme kuramına dayalı olarak geliştirilen etkinliklerin uygulanmasının etkililiğinin araştırılması. Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED), 1 (1), 21-34.
 • Dikici, A., Türker, H. H., ve Özdemir, G. (2010). 5e öğrenme döngüsünün anlamlı öğrenmeye etkisinin incelenmesi. Çukurova Üniveristesi Eğitim Fakültesi Dergisi,39, 100-128.
 • Ergin, İ., Kanlı, U. Ve Tan, M. (2007). Fizik eğitimnde 5e öğrenme modelinin öğrencilerin akademik başarısına etkisinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 191-209.
 • Gök, M. ve Tufan, E. (2014). 5e modelinin ‘müziksel algı ve bilgilenme’ alanında akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. E-Journal of New World Sciences Academy, 611.
 • Gün, Y. (2004). İlköğretim ikinci kademe Türkçe dersi okuma etkinliklerinde karşılaşılan sorunlar. Turkısh Studies- İnternational Periodical Fort The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, Volume 7/4 1961-1977.
 • http://www.dersimizturkce.gen.tr/zamirler/11061-zamirler-cevapli-test.html (Erişim Tarihi:22 Nisan 2017)
 • http://www.dersimizturkce.gen.tr/zamirler/18395-zamirler-bulmaca.html (Erişim Tarihi:22 Nisan 2017).
 • http://www.dersimizturkce.gen.tr/zamirler/3822-zamir-sifat-calisma-kagidi.html (Erişim Tarihi:22 Nisan 2017).
 • İlter, İ. ve Ünal, Ç. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde 5e öğrenme döngüsü modeline dayalı etkinliklerin öğrenme sürecine etkisi: bir eylem araştırması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 181(181), 295-330.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (1995). Türkçe öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Okumuşlar, M. (2007). 5e yapılandırmacı öğretim modeli ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersi işleniş örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24,24.
 • Önder, E. (2011).Fen ve teknoloji dersi “canlılarda üreme, büyüme ve gelişme” ünitesinde kullanılan yapılandırmacı 5e öğrenme modelinin 6. Sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisi.(Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Öztürk Geren, N. ve Dökme, İ. (2015). 5e öğrenme modeline dayalı etkinliklerin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve akademik başarılarına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11(1).
 • Saka, A. ve Akdeniz, A.R. (2006). Genetik konusunda bilgisayar destekli materyal geliştirilmesi ve 5e modeline göre uygulanması. The Turkish Online Journal of Educational Technology–(TOJET), 5 (1), 14.
 • T.T.K.B.- (2015). Türkçe 6-8. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB Yayıncılık.
 • Turan, S.. (2013).Fuat Sezgin, Bilim tarihi sohbetleri. İstanbul: Timaş yayınları
 • Yıldız, E. (2008). 5e modelinin kullanıldığı kavramsal değişime dayalı öğretimde üst bilişin etkileri: 7. Sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik bir uygulama. (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

5E yapılandırmacı öğretim modelinin dil bilgisi öğretiminde kullanımı

Year 2017, Volume 5, Issue 1, 56 - 64, 30.06.2017

Abstract

Hızla değişen dünyaya, teknolojiye ve rekabetçi çalışma yaşamına uyum sağlamanın koşulu iletişim becerilerinde ve dil yeterliliklerinde iyi durumda olmaktan geçmektedir. Bu da nitelikli bir ana dili eğitimini gerekli kılmaktadır. Bu gereklilik sebebiyle dünyanın her yerinde ülkeler vatandaşları için sistemli ve programlı bir ana dili eğitimi sunmakta, verdiği eğitimi çağın ihtiyaçlarına uygun olarak şekillendirmektedir. Ülkemizde de 2006 yılında köklü bir değişim süreci yaşanmış ve yapılandırmacı eğitim yaklaşımı benimsenmiştir. Aradan geçen yıllar içinde gerek görülen küçük boyutta değişikliklerle öngörülen eğitim çıktılarına ulaşmaya yönelik adımlar atılagelmiştir. 2017 yılı itibari ile de programlardaki değişim devam etmektedir. Genel olarak yapılandırmacı yaklaşımın hâkim olduğu eğitim sistemimizde bu merkezî değişim ve yenileşme çabalarının yanında, alanlara özgü farklı modellerin uygulamaya dâhil edilmesi gibi esnek uygulamalar da kendine yer bulabilmektedir.  Ana dili eğitimi alanında öğretmenlerce uygulanabilecek yapılandırmacı yaklaşım genel çerçevesine uygun modellerden biri de 5E Öğretim Modeli’dir. Bu çalışmada yapılandırmacı yaklaşıma ve prensiplerine uygun olan “5E Öğretim Modeli”  ile ilgili alan yazın taranmış ve çoğunlukla Fen Bilimleri alanında kullanılan modelin Türkçe derslerinde özellikle de dil bilgisi öğretiminde kullanılabilirliğine yönelik kanıtlar incelenmiştir. Öğretmenlere yol göstermesi açısından örnek bir ders işleniş planı da sunulmuştur.

References

 • Açışlı, Sibel (2014). Genel fizik laboratuvar uygulamalarında 5e öğrenme modeline göre geliştirilen materyallerin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniveristesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 628-641.
 • Ağgül Yalçın, F. ve Avinç Akpınar, İ. (2010). Asit-baz konusunun öğretiminde 5e öğrenme modelinin farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Erzincan University Journal of Science and Technology, 3.(1), 1-17.
 • Aktaş, M. (2013). 5E öğrenme modeli ve işbirlikli öğrenme yönteminin biyoloji dersi başarısına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3).
 • Akyol, H ve Temur, T. (2007). İlköğretimde Türkçe öğretimi. İçinde A Kırkkılıç, A ve H Akyol (Ed.) Kelime hazinesinin geliştirilmesi (s. 195-232). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bayburtlu, Y. S. (2015). 2015 Türkçe dersi öğretim programı ve 2006 Türkçe dersi öğretim programının değerlendirilmesi. Turkısh Studies- İnternational Periodical Fort The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, Volüme 10/15, 137-158.
 • Bıyıklı, E. Ve Yağcı, E. (2014), 5E öğrenme modeline göre düzenlenmiş eğitim durumlarının bilimsel süreç becerilerine etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 15, 45-79.
 • Bozdoğan, A. E. ve Altunçekiç, A. (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarının 5e öğretim modelinin kullanılabilirliği hakkındaki görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi,15, 579-590.
 • Demircioğlu, G., Özmen, H.ve Demircioğlu, H. (2004). Bütünleştirici öğrenme kuramına dayalı olarak geliştirilen etkinliklerin uygulanmasının etkililiğinin araştırılması. Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED), 1 (1), 21-34.
 • Dikici, A., Türker, H. H., ve Özdemir, G. (2010). 5e öğrenme döngüsünün anlamlı öğrenmeye etkisinin incelenmesi. Çukurova Üniveristesi Eğitim Fakültesi Dergisi,39, 100-128.
 • Ergin, İ., Kanlı, U. Ve Tan, M. (2007). Fizik eğitimnde 5e öğrenme modelinin öğrencilerin akademik başarısına etkisinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 191-209.
 • Gök, M. ve Tufan, E. (2014). 5e modelinin ‘müziksel algı ve bilgilenme’ alanında akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. E-Journal of New World Sciences Academy, 611.
 • Gün, Y. (2004). İlköğretim ikinci kademe Türkçe dersi okuma etkinliklerinde karşılaşılan sorunlar. Turkısh Studies- İnternational Periodical Fort The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, Volume 7/4 1961-1977.
 • http://www.dersimizturkce.gen.tr/zamirler/11061-zamirler-cevapli-test.html (Erişim Tarihi:22 Nisan 2017)
 • http://www.dersimizturkce.gen.tr/zamirler/18395-zamirler-bulmaca.html (Erişim Tarihi:22 Nisan 2017).
 • http://www.dersimizturkce.gen.tr/zamirler/3822-zamir-sifat-calisma-kagidi.html (Erişim Tarihi:22 Nisan 2017).
 • İlter, İ. ve Ünal, Ç. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde 5e öğrenme döngüsü modeline dayalı etkinliklerin öğrenme sürecine etkisi: bir eylem araştırması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 181(181), 295-330.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (1995). Türkçe öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Okumuşlar, M. (2007). 5e yapılandırmacı öğretim modeli ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersi işleniş örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24,24.
 • Önder, E. (2011).Fen ve teknoloji dersi “canlılarda üreme, büyüme ve gelişme” ünitesinde kullanılan yapılandırmacı 5e öğrenme modelinin 6. Sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisi.(Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Öztürk Geren, N. ve Dökme, İ. (2015). 5e öğrenme modeline dayalı etkinliklerin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve akademik başarılarına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11(1).
 • Saka, A. ve Akdeniz, A.R. (2006). Genetik konusunda bilgisayar destekli materyal geliştirilmesi ve 5e modeline göre uygulanması. The Turkish Online Journal of Educational Technology–(TOJET), 5 (1), 14.
 • T.T.K.B.- (2015). Türkçe 6-8. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB Yayıncılık.
 • Turan, S.. (2013).Fuat Sezgin, Bilim tarihi sohbetleri. İstanbul: Timaş yayınları
 • Yıldız, E. (2008). 5e modelinin kullanıldığı kavramsal değişime dayalı öğretimde üst bilişin etkileri: 7. Sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik bir uygulama. (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Banu Özdemir>
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Yardımcı Doçent Doktor
Türkiye


Hande Balkan>
Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi
Türkçe Öğretmeni

Publication Date June 30, 2017
Application Date June 4, 2017
Acceptance Date
Published in Issue Year 2017, Volume 5, Issue 1

Cite

APA Özdemir, B. & Balkan, H. (2017). 5E yapılandırmacı öğretim modelinin dil bilgisi öğretiminde kullanımı . Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları , 5 (1) , 56-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/oyea/issue/30325/318545


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.