Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Dördüncü sınıf öğrencilerinin yazmanın ergonomik unsurları açısından incelenmesi

Year 2019, Volume 7, Issue 1, 1 - 14, 30.06.2019
https://doi.org/10.35233/oyea.519944

Abstract

Yazma en zor kazanılan dil becerisidir. Zira yazarken aynı anda kullanılan; tamamı uygulama ile kazanılan; birbirlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen ve ayrı ayrı düşünülüp geliştirilebilen çok sayıda beceriyi ustalıkla kullanmak gerekir. Bu beceriler bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışların birer örüntüsüdür Yazmaya etki eden ve yazma becerisinin kazandırılması aşamasında öğretilmesi gereken psiko-motor davranışlar yazmanın ergonomisi olarak düşünülmelidir. Bu çalışmanın amacı, dördüncü sınıf öğrencilerinin yazma esnasında yaptıkları yazmanın ergonomisine uygun olmayan davranışlarını ve bu davranışlarından hangilerini ne ölçüde yaptıklarını tespit etmektir.

Araştırmanın yöntemi olayları ve olguları doğal koşulları içerisinde incelemeyi hedefleyen alan araştırması yöntemidir. Bunun için bir nitel araştırma tekniği olan gözlem tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evreni Yozgat merkeze bağlı köy ve kasabalardaki ilkokullarda öğrenimine devam eden dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Bu evrenden toplam 203 dördüncü sınıf öğrencisi araştırmada örneklem olarak seçilmiştir.

Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin en çok kalem tutuşla ile ilgili hatalar yaptıkları gözlenmiştir. Öğrenciler kalem tutuşla ilgili daha çok işaret parmağına çok fazla baskı yapma, yazan elin ayasının/kenarının kâğıda sürtünmesi, kalemin yazmayan ucunun yanlış tarafı göstermesi, yazan kolu yanlış konumlandırma, bileği yanlış konumlandırma ve yazan kolun kâğıda sürtünmesi; doğru oturuşla ilgili olarak en çok gözle kâğıt arasındaki mesafeyi ayarlamama, boştaki el üzerine yatma ve ayaklarını doğru şekilde konumlandıramama; boştaki eli kullanmada ise kâğıdı yanlış yerden tutup sabitleme hatalarını yapmaktadırlar. Öğrencilerin kâğıdı konumlandırmada nispeten daha az hata yaptıkları gözlenmiştir. Öğrencilerin sadece %7,3’ünün yazmanın ergonomisi açısından hatasız yazdıkları gözlenmiştir. 

References

  • Ak, B. D. ve Kesik, F. S. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Balkanlı öğrencilerin yazılı anlatımda yaptıkları hatalar üzerine tespitler. Uluslararası Dil Ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, 100-119.Akyol, H. (2005). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.Akyol, H. (2000). Yazı Öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, 146, 37-48.Amundson, S. J. (1995). Eveluation children’s handwriting. USA: O.T. Kids.Arı, G. (2010). Altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin yazdığı hikâye edici metinlerin değerlendirilmesi. TÜBAR, 15(27), 43-75. Arseven, C. (1992). Yazı. Sanat Ansiklopedisi V. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 141. Ayrancı, B. (2018). Eğitim fakültesi öğrencilerinin yazılı anlatım dersi uygulamalarında alanlarına özgü etkinlik oluşturma çalışmaları. Zeıtschrıft Für Dıe Welt Der Türken, 10 (1), 143-157.Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: Pegema Yayıncılık.Baldini, M. (2000). İletişim Tarihi. İstanbul: Avcıol Basım Yayın.Başaran, M. (2006). İlkokuma-Yazma Öğretimi Sürecinde Öğrencilerin Yaptıkları Yazım Yanlışlıkları. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi. (14-16 Nisan 2006). Ankara: Gazi Üniversitesi. Başaran, M. ve Karatay, H. (2005). Eğik El Yazısı Öğretimi. MEB Dergisi, 168, 48-60Beaty, J.J. ve Bratt, L. (2007). Early literacy in preschool and kindergarten a multicultural perspective (2th ed.). New Jersey: Pearson Education Inc.Cerit, Y., Akgün, N., Yıldız, K. ve Soysal, M. R. (2014). Yeni Eğitim Sisteminin (4+4+4) Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Bolu İl Örneği). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 59-82.Cömert, Ö. ve Aktaş, M. (2011). Matematik eğitiminde kullanılan simetrinin uygulandığı bir şeklin türkçe ve ilköğretim matematik öğretmenliği 1. Sınıf öğrencilerinin yazma becerilerine etkisi. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken, 3(2), 99-111.Çamurcu, D. (2011). Yüksek öğrenimine yeni başlayan türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 29, 503-518 Çerçi, A. ve Bardakçı, M. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarına yönelik yanlış çözümlemesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 695-715.Çetin Şimşek, Ö. (2014). Okul Öncesi Dönemindeki Çocukların Yazı Farkındalığı ve Yazmaya Hazırlık Becerilerinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(3) 342-360.Donoughue, C. (2009). Yazının öyküsü. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.Dennis, J. L., ve Swinth, Y. (2001). Pencil grasp and children’s handwriting legibility during different length writing tasks. American Journal of Occupational Therapy, 55, 175–183.Erden Tantekin, F. ve Altun D. (2014). Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim ve ilköğretime geçiş süreci hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 13(2), 481‐502. Hamzadayı, E. ve Çetinkaya, G. (2011). Yazılı anlatımı düzenlemede akran dönütleri: dönüt türleri, öğrenci algıları. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 147-165. Havens M. C. (2002). Emergent writing in precshool (yayınlanmamış doktora tezi). The State University of New Jersey, New Jersey. Hırçın, S. (1995). Çiviyazısı. İstanbul: Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınlarıİşeri, K. ve Ünal, E. (2010). Yazma eğilimi ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 35(155), 104-117.Işıl, Bedri (1991). Ergonomi. İzmit: Yıldız Ün. Yayınları Güler C (2003). Ergonomiye Giriş. Ankara: Ankara Tabip Odası.Karaalioğlu, S. K. (1995). Sözlü yazılı kompozisyon konuşmak ve yazmak sanatı. İstanbul: İnkılâp Kitapevi.Kırbaş, A. ve Orhan, S. (2011). Görsel materyallerle desteklenmiş yazma çalışmalarının öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Turkish Studies, 6(4), 705-714. Koziatek, S. M., ve Powell, N. J. (2003). Pencil grips, legibility and speed of fourth-graders’ writing in cursive. American Journal of Occupational Therapy, 57(3), 284-288.Özerk, M. R., Handorff, C. A., ve Özerk, K. (2011). Assessment of bilingual children with inattention, over activity and impulsivity–Challenges and solutions. International Electronic Journal of Elementary Education, 3(3), 193-212.Taner. D. (2000). Fonksiyonel anatomi ekstremiteler ve sırt bölgesi (2. Basım). Ankara: Palme Yayın Dağıtım Pazarlama.Tok, R. ve Erdoğan, Ö. (2017) İlkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 1003-1024. Taylor, J. (2006). Developing handwriting skills. Stackhouse, J.(Eds.) A practitioner's handbook. Dislexia. Speech and language (2nd Edition), (229-252). London: Whurr PublishersTseng, M. H. (1998). Development of pencil grip position in preschool children. Occupational Therapy Journal of Research,18, 207–224.Yıldırım, A. ve Simsek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.Yıldırım, K., ve Ateş, S. (2010). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı uygulamalarına ilişkin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 57-71.Yıldız, M., Açan, M., Berber, V., Bulut, S. ve Zalimhan, R. (2015). İlkokul öğrencilerinin yazma sürecindeki ergonomik tercihleri: tutma, el tercihi, oturuş ve kâğıt pozisyonu. International Journal Of Social Science, 40, 61-71.Yılmaz, A. ve McMullan, M. B. (2010). Head Start Sınıflarında Erken Okuma-Yazma Müfredatını Geliştirmeye Yönelik Bir Çalışma. Eğitim ve Bilim, 35(158) 169-183.Uzar, N (1999). Türkiye’de ilköğretim basamağında yazı eğitimi ve yazı öğretimi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış doktora tezi.

Year 2019, Volume 7, Issue 1, 1 - 14, 30.06.2019
https://doi.org/10.35233/oyea.519944

Abstract

References

  • Ak, B. D. ve Kesik, F. S. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Balkanlı öğrencilerin yazılı anlatımda yaptıkları hatalar üzerine tespitler. Uluslararası Dil Ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, 100-119.Akyol, H. (2005). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.Akyol, H. (2000). Yazı Öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, 146, 37-48.Amundson, S. J. (1995). Eveluation children’s handwriting. USA: O.T. Kids.Arı, G. (2010). Altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin yazdığı hikâye edici metinlerin değerlendirilmesi. TÜBAR, 15(27), 43-75. Arseven, C. (1992). Yazı. Sanat Ansiklopedisi V. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 141. Ayrancı, B. (2018). Eğitim fakültesi öğrencilerinin yazılı anlatım dersi uygulamalarında alanlarına özgü etkinlik oluşturma çalışmaları. Zeıtschrıft Für Dıe Welt Der Türken, 10 (1), 143-157.Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: Pegema Yayıncılık.Baldini, M. (2000). İletişim Tarihi. İstanbul: Avcıol Basım Yayın.Başaran, M. (2006). İlkokuma-Yazma Öğretimi Sürecinde Öğrencilerin Yaptıkları Yazım Yanlışlıkları. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi. (14-16 Nisan 2006). Ankara: Gazi Üniversitesi. Başaran, M. ve Karatay, H. (2005). Eğik El Yazısı Öğretimi. MEB Dergisi, 168, 48-60Beaty, J.J. ve Bratt, L. (2007). Early literacy in preschool and kindergarten a multicultural perspective (2th ed.). New Jersey: Pearson Education Inc.Cerit, Y., Akgün, N., Yıldız, K. ve Soysal, M. R. (2014). Yeni Eğitim Sisteminin (4+4+4) Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Bolu İl Örneği). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 59-82.Cömert, Ö. ve Aktaş, M. (2011). Matematik eğitiminde kullanılan simetrinin uygulandığı bir şeklin türkçe ve ilköğretim matematik öğretmenliği 1. Sınıf öğrencilerinin yazma becerilerine etkisi. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken, 3(2), 99-111.Çamurcu, D. (2011). Yüksek öğrenimine yeni başlayan türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 29, 503-518 Çerçi, A. ve Bardakçı, M. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarına yönelik yanlış çözümlemesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 695-715.Çetin Şimşek, Ö. (2014). Okul Öncesi Dönemindeki Çocukların Yazı Farkındalığı ve Yazmaya Hazırlık Becerilerinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(3) 342-360.Donoughue, C. (2009). Yazının öyküsü. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.Dennis, J. L., ve Swinth, Y. (2001). Pencil grasp and children’s handwriting legibility during different length writing tasks. American Journal of Occupational Therapy, 55, 175–183.Erden Tantekin, F. ve Altun D. (2014). Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim ve ilköğretime geçiş süreci hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 13(2), 481‐502. Hamzadayı, E. ve Çetinkaya, G. (2011). Yazılı anlatımı düzenlemede akran dönütleri: dönüt türleri, öğrenci algıları. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 147-165. Havens M. C. (2002). Emergent writing in precshool (yayınlanmamış doktora tezi). The State University of New Jersey, New Jersey. Hırçın, S. (1995). Çiviyazısı. İstanbul: Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınlarıİşeri, K. ve Ünal, E. (2010). Yazma eğilimi ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 35(155), 104-117.Işıl, Bedri (1991). Ergonomi. İzmit: Yıldız Ün. Yayınları Güler C (2003). Ergonomiye Giriş. Ankara: Ankara Tabip Odası.Karaalioğlu, S. K. (1995). Sözlü yazılı kompozisyon konuşmak ve yazmak sanatı. İstanbul: İnkılâp Kitapevi.Kırbaş, A. ve Orhan, S. (2011). Görsel materyallerle desteklenmiş yazma çalışmalarının öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Turkish Studies, 6(4), 705-714. Koziatek, S. M., ve Powell, N. J. (2003). Pencil grips, legibility and speed of fourth-graders’ writing in cursive. American Journal of Occupational Therapy, 57(3), 284-288.Özerk, M. R., Handorff, C. A., ve Özerk, K. (2011). Assessment of bilingual children with inattention, over activity and impulsivity–Challenges and solutions. International Electronic Journal of Elementary Education, 3(3), 193-212.Taner. D. (2000). Fonksiyonel anatomi ekstremiteler ve sırt bölgesi (2. Basım). Ankara: Palme Yayın Dağıtım Pazarlama.Tok, R. ve Erdoğan, Ö. (2017) İlkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 1003-1024. Taylor, J. (2006). Developing handwriting skills. Stackhouse, J.(Eds.) A practitioner's handbook. Dislexia. Speech and language (2nd Edition), (229-252). London: Whurr PublishersTseng, M. H. (1998). Development of pencil grip position in preschool children. Occupational Therapy Journal of Research,18, 207–224.Yıldırım, A. ve Simsek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.Yıldırım, K., ve Ateş, S. (2010). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı uygulamalarına ilişkin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 57-71.Yıldız, M., Açan, M., Berber, V., Bulut, S. ve Zalimhan, R. (2015). İlkokul öğrencilerinin yazma sürecindeki ergonomik tercihleri: tutma, el tercihi, oturuş ve kâğıt pozisyonu. International Journal Of Social Science, 40, 61-71.Yılmaz, A. ve McMullan, M. B. (2010). Head Start Sınıflarında Erken Okuma-Yazma Müfredatını Geliştirmeye Yönelik Bir Çalışma. Eğitim ve Bilim, 35(158) 169-183.Uzar, N (1999). Türkiye’de ilköğretim basamağında yazı eğitimi ve yazı öğretimi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış doktora tezi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Mustafa BAŞARAN> (Primary Author)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1684-5852
Türkiye


Hayati AKYOL>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye

Publication Date June 30, 2019
Application Date January 31, 2019
Acceptance Date May 29, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 7, Issue 1

Cite

APA Başaran, M. & Akyol, H. (2019). Dördüncü sınıf öğrencilerinin yazmanın ergonomik unsurları açısından incelenmesi . Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları , 7 (1) , 1-14 . DOI: 10.35233/oyea.519944


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.