Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Türkiye’de ilkokulda öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin yazma becerisine ilişkin öğretmen görüşleri

Year 2019, Volume 7, Issue 2, 71 - 86, 31.12.2019
https://doi.org/10.35233/oyea.648597

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de ilkokulda öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin yazma becerisine ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, Şanlıurfa ili merkez ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı dört devlet ilkokulunda, sınıfında Suriyeli öğrenci bulunan 30 gönüllü öğretmen oluşturmaktadır. Suriyeli öğrencilerin yoğun olması bu bölgenin seçilmesinde etkili olmuştur. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen Türkiye’de İlkokulda Öğrenim Gören Suriyeli Öğrencilerin Yazma Becerisine İlişkin Öğretmen Görüşleri Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu ve Kişisel Bilgi Formu ile veriler toplanmıştır. Görüşme formları oluşturulurken yabancılara Türkçe öğretimi alanında uzman iki öğretim üyesinden görüş alınmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda Türkiye’de ilkokulda öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin yazma becerisinin genel olarak düşük düzeyde olmasına karşın yazmaya istekli oldukları, mevcut programın faydalı fakat yetersiz olduğu, yazma sürecinde birçok sorunla karşılaşıldığı ve en önemli sorunun kelime hazinesi yetersizliği ve kelimelerin Türkçe karşılıklarını bilmeme gibi söz varlığı problemleri olduğu, karşılaşılan sorunlara yönelik öğretmenlerin çeşitli yöntem/teknik, etkinlik/materyal kullandıkları, Suriyeli öğrencilerin yazma becerisini daha etkili kazandırmaya yönelik okula başlamadan önce öğrencilerin Türkçe eğitimi alması gerektiği başta olmak üzere öğretmenlerin çeşitli önerilerinin olduğu belirlenmiştir.

References

 • Akkaya, A. (2013). Suriyeli mültecilerin Türkçe algıları. EKEV Akademi Dergisi, 17/56, 179-190.
 • Aykırı, K. (2017). Sınıf öğretmenlerinin sınıflarındaki Suriyeli öğrencilerinin eğitim durumlarına ilişkin görüşleri. Turkish Journal of Primary Education, 2, 44-56.
 • Büyükikiz, K. K. ve Çangal, Ö. (2016). Suriyeli misafir öğrencilere Türkçe öğretimi projesi üzerine bir değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5/3, 1414-1430.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çiftçi, Y. ve Aydın, H. (2014). Türkiye’de çok kültürlü eğitimin gerekliliği üzerine bir çalışma. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33/1, 197-218.
 • Demir, T. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde materyal yetkinliği –ders kitapları-. Dil Dergisi, 166, 43-52.
 • Demirel, Ö. (1999). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Dönmez, M. İ. ve Paksoy, S. (2015). Türkiye’de öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğrenmede karşılaştıkları sorunlar üzerine bir araştırma: Kilis 7 Aralık Üniversitesi örneği. International Journal of Languages’ Eduction and Teaching, 1907-1919.
 • Erdem, C. (2017). Sınıfında mülteci öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları öğretimsel sorunlar ve çözüme dair önerileri. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1/1, 26-42.
 • Geçici Koruma Yönetmeliği (2014) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-15-1.pdf adresinden 26/08/2019 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Gündüz, O. ve Şimşek, T. (2012). Uygulamalı yazma eğitimi el kitabı (2. Baskı). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2016). 2016 Türkiye Göç Raporu. https://www.goc.gov.tr/kurumlar/goc.gov.tr/YillikGocRaporlari/2016_yiik_goc_raporu_haziran.pdf adresinden 26/08/2019 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2019). Geçici Koruma. https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 adresinden 26/08/2019 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Gürbüz, R. ve Güleç, İ. (2016). Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrencilerin Türkçeye ilişkin görüşleri: Sakarya Üniversitesi örneği. Sakarya University Journal of Education, 6/2, 141-153.
 • İmamoğlu, H. V. ve Çalışkan, E. (2017). Yabancı uyruklu öğrencilerin devlet okullarında ilkokul eğitimine dair öğretmen görüşleri: Sinop ili örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7/2, 529-546.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kardeş, S. ve Akman, B. (2018). Suriyeli mültecilerin eğitimine yönelik öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 17/3, 1224-1237.
 • Keskinkılıç Kara, S. B. ve Şentürk Tüysüzler, B. (2017). Sığınmacı öğrencilerin eğitimi sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin yönetici, öğretmen ve veli görüşleri.
 • Akamedik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5/44, 236-250.
 • Koçoğlu, A. ve Yanpar Yelken, T. (2018). Suriyeli öğrencilere Türkçe dil becerilerini kazandırma sürecinde ilkokul Türkçe dersi öğretim programları ile ilgili öğretmen görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6/2, 131-150.
 • Kuzu Jafari, K. Tonga, N. ve Kışla, H. (2018). Suriyeli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri ve uygulamaları. Academiy Journal of Educational Sciences, 2/2, 134-146.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018a). Geçici koruma altındaki öğrencilerin eğitimi hizmetleri. https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_12/03175027_03-12 2018__Ynternet_BYlteni.pdf adresinden 27/08/2019 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018b). Türkçe Dersi Öğretimi Programı.
 • Moralı, G. (2018). Suriyeli mülteci çocuklara Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan sorunlar, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8/15, 1426-1449.
 • Özer, Y. Y., Komsuoğlu, A. ve Ateşok, Z. Ö. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: sorunlar ve çözüm önerileri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4/37, 76-110.
 • Saban, A. (2006). Lisansüstü öğrencilerin nitel araştırma metodolojisine ilişkin algıları. 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi.
 • Sarıtaş, E., Şahin, Ü. ve Çatalbaş, G. (2016). İlkokullarda yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaşılan sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25/1, 208-229.
 • Senemoğlu, N. (2007). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gönül Yayıncılık.
 • Tarcan, A. (2004). Yabancı dil öğretim teknikleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Turan, M. ve Polat, F. (2017). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu ilköğretim öğrencilerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Qualitative Studies (NWSAQS), 12/4, 31-60.
 • Türk Dil Kurumu. (2019). Göç. http://sozluk.gov.tr/ adresinden 26/08/2019 tarihinde ulaşılmıştır.
 • UNHCR (2019). Türkiye’deki mülteciler ve sığınmacılar. https://www.unhcr.org/tr/turkiyedeki-multeciler-ve-siginmacilar adresinden 05/08/2019 tarihinde ulaşılmıştır.
 • UNICEF (2017). Children of Syria. http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/Children%20of%20Syria_01.2007_TR.pdf adresinden 05/08/2019 tarihinde ulaşılmıştır.
 • UNICEF (2019). Genç göçmenler, mülteciler ve sığınmacılar. http://www.unicef.org.tr/sayfa.aspx?id=59 adresinden 25/08/2019 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Year 2019, Volume 7, Issue 2, 71 - 86, 31.12.2019
https://doi.org/10.35233/oyea.648597

Abstract

References

 • Akkaya, A. (2013). Suriyeli mültecilerin Türkçe algıları. EKEV Akademi Dergisi, 17/56, 179-190.
 • Aykırı, K. (2017). Sınıf öğretmenlerinin sınıflarındaki Suriyeli öğrencilerinin eğitim durumlarına ilişkin görüşleri. Turkish Journal of Primary Education, 2, 44-56.
 • Büyükikiz, K. K. ve Çangal, Ö. (2016). Suriyeli misafir öğrencilere Türkçe öğretimi projesi üzerine bir değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5/3, 1414-1430.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çiftçi, Y. ve Aydın, H. (2014). Türkiye’de çok kültürlü eğitimin gerekliliği üzerine bir çalışma. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33/1, 197-218.
 • Demir, T. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde materyal yetkinliği –ders kitapları-. Dil Dergisi, 166, 43-52.
 • Demirel, Ö. (1999). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Dönmez, M. İ. ve Paksoy, S. (2015). Türkiye’de öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğrenmede karşılaştıkları sorunlar üzerine bir araştırma: Kilis 7 Aralık Üniversitesi örneği. International Journal of Languages’ Eduction and Teaching, 1907-1919.
 • Erdem, C. (2017). Sınıfında mülteci öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları öğretimsel sorunlar ve çözüme dair önerileri. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1/1, 26-42.
 • Geçici Koruma Yönetmeliği (2014) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-15-1.pdf adresinden 26/08/2019 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Gündüz, O. ve Şimşek, T. (2012). Uygulamalı yazma eğitimi el kitabı (2. Baskı). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2016). 2016 Türkiye Göç Raporu. https://www.goc.gov.tr/kurumlar/goc.gov.tr/YillikGocRaporlari/2016_yiik_goc_raporu_haziran.pdf adresinden 26/08/2019 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2019). Geçici Koruma. https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 adresinden 26/08/2019 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Gürbüz, R. ve Güleç, İ. (2016). Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrencilerin Türkçeye ilişkin görüşleri: Sakarya Üniversitesi örneği. Sakarya University Journal of Education, 6/2, 141-153.
 • İmamoğlu, H. V. ve Çalışkan, E. (2017). Yabancı uyruklu öğrencilerin devlet okullarında ilkokul eğitimine dair öğretmen görüşleri: Sinop ili örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7/2, 529-546.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kardeş, S. ve Akman, B. (2018). Suriyeli mültecilerin eğitimine yönelik öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 17/3, 1224-1237.
 • Keskinkılıç Kara, S. B. ve Şentürk Tüysüzler, B. (2017). Sığınmacı öğrencilerin eğitimi sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin yönetici, öğretmen ve veli görüşleri.
 • Akamedik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5/44, 236-250.
 • Koçoğlu, A. ve Yanpar Yelken, T. (2018). Suriyeli öğrencilere Türkçe dil becerilerini kazandırma sürecinde ilkokul Türkçe dersi öğretim programları ile ilgili öğretmen görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6/2, 131-150.
 • Kuzu Jafari, K. Tonga, N. ve Kışla, H. (2018). Suriyeli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri ve uygulamaları. Academiy Journal of Educational Sciences, 2/2, 134-146.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018a). Geçici koruma altındaki öğrencilerin eğitimi hizmetleri. https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_12/03175027_03-12 2018__Ynternet_BYlteni.pdf adresinden 27/08/2019 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2018b). Türkçe Dersi Öğretimi Programı.
 • Moralı, G. (2018). Suriyeli mülteci çocuklara Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan sorunlar, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8/15, 1426-1449.
 • Özer, Y. Y., Komsuoğlu, A. ve Ateşok, Z. Ö. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: sorunlar ve çözüm önerileri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4/37, 76-110.
 • Saban, A. (2006). Lisansüstü öğrencilerin nitel araştırma metodolojisine ilişkin algıları. 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi.
 • Sarıtaş, E., Şahin, Ü. ve Çatalbaş, G. (2016). İlkokullarda yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaşılan sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25/1, 208-229.
 • Senemoğlu, N. (2007). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gönül Yayıncılık.
 • Tarcan, A. (2004). Yabancı dil öğretim teknikleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Turan, M. ve Polat, F. (2017). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu ilköğretim öğrencilerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Qualitative Studies (NWSAQS), 12/4, 31-60.
 • Türk Dil Kurumu. (2019). Göç. http://sozluk.gov.tr/ adresinden 26/08/2019 tarihinde ulaşılmıştır.
 • UNHCR (2019). Türkiye’deki mülteciler ve sığınmacılar. https://www.unhcr.org/tr/turkiyedeki-multeciler-ve-siginmacilar adresinden 05/08/2019 tarihinde ulaşılmıştır.
 • UNICEF (2017). Children of Syria. http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/Children%20of%20Syria_01.2007_TR.pdf adresinden 05/08/2019 tarihinde ulaşılmıştır.
 • UNICEF (2019). Genç göçmenler, mülteciler ve sığınmacılar. http://www.unicef.org.tr/sayfa.aspx?id=59 adresinden 25/08/2019 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Published Date 2019
Journal Section Makaleler
Authors

Sümeyye GÜLTUTAN This is me
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-0546-7174
Türkiye


Mustafa Onur KAN>
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8319-0791

Publication Date December 31, 2019
Application Date November 19, 2019
Acceptance Date December 31, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 7, Issue 2

Cite

APA Gültutan, S. & Kan, M. O. (2019). Türkiye’de ilkokulda öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin yazma becerisine ilişkin öğretmen görüşleri . Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları , 7 (2) , 71-86 . DOI: 10.35233/oyea.648597


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.