Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Teachers’ Perceptions of Self-Efficacy Towards Teaching Reading and Writing

Year 2021, Volume 9, Issue 1, 21 - 33, 30.06.2021
https://doi.org/10.35233/oyea.866407

Abstract

The main purpose of this study is to examine elementary and middle school teachers' perceptions of self-efficacy towards teaching reading and writing. In this direction, it was aimed to reveal teachers' perceptions of self-efficacy for teaching reading and writing with a descriptive perspective in the scanning model. The population of the study consists of the teachers working in the central district of Tokat province. Accordingly, the sample of the study included 191 teachers from Preschool, Elementary, Mathematics, Turkish, Social Studies, English, Science and Technology and Information Technologies branches who were reached in accordance with the appropriate / accessible sampling method and who wanted to participate in the study voluntarily. Teachers' Self-Efficacy Scale for Teaching Reading and Writing, which was adapted by Yıldırım, Ateş, and Çetinkaya (2016), was used as a data collection tool during the research process. As a result of the data analysis, it was determined that teachers' self-efficacy perceptions for teaching reading and writing were generally high. However, the variables of age, gender, seniority and educational status do not have a significant effect on self-efficacy perception for teaching reading and writing. On the other hand, in terms of branch variable, it was concluded that Classroom teachers have higher levels of self-efficacy than Preschool, Mathematics, Social Studies and Science and Technology teachers, and Turkish teachers than Preschool, Mathematics and Foreign Language teachers.

References

 • Akyol, H. (2012). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. 12. Baskı, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Altunbaş, S. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin öz yeterliklerinin incelenmesi: Elazığ ili örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ.
 • Barratt-Pugh, C., & Rohl, M. (2000). Literacy learning in the early years. Crows Nest. New South Wales: Allen and Unwin.
 • Bayat, N., Şekercioğlu, G. ve Bakır, S. (2014). Okuduğunu anlama ve fen başarısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(176), 259-277.
 • Benzer, F. (2011). İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin öz yeterlik algılarının analizi (Yayımlanmamış doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Büyükalan Filiz, S., Gedik, O., & Erol, M. (2020). Investigation of the relationship between primary school teachers' initial literacy self competencies and attitudes towards computer aided. Journal Of International Social Research, 13(73).
 • Ceran, D. ve Deniz, K. (2015). TEOG Sınavı Sorularının Okuma Becerisiyle Çözülebilme Düzeyi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2), 92-109.
 • Ciampa, K., & Gallagher, T. L. (2018). A comparative examination of Canadian and American pre-service teachers’ self-efficacy beliefs for literacy instruction. Reading and Writing, 31(2), 457-481.
 • Cox, S. R., Friesner, D. L., & Khayum, M. (2003). Do reading skills courses help underprepared readers achieve academic success in college?. Journal of College Reading and Learning, 33(2), 170-196.
 • Crawford, P. A. (1995). Early literacy: Emerging perspectives. Journal of Research in Childhood Education, 10(1), 71-86.
 • Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). Designing and conducting mixed methods research. Sage publications.
 • Erdem, E. (2016). Matematiksel muhakeme ile okuduğunu anlama arasındaki ilişki: 8. sınıf örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 203-218.
 • Göktaş, Ö. (2010). Okuduğunu anlama becerisinin ilköğretim ikinci kademe matematik dersindeki akademik başarıya etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Gündoğmus, H. D. (2018). Self-Efficacy of Teacher Candidates for Teaching First Reading and Writing. Educational Research and Reviews, 13(6), 224-229.
 • Kaçar, T. ve Beycioğlu K. (2017). İlköğretim öğretmenlerinin özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 16(4), 1753-1767.
 • Kleeck, A. V. (2008). Providing preschool foundations for later reading comprehension: The importance of and ideas for targeting inferencing in storybook‐sharing interventions. Psychology in the Schools, 45(7), 627-643.
 • Millî Eğitim Bakanlığı, (2019). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Ocak, G., Ocak, İ. ve Kutlu Kalender, M.D. (2017). Öğretmenlerin Öz-Yeterlik Algıları İle Öğretme-Öğrenme Anlayışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1851-1864.
 • Outlaw, J. K., & Grifenhagen, J. F. (2020). Supporting Novice K-2 Teachers’ Self-Efficacy for Literacy: Early Literacy Teacher Induction for Rural Schools. Literacy Research and Instruction, 1-22.
 • Öztürk, B. ve Ertem, İ. S. (2017). Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz yeterlik inançlarının değerlendirilmesi. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 1(3), 1-26.
 • Saban, A. İ. ve Ekin, Ö (2020). Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimi Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1-24.
 • Serbin, L. A., Stack, D. M., & Kingdon, D. (2013). Academic success across the transition from primary to secondary schooling among lower-income adolescents: Understanding the effects of family resources and gender. Journal of youth and adolescence, 42(9), 1331-1347.
 • Teale, W. H., & Sulzby, E. (1989). Emergent literacy: New perspectives. Emerging literacy: Young children learn to read and write, 1-15.
 • Tschannen-Moran, M., & Johnson, D. (2011). Exploring literacy teachers’ self-efficacy beliefs: Potential sources at play. Teaching and Teacher Education, 27(4), 751-761.
 • Ülper, H. ve Bağcı, H. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine dönük öz yeterlik algıları. Electronic Turkish Studies, 7(2).
 • Vieira, A. (2019). Becoming a teacher of reading: preservice teachers develop their understanding of teaching reading. https://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/11195/Vieira_Ana_PhD_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden 12.07.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Whitehurst, G. J., & Lonigan, C. J. (1998). Child development and emergent literacy. Child development, 69(3), 848-872.
 • Whitten, C., Labby, S., & Sullivan, S. L. (2019). The impact of pleasure reading on academic success. Journal of Multidisciplinary Graduate Research, 2(1), 252-280.
 • Wissink, B. (2019). Understanding In-service Reading Teacher Efficacy. International Journal of Contemporary Education, 2(2), 138-147.
 • Yeşilyurt, E. (2013). Öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algıları. Electronic Journal of Social Sciences, 12(45), 152-168.
 • Yıldırım, K., Ateş, S. ve Çetinkaya, F. (2016). Öğretmenlerin okuma ve yazma öğretimine yönelik öz yeterlilik algısı ölçeğinin Türkçe uyarlama çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 258-270.
 • Yıldız, Ü. ve Sertoğlu, G. (2020). Ana dili ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bağlamında Türkçe öğretmen adaylarının dil bilgisi öğretimine yönelik öz yeterlik algıları. Journal of History School, 48, 3335-3371.
 • Yilmaz, D., & Turan, H. (2020). Self-Efficacy Beliefs of Pre-Service Teachers in Teaching First Reading and Writing and Mathematics. Participatory Educational Research, 7(1), 257-270.

Öğretmenlerin Okuma ve Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Algıları

Year 2021, Volume 9, Issue 1, 21 - 33, 30.06.2021
https://doi.org/10.35233/oyea.866407

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin okuma ve yazma öğretimine yönelik öz yeterlik algılarını incelemektir. Bu doğrultuda araştırmada öğretmenlerin okuma ve yazma öğretimine yönelik öz yeterlik algıları tarama modelinde betimsel bir bakış açısıyla ortaya konmuştur. Araştırmanın çalışma evrenini Tokat ili Merkez ilçesinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemde ise Okul Öncesi, Sınıf, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Fen ve Teknoloji ve Bilgi Teknolojileri branşlarından uygun/ulaşılabilir örnekleme yöntemi doğrultusunda ulaşılmış olan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 191 öğretmen yer almıştır. Araştırma sürecinde veri toplama aracı olarak Yıldırım, Ateş ve Çetinkaya (2016) tarafından uyarlanan Öğretmenlerin Okuma ve Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda öğretmenlerin okuma ve yazma öğretimine yönelik öz yeterlik algılarının genel olarak yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bununla beraber yaş, cinsiyet, kıdem ve eğitim durumu değişkenlerinin okuma yazma öğretimine yönelik öz yeterlik algısı üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Diğer taraftan branş değişkeni açısından Sınıf öğretmenlerinin Okul Öncesi, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji öğretmenlerinden; Türkçe öğretmenlerinin de Okul Öncesi, Matematik ve Yabancı Dil öğretmenlerinden daha yüksek düzeyde öz yeterliğe sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Akyol, H. (2012). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. 12. Baskı, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Altunbaş, S. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin öz yeterliklerinin incelenmesi: Elazığ ili örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elâzığ.
 • Barratt-Pugh, C., & Rohl, M. (2000). Literacy learning in the early years. Crows Nest. New South Wales: Allen and Unwin.
 • Bayat, N., Şekercioğlu, G. ve Bakır, S. (2014). Okuduğunu anlama ve fen başarısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(176), 259-277.
 • Benzer, F. (2011). İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin öz yeterlik algılarının analizi (Yayımlanmamış doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Büyükalan Filiz, S., Gedik, O., & Erol, M. (2020). Investigation of the relationship between primary school teachers' initial literacy self competencies and attitudes towards computer aided. Journal Of International Social Research, 13(73).
 • Ceran, D. ve Deniz, K. (2015). TEOG Sınavı Sorularının Okuma Becerisiyle Çözülebilme Düzeyi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2), 92-109.
 • Ciampa, K., & Gallagher, T. L. (2018). A comparative examination of Canadian and American pre-service teachers’ self-efficacy beliefs for literacy instruction. Reading and Writing, 31(2), 457-481.
 • Cox, S. R., Friesner, D. L., & Khayum, M. (2003). Do reading skills courses help underprepared readers achieve academic success in college?. Journal of College Reading and Learning, 33(2), 170-196.
 • Crawford, P. A. (1995). Early literacy: Emerging perspectives. Journal of Research in Childhood Education, 10(1), 71-86.
 • Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). Designing and conducting mixed methods research. Sage publications.
 • Erdem, E. (2016). Matematiksel muhakeme ile okuduğunu anlama arasındaki ilişki: 8. sınıf örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 203-218.
 • Göktaş, Ö. (2010). Okuduğunu anlama becerisinin ilköğretim ikinci kademe matematik dersindeki akademik başarıya etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Gündoğmus, H. D. (2018). Self-Efficacy of Teacher Candidates for Teaching First Reading and Writing. Educational Research and Reviews, 13(6), 224-229.
 • Kaçar, T. ve Beycioğlu K. (2017). İlköğretim öğretmenlerinin özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 16(4), 1753-1767.
 • Kleeck, A. V. (2008). Providing preschool foundations for later reading comprehension: The importance of and ideas for targeting inferencing in storybook‐sharing interventions. Psychology in the Schools, 45(7), 627-643.
 • Millî Eğitim Bakanlığı, (2019). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • Ocak, G., Ocak, İ. ve Kutlu Kalender, M.D. (2017). Öğretmenlerin Öz-Yeterlik Algıları İle Öğretme-Öğrenme Anlayışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1851-1864.
 • Outlaw, J. K., & Grifenhagen, J. F. (2020). Supporting Novice K-2 Teachers’ Self-Efficacy for Literacy: Early Literacy Teacher Induction for Rural Schools. Literacy Research and Instruction, 1-22.
 • Öztürk, B. ve Ertem, İ. S. (2017). Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz yeterlik inançlarının değerlendirilmesi. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 1(3), 1-26.
 • Saban, A. İ. ve Ekin, Ö (2020). Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimi Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1-24.
 • Serbin, L. A., Stack, D. M., & Kingdon, D. (2013). Academic success across the transition from primary to secondary schooling among lower-income adolescents: Understanding the effects of family resources and gender. Journal of youth and adolescence, 42(9), 1331-1347.
 • Teale, W. H., & Sulzby, E. (1989). Emergent literacy: New perspectives. Emerging literacy: Young children learn to read and write, 1-15.
 • Tschannen-Moran, M., & Johnson, D. (2011). Exploring literacy teachers’ self-efficacy beliefs: Potential sources at play. Teaching and Teacher Education, 27(4), 751-761.
 • Ülper, H. ve Bağcı, H. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine dönük öz yeterlik algıları. Electronic Turkish Studies, 7(2).
 • Vieira, A. (2019). Becoming a teacher of reading: preservice teachers develop their understanding of teaching reading. https://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/11195/Vieira_Ana_PhD_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden 12.07.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Whitehurst, G. J., & Lonigan, C. J. (1998). Child development and emergent literacy. Child development, 69(3), 848-872.
 • Whitten, C., Labby, S., & Sullivan, S. L. (2019). The impact of pleasure reading on academic success. Journal of Multidisciplinary Graduate Research, 2(1), 252-280.
 • Wissink, B. (2019). Understanding In-service Reading Teacher Efficacy. International Journal of Contemporary Education, 2(2), 138-147.
 • Yeşilyurt, E. (2013). Öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algıları. Electronic Journal of Social Sciences, 12(45), 152-168.
 • Yıldırım, K., Ateş, S. ve Çetinkaya, F. (2016). Öğretmenlerin okuma ve yazma öğretimine yönelik öz yeterlilik algısı ölçeğinin Türkçe uyarlama çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 258-270.
 • Yıldız, Ü. ve Sertoğlu, G. (2020). Ana dili ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bağlamında Türkçe öğretmen adaylarının dil bilgisi öğretimine yönelik öz yeterlik algıları. Journal of History School, 48, 3335-3371.
 • Yilmaz, D., & Turan, H. (2020). Self-Efficacy Beliefs of Pre-Service Teachers in Teaching First Reading and Writing and Mathematics. Participatory Educational Research, 7(1), 257-270.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Published Date 2021 Yaz
Journal Section Makaleler
Authors

Burak DELİCAN> (Primary Author)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3187-0001
Türkiye


İbrahim ADIYAMAN>
Milli Eğitim Bakanlığı, Tokat Akın Ortaokulu
0000-0002-0052-7756
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Submission Date January 22, 2021
Acceptance Date June 1, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 9, Issue 1

Cite

APA Delican, B. & Adıyaman, İ. (2021). Öğretmenlerin Okuma ve Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Algıları . Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları , 9 (1) , 21-33 . DOI: 10.35233/oyea.866407


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.