Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

El Yazısı Stillerinin Yazmayı Öğrenmeye Etkisi

Year 2021, Volume 9, Issue 2, 110 - 126, 31.12.2021
https://doi.org/10.35233/oyea.960682

Abstract

Bu araştırmada ilk okuma yazmada kullanılan iki farklı yazı stilinin 2. sınıf öğrencilerin yazı biçimine ve yazım hatalarına etkisi incelenmiştir. Araştırmaya veri toplamak için öğrencilere aynı metin iki farklı yazı stilinde yazdırılmıştır. Öğrencilerin iki yazı stiliyle yazdıkları metinler, yazı biçimi ve yazım hataları yönünden karşılaştırılmıştır. Ayrıca sınıf öğretmenleri ve 5. sınıf öğrencilerinden görüş alınarak iki yazı stilinin ilk okuma yazmadaki kolaylık ve güçlükleri değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; bitişik el yazısındaki yazıların niteliği harfler ve sözcükler arasında uygun boşluk bırakma, harfleri doğru ve okunaklı yazma, yazı büyüklüğünü ayarlama, yazıyı satır ve sayfa üzerinde konumlandırmada daha başarılıdır. Ayrıca bitişik el yazısında sözcükten harf eksiltme ve sözcüğe harf ekleme, cümleye büyük harfle başlama hataları daha azdır. Buna rağmen öğrenciler; dik temel yazıda harflerin kuşaklarını koymada daha başarılıdır. Dik temel yazıda cümle içinde büyük harf kullanma hataları daha azdır. Öğrencilerin her iki yazı stilinde kalem basıncını ayarlama, satır sonunda sözcükleri doğru bölmede eşit yeterlikte olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrenciler, bitişik yazsalar bile yazılarının eğik olmadığı görülmüştür. Görüşü alınan öğretmen ve öğrencilere göre ise okunaklılık ve yazma kolaylığı nedeniyle ilk okuma yazmaya dik temel yazıyla başlanmalıdır. 

References

 • Acat, B. ve Özsoy, U. (2006). Ses temelli cümle yöntemiyle ilk okuma-yazma öğretiminde karşılaşılan güçlükler. A. Konrot (Ed.) içinde, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı (ss. 15-37). Kök.
 • Akkaya, A. ve Kara, Ö. T. (2012). 6. Sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıda yaşadıkları sorunların nedenleri üzerine görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 313-316.
 • Akyol, H. (2000). Yazı öğretimi. Millî Eğitim, (146), 37-48.  
 • Akyol, H. (2009). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi yeni programa uygun (8. baskı). Pegem Akademi.
 • Arcagök, S., Kobak, G., Demir, M. K. ve Şahin, Ç. (2017). Dik temel yazı ve bitişik eğik yazı kullanımına yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 861-879. https://doi.org/10.16916/aded.338579
 • Arı, G. (2011). Türkçe ders kitaplarında fiziksel ve biçimsel görünüm. H. Ülper (Ed.) içinde, Türkçe ders kitabı çözümlemeleri (ss. 39-54). Pegem Akademi.
 • Arıcı, B. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin, Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı hakkındaki görüşleri. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, (3), 1-15.
 • Arslan, D. ve Ilgın, H. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazı ile ilgili görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 69-92.
 • Aydın, S. (2016). İlkokuma yazma öğrenimine doğrudan bitişik eğik yazı ile başlayan 9. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıyı kullanma durumlarının incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Aydın, M. (2007). Dilbilim el kitabı. 3F Yayınevi.
 • Başaran, M. (2006). İlkokuma yazma öğretimi sürecinde öğrencilerin yaptıkları yazım yanlışları. A. Konrot (Ed.) içinde, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı (ss. 109-114).Kök.
 • Başaran, M. ve Karatay, H. (2005). Eğik el yazısı öğretimi. Milli Eğitim, 33(168), 27-34.
 • Bayraktar, Ö. (2006). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıda yaptıkları hatalar [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Berninger, V.W. (2012). Strengthening the mind’s eye: The case for continued handwriting instruction in the 21st century. Principal, 28-31.
 • Brewer, J. A. (1998). Introduction to early childhood education: Preschool trough primary grades. Allyn &Bacon.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (5. baskı). Pegem Akademi.
 • Coşkun, E. ve Coşkun, H. (2014). İlkokul ve ortaokullardaki bitişik eğik yazı uygulamalarına ilişkin öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(26), 209-223.
 • Coşkun, H. (2011). İlköğretim okullarındaki bitişik eğik yazı uygulamalarının değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mustafa Kemal Üniversitesi.
 • Çakır, Y. (2012). İlköğretim II. kademe (6-7. sınıf) öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazıya ilişkin görüşleri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Duran, E. (2009). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Duran, E. (2011). Bitişik eğik yazı harflerinin yazım şekillerine ilişkin öğretmen görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 55- 69.
 • Duran, E. ve H. Akyol (2010). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 817-838.
 • Einhorn, K. (2000). Cursive writing made easy & fun! Schoolastic Professional.
 • Erdoğan, T. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazma gelişimlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 93-103.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Gül Yayınevi.
 • Gövsa, İ. A. (1998). Çocukta zihinsel gelişim. Hayat Yayınları.
 • Kadıoğlu, H. (2012a). Bitişik eğik yazıya ilişkin öğrenci görüşleri. Akademik Bakış Dergisi, (31), 1-10.
 • Kadıoğlu, H. (2012b). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazma becerisi, hızı ve tutumlarının incelenmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • MEB (1997). İlköğretim okulu Türkçe eğitimi yazı dersi öğretim programı. Tebliğler Dergisi, 60(2482) 658-755.
 • MEB (2009). İlköğretim Türkçe öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Devlet Kitapları.
 • MEB (2015). Türkçe dersi öğretim programı (1-8. sınıflar). Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Memiş, A. D. ve Harmankaya T. (2012). İlköğretim okulu 1. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik el yazısı hataları ile görsel algı düzeylerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 136-150.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage.
 • Özdemir, K. (2014). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin yazı özelliklerinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dumlupınar Üniversitesi.
 • Özdenören, R. (2006). Yazı, imge ve gerçeklik (2. baskı). İz.
 • Özkaya, P. G., ve Ataş, U. C. (2015). İlkokul birinci sınıf öğrencileri: öğretmenim nasıl yazıyorum? Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (21-23 Mayıs) Özel Sayısı, 163-169.  https://doi.org/10.14686/BUEFAD.2015USOSOzelsayi13207
 • Palavan, Ö. ve Gemalmaz, N. (2017). Eğik el yazısıyla okuma yazma öğrenen öğrencilerin, eğik el yazısına ilişkin durumları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 589-607. https://doi.org/10.16916/aded.322417
 • Susar Kırmızı, F. ve Kasap, D. (2013). İlk okuma yazma öğretimi sürecinde bitişik eğik yazı ve dik temel harflerle yapılan eğitimin öğretmen görüşlerine göre karşılaştırılması. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 1167-1186. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5090
 • Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Eğitim ve Bilim, 37 (165), 168-179.
 • Tolchinsky, L. (2006). The emergence of writing. In C.A. Macarthur, S. Graham, & J. Fitzgerald (Eds.) Handbook of Writing Research (pp. 83-95). Guilford.
 • Uysal, S. (2008). İlköğretim yazı dersi programının tarihsel değişim süreci içerisinde bitişik yazı eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 303-314.
 • Uysal, S. (2013). İlkokuma yazma öğretimine doğrudan bitişik yazı ile başlayan ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin bitişik yazı örneklerindeki genel hatalar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 31-56.
 • Yıldırım, M. (2008). Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında ses temelli cümle öğretimi yöntemi ile ilk okuma-yazma öğretimi sırasında karşılaşılan güçlükler [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. baskı). Seçkin.
 • Yıldız, V. (2006). İlkokuma ve yazma öğretimi. Çoluk Çocuk, (57), 35-36.
 • Yılmaz, F. ve Cımbız, A. T. (2016). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı hakkındaki görüşleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 567-592.
 • Yılmaz, M. ve Çakır, Y. (2015). İlköğretim ikinci kademedeki (6–7. sınıf) öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazıya ilişkin görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Özel Sayısı, 276-297. https://doi.org/10.14686/BUEFAD.2015USOSOzelsayi13216
 • Yin, K. R. (2003). Applications of case study research. (2nd ed.). Sage.

The Effect of Handwriting Styles in Learning Writing

Year 2021, Volume 9, Issue 2, 110 - 126, 31.12.2021
https://doi.org/10.35233/oyea.960682

Abstract

In this study, writing quality and problems in the two versions of a text written in cursive writing and manuscript writing by 2nd grade students were examined. The texts were compared in terms of errors of style and spelling. Teacher and student opinions on the two handwriting styles were obtained three years later when the students were free to use the handwriting styles they liked which was introduced as a result of changes in the curriculum. The results showed that, in terms of cursive writing, the students performed well in leaving spaces among letters and words, writing letters correctly and legibly, adjusting font size, and positioning the text on the line and on the page. As for spelling errors, errors of missing letters and adding extra letters to words were observed less in cursive writing compared with student errors made in the manuscript writing version of the same text. The results also showed that the students were more successful in supplying diacritics in writing letters and made fewer capitalization errors in manuscript writing. The students had equal proficiency in adjusting pen pressure and dividing words correctly at the end of lines in both writing styles. The results also showed that even though the students were taught italic cursive writing, they did not use it in their texts. Both teachers and students stated that to establish legibility and ease in writing, manuscript writing should be used at the beginning of literacy education.

References

 • Acat, B. ve Özsoy, U. (2006). Ses temelli cümle yöntemiyle ilk okuma-yazma öğretiminde karşılaşılan güçlükler. A. Konrot (Ed.) içinde, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı (ss. 15-37). Kök.
 • Akkaya, A. ve Kara, Ö. T. (2012). 6. Sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıda yaşadıkları sorunların nedenleri üzerine görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 313-316.
 • Akyol, H. (2000). Yazı öğretimi. Millî Eğitim, (146), 37-48.  
 • Akyol, H. (2009). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi yeni programa uygun (8. baskı). Pegem Akademi.
 • Arcagök, S., Kobak, G., Demir, M. K. ve Şahin, Ç. (2017). Dik temel yazı ve bitişik eğik yazı kullanımına yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 861-879. https://doi.org/10.16916/aded.338579
 • Arı, G. (2011). Türkçe ders kitaplarında fiziksel ve biçimsel görünüm. H. Ülper (Ed.) içinde, Türkçe ders kitabı çözümlemeleri (ss. 39-54). Pegem Akademi.
 • Arıcı, B. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin, Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı hakkındaki görüşleri. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, (3), 1-15.
 • Arslan, D. ve Ilgın, H. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazı ile ilgili görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 69-92.
 • Aydın, S. (2016). İlkokuma yazma öğrenimine doğrudan bitişik eğik yazı ile başlayan 9. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıyı kullanma durumlarının incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Aydın, M. (2007). Dilbilim el kitabı. 3F Yayınevi.
 • Başaran, M. (2006). İlkokuma yazma öğretimi sürecinde öğrencilerin yaptıkları yazım yanlışları. A. Konrot (Ed.) içinde, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı (ss. 109-114).Kök.
 • Başaran, M. ve Karatay, H. (2005). Eğik el yazısı öğretimi. Milli Eğitim, 33(168), 27-34.
 • Bayraktar, Ö. (2006). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıda yaptıkları hatalar [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Berninger, V.W. (2012). Strengthening the mind’s eye: The case for continued handwriting instruction in the 21st century. Principal, 28-31.
 • Brewer, J. A. (1998). Introduction to early childhood education: Preschool trough primary grades. Allyn &Bacon.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (5. baskı). Pegem Akademi.
 • Coşkun, E. ve Coşkun, H. (2014). İlkokul ve ortaokullardaki bitişik eğik yazı uygulamalarına ilişkin öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(26), 209-223.
 • Coşkun, H. (2011). İlköğretim okullarındaki bitişik eğik yazı uygulamalarının değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mustafa Kemal Üniversitesi.
 • Çakır, Y. (2012). İlköğretim II. kademe (6-7. sınıf) öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazıya ilişkin görüşleri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Duran, E. (2009). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Duran, E. (2011). Bitişik eğik yazı harflerinin yazım şekillerine ilişkin öğretmen görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 55- 69.
 • Duran, E. ve H. Akyol (2010). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 817-838.
 • Einhorn, K. (2000). Cursive writing made easy & fun! Schoolastic Professional.
 • Erdoğan, T. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazma gelişimlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 93-103.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Gül Yayınevi.
 • Gövsa, İ. A. (1998). Çocukta zihinsel gelişim. Hayat Yayınları.
 • Kadıoğlu, H. (2012a). Bitişik eğik yazıya ilişkin öğrenci görüşleri. Akademik Bakış Dergisi, (31), 1-10.
 • Kadıoğlu, H. (2012b). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazma becerisi, hızı ve tutumlarının incelenmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • MEB (1997). İlköğretim okulu Türkçe eğitimi yazı dersi öğretim programı. Tebliğler Dergisi, 60(2482) 658-755.
 • MEB (2009). İlköğretim Türkçe öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Devlet Kitapları.
 • MEB (2015). Türkçe dersi öğretim programı (1-8. sınıflar). Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Memiş, A. D. ve Harmankaya T. (2012). İlköğretim okulu 1. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik el yazısı hataları ile görsel algı düzeylerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 136-150.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage.
 • Özdemir, K. (2014). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin yazı özelliklerinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dumlupınar Üniversitesi.
 • Özdenören, R. (2006). Yazı, imge ve gerçeklik (2. baskı). İz.
 • Özkaya, P. G., ve Ataş, U. C. (2015). İlkokul birinci sınıf öğrencileri: öğretmenim nasıl yazıyorum? Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (21-23 Mayıs) Özel Sayısı, 163-169.  https://doi.org/10.14686/BUEFAD.2015USOSOzelsayi13207
 • Palavan, Ö. ve Gemalmaz, N. (2017). Eğik el yazısıyla okuma yazma öğrenen öğrencilerin, eğik el yazısına ilişkin durumları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 589-607. https://doi.org/10.16916/aded.322417
 • Susar Kırmızı, F. ve Kasap, D. (2013). İlk okuma yazma öğretimi sürecinde bitişik eğik yazı ve dik temel harflerle yapılan eğitimin öğretmen görüşlerine göre karşılaştırılması. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 1167-1186. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5090
 • Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Eğitim ve Bilim, 37 (165), 168-179.
 • Tolchinsky, L. (2006). The emergence of writing. In C.A. Macarthur, S. Graham, & J. Fitzgerald (Eds.) Handbook of Writing Research (pp. 83-95). Guilford.
 • Uysal, S. (2008). İlköğretim yazı dersi programının tarihsel değişim süreci içerisinde bitişik yazı eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 303-314.
 • Uysal, S. (2013). İlkokuma yazma öğretimine doğrudan bitişik yazı ile başlayan ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin bitişik yazı örneklerindeki genel hatalar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 31-56.
 • Yıldırım, M. (2008). Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında ses temelli cümle öğretimi yöntemi ile ilk okuma-yazma öğretimi sırasında karşılaşılan güçlükler [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. baskı). Seçkin.
 • Yıldız, V. (2006). İlkokuma ve yazma öğretimi. Çoluk Çocuk, (57), 35-36.
 • Yılmaz, F. ve Cımbız, A. T. (2016). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazı hakkındaki görüşleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 567-592.
 • Yılmaz, M. ve Çakır, Y. (2015). İlköğretim ikinci kademedeki (6–7. sınıf) öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazıya ilişkin görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Özel Sayısı, 276-297. https://doi.org/10.14686/BUEFAD.2015USOSOzelsayi13216
 • Yin, K. R. (2003). Applications of case study research. (2nd ed.). Sage.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Published Date 2021 Kış
Journal Section Makaleler
Authors

Halit KARATAY (Primary Author)
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1820-0361
Türkiye


Seher ÇİÇEK
Atatürk Ortaokulu Düzce Merkez
0000-0002-1501-2675
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Application Date July 1, 2021
Acceptance Date September 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Karatay, H. & Çiçek, S. (2021). El Yazısı Stillerinin Yazmayı Öğrenmeye Etkisi . Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları , 9 (2) , 110-126 . DOI: 10.35233/oyea.960682


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.