Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Okuma Becerilerini Nasıl Değerlendiriyoruz?

Year 2021, Volume 9, Issue 2, 127 - 146, 31.12.2021
https://doi.org/10.35233/oyea.978412

Abstract

Okuma becerilerinin nasıl değerlendirildiğini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma kesitsel tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 84 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri elektronik ortamda oluşturulan yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırma veri toplama sürecinde katılımcılara ulaşabilmek adına ilgili yapılandırılmış görüşme formu linki sosyal medya platformlarında sınıf öğretmenlerinin yer aldığı gruplarda paylaşılmıştır. Araştırmanın verileri betimsel analize tabi tutulmuş ve araştırmanın bulguları oluşturulmuştur. Araştırmanın sonucunda sınıf öğretmenlerinin okuma becerilerini değerlendirmeyi çeşitli becerilere olan etkisi nedeniyle önemli gördükleri, biçimlendirici değerlendirmeye nazaran, geleneksel değerlendirme yaklaşımlarının daha çok kullanıldığı, okuma becerilerini değerlendirme sürecinde sınıf öğretmenlerinin en çok hikâye edici metinlerden yararlandığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bunlara ek olarak sınıf öğretmenlerinin okuma becerilerini değerlendirme amaçları olarak okuma ihtiyaçlarını belirleme ve öğretimi planlama olduğu, öğretmenlerin en çok okuduğunu anlama becerisini geliştirmek için değerlendirme yaptığı ortaya çıkmıştır. Yetersiz zaman, öğretimi bireyselleştirmedeki zorluk ve kalabalık sınıf mevcutları süreçte yaşanan zorluklar olarak öğretmenlerin karşısına çıktığı görüşmüştür.

References

 • Acat, M., B. ve Uzunkol, E., D. (2010). İlköğretim programlarındaki alternatif değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 337–356.
 • Acun, İ. ve Kamber, T. (2007). “Yeni sosyal bilgiler programının uygulanabilirliği açısından değerlendirilmesi”, VI. Ulusal Sınıf Öğretmenleri Eğitimi Sempozyumu 27-29 Nisan 2007.
 • Afflerbach, P. (2016). Reading assessment: Looking ahead. The Reading Teacher, 69(4), 413-419. https://doi.org/10.1002/trtr.1430
 • Ajideh, P., & Nourdad, N. (2012). The effect of dynamic assessment on EFL reading comprehension in different proficiency levels. Language Testing in Asia, 2(4), 101-122. https://doi.org/10.1186/2229-0443-2-4-101.
 • Akyol, H., ve Sever, E. (2019). Okuma yazma güçlüğü ve bir eylem araştırması: İkinci sınıf örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 683-707. https://doi.org/10.16986/HUJE.2018040667
 • Akyol, H. ve Yıldız, M. (2013). Okuma uzmanlığı ve okuma uzmanı yetiştirilmesine yönelik bir program önerisi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1(1), 1-8.
 • Akyol, H., Yıldırım K., Ateş, S., ve Çetinkaya, Ç. (2013). Anlamaya yönelik ne tür sorular sorarız?. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 41-56.
 • Akyol, H., Yıldırım, K., Ateş, S., Çetinkaya, Ç. ve Rasinski, T. V. (2014). Okumayı değerlendirme: Öğretmenler için kolay ve pratik bir yol. Pegem.
 • Amirian, M., R., Davoudi, M., & Ramazanian, M. (2014). The effect of dynamic assessment on Iranian EFL learners’ reading comprehension. Advances in Language and Literary Studies, 5(3), 191-194. https://doi.org/10.7575/aiac.alls.v.5n.3p.191
 • Anderson, D. (2006). In or out: Surprises in reading comprehension instruction. Intervention in School and Clinic, (41), 175-179.
 • Arthaud, T., J., Vasa, S., F., & Steckelberg, A., L. (2000). Reading assessment and instructional practices in special education. Diagnostique, 25(3), 205-227.
 • Ataman, M. ve Kabapınar, Y. (2012). Sosyal bilgiler (4-5. sınıf) programlarındaki ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanılma nedenleri ve uygulamaların yeterliliği. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 94-114.
 • Ateş, S. (2011). İlköğretim beşinci sınıf Türkçe dersi öğrenme-öğretme sürecinin anlama öğretimi açısından değerlendirilmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Aydemir, Y., ve Çiftçi, Ö. (2008). Edebiyat öğretmeni adaylarının soru sorma becerileri üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 103-115.
 • Başaran, M. ve Akyol, H. (2009). Okuduğunu anlama ve metne karşı geliştirilen tutum üzerinde metnin bilgilendirici ve hikâye edici olmasının etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 11-23.
 • Bakken, J. P., & Whedon, C. K. (2002). Teaching text structure to improve reading comprehension. Intervention in School and Clinic, 37, 229-233.
 • Bender, W.N. (2008). Differentiating instruction for students with learning disabilities: Best teaching practices for general and special educators. Corwin.
 • Birgin, O. (2010). 4-5.sınıf matematik öğretim programında öngörülen ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğretmenler tarafından uygulanabilirliği [Yayımlanmamış doktora tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Black, P., ve Wiliam, D. (2012). Developing a theory of formative assessment. In J. Gardner (Ed.), Assessment and learning (2nd ed., pp. 81-100). Sage.
 • Boubris, A., A., ve Haddam, F. (2020). Reading asessment: A case study of teachers’ beliefs and clasroom evaluative pratices. Arab World English Journal (AWEJ), 11(4), 236-253. https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol11no4.16
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Canbulat M., Bıçak B. ve Uyumaz G. (2017). Türkçe öğretmenlerinin kullandıkları ölçme ve değerlendirme yaklaşımları. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 1(5), 462-477.
 • Clark, I. (2012). Formative assessment: assessment is for self-regulated learning. Educational Psychology Review, 24(2), 205-249.
 • Çalık, S. (2007, 5-7 Eylül). Sınıf öğretmenlerinin yenilenen ilköğretim programlarının ölçme ve değerlendirme süreci hakkındaki düşünceleri üzerine bir araştırma [Sözlü bildiri] 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Türkiye.
 • Duban, N., ve Küçükyılmaz, E., A. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri. İlk Öğretim Online, 7(3), 769-784.
 • Dupont, P. (2018). Assessing adolescent reading comprehension in a French middle school: Performance and beliefs about knowledge. Australian Journal of Teacher Education, 43(7), 30-61.
 • Fordham, N. W. (2006). Strategic questioning. Principal leadership, (7), 33-37.
 • Gardner, J. (2012). Assessment for learning: A compelling conceptualization. In J. Gardner (Ed.), Assessment and learning (2nd ed., pp. 197-204). Sage.
 • Gelbal, S., ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi,33(33), 135-145.
 • Grabe, W., & Jiang, X. (2013). Assessing reading. In A.J. Kunnan (ed.) The Companion to Language Assessment (pp. 185–200). Wiley, Hoboken
 • Göçer, A. (2018). Türkçe öğretmeni özel alan yeterliklerinin ölçme değerlendirme bileşenleri ve performans göstergeleri bağlamında incelenmesi. BEÜ-SBE Dergisi, 7(1), 194-210.
 • Hall, L. A. (2004). Comprehending expository text: Promising strategies for struggling readers and students with reading disabilities? Reading Research and Instruction, 44 (2), 75-95.
 • Harris, A. J., & Sipay, E. R. (1990). How to increase reading ability: a guide to developmental and remedial methods. Longman.
 • Hervey, S. (2006). Who asks the questions? Teaching PreK-8, (37), 68-69.
 • Jamieson, J. (2011). Assessment of classroom language learning. In E. Hinkel (Ed.), Handbook of research in second language teaching and learning (Vol. 2, pp. 768–85). Routledge.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın
 • Karasu, H. P., Girgin, Ü., ve Uzuner, Y. (2011). Okuma becerilerini değerlendirmede formal olmayan okuma yöntemlerinin kullanımı, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(1), 108-124.
 • Karatay, H., ve Dilekçi, A. (2019). Türkçe öğretmenlerinin dil becerilerini ölçme ve değerlendirme yeterlikleri. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 685-716.
 • Kline, A.J. (2013). Effects of formative assessment on middle school student achievement in mathematics and reading [Unpublished doctoral dissertation]. North Carolina University.
 • Li, H. (2016). How is formative assessment related to students’ reading achievement? Findings from PISA 2009. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 23(4), 473-494.
 • Logan, G. D. (1997). Automaticity and reading: Perspectives from the instance theory of automatization. Reading & Writing Quarterly, 13(2), 123-146.
 • Marchand, G.C., & Furrer, C.J. (2014). Formative, informative, and summative assessment: The relationship among curriculum-based measurment of reading, classroom engagement, and reading performance. Psychology in the Schools, 51(7), 659-676.
 • Marcotte, A. M. & Hintze J. M. (2009). Incremental and predictive utility of formative assessment methods of reading comprehension. Journal of School Psychology, 47(5), 315–335. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2009.04.003
 • Mardani, M., & Owusu, E. (2019). Dynamic assessment, a versatile tool for teaching and assessing critical reading. European Journal of Alternative Education Studies, 4(2), 103-118. https://doi.org/10.5281/zenodo.3533925
 • National Reading Panel (2000). Teaching children to read: A report from the National Reading Panel. Goverment Printing Office.
 • Offerdahl, E.H., & Montplaisir, L. (2013). Student-generated reading questions: Diagnosining student thinking with diverse formative assessments. Biochemistry and Molecular Biology Education, 42(1), 29-38.https://doi.org/10.1002/bmb.20757
 • Ozan, C. (2017). Biçimlendirici değerlendirmenin öğrencilerin akademik başarısı, tutum ve öz düzenleme becerilerine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi], Atatürk üniversitesi.
 • Patton, M. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods (3rd ed.). Sage.
 • Popham, W.J. (2013). Classroom assessment: What teachers need to know (7th ed.). Allyn & Bacon.
 • Temizkan, M., ve Sallabaş, M.E. (2011) Okuduğunu anlama becerisinin değerlendirilmesinde çoktan seçmeli testlerle açık uçlu yazılı yoklamaların karşılaştırılması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (30), 207-220.
 • Roskos, K. ve Neuman, S. B. (2012). Formative assesment: Simple, no additives. Reading Teacher, 65(8), 534-538.
 • Parke, C, S., Lane, S., & Stone, C., A. (2006) Impact of a state performance assessment program in reading and writing, Educational Research and Evaluation, 12(3) 239-269. https://doi.org/10.1080/13803610600696957
 • Snow, C. E., Griffin, P., & Burns, M. S. (Eds.). (2005). Knowledge to support the teaching of reading: Preparing teachers for a changing world. Jossey-Bass.
 • Sönmez, M. (2020). Biçimlendirici değerlendirmenin okuduğunu anlamaya etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Düzce Üniversitesi.
 • Yıldırım, K. (2012). Öğretmen ve öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini değerlendirmede kullanacakları bir sistem: Barrett taksonomisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 45-58.
 • Yıldırım, K., Yıldız, M., Ateş, S. ve Rasinski, T. (2010). İlköğretim beşinci sınıf Türk öğrencilerin metin türlerine göre okuduğunu ve dinlediğini anlama düzeyleri. İlköğretim Online, (9), 44-51.
 • Wu, R., Wu R., ve Lu, J. (2014). A pratice of reading assessment in a primary classroom. Theory and Pratice in Language Studies, 4(1), 1-7. https://doi.org/10.4304/tpls.4.1

How do we assess reading skills?

Year 2021, Volume 9, Issue 2, 127 - 146, 31.12.2021
https://doi.org/10.35233/oyea.978412

Abstract

This study, which aims to reveal how reading skills are evaluated, was designed as a cross-sectional survey model. The study group of the research consists of 84 classroom teachers. The data of the research were collected using a structured interview form created in the electronic environment. In order to reach the participants during the research data collection process, the link of the semi-structured interview form was shared in the groups of classroom teachers on social media platforms. The data of the research were subjected to descriptive analysis and the findings of the research were created. As a result of the research, it was concluded that the classroom teachers considered the assessment of reading skills important due to its impact on various skills, that traditional assessment approaches were used more than formative assessment, and that the classroom teachers mostly benefited from narrative texts in the process of evaluating reading skills. In addition to these, it has been revealed that the primary school teachers' reading skills assessment purposes are to determine their reading needs and to plan teaching, and that teachers mostly evaluate to improve their reading comprehension skills. Insufficient time, difficulty in individualizing teaching and crowded classrooms were encountered by teachers as difficulties experienced in the process.

References

 • Acat, M., B. ve Uzunkol, E., D. (2010). İlköğretim programlarındaki alternatif değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 337–356.
 • Acun, İ. ve Kamber, T. (2007). “Yeni sosyal bilgiler programının uygulanabilirliği açısından değerlendirilmesi”, VI. Ulusal Sınıf Öğretmenleri Eğitimi Sempozyumu 27-29 Nisan 2007.
 • Afflerbach, P. (2016). Reading assessment: Looking ahead. The Reading Teacher, 69(4), 413-419. https://doi.org/10.1002/trtr.1430
 • Ajideh, P., & Nourdad, N. (2012). The effect of dynamic assessment on EFL reading comprehension in different proficiency levels. Language Testing in Asia, 2(4), 101-122. https://doi.org/10.1186/2229-0443-2-4-101.
 • Akyol, H., ve Sever, E. (2019). Okuma yazma güçlüğü ve bir eylem araştırması: İkinci sınıf örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 683-707. https://doi.org/10.16986/HUJE.2018040667
 • Akyol, H. ve Yıldız, M. (2013). Okuma uzmanlığı ve okuma uzmanı yetiştirilmesine yönelik bir program önerisi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1(1), 1-8.
 • Akyol, H., Yıldırım K., Ateş, S., ve Çetinkaya, Ç. (2013). Anlamaya yönelik ne tür sorular sorarız?. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 41-56.
 • Akyol, H., Yıldırım, K., Ateş, S., Çetinkaya, Ç. ve Rasinski, T. V. (2014). Okumayı değerlendirme: Öğretmenler için kolay ve pratik bir yol. Pegem.
 • Amirian, M., R., Davoudi, M., & Ramazanian, M. (2014). The effect of dynamic assessment on Iranian EFL learners’ reading comprehension. Advances in Language and Literary Studies, 5(3), 191-194. https://doi.org/10.7575/aiac.alls.v.5n.3p.191
 • Anderson, D. (2006). In or out: Surprises in reading comprehension instruction. Intervention in School and Clinic, (41), 175-179.
 • Arthaud, T., J., Vasa, S., F., & Steckelberg, A., L. (2000). Reading assessment and instructional practices in special education. Diagnostique, 25(3), 205-227.
 • Ataman, M. ve Kabapınar, Y. (2012). Sosyal bilgiler (4-5. sınıf) programlarındaki ölçme değerlendirme yöntemlerinin kullanılma nedenleri ve uygulamaların yeterliliği. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 94-114.
 • Ateş, S. (2011). İlköğretim beşinci sınıf Türkçe dersi öğrenme-öğretme sürecinin anlama öğretimi açısından değerlendirilmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Aydemir, Y., ve Çiftçi, Ö. (2008). Edebiyat öğretmeni adaylarının soru sorma becerileri üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 103-115.
 • Başaran, M. ve Akyol, H. (2009). Okuduğunu anlama ve metne karşı geliştirilen tutum üzerinde metnin bilgilendirici ve hikâye edici olmasının etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 11-23.
 • Bakken, J. P., & Whedon, C. K. (2002). Teaching text structure to improve reading comprehension. Intervention in School and Clinic, 37, 229-233.
 • Bender, W.N. (2008). Differentiating instruction for students with learning disabilities: Best teaching practices for general and special educators. Corwin.
 • Birgin, O. (2010). 4-5.sınıf matematik öğretim programında öngörülen ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğretmenler tarafından uygulanabilirliği [Yayımlanmamış doktora tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Black, P., ve Wiliam, D. (2012). Developing a theory of formative assessment. In J. Gardner (Ed.), Assessment and learning (2nd ed., pp. 81-100). Sage.
 • Boubris, A., A., ve Haddam, F. (2020). Reading asessment: A case study of teachers’ beliefs and clasroom evaluative pratices. Arab World English Journal (AWEJ), 11(4), 236-253. https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol11no4.16
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Canbulat M., Bıçak B. ve Uyumaz G. (2017). Türkçe öğretmenlerinin kullandıkları ölçme ve değerlendirme yaklaşımları. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 1(5), 462-477.
 • Clark, I. (2012). Formative assessment: assessment is for self-regulated learning. Educational Psychology Review, 24(2), 205-249.
 • Çalık, S. (2007, 5-7 Eylül). Sınıf öğretmenlerinin yenilenen ilköğretim programlarının ölçme ve değerlendirme süreci hakkındaki düşünceleri üzerine bir araştırma [Sözlü bildiri] 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Türkiye.
 • Duban, N., ve Küçükyılmaz, E., A. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri. İlk Öğretim Online, 7(3), 769-784.
 • Dupont, P. (2018). Assessing adolescent reading comprehension in a French middle school: Performance and beliefs about knowledge. Australian Journal of Teacher Education, 43(7), 30-61.
 • Fordham, N. W. (2006). Strategic questioning. Principal leadership, (7), 33-37.
 • Gardner, J. (2012). Assessment for learning: A compelling conceptualization. In J. Gardner (Ed.), Assessment and learning (2nd ed., pp. 197-204). Sage.
 • Gelbal, S., ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi,33(33), 135-145.
 • Grabe, W., & Jiang, X. (2013). Assessing reading. In A.J. Kunnan (ed.) The Companion to Language Assessment (pp. 185–200). Wiley, Hoboken
 • Göçer, A. (2018). Türkçe öğretmeni özel alan yeterliklerinin ölçme değerlendirme bileşenleri ve performans göstergeleri bağlamında incelenmesi. BEÜ-SBE Dergisi, 7(1), 194-210.
 • Hall, L. A. (2004). Comprehending expository text: Promising strategies for struggling readers and students with reading disabilities? Reading Research and Instruction, 44 (2), 75-95.
 • Harris, A. J., & Sipay, E. R. (1990). How to increase reading ability: a guide to developmental and remedial methods. Longman.
 • Hervey, S. (2006). Who asks the questions? Teaching PreK-8, (37), 68-69.
 • Jamieson, J. (2011). Assessment of classroom language learning. In E. Hinkel (Ed.), Handbook of research in second language teaching and learning (Vol. 2, pp. 768–85). Routledge.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın
 • Karasu, H. P., Girgin, Ü., ve Uzuner, Y. (2011). Okuma becerilerini değerlendirmede formal olmayan okuma yöntemlerinin kullanımı, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(1), 108-124.
 • Karatay, H., ve Dilekçi, A. (2019). Türkçe öğretmenlerinin dil becerilerini ölçme ve değerlendirme yeterlikleri. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 685-716.
 • Kline, A.J. (2013). Effects of formative assessment on middle school student achievement in mathematics and reading [Unpublished doctoral dissertation]. North Carolina University.
 • Li, H. (2016). How is formative assessment related to students’ reading achievement? Findings from PISA 2009. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 23(4), 473-494.
 • Logan, G. D. (1997). Automaticity and reading: Perspectives from the instance theory of automatization. Reading & Writing Quarterly, 13(2), 123-146.
 • Marchand, G.C., & Furrer, C.J. (2014). Formative, informative, and summative assessment: The relationship among curriculum-based measurment of reading, classroom engagement, and reading performance. Psychology in the Schools, 51(7), 659-676.
 • Marcotte, A. M. & Hintze J. M. (2009). Incremental and predictive utility of formative assessment methods of reading comprehension. Journal of School Psychology, 47(5), 315–335. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2009.04.003
 • Mardani, M., & Owusu, E. (2019). Dynamic assessment, a versatile tool for teaching and assessing critical reading. European Journal of Alternative Education Studies, 4(2), 103-118. https://doi.org/10.5281/zenodo.3533925
 • National Reading Panel (2000). Teaching children to read: A report from the National Reading Panel. Goverment Printing Office.
 • Offerdahl, E.H., & Montplaisir, L. (2013). Student-generated reading questions: Diagnosining student thinking with diverse formative assessments. Biochemistry and Molecular Biology Education, 42(1), 29-38.https://doi.org/10.1002/bmb.20757
 • Ozan, C. (2017). Biçimlendirici değerlendirmenin öğrencilerin akademik başarısı, tutum ve öz düzenleme becerilerine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi], Atatürk üniversitesi.
 • Patton, M. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods (3rd ed.). Sage.
 • Popham, W.J. (2013). Classroom assessment: What teachers need to know (7th ed.). Allyn & Bacon.
 • Temizkan, M., ve Sallabaş, M.E. (2011) Okuduğunu anlama becerisinin değerlendirilmesinde çoktan seçmeli testlerle açık uçlu yazılı yoklamaların karşılaştırılması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (30), 207-220.
 • Roskos, K. ve Neuman, S. B. (2012). Formative assesment: Simple, no additives. Reading Teacher, 65(8), 534-538.
 • Parke, C, S., Lane, S., & Stone, C., A. (2006) Impact of a state performance assessment program in reading and writing, Educational Research and Evaluation, 12(3) 239-269. https://doi.org/10.1080/13803610600696957
 • Snow, C. E., Griffin, P., & Burns, M. S. (Eds.). (2005). Knowledge to support the teaching of reading: Preparing teachers for a changing world. Jossey-Bass.
 • Sönmez, M. (2020). Biçimlendirici değerlendirmenin okuduğunu anlamaya etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Düzce Üniversitesi.
 • Yıldırım, K. (2012). Öğretmen ve öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini değerlendirmede kullanacakları bir sistem: Barrett taksonomisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 45-58.
 • Yıldırım, K., Yıldız, M., Ateş, S. ve Rasinski, T. (2010). İlköğretim beşinci sınıf Türk öğrencilerin metin türlerine göre okuduğunu ve dinlediğini anlama düzeyleri. İlköğretim Online, (9), 44-51.
 • Wu, R., Wu R., ve Lu, J. (2014). A pratice of reading assessment in a primary classroom. Theory and Pratice in Language Studies, 4(1), 1-7. https://doi.org/10.4304/tpls.4.1

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Published Date 2021 Kış
Journal Section Makaleler
Authors

Muhammet SÖNMEZ (Primary Author)
0000-0001-6516-7635
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Application Date August 3, 2021
Acceptance Date November 29, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Sönmez, M. (2021). Okuma Becerilerini Nasıl Değerlendiriyoruz? . Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları , 9 (2) , 127-146 . DOI: 10.35233/oyea.978412


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.