Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Yabancı Dil Olarak Türkçe Dil Bilgisi Ders Planı Önerisi

Year 2022, Volume 10, Issue 1, 24 - 43, 30.06.2022
https://doi.org/10.35233/oyea.1083050

Abstract

Bu araştırmada dil bilgisi öğretiminde planlı ve sistemli bir ilerleyişin sağlanmasına katkı sunmak adına yabancı dil olarak Türkçe dil bilgisi dersinin planlanmasına yönelik öneriler geliştirmek amaçlanmıştır Araştırma durum çalışması deseninde kurgulanmıştır. Araştırma sürecinde öncelikle yabancı dil olarak Türkçe öğretmenlerinin dil bilgisi öğretimini nasıl gerçekleştirdikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu çeşitli kurumlarda yabancı dil olarak Türkçe öğreten on üç öğretmendir. Veri toplama sürecinde bu on üç öğretmenle iki görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme verileri içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Buna ek olarak görüşmelerde geçen İstanbul Yabancılar İçin Türkçe, Yedi İklim Türkçe, İzmir Yabancılar İçin Türkçe ve Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe ders kitapları ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı dil bilgisi konu sıralaması bakımından doküman analiziyle incelenmiştir. Doküman incelemesi sonucunda ders kitapları ve öğretim programı arasında yapıların isimlendirmesi, seviyelere göre sıralanışı ve miktarları bakımından farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler sonucunda ise öğretmenlerin dil bilgisi derslerini planlarken çoğunlukla ders kitaplarını merkeze aldıkları görülmüştür. Ders kitaplarının dil bilgisi öğretimi konusunda mekanik alıştırmalara sahip olma, dört temel dil becerisini geliştirmeme, hayatın içinden örneklere yer vermeme, ileri düzey dil kullanımına uygun olamama gibi eksikliklere sahip olduğu belirlenmiştir. Bu eksikliklerin dil bilgisi derslerinin planlanmasında göz önünde bulundurulması önerilmiştir. Bunun dışında öğretmenlerin öğretim yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olması, öğrencilerin en çok zorlandığı konular olan fiilimsiler, çatılar ve hâl eklerinin üzerinde durulması ve alternatif ölçme araçlarının kullanılması tavsiye edilmiştir.

References

 • Ankara Üniversitesi TÖMER (2019). Yeni Hitit yabancılar için Türkçe seti, Ankara: ABOfset.
 • Arı, B. & Top, M. B. (2018). Akran değerlendirmenin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki anlatım bozukluklarını gidermeye etkisi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ,Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı , 95-110 .
 • Avrupa Konseyi. (2013).Diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi: öğrenim, öğretim ve değerlendirme. (Çev.: Berrin Nakipoğlu-Schimang, Mustafa Çıkar, vd.), TELC. (OriginalWork Published:2001)
 • Avrupa Konseyi. (2021). Diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi: öğrenim, öğretim ve değerlendirme. (Çev.:MEB Çeviri Komisyonu), Milli Eğitim Bakanlığı. (OriginalWorkPublished:2020).
 • Banguoğlu, T (2015). Türkçenin grameri.Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Batstone, R. (2003). Grammar. Oxford: Oxford University Press.
 • Benzer, A. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde işlevsel dil bilgisi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bryman, A. (2016). Socialresearchmethods. Oxford: Oxford UniversityPress.
 • Büyüköztürk,Ş.,Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2020). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Canale, M., &Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics, 1(1), 1-47.
 • Celce-Murcia, M.&Hilles, S. (1988). Techniquesandresources in teachinggrammar. Oxford: Oxford UniversityPress.
 • Cem Değer, A.,Çetin, B., Oflaz Köleci, E.(2018). Kuramdan uygulamaya yabancılara Türkçe dil bilgisi öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cem, A. (2005). "Dil bilgisi öğretiminde biçim-anlam kullanım üçlüsü: ders malzemesi hazırlama ve uygulama önerisi". Dil Dergisi 128:7-24.
 • DEDAM, İzmir yabancılar için Türkçe seti (2015). İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Doyumağaç, İ. & Kayabaşı, B. (2018). Yabancılar için Türkçe ders kitaplarındaki dil bilgisi konularının adlandırılmasında terim sorunu, 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Alanya,78-90.
 • Doyumğaç, İ. (2017). Yabancılar için Türkçe ders kitaplarında dil bilgisi öğretimi. Doktora Tezi , Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ersen-Rasch, M. I., & Onası, E. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe dil bilgisi. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Fidan, D. (2016). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ders kitaplarındaki dil bilgisi konuları ve öğretmen öğrenici görüşleri. Electronic TurkishStudies, 11(14). Gönen Kayacan, S. & Öncül, V. (2021). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki terim karmaşası . Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi , 10 (2) , 778-790 .
 • Güven, A. Z. & Banaz, E. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğreticilerinin zorlandıkları konular ve nedenleri. S. Şen ve M. Mangır (Ed.) içinde,11. Uluslar Arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Samsun: 135-143.
 • İstanbul DİLMER (2020), İstanbul Yabancılar için Türkçe seti. İstanbul: Kültür Sanat Basımevi.
 • İşcan, A. (2020). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin sorunlarına ilişkin bir değerlendirme. Aydın Tömer Dil Dergisi , 5 (1) , 119-138 .
 • Karatay, H. & Kaya, S. (2019). Türkçenin Yabancı dil olarak öğretiminde dil bilgisi için çerçeve program. International Jounal of Languages’ EducationandTeaching, 7 (2), 1-59. Korkmaz, Z. (2019). Türkiye türkçesi grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • MEB (2018). Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretim programı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Seviyeler). Ankara: MEB Yayınları.
 • Neuman, W. L. (2014). Social research methods: qualitative and quantitative approaches. London: Pearson Education.
 • Özbay, M. & Bahar, M. A. (2016). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde uzmanlık sorunu . Aydın Tömer Dil Dergisi , 1 (1) , 1-29 . RetrievedFrom: https://dergipark.org.tr/en/pub/aydintdd/issue/32909/365634.
 • Richards, J.,C.&Rodgers, T. (2014). Approaches and methods in languageteaching. Cambridge: Cambridge UniversityPress.
 • Richards, Jack,C.(2006). Communicative language today. Cambridge: Cambridge UniversityPress.
 • Scrivener, J. (2011). Learning teaching- the essential guide to English language teaching. New York: MacMillanBooksForTeacher.
 • Sebzecioğlu, T. (2016). Dilbilim kavramlarıyla Türkçe dilbilgisi. İstanbul: Kesit Yayınları.
 • Thornbury,S. (2002). How to teach grammar. London: Pearson Education Limited.
 • Türkiye Maarif Vakfı (2020). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi programı. İstanbul: TMV Yayınları.
 • Ur, P. (2012). A course in language teaching- practice and theory. Cambridge: Cambridge UniversityPress.
 • Yaylı, D., & Bayyurt, Y. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi: politika yöntem ve beceriler.Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yin,R.K.(2017). Durum çalışması araştırması uygulamaları. (çev. Prof.Dr. İlhan Günbayı) Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Yunus Emre Enstitüsü. (2015). Yedi iklim Türkçe seti. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi.
 • Yüce, S. (2016). Yabancılara Türkçe öğretiminde nitelikli öğretim elemanı sorunu . Aydın Tömer Dil Dergisi , 1 (1) , 105-116 .

Turkish as Foreign Language Grammar Lesson Plan Suggestion

Year 2022, Volume 10, Issue 1, 24 - 43, 30.06.2022
https://doi.org/10.35233/oyea.1083050

Abstract

In this research, it is aimed to develop suggestions for the planning of Turkish as a foreign language grammar lesson in order to contribute to a planned and systematic progress in grammar teaching. The research was designed in a case study pattern. In the research process, first of all, it was tried to determine how the teachers of Turkish as a foreign language carried out grammar teaching. The study group of the research is thirteen teachers who teach Turkish as a foreign language in various institutions. During the data collection process, two interviews were conducted with these thirteen teachers. Interview data were analyzed by content analysis technique. In addition, Istanbul Turkish for Foreigners, Seven Climate Turkish, İzmir Turkish for Foreigners and New Hittite Turkish for Foreigners coursebooks and the Teaching Turkish as a Foreign Language Program, which were mentioned in the interviews, were analyzed by document analysis in terms of grammar subject order. As a result of the document review, it has been determined that there are differences between the textbooks and the curriculum in terms of the naming of the structures, their ordering according to the levels and their quantities. As a result of the data obtained from the interviews, it was seen that the teachers mostly put the textbooks in the center while planning their grammar lessons. It has been determined that the textbooks have deficiencies such as having mechanical exercises in grammar teaching, not developing four basic language skills, not giving examples from life, not being suitable for advanced language use. It has been suggested that these deficiencies should be taken into account in the planning of grammar lessons. Apart from this, it is recommended that teachers have knowledge about teaching methods and techniques, focus on gerunds, verbs and case suffixes, which are the subjects that students have the most difficulty with, and use alternative measurement tools.

References

 • Ankara Üniversitesi TÖMER (2019). Yeni Hitit yabancılar için Türkçe seti, Ankara: ABOfset.
 • Arı, B. & Top, M. B. (2018). Akran değerlendirmenin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki anlatım bozukluklarını gidermeye etkisi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ,Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı , 95-110 .
 • Avrupa Konseyi. (2013).Diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi: öğrenim, öğretim ve değerlendirme. (Çev.: Berrin Nakipoğlu-Schimang, Mustafa Çıkar, vd.), TELC. (OriginalWork Published:2001)
 • Avrupa Konseyi. (2021). Diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi: öğrenim, öğretim ve değerlendirme. (Çev.:MEB Çeviri Komisyonu), Milli Eğitim Bakanlığı. (OriginalWorkPublished:2020).
 • Banguoğlu, T (2015). Türkçenin grameri.Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Batstone, R. (2003). Grammar. Oxford: Oxford University Press.
 • Benzer, A. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde işlevsel dil bilgisi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bryman, A. (2016). Socialresearchmethods. Oxford: Oxford UniversityPress.
 • Büyüköztürk,Ş.,Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2020). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Canale, M., &Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics, 1(1), 1-47.
 • Celce-Murcia, M.&Hilles, S. (1988). Techniquesandresources in teachinggrammar. Oxford: Oxford UniversityPress.
 • Cem Değer, A.,Çetin, B., Oflaz Köleci, E.(2018). Kuramdan uygulamaya yabancılara Türkçe dil bilgisi öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cem, A. (2005). "Dil bilgisi öğretiminde biçim-anlam kullanım üçlüsü: ders malzemesi hazırlama ve uygulama önerisi". Dil Dergisi 128:7-24.
 • DEDAM, İzmir yabancılar için Türkçe seti (2015). İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Doyumağaç, İ. & Kayabaşı, B. (2018). Yabancılar için Türkçe ders kitaplarındaki dil bilgisi konularının adlandırılmasında terim sorunu, 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Alanya,78-90.
 • Doyumğaç, İ. (2017). Yabancılar için Türkçe ders kitaplarında dil bilgisi öğretimi. Doktora Tezi , Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ersen-Rasch, M. I., & Onası, E. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe dil bilgisi. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Fidan, D. (2016). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ders kitaplarındaki dil bilgisi konuları ve öğretmen öğrenici görüşleri. Electronic TurkishStudies, 11(14). Gönen Kayacan, S. & Öncül, V. (2021). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki terim karmaşası . Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi , 10 (2) , 778-790 .
 • Güven, A. Z. & Banaz, E. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğreticilerinin zorlandıkları konular ve nedenleri. S. Şen ve M. Mangır (Ed.) içinde,11. Uluslar Arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. Samsun: 135-143.
 • İstanbul DİLMER (2020), İstanbul Yabancılar için Türkçe seti. İstanbul: Kültür Sanat Basımevi.
 • İşcan, A. (2020). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin sorunlarına ilişkin bir değerlendirme. Aydın Tömer Dil Dergisi , 5 (1) , 119-138 .
 • Karatay, H. & Kaya, S. (2019). Türkçenin Yabancı dil olarak öğretiminde dil bilgisi için çerçeve program. International Jounal of Languages’ EducationandTeaching, 7 (2), 1-59. Korkmaz, Z. (2019). Türkiye türkçesi grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • MEB (2018). Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretim programı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Seviyeler). Ankara: MEB Yayınları.
 • Neuman, W. L. (2014). Social research methods: qualitative and quantitative approaches. London: Pearson Education.
 • Özbay, M. & Bahar, M. A. (2016). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde uzmanlık sorunu . Aydın Tömer Dil Dergisi , 1 (1) , 1-29 . RetrievedFrom: https://dergipark.org.tr/en/pub/aydintdd/issue/32909/365634.
 • Richards, J.,C.&Rodgers, T. (2014). Approaches and methods in languageteaching. Cambridge: Cambridge UniversityPress.
 • Richards, Jack,C.(2006). Communicative language today. Cambridge: Cambridge UniversityPress.
 • Scrivener, J. (2011). Learning teaching- the essential guide to English language teaching. New York: MacMillanBooksForTeacher.
 • Sebzecioğlu, T. (2016). Dilbilim kavramlarıyla Türkçe dilbilgisi. İstanbul: Kesit Yayınları.
 • Thornbury,S. (2002). How to teach grammar. London: Pearson Education Limited.
 • Türkiye Maarif Vakfı (2020). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi programı. İstanbul: TMV Yayınları.
 • Ur, P. (2012). A course in language teaching- practice and theory. Cambridge: Cambridge UniversityPress.
 • Yaylı, D., & Bayyurt, Y. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi: politika yöntem ve beceriler.Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yin,R.K.(2017). Durum çalışması araştırması uygulamaları. (çev. Prof.Dr. İlhan Günbayı) Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Yunus Emre Enstitüsü. (2015). Yedi iklim Türkçe seti. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi.
 • Yüce, S. (2016). Yabancılara Türkçe öğretiminde nitelikli öğretim elemanı sorunu . Aydın Tömer Dil Dergisi , 1 (1) , 105-116 .

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Published Date 2022 Yaz
Journal Section Makaleler
Authors

Aslıhan ATAY> (Primary Author)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9266-7299
Türkiye


Celile ÖKTEN>
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5541-648X
Türkiye

Publication Date June 30, 2022
Application Date March 4, 2022
Acceptance Date June 5, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 10, Issue 1

Cite

APA Atay, A. & Ökten, C. (2022). Yabancı Dil Olarak Türkçe Dil Bilgisi Ders Planı Önerisi . Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları , 10 (1) , 24-43 . DOI: 10.35233/oyea.1083050


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.