Research Article
BibTex RIS Cite

Developing Students' Narrative Writing Skills with Story-Based Learning Approach-Focused Creative Writing Activities

Year 2022, Volume: 10 Issue: 2, 214 - 235, 31.12.2022
https://doi.org/10.35233/oyea.1115915

Abstract

The purpose of this research is to determine the effect of story-based learning approach-oriented creative writing activities on students' ability to write narrative texts. Pretest-posttest, quasi-experimental method with control group was used in the research. The research was carried out with 6th grade students studying in two different schools affiliated to the Ministry of National Education in Aksaray in the spring semester of the 2021-2022 academic year. In the experimental group, the teaching was carried out with story-based learning approach-oriented creative writing activities, while in the control group, the teaching was carried out with the writing activities in the textbook prepared in line with the current curriculum. Creative writing activities focused on story-based learning approach were carried out in 8 weeks. In the research, the narrative texts written to the students were evaluated with the "Story Writing Skill Scale". SPSS 22 package program was used in the analysis of the research data. At the end of the research, as a result of the analyzes made on the overall scale, it was determined that the posttest point averages of the experimental group students were significantly higher than the posttest point averages of the control group. Based on the general findings of the research, it has been determined that creative writing practices focused on story-based learning approach are more effective than the writing techniques in the program in improving students' narrative writing skills

References

 • Ak, E. (2011). Yaratıcı yazma tekniklerinin ilköğretim 5.sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki yazılı anlatım becerileri üzerindeki etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Akça Üşenti, Ü. ve Davaslıgil, Z. Ü. T. (2021). Birleştirilmiş program modelinin yazma becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3), 742-757.
 • Akbaba, R. S. (2020). Yaratıcı yazma çalışmalarının öyküleyici metin yazma becerisine ve ileri okuma farkındalığına etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Fırat Üniversitesi.
 • Alar, S. (2018). Clustering (Kümeleme) yaratıcı yazma yönteminin Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazma becerisi üzerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mersin Üniversitesi.
 • Arı, G. (2010). Altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin yazdığı hikâye edici metinlerin değerlendirilmesi. TUBAR, 27,43-75.
 • Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılı anlatım çalışmalarının bazı yönlerden değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 317-328.
 • Ayyıldız, M. ve Bozkurt, Ü. (2006). Edebiyat ve kompozisyon eğitiminde karşılaşılan sorunlar (Alan Araştırması-Van İli Örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1),45-52.
 • Bahşi, N. ve Sis, N. (2019). Ortaokul öğrencilerinin yazma düzeyleri ve yazılarında karşılaşılan sorunlar. Millî Eğitim, 48(224), 181-211.
 • Bağcı, H. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım yeterlilik düzeyleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 45-68.
 • Bağcı Ayrancı, B. ve Karahan, L. (2017). Çağrışım tekniğinin yazma becerisinin geliştirilmesine katkısı: Ölçek geliştirme ve etkinlik oluşturma çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(2), 1148-1177.
 • Bartscher, M. A., Lawler, K.E., Ramirez, A. J. ve Schinault, K. S. (2001). Improving writing ability through journals and creative writing exercises. https://eric.ed.gov/?q=Bartscher&id=ED455525 sayfasından erişilmiştir.
 • Belet, Ş. D. (2008). Yazma öğrenme alanı. H. Pilancı (Ed.). Türkçe öğretimi içinde (s. 107-131). Anadolu Üniversitesi.
 • Bell, S. ve Harkness, S. (2006). Storyline- promoting language across the curriculum. United Kingdom Literacy Association (UKLA).
 • Beydemir, A. (2010). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara, yaratıcı yazma ve yazma erişisine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (4. Baskı). Pegem-A Yayıncılık.
 • Can, B. (2016). Öz düzenlemeli strateji geliştirmeye dayalı öğretim modelinin hikâye yazma becerilerini geliştirmeye etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Can, E. ve Topçuoğlu Ünal, F. (2019). Öyküleyici metin türünde yazma becerisini geliştirmeye yönelik bir uygulama: Kurgu Merdiveni. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(1), 190-204. https://doi.org/10.16916/aded.477355
 • Conroy, M., Marchand, T. ve Webster, M. (2009). Motivating primary students to write using writer's workshop. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED504817.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim öğrencilerinin öyküleyici anlatımlarında bağdaşıklık, tutarlılık ve metin elementleri [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Dalkılıç Fer, T. (2017). İlköğretim öğrencilerinin yaratıcı yazı çalışmalarının süreç içerisindeki gelişimlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bahçeşehir Üniversitesi.
 • Dedebali, N. C. (2020). Öykü temelli öğrenme. A. Seda Saracaloğlu, B. Akkoyunlu ve İ. Gökdaş (Ed.), Öğretimde yaklaşımlar ve eğitime yansımaları içinde (s. 319-344). Pegem Akademi.
 • Demirel, A. ve Karatay, H. (2022). 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli çerçevesinde gerçekleştirilen hazırlıkların yazma sürecindeki işlevleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 10(1), 104-118.
 • Dilidüzgün, Ş. (2020). Süreç ve tür odaklı okuma ve yazma eğitimi. Anı Yayıncılık.
 • Doğan, Y. ve Müldür, M. (2014). 7. sınıf öğrencilerine verilen yazma eğitiminin öğrencilerin hikâye yazma becerisine etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 49-65.
 • Dorlay, O. (2018). 5E öğrenme modeline uygun yaratıcı yazma etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin yazma becerisi üzerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kırıkkale Üniversitesi.
 • Duran, S. (2010). Yaratıcı yazma yaklaşımının yazılı anlatım becerisinin gelişimine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Trakya Üniversitesi.
 • Duru, A. ve İşeri, K. (2015). Altıncı sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerini geliştirmeye yönelik stratejilerin etkililiğinin değerlendirilmesi. Başkent University Journal of Education, 2(1), 40-51.
 • Eğilmez, N. İ. ve Berber, Z. T. (2017). Beşinci sınıf öğrencilerinin hikâye yazma becerileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 164-187.
 • Ekinci Çelikpazu, E. ve Erdoğan, R. (2020). İlkokul 4. sınıf Türkçe dersinde yansıtıcı düşünme destekli yaratıcı yazma çalışmalarının öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerine etkisinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1436-1467. https://doi.org/10.16916/aded.756404
 • Erdoğan, Ö. (2012). Süreç temelli yaratıcı yazma uygulamalarının yazılı anlatım becerisine ve yazmaya ilişkin tutuma etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Erdoğan, Ö. ve Yangın, B. (2014). Süreç temelli yaratıcı yazma uygulamalarının yazılı anlatıma ve yazmaya ilişkin tutuma etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 438-459.
 • Erdoğan, R. (2019). İlkokul 4. sınıf Türkçe dersinde yansıtıcı düşünme destekli yaratıcı yazma çalışmalarının öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerine etkisinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.
 • Eroğlu Çopur, D. (2019). 2018 Türkçe dersi öğretim programının 5, 6, 7 ve 8. sınıflar hikâye edici metinlere yönelik kazanımlar bakımından incelenmesi. Uluslararası Eğitim Spektrumu Dergisi, 1(1), 48-59.
 • Erol, T. ve Kavruk, H. (2021). Üstbilişsel yazma stratejileri eğitiminin yazma becerisine ve yazmaya yönelik tutuma etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 741-771.
 • Eser, R. S. (2021). The effects of creative writing activities on narrative text writing skills and advanced reading awareness. Research in Pedagogy, 11(2), 639 – 660. https://doi.org/10.5937/IstrPed2102639E
 • Göçen, G. (2019). The effect of creative writing activities on elementary school students’ creative writing achievement, writing attitude and motivation. Journal of Language and Linguistic Studies, 15(3), 1032-1044. https://doi.org/10.17263/jlls.631547
 • Göçer, A. (2010). Türkçe eğitiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 178-195.
 • Güneş, F. (2014). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Pegem Akademi.
 • Güney, S. Y. (2003). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde öykü tabanlı öğrenme yaklaşımına ilişkin bir durum çalışması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınları.
 • İpek Eğilmez, N. ve Berber, Z.T. (2017). 5. sınıf öğrencilerinin hikâye yazma becerileri. Anadili Eğitim Dergisi. 5(2), 164-187. https://doi.org/10.16916/aded.287993
 • İzdeş, M. (2011). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerine verilen yazma eğitiminin öğrencilerin hikâye yazma becerisine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Kansızoğlu, H. B. ve Bayrak Cömert, Ö. (2021). Ters yüz edilmiş sınıf modeline dayalı yazma öğretiminin ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel yazma farkındalığı ve yazma başarılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 46(205), 279-302.
 • Karakoç Öztürk, B. (2014). Altıncı sınıf öğrencilerinin öykü yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması [Yayımlanmamış doktora tezi]. Çukurova Üniversitesi.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karataş, Y. (2020). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yaratıcı hikâye yazma becerilerinin geliştirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Uşak Üniversitesi.
 • Kasap, D. (2019). Yaratıcı okuma-yaratıcı yazma çalışmalarının yaratıcı okuma, okuduğunu anlama, yazma ve yaratıcı yazma erişisine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Kaya, B. ve Ateş, S. (2016). Üstbilişsel beceri odaklı yazma süreçlerinin dördüncü sınıf öğrencilerinin hikâye yazma becerisine etkisi. Eğitim ve Bilim, 41(187), 137-164. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6752
 • Kaynaş, E. (2014). Beşinci sınıf öğrencilerinin öyküleyici metin yazma becerilerinin değerlendirilmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • Kaynaş, E. ve Anılan, H. (2015). Beşinci sınıf öğrencilerinin öyküleyici metin yazma becerilerinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 121-147.
 • Kolikpınar, N. (2021). Yaratıcı yazma teknikleri ile öyküleyici metin oluşturmanın yazma becerisi, derse yönelik tutum ve başarı üzerindeki etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Korkmaz, G. (2015). Yaratıcı yazma yönteminin 6. sınıf öğrencilerinin yazma öz yeterlik algılarına, yazmaya ilişkin tutumlarına ve yazma becerisi akademik başarılarına etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi.
 • Kutno, S. P. (1993). Creative writing in the urban middle school: Writing imagined narratives to think about college. University at Buffalo.
 • Maden, S. ve Durukan, E. (2010). İstasyon tekniğinin yaratıcı yazma becerisi kazandırmaya ve derse karşı tutuma etkisi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 28, 299-312.
 • Majid, D., Kay, T. ve Soh, C. (2003). Enhancing children’s creativity: An exploratory study on using the internet and scamper as creative writing tools. Tthe Korean Journal of Thinking & Problem Solving, 13 (2), 67-81.
 • Maltepe, S. (2006a). Türkçe öğretiminde yazılı anlatım uygulamaları için bir seçenek: yaratıcı yazma yaklaşımı. Dil Dergisi, 0(132), 56-66.
 • Maltepe, S. (2006b). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerindeki yazma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi.
 • Maltepe, S. (2007). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerinde oluşturulan yazılı anlatım ürünlerinin değerlendirilmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 26, 143-154.
 • Maltepe, S. ve Gültekin, H. (2017). Zihin haritası tekniğinin ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerilerine etkisi. HAYEF: Journal of Education, 14(2), 79–92.
 • Müldür, M. ve Yalçın, A. (2019). The effect of self-regulated writing instruction on middle schoolstudents’ informative writing skills, self-regulated writing skills, and self-efficacy perception. Elementary Education Online, 18(4), 1779-1804.
 • Orhon, G. (2019). Yaratıcı yazma. N. Bayat (Ed.), Yazma ve eğitimi içinde (s. 275–296). Anı Yayıncılık.
 • Önal, A. ve Maden, S. (2020). Ortaokul öğrencilerinin hikâye edici metinlerinde temel yapı unsurları. Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 44-55.
 • Özbay, M. (2011). Yazma eğitiminde noktalama ve imla. M. Özbay (Ed.), Yazma eğitimi içinde (s. 177-193). Pegem Akademi.
 • Özbilen, U. ve Güven, A. Z. (2019). Tersine öğretim yönteminin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerisine etkisi. Millî Eğitim, 48(1), 81-96.
 • Özdemir, S. ve Çevik, A. (2018). Yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma ve yaratıcı yazma başarısına etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 141-153.
 • Özdemir, B. ve Özbay, M. (2016). 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modelinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerilerine etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 261-276.
 • Özkara, Y. (2007). 6+1 Analitik yazma ve değerlendirme modelinin 5. sınıf öğrencilerinin hikâye edici metin yazma becerilerini geliştirmeye etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Özsarı, E. (2017). Öyküleştirme yöntemine dayalı eğitimin beş yaş grubundaki çocukların ilköğretime hazır bulunuşluk seviyelerine etkisinin incelenmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • Öztürk, E. (2007). İlköğretim v. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Rubin, D. (2000). Teaching elementary language arts: A balanced approach. Boston: A Pearson Education Company.
 • Sallabaş, M. E. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kendini yazılı olarak ifade etme kazanımlarına ulaşma düzeyi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Sarı, T. (2019). Ortaokul 7. sınıf Türkçe dersinde uygulanan storyline yönteminin başarıya ve tutuma etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Sulak, S. E. ve Erdoğan, M. (2019). Yaratıcı drama yönteminin ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerine etkisi. AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(16), 1118 – 1139.
 • Susar Kırmızı, F. (2015). Yaratıcı drama ve yaratıcı yazma uygulamalarının yaratıcı yazma başarısına etkisi. Eğitim ve Bilim, 40(181), 93-115.
 • Taşkın, Y. ve Karakuş Tayşi, E. (2018). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının yazma becerisine ve yazma kaygısına etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1226-1240.
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, (27), 621-643.
 • Temizkan, M. (2011). Yaratıcı yazma etkinliklerinin öykü yazma becerisi üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 919-940.
 • Temizkan, M. (2014). Yaratıcı yazma süreci. Pegem Akademi.
 • Temizkan, M. ve Erbilen, M. (2020). Öz düzenlemeye dayalı yaratıcı yazma etkinliklerinin öykü yazma becerisi üzerindeki etkisi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 8(1), 32-50.
 • Tok, Ş. ve Kandemir, A. (2015). Effects of creative writing activities on students’ achievement in writing, writing dispositions and attitude to English. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 1635 – 1642.
 • Tonyalı, E. (2010). Yaratıcı yazma uygulamalarının ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin yazma becerilerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Turkben, T. (2019). The effects of creative writing practices on the writing skills of students learning Turkish as a second language. Eurasian Journal of Educational Research, 83, 183-208. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/857975
 • Türkben, T. (2021a). The relationship between fifth grade student’s writing anxiety and blocking with their written expression skills. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 8(2). 998-1021.
 • Türkben, T. (2021b). Ortaokul öğrencilerinin yazma becerileri, yazmaya yönelik tutumları ve yazma motivasyonları arasındaki ilişki. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 900-922. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2021.21.64908-788146
 • Türkben, T. (2021c). The effect of self-regulated strategy education on the writing skills of middle school students. International Journal of Education & Literacy Studies, 9(2), 52-65. https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.2p.52
 • Türkyılmaz, M. B. ve Arı, B. (2021). Yaratıcı yazma etkinliklerinin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin öykü yazma becerilerine etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(4), 1151-1168. https://doi.org/10.16916/aded.944302
 • Uçgun, D. (2009). Yazılı anlatımları açısından Türkçe öğretmeni adaylarının bilgi ve beceri düzeylerine yönelik bir değerlendirme. [Sözlü Bildiri]. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (1-3 Mayıs), Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği-Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Uygun, M. (2012). Öz düzenleme stratejisi gelişimi öğretiminin yazılı anlatıma, yazmaya yönelik öz düzenleme becerisine, kalıcılığa ve tutuma etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Uysal, H. ve Sidekli, S. (2020). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin zihin haritası yöntemi ile hikâye yazma becerilerinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 45(204), 1-22. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8848
 • Yaylacık, A. (2014). Üstün yetenekli beşinci sınıf öğrencilerinin öyküleyici metin yazma becerileri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mustafa Kemal Üniversitesi.
 • Yıldız, N. (2015) Aktif öğrenme yönteminin altıncı sınıf öğrencilerinin yazma becerilerine etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(5), 59-73.
 • Yılmaz, S. K. (2008). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin öyküleyici metin yazma becerileri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Yılmaz, M. ve Aklar, S. (2015). Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kompozisyon yazma becerilerine etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 223-234.

Öykü Temelli Öğrenme Yaklaşımı Odaklı Yaratıcı Yazma Etkinlikleriyle Öğrencilerin Öyküleyici Metin Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi

Year 2022, Volume: 10 Issue: 2, 214 - 235, 31.12.2022
https://doi.org/10.35233/oyea.1115915

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öykü temelli öğrenme yaklaşımı odaklı yaratıcı yazma etkinliklerinin öğrencilerin öyküleyici metin yazma becerisi üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmada ön test-son test, kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırma, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi Aksaray’da Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iki farklı okulda öğrenim gören 6.sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda, öykü temelli öğrenme yaklaşımı odaklı yaratıcı yazma etkinlikleri ile öğretim gerçekleştirilirken kontrol grubunda ise mevcut öğretim programı doğrultusunda hazırlanılan ders kitabındaki yazma etkinlikleriyle öğretim gerçekleştirilmiştir. Öykü temelli öğrenme yaklaşımı odaklı yaratıcı yazma etkinlikleri 8 haftada gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğrencilere yazdırılan öyküleyici metinler “Öykü Yazma Becerisi Ölçeği” ile değerlendirilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 22 paket programından faydalanılmıştır. Araştırma sonunda, ölçeğin geneli üzerinden yapılan analizler neticesinde deney grubu öğrencilerinin son test puan ortalamalarının kontrol grubunun son test puan ortalamalarından anlamlı bir şekilde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın genel bulgularından hareketle, öykü temelli öğrenme yaklaşımı odaklı yaratıcı yazma uygulamalarının öğrencilerin öyküleyici metin yazma becerilerini geliştirmede programda yer alan yazma tekniklerinden daha etkili olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Ak, E. (2011). Yaratıcı yazma tekniklerinin ilköğretim 5.sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki yazılı anlatım becerileri üzerindeki etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Akça Üşenti, Ü. ve Davaslıgil, Z. Ü. T. (2021). Birleştirilmiş program modelinin yazma becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3), 742-757.
 • Akbaba, R. S. (2020). Yaratıcı yazma çalışmalarının öyküleyici metin yazma becerisine ve ileri okuma farkındalığına etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Fırat Üniversitesi.
 • Alar, S. (2018). Clustering (Kümeleme) yaratıcı yazma yönteminin Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazma becerisi üzerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mersin Üniversitesi.
 • Arı, G. (2010). Altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin yazdığı hikâye edici metinlerin değerlendirilmesi. TUBAR, 27,43-75.
 • Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılı anlatım çalışmalarının bazı yönlerden değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 317-328.
 • Ayyıldız, M. ve Bozkurt, Ü. (2006). Edebiyat ve kompozisyon eğitiminde karşılaşılan sorunlar (Alan Araştırması-Van İli Örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1),45-52.
 • Bahşi, N. ve Sis, N. (2019). Ortaokul öğrencilerinin yazma düzeyleri ve yazılarında karşılaşılan sorunlar. Millî Eğitim, 48(224), 181-211.
 • Bağcı, H. (2010). Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım yeterlilik düzeyleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 45-68.
 • Bağcı Ayrancı, B. ve Karahan, L. (2017). Çağrışım tekniğinin yazma becerisinin geliştirilmesine katkısı: Ölçek geliştirme ve etkinlik oluşturma çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(2), 1148-1177.
 • Bartscher, M. A., Lawler, K.E., Ramirez, A. J. ve Schinault, K. S. (2001). Improving writing ability through journals and creative writing exercises. https://eric.ed.gov/?q=Bartscher&id=ED455525 sayfasından erişilmiştir.
 • Belet, Ş. D. (2008). Yazma öğrenme alanı. H. Pilancı (Ed.). Türkçe öğretimi içinde (s. 107-131). Anadolu Üniversitesi.
 • Bell, S. ve Harkness, S. (2006). Storyline- promoting language across the curriculum. United Kingdom Literacy Association (UKLA).
 • Beydemir, A. (2010). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara, yaratıcı yazma ve yazma erişisine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (4. Baskı). Pegem-A Yayıncılık.
 • Can, B. (2016). Öz düzenlemeli strateji geliştirmeye dayalı öğretim modelinin hikâye yazma becerilerini geliştirmeye etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Can, E. ve Topçuoğlu Ünal, F. (2019). Öyküleyici metin türünde yazma becerisini geliştirmeye yönelik bir uygulama: Kurgu Merdiveni. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(1), 190-204. https://doi.org/10.16916/aded.477355
 • Conroy, M., Marchand, T. ve Webster, M. (2009). Motivating primary students to write using writer's workshop. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED504817.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim öğrencilerinin öyküleyici anlatımlarında bağdaşıklık, tutarlılık ve metin elementleri [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Dalkılıç Fer, T. (2017). İlköğretim öğrencilerinin yaratıcı yazı çalışmalarının süreç içerisindeki gelişimlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bahçeşehir Üniversitesi.
 • Dedebali, N. C. (2020). Öykü temelli öğrenme. A. Seda Saracaloğlu, B. Akkoyunlu ve İ. Gökdaş (Ed.), Öğretimde yaklaşımlar ve eğitime yansımaları içinde (s. 319-344). Pegem Akademi.
 • Demirel, A. ve Karatay, H. (2022). 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli çerçevesinde gerçekleştirilen hazırlıkların yazma sürecindeki işlevleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 10(1), 104-118.
 • Dilidüzgün, Ş. (2020). Süreç ve tür odaklı okuma ve yazma eğitimi. Anı Yayıncılık.
 • Doğan, Y. ve Müldür, M. (2014). 7. sınıf öğrencilerine verilen yazma eğitiminin öğrencilerin hikâye yazma becerisine etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 49-65.
 • Dorlay, O. (2018). 5E öğrenme modeline uygun yaratıcı yazma etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin yazma becerisi üzerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kırıkkale Üniversitesi.
 • Duran, S. (2010). Yaratıcı yazma yaklaşımının yazılı anlatım becerisinin gelişimine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Trakya Üniversitesi.
 • Duru, A. ve İşeri, K. (2015). Altıncı sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerini geliştirmeye yönelik stratejilerin etkililiğinin değerlendirilmesi. Başkent University Journal of Education, 2(1), 40-51.
 • Eğilmez, N. İ. ve Berber, Z. T. (2017). Beşinci sınıf öğrencilerinin hikâye yazma becerileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 164-187.
 • Ekinci Çelikpazu, E. ve Erdoğan, R. (2020). İlkokul 4. sınıf Türkçe dersinde yansıtıcı düşünme destekli yaratıcı yazma çalışmalarının öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerine etkisinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1436-1467. https://doi.org/10.16916/aded.756404
 • Erdoğan, Ö. (2012). Süreç temelli yaratıcı yazma uygulamalarının yazılı anlatım becerisine ve yazmaya ilişkin tutuma etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Erdoğan, Ö. ve Yangın, B. (2014). Süreç temelli yaratıcı yazma uygulamalarının yazılı anlatıma ve yazmaya ilişkin tutuma etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 438-459.
 • Erdoğan, R. (2019). İlkokul 4. sınıf Türkçe dersinde yansıtıcı düşünme destekli yaratıcı yazma çalışmalarının öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerine etkisinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.
 • Eroğlu Çopur, D. (2019). 2018 Türkçe dersi öğretim programının 5, 6, 7 ve 8. sınıflar hikâye edici metinlere yönelik kazanımlar bakımından incelenmesi. Uluslararası Eğitim Spektrumu Dergisi, 1(1), 48-59.
 • Erol, T. ve Kavruk, H. (2021). Üstbilişsel yazma stratejileri eğitiminin yazma becerisine ve yazmaya yönelik tutuma etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 741-771.
 • Eser, R. S. (2021). The effects of creative writing activities on narrative text writing skills and advanced reading awareness. Research in Pedagogy, 11(2), 639 – 660. https://doi.org/10.5937/IstrPed2102639E
 • Göçen, G. (2019). The effect of creative writing activities on elementary school students’ creative writing achievement, writing attitude and motivation. Journal of Language and Linguistic Studies, 15(3), 1032-1044. https://doi.org/10.17263/jlls.631547
 • Göçer, A. (2010). Türkçe eğitiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 178-195.
 • Güneş, F. (2014). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Pegem Akademi.
 • Güney, S. Y. (2003). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde öykü tabanlı öğrenme yaklaşımına ilişkin bir durum çalışması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınları.
 • İpek Eğilmez, N. ve Berber, Z.T. (2017). 5. sınıf öğrencilerinin hikâye yazma becerileri. Anadili Eğitim Dergisi. 5(2), 164-187. https://doi.org/10.16916/aded.287993
 • İzdeş, M. (2011). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerine verilen yazma eğitiminin öğrencilerin hikâye yazma becerisine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Kansızoğlu, H. B. ve Bayrak Cömert, Ö. (2021). Ters yüz edilmiş sınıf modeline dayalı yazma öğretiminin ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel yazma farkındalığı ve yazma başarılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 46(205), 279-302.
 • Karakoç Öztürk, B. (2014). Altıncı sınıf öğrencilerinin öykü yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması [Yayımlanmamış doktora tezi]. Çukurova Üniversitesi.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karataş, Y. (2020). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yaratıcı hikâye yazma becerilerinin geliştirilmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Uşak Üniversitesi.
 • Kasap, D. (2019). Yaratıcı okuma-yaratıcı yazma çalışmalarının yaratıcı okuma, okuduğunu anlama, yazma ve yaratıcı yazma erişisine etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Kaya, B. ve Ateş, S. (2016). Üstbilişsel beceri odaklı yazma süreçlerinin dördüncü sınıf öğrencilerinin hikâye yazma becerisine etkisi. Eğitim ve Bilim, 41(187), 137-164. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.6752
 • Kaynaş, E. (2014). Beşinci sınıf öğrencilerinin öyküleyici metin yazma becerilerinin değerlendirilmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
 • Kaynaş, E. ve Anılan, H. (2015). Beşinci sınıf öğrencilerinin öyküleyici metin yazma becerilerinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 121-147.
 • Kolikpınar, N. (2021). Yaratıcı yazma teknikleri ile öyküleyici metin oluşturmanın yazma becerisi, derse yönelik tutum ve başarı üzerindeki etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Korkmaz, G. (2015). Yaratıcı yazma yönteminin 6. sınıf öğrencilerinin yazma öz yeterlik algılarına, yazmaya ilişkin tutumlarına ve yazma becerisi akademik başarılarına etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi.
 • Kutno, S. P. (1993). Creative writing in the urban middle school: Writing imagined narratives to think about college. University at Buffalo.
 • Maden, S. ve Durukan, E. (2010). İstasyon tekniğinin yaratıcı yazma becerisi kazandırmaya ve derse karşı tutuma etkisi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 28, 299-312.
 • Majid, D., Kay, T. ve Soh, C. (2003). Enhancing children’s creativity: An exploratory study on using the internet and scamper as creative writing tools. Tthe Korean Journal of Thinking & Problem Solving, 13 (2), 67-81.
 • Maltepe, S. (2006a). Türkçe öğretiminde yazılı anlatım uygulamaları için bir seçenek: yaratıcı yazma yaklaşımı. Dil Dergisi, 0(132), 56-66.
 • Maltepe, S. (2006b). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerindeki yazma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi.
 • Maltepe, S. (2007). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerinde oluşturulan yazılı anlatım ürünlerinin değerlendirilmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 26, 143-154.
 • Maltepe, S. ve Gültekin, H. (2017). Zihin haritası tekniğinin ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerilerine etkisi. HAYEF: Journal of Education, 14(2), 79–92.
 • Müldür, M. ve Yalçın, A. (2019). The effect of self-regulated writing instruction on middle schoolstudents’ informative writing skills, self-regulated writing skills, and self-efficacy perception. Elementary Education Online, 18(4), 1779-1804.
 • Orhon, G. (2019). Yaratıcı yazma. N. Bayat (Ed.), Yazma ve eğitimi içinde (s. 275–296). Anı Yayıncılık.
 • Önal, A. ve Maden, S. (2020). Ortaokul öğrencilerinin hikâye edici metinlerinde temel yapı unsurları. Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 44-55.
 • Özbay, M. (2011). Yazma eğitiminde noktalama ve imla. M. Özbay (Ed.), Yazma eğitimi içinde (s. 177-193). Pegem Akademi.
 • Özbilen, U. ve Güven, A. Z. (2019). Tersine öğretim yönteminin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerisine etkisi. Millî Eğitim, 48(1), 81-96.
 • Özdemir, S. ve Çevik, A. (2018). Yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma ve yaratıcı yazma başarısına etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 141-153.
 • Özdemir, B. ve Özbay, M. (2016). 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modelinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerilerine etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 261-276.
 • Özkara, Y. (2007). 6+1 Analitik yazma ve değerlendirme modelinin 5. sınıf öğrencilerinin hikâye edici metin yazma becerilerini geliştirmeye etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Özsarı, E. (2017). Öyküleştirme yöntemine dayalı eğitimin beş yaş grubundaki çocukların ilköğretime hazır bulunuşluk seviyelerine etkisinin incelenmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
 • Öztürk, E. (2007). İlköğretim v. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Rubin, D. (2000). Teaching elementary language arts: A balanced approach. Boston: A Pearson Education Company.
 • Sallabaş, M. E. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kendini yazılı olarak ifade etme kazanımlarına ulaşma düzeyi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Sarı, T. (2019). Ortaokul 7. sınıf Türkçe dersinde uygulanan storyline yönteminin başarıya ve tutuma etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Sulak, S. E. ve Erdoğan, M. (2019). Yaratıcı drama yönteminin ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerine etkisi. AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(16), 1118 – 1139.
 • Susar Kırmızı, F. (2015). Yaratıcı drama ve yaratıcı yazma uygulamalarının yaratıcı yazma başarısına etkisi. Eğitim ve Bilim, 40(181), 93-115.
 • Taşkın, Y. ve Karakuş Tayşi, E. (2018). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının yazma becerisine ve yazma kaygısına etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1226-1240.
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, (27), 621-643.
 • Temizkan, M. (2011). Yaratıcı yazma etkinliklerinin öykü yazma becerisi üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 919-940.
 • Temizkan, M. (2014). Yaratıcı yazma süreci. Pegem Akademi.
 • Temizkan, M. ve Erbilen, M. (2020). Öz düzenlemeye dayalı yaratıcı yazma etkinliklerinin öykü yazma becerisi üzerindeki etkisi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 8(1), 32-50.
 • Tok, Ş. ve Kandemir, A. (2015). Effects of creative writing activities on students’ achievement in writing, writing dispositions and attitude to English. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 1635 – 1642.
 • Tonyalı, E. (2010). Yaratıcı yazma uygulamalarının ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin yazma becerilerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Turkben, T. (2019). The effects of creative writing practices on the writing skills of students learning Turkish as a second language. Eurasian Journal of Educational Research, 83, 183-208. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/857975
 • Türkben, T. (2021a). The relationship between fifth grade student’s writing anxiety and blocking with their written expression skills. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 8(2). 998-1021.
 • Türkben, T. (2021b). Ortaokul öğrencilerinin yazma becerileri, yazmaya yönelik tutumları ve yazma motivasyonları arasındaki ilişki. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 900-922. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2021.21.64908-788146
 • Türkben, T. (2021c). The effect of self-regulated strategy education on the writing skills of middle school students. International Journal of Education & Literacy Studies, 9(2), 52-65. https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.2p.52
 • Türkyılmaz, M. B. ve Arı, B. (2021). Yaratıcı yazma etkinliklerinin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin öykü yazma becerilerine etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(4), 1151-1168. https://doi.org/10.16916/aded.944302
 • Uçgun, D. (2009). Yazılı anlatımları açısından Türkçe öğretmeni adaylarının bilgi ve beceri düzeylerine yönelik bir değerlendirme. [Sözlü Bildiri]. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (1-3 Mayıs), Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği-Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Uygun, M. (2012). Öz düzenleme stratejisi gelişimi öğretiminin yazılı anlatıma, yazmaya yönelik öz düzenleme becerisine, kalıcılığa ve tutuma etkisi [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Uysal, H. ve Sidekli, S. (2020). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin zihin haritası yöntemi ile hikâye yazma becerilerinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 45(204), 1-22. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8848
 • Yaylacık, A. (2014). Üstün yetenekli beşinci sınıf öğrencilerinin öyküleyici metin yazma becerileri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mustafa Kemal Üniversitesi.
 • Yıldız, N. (2015) Aktif öğrenme yönteminin altıncı sınıf öğrencilerinin yazma becerilerine etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(5), 59-73.
 • Yılmaz, S. K. (2008). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin öyküleyici metin yazma becerileri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Yılmaz, M. ve Aklar, S. (2015). Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kompozisyon yazma becerilerine etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 223-234.
There are 93 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Makaleler
Authors

Tuncay Türkben 0000-0003-0167-4173

Hava Karaca 0000-0003-1325-8353

Publication Date December 31, 2022
Submission Date May 12, 2022
Acceptance Date December 11, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 10 Issue: 2

Cite

APA Türkben, T., & Karaca, H. (2022). Öykü Temelli Öğrenme Yaklaşımı Odaklı Yaratıcı Yazma Etkinlikleriyle Öğrencilerin Öyküleyici Metin Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 10(2), 214-235. https://doi.org/10.35233/oyea.1115915


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.