Research Article
BibTex RIS Cite

AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN LİYAKATİNİN, ÜNİVERSİTELERİN KURUMSAL İTİBARINA ETKİLERİ

Year 2023, Volume: 19 Issue: 1, 91 - 112, 27.07.2023

Abstract

Bu araştırmanın amacı, akademik ve idari personelin liyakatine ilişkin öğrenci algısının vakıf ve devlet üniversitelerinin kurumsal itibarına etkisini incelemektir. Bu doğrultuda araştırmanın verileri Marmara Bölgesinde eğitim hizmetlerinde bulunan özel üniversitelerin ve devlet üniversitelerinin öğrencilerinden (324 öğrenci) online anket yoluyla toplanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre vakıf üniversitesi öğrencileri hem akademik hem de idari personel liyakatini devlet üniversitesi öğrencilerinden daha yüksek değerlendirmişlerdir. Çalışmanın ilgi çeken bulgusu, öğrencilere göre üniversitenin itibarı üzerinde, akademik personelden çok idari personelin (liyakatinin) etkisinin daha fazla olmasıdır. Bu sonuç, beklenenin aksine üniversitelerde destek hizmeti sunan idari personelin niteliğinin önemine vurgu yapmaktadır.

References

 • Alessandri, S. W., Yang, S. U., & Kinsey, D. F. (2006). An integrative approach to university visual identity and reputation. Corporate reputation review, 9(4), 258-270.
 • Ali, R., Lynch, R. Melewar, T. C. ve Jin, Z. (2015). The Moderating Influences On The Relationship Of Corporate Reputation With Its Antecedents And Consequences: A Meta-Analytic Review, Journal of Business Research, 68(5), 1105-1117. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.10.013
 • Alnıaçık, Ü. (2011). Kurumsal itibarı oluşturan farklı bileşenlerin müşteri bağlılığı üzerindeki etkileri. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 4(7), 65-96.
 • Altıntaş, E. (2015). Kurumsal itibar ve Anadolu Üniversitesi İ. BF örneği (Doctoral dissertation, Anadolu University (Turkey)).
 • Argenti, P. (2000). “Branding B-schools: Reputation Management for MB Programs”, Corporate Reputation Review, 3(2): p. 171-178.
 • Avcı, K. (2019). Üniversite iç paydaşlarının kurumsal itibar algısı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kurumsal itibar araştırması. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 12(1), 42-63.
 • Baltacı, H., & Koç, U. (2021). Firma Yaşı ve Büyüklüğü, Yönetici Sosyal Sermayesi ve Firma İtibarı Arasındaki İlişkiler. Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 40-57.
 • Bennett, R., & Kottasz, R. (2000). Practitioner perceptions of corporate reputation: an empirical investigation. Corporate Communications: An International Journal.
 • Cravens, K., Oliver, E. G., & Ramamoorti, S. (2003). The reputation index: Measuring and managing corporate reputation. European management journal, 21(2), 201-212.
 • Çiftçioğlu, B. A. & Gök, B. (2015). Kurumsal İtibar Ölçümlendirme Yaklaşımları Üzerine Yazınsal Bir İnceleme. International Journal Of Social Inquiry, 8(1).
 • Dursun, O., & Gumussoy, C. A. (2021). The effects of quality of services and emotional appeal on university reputation: stakeholders’ view. Quality Assurance in Education.
 • Eryılmaz, B. (2009). Kamu yönetimi. Ankara: Okutman Yayıncılık.
 • Filiz, Z., Yılmaz, V. & Yağızer, C. (2010). Belediyelerde hizmet kalitesinin Servqual analizi ile ölçümü: Eskişehir belediyelerinde bir uygulama.
 • Fombrun, C. J. (1996). Reputation, Harvard Business School Press. Boston, MA.
 • Fombrun, C. J. & Foss C. B. (2001). The Reputation Quotient, Part 1: Developing a Reputation Quotient. The Gauge: Newsletter of Worldwide Communications Research, 14(3), 1-4.
 • Fombrun, C. J. & Gardberg, A. N. (2000). “Who's Tops in Corporate Reputation?”, Corporate Reputation Review, C: 3, No: 1, ss. 13-17.
 • Fombrun, C. J., & Rindova, V. (1996). Who’s tops and who decides? The social construction of corporate reputations. New York University, Stern School of Business, Working Paper, 5, 13.
 • Fombrun, C. J., Gardberg, N. A., & Sever, J. M. (2000). The Reputation QuotientSM: A multi stakeholder measure of corporate reputation. Journal of brand management, 7(4), 241 255.
 • Fombrun, C. J. & Van Riel, C. (1997). The reputational landscape. Corporate reputation review, ss. 1-16.
 • Friedman, B. A. (2009). Human resource management role implications for corporate reputation. Corporate Reputation Review, 12(3), 229-244.
 • Gök, R. (2019). Türk eğitim sisteminde liyakat (meritokrasi) esaslı eğitim yöneticiliği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (52), 39-64.
 • Gönülaçar, Ş. (2014). İnsan kaynakları yönetiminde kayırmacılık kuşatması ve liyakatsizlik çıkmazı. Erişim: https://www. academia. edu/attachments/35880199/download_file.
 • Hammond, S. A., & Slocum, J. W. (1996). The impact of prior firm financial performance on subsequent corporate reputation. Journal of Business Ethics, 15(2), 159-165.
 • Helm, S. (2007). The role of corporate reputation in determining investor satisfaction and loyalty. Corporate Reputation Review, 10(1), 22-37.
 • Işık, M., & Zincirkıran, M. (2016). Kurumsal itibar algısının iş tatminine etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracı rolü: Doğu Anadolu bölgesindeki üniversiteler üzerinde bir uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(3), 89-106.
 • Karatepe, S., ve Kurnaz, S. (2019). Kamu yönetiminde liyakat ilkesi: İngiltere örneği üzerinden Türkiye için bir değerlendirme. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33(46), 77-104.
 • Khoi, B. H. (2021). Factors influencing on university reputation: Model selection by AIC. In Data science for financial econometrics (pp. 177-188). Springer, Cham.
 • Koçak, O. & Kavi, E. (2011). Asıl ve Alt İşveren Çalışanlarının İş Memnuniyeti Algılarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma: Yalova Belediyesi Örneği. Journal of Business Research-Turk / Isletme Arastirmalari Dergisi, 3(3), 3-22.
 • Money, K., Saraeva, A., Garnelo-Gomez, I., Pain, S., & Hillenbrand, C. (2017). Corporate reputation past and future: A review and integration of existing literature and a framework for future research. Corporate Reputation Review, 20(3), 193-211.
 • Morris, E. (2002). The negative effects of nepotism in law enforcement. https://tdl ir.tdl.org/handle/20.500.11875/1249
 • Namal, B. (2011). Hizmet İşletmelerinde Kurumsal İtibarın Oluşturulmasında Pazarlama İletişiminin Rolü: Kırgızistan Üniversiteleri Örneği.
 • Odabaş, H. & Polat, C. (2011). Türkiye’de üniversite kütüphaneleri standartlari. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (45), 321-346.
 • Odabaşı, Y. (1999). Anket yöntemi. A. A. Bir (Ed), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri içinde. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Oktar, Ö. F., & Çarıkçı, İ. H. (2012). Reputation perceptions according to different stakeholders: an investigation at University of Süleyman Demirel. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear, 1(15), 127-149.
 • Osipian, A. L. (2020). Nepotism in American universities starts resembling Ukraine. Corruption in Higher Education, 65-69.
 • Özalp, İ., Tonus, H. Z., & Geylan, A. (2010). Paydaşları açısından akademik organizasyonlarda itibar. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 99-106.
 • Özbilgin, M. F., Küçükaltan, B., & Açar, A. (2019). Akademik Yaşamda Liyakatı Aşındıran Bir Unsur Olarak Yağcılık. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 2828-2850.
 • Özdemir, A. (2013). Okul yöneticilerindeki adalet ve liyakat ile öğretmenlerdeki sadakat ve gayret arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 99-117.
 • Park, B., & Rogan, M. (2019). Capability reputation, character reputation, and Exchange partners’ reactions to adverse events. Academy of Management Journal, 62(2), 553-578.
 • Pires, V., & Trez, G. (2018). Corporate reputation: A discussion on construct definition and measurement and its relation to performance. Revista de Gestão.
 • Rindova, V. P., Williamson, I. O., Petkova, A. P., & Sever, J. M. (2005). Being good or being known: An empirical examination of the dimensions, antecedents, and consequences of organizational reputation. Academy of management journal, 48(6), 1033-1049.
 • Sart, G., Sezgin, F. H., & Demir, N. (2018). Devlet ve Vakıf Üniversiteleri İçin Kurumsal İtibar Algısının İstatistiksel Bir Analizi. Beykoz Akademi Dergisi, 6(1), 66-83.
 • Sever, H. (2021). Meritokrasi ve Örgütsel Adalet İlişkisinin Kamu Çalışanları Açısından İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1480-1490.
 • Walsh, G., Mitchell, V. W., Jackson, P. R., & Beatty, S. E. (2009). Examining the antecedents and consequences of corporate reputation: A customer perspective. British journal of management, 20(2),187-203.
 • Yılmaz, F. & Çakıcı, A. (2021). Kamu çalışanlarının liyakat sistemi algısı. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1), 375-386.
 • Yürür, S. ve Soygüzel, H. (2010). Örgütsel Çalışma Yönetimi Açısından Kamu Yöneticileri ile Özel Sektör Yöneticileri Arasındaki Farklılıkların Analizi. Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, 6(1), 31-47.
Year 2023, Volume: 19 Issue: 1, 91 - 112, 27.07.2023

Abstract

References

 • Alessandri, S. W., Yang, S. U., & Kinsey, D. F. (2006). An integrative approach to university visual identity and reputation. Corporate reputation review, 9(4), 258-270.
 • Ali, R., Lynch, R. Melewar, T. C. ve Jin, Z. (2015). The Moderating Influences On The Relationship Of Corporate Reputation With Its Antecedents And Consequences: A Meta-Analytic Review, Journal of Business Research, 68(5), 1105-1117. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.10.013
 • Alnıaçık, Ü. (2011). Kurumsal itibarı oluşturan farklı bileşenlerin müşteri bağlılığı üzerindeki etkileri. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 4(7), 65-96.
 • Altıntaş, E. (2015). Kurumsal itibar ve Anadolu Üniversitesi İ. BF örneği (Doctoral dissertation, Anadolu University (Turkey)).
 • Argenti, P. (2000). “Branding B-schools: Reputation Management for MB Programs”, Corporate Reputation Review, 3(2): p. 171-178.
 • Avcı, K. (2019). Üniversite iç paydaşlarının kurumsal itibar algısı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kurumsal itibar araştırması. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 12(1), 42-63.
 • Baltacı, H., & Koç, U. (2021). Firma Yaşı ve Büyüklüğü, Yönetici Sosyal Sermayesi ve Firma İtibarı Arasındaki İlişkiler. Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 40-57.
 • Bennett, R., & Kottasz, R. (2000). Practitioner perceptions of corporate reputation: an empirical investigation. Corporate Communications: An International Journal.
 • Cravens, K., Oliver, E. G., & Ramamoorti, S. (2003). The reputation index: Measuring and managing corporate reputation. European management journal, 21(2), 201-212.
 • Çiftçioğlu, B. A. & Gök, B. (2015). Kurumsal İtibar Ölçümlendirme Yaklaşımları Üzerine Yazınsal Bir İnceleme. International Journal Of Social Inquiry, 8(1).
 • Dursun, O., & Gumussoy, C. A. (2021). The effects of quality of services and emotional appeal on university reputation: stakeholders’ view. Quality Assurance in Education.
 • Eryılmaz, B. (2009). Kamu yönetimi. Ankara: Okutman Yayıncılık.
 • Filiz, Z., Yılmaz, V. & Yağızer, C. (2010). Belediyelerde hizmet kalitesinin Servqual analizi ile ölçümü: Eskişehir belediyelerinde bir uygulama.
 • Fombrun, C. J. (1996). Reputation, Harvard Business School Press. Boston, MA.
 • Fombrun, C. J. & Foss C. B. (2001). The Reputation Quotient, Part 1: Developing a Reputation Quotient. The Gauge: Newsletter of Worldwide Communications Research, 14(3), 1-4.
 • Fombrun, C. J. & Gardberg, A. N. (2000). “Who's Tops in Corporate Reputation?”, Corporate Reputation Review, C: 3, No: 1, ss. 13-17.
 • Fombrun, C. J., & Rindova, V. (1996). Who’s tops and who decides? The social construction of corporate reputations. New York University, Stern School of Business, Working Paper, 5, 13.
 • Fombrun, C. J., Gardberg, N. A., & Sever, J. M. (2000). The Reputation QuotientSM: A multi stakeholder measure of corporate reputation. Journal of brand management, 7(4), 241 255.
 • Fombrun, C. J. & Van Riel, C. (1997). The reputational landscape. Corporate reputation review, ss. 1-16.
 • Friedman, B. A. (2009). Human resource management role implications for corporate reputation. Corporate Reputation Review, 12(3), 229-244.
 • Gök, R. (2019). Türk eğitim sisteminde liyakat (meritokrasi) esaslı eğitim yöneticiliği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (52), 39-64.
 • Gönülaçar, Ş. (2014). İnsan kaynakları yönetiminde kayırmacılık kuşatması ve liyakatsizlik çıkmazı. Erişim: https://www. academia. edu/attachments/35880199/download_file.
 • Hammond, S. A., & Slocum, J. W. (1996). The impact of prior firm financial performance on subsequent corporate reputation. Journal of Business Ethics, 15(2), 159-165.
 • Helm, S. (2007). The role of corporate reputation in determining investor satisfaction and loyalty. Corporate Reputation Review, 10(1), 22-37.
 • Işık, M., & Zincirkıran, M. (2016). Kurumsal itibar algısının iş tatminine etkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracı rolü: Doğu Anadolu bölgesindeki üniversiteler üzerinde bir uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(3), 89-106.
 • Karatepe, S., ve Kurnaz, S. (2019). Kamu yönetiminde liyakat ilkesi: İngiltere örneği üzerinden Türkiye için bir değerlendirme. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33(46), 77-104.
 • Khoi, B. H. (2021). Factors influencing on university reputation: Model selection by AIC. In Data science for financial econometrics (pp. 177-188). Springer, Cham.
 • Koçak, O. & Kavi, E. (2011). Asıl ve Alt İşveren Çalışanlarının İş Memnuniyeti Algılarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma: Yalova Belediyesi Örneği. Journal of Business Research-Turk / Isletme Arastirmalari Dergisi, 3(3), 3-22.
 • Money, K., Saraeva, A., Garnelo-Gomez, I., Pain, S., & Hillenbrand, C. (2017). Corporate reputation past and future: A review and integration of existing literature and a framework for future research. Corporate Reputation Review, 20(3), 193-211.
 • Morris, E. (2002). The negative effects of nepotism in law enforcement. https://tdl ir.tdl.org/handle/20.500.11875/1249
 • Namal, B. (2011). Hizmet İşletmelerinde Kurumsal İtibarın Oluşturulmasında Pazarlama İletişiminin Rolü: Kırgızistan Üniversiteleri Örneği.
 • Odabaş, H. & Polat, C. (2011). Türkiye’de üniversite kütüphaneleri standartlari. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (45), 321-346.
 • Odabaşı, Y. (1999). Anket yöntemi. A. A. Bir (Ed), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri içinde. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Oktar, Ö. F., & Çarıkçı, İ. H. (2012). Reputation perceptions according to different stakeholders: an investigation at University of Süleyman Demirel. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear, 1(15), 127-149.
 • Osipian, A. L. (2020). Nepotism in American universities starts resembling Ukraine. Corruption in Higher Education, 65-69.
 • Özalp, İ., Tonus, H. Z., & Geylan, A. (2010). Paydaşları açısından akademik organizasyonlarda itibar. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 99-106.
 • Özbilgin, M. F., Küçükaltan, B., & Açar, A. (2019). Akademik Yaşamda Liyakatı Aşındıran Bir Unsur Olarak Yağcılık. Business & Management Studies: An International Journal, 7(5), 2828-2850.
 • Özdemir, A. (2013). Okul yöneticilerindeki adalet ve liyakat ile öğretmenlerdeki sadakat ve gayret arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 99-117.
 • Park, B., & Rogan, M. (2019). Capability reputation, character reputation, and Exchange partners’ reactions to adverse events. Academy of Management Journal, 62(2), 553-578.
 • Pires, V., & Trez, G. (2018). Corporate reputation: A discussion on construct definition and measurement and its relation to performance. Revista de Gestão.
 • Rindova, V. P., Williamson, I. O., Petkova, A. P., & Sever, J. M. (2005). Being good or being known: An empirical examination of the dimensions, antecedents, and consequences of organizational reputation. Academy of management journal, 48(6), 1033-1049.
 • Sart, G., Sezgin, F. H., & Demir, N. (2018). Devlet ve Vakıf Üniversiteleri İçin Kurumsal İtibar Algısının İstatistiksel Bir Analizi. Beykoz Akademi Dergisi, 6(1), 66-83.
 • Sever, H. (2021). Meritokrasi ve Örgütsel Adalet İlişkisinin Kamu Çalışanları Açısından İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1480-1490.
 • Walsh, G., Mitchell, V. W., Jackson, P. R., & Beatty, S. E. (2009). Examining the antecedents and consequences of corporate reputation: A customer perspective. British journal of management, 20(2),187-203.
 • Yılmaz, F. & Çakıcı, A. (2021). Kamu çalışanlarının liyakat sistemi algısı. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1), 375-386.
 • Yürür, S. ve Soygüzel, H. (2010). Örgütsel Çalışma Yönetimi Açısından Kamu Yöneticileri ile Özel Sektör Yöneticileri Arasındaki Farklılıkların Analizi. Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, 6(1), 31-47.
There are 46 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Deniz Yeliz Karaçam

Senay Yürür

Hakan Baltacı

Early Pub Date July 28, 2023
Publication Date July 27, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 19 Issue: 1

Cite

APA Karaçam, D. Y., Yürür, S., & Baltacı, H. (2023). AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN LİYAKATİNİN, ÜNİVERSİTELERİN KURUMSAL İTİBARINA ETKİLERİ. Paradoks Ekonomi Sosyoloji Ve Politika Dergisi, 19(1), 91-112.