Year 2018, Volume 43 , Issue 43, Pages 31 - 49 2018-01-01

Dijital ve Medya Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin ve Ebeveynlerinin Medya ve Bilim Okuryazarlıklarına Etkisinin Belirlenmesi
Determining Effect of Digital And Media Activities On Media And Science Literacy Of Middle-School Students And Parents

Bilge CAN [1] , Hatice BESLER [2]


Bu araştırmada dijital ve medya etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin ve ebeveynlerinin bilim okuryazarlığı ve medya okuryazarlığına etkisini tespit etmek ve bu ikisi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel verilerin kullanıldığı tek grup üzerinde ön-son test çalışmalarının yapıldığı yarı deneysel model kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Bursa iline bağlı bir okulda öğrenim görmekte olan 60 öğrenci ve 119 ebeveyn oluşturmaktadır.  Araştırmadan elde edilen verilerin analizlerine göre, dijital ve medya etkinlikleri ortaokul öğrencilerinin ve ebeveynlerin bilimsel okuryazarlık ön testleri ve son testleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Öğrencilerin ve ebeveyn olarak annelerin medya ve bilim okuryazarlık düzeyleri arasında bir ilişki bulunmaktadır. Uygulanan PISA ve TIMSS sınavları ile öğrencilerin bilim okuryazarlıkları arasında bir farka rastlanmıştır. Bulunan bu sonuçlar ışığında, 21. yy becerileri okuryazarlıklarının öneminin vurgulanması ve bilim ve medya okuryazarlık düzeylerinin geliştirilmesi ve daha kapsamlı sonuçlar elde edilmesi hususunda bazı öneriler sunulmuştur.

This research aims determining effect of digital and media activities on media and science literacy of middle-school students and parents and identifying the relationship between them. Quasi- experimental model has been used by which pretest-posttest studies have been held on one group by using quantitative data during research. The sample of the research consists of 60 students and 119 parents who attend a school in the province of Bursa in the academic year of 2013-2014. According to data analysis obtained in the research, there is a significant relation between pretests and posttests about scientific literacy of middle-school students and parents relating to Digital and Media Activities. There is a relation between media and scientific literacy of students and mothers as parents. There is a difference between the applied PISA and TIMSS exams and the students' science literacy. In the light of these results, some suggestion has been offered with regard to focusing on the importance of 21st century skills and literacy, developing scientific and media literacy level and obtaining more comprehensive results

 • Abazaoğlu, İ. (2014). Fen Bilgisi öğretmen ve öğrenci özelliklerinin öğrenci Fen başarısı ile ilişkisi: TIMSS 2011 verilerine göre bir durum analizi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Aktı, S. (2011). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerin medya okuryazarlığı ile sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Arslan, A. (1995). İlkokul öğrencilerinde gözlenen bilimsel beceriler (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Aydemir, S. (2013). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin medya okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Boztunç, N. (2010). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA)’na katılan Türk öğrencilerin 2003 ve 2006 yıllarındaki Matematik ve Fen Bilimleri başarılarının incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Çavuş, R. (2013). Farklı epistemolojik inanışlara sahip 8. sınıf öğrencilerinin sosyo-bilimsel konulara bakış açıları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • EARGED. (2010). PISA 2009 Ulusal ön raporu. http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2013/07/PISA-2009-Ulusal-On-Rapor.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Hazır Bıkmaz, F. (2001). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin Fen Bilgisi dersindeki başarılarını etkileyen faktörler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Karabay, E. (2012). Sosyo-Kültürel değişkenlerin PISA Fen okuryazarlığını yordama güçlerinin yıllara göre incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Karaman, K. ve Karataş, A. (2009). Öğretmen adaylarının medya okuryazarlık düzeyi. İlköğretim Online, 8 (3), 798-808.
 • Karar, E. E. (2011). İlköğretim 8.sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. (15. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keskin, H. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersine ilişkin bilimsel okuryazarlık seviyeleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kurt, M. (2010). Yedinci sınıf seviye belirleme sınavı Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • National Research Council (NRC). (1996). National science education standards. Washington, DC: National Academy Press.
 • Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD. (1999). Performance Indicators for Student Achievement (PISA). Science Framework, Paris:OECD.
 • Önal, İ. (2010). Tarihsel değişim sürecinde yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık: Türkiye deneyimi.Bilgi Dünyası, 1 ,(11), 101-121.
 • Özer, Y. (2009). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Verilerine göre Türk öğrencilerin Matematik ve Fen Bilimleri başarıları ile ilişkili faktörler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • RTÜK. (2007). İlköğretim medya okuryazarlık dersi öğretmen el kitabı. Ankara, http://www.medyaokuryazarligi.org.tr/kaynaklar/MEDYAlkitabı.doc sayfasına 02.01.2014tarihinde erişilmiştir.
 • RTÜK. (2008).Medya Okuryazarlığı Nedir?. http://www.medyaokuryazarligi.org.tr/nedir.html adresinden elde edildi.
 • Selim, G. (2013). Bilimsel dergilerin 7.sınıf öğrencilerinin bilimsel okuryazarlığına ve Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisinin araştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Soysal, M. (2011). Öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersindeki başarıları ile Fen okuryazarlığı düzeylerinin karşılaştırılması ve öğretmenlerin Fen okuryazarlığı ile ilgili görüşlerinin incelenmesine yönelik bir çalışma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Süren, T. (2008). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin bilimsel okuryazarlık düzeyleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
 • Sürmeli, H. (2008). Üniversite öğrencilerinin biyoteknoloji ve genetik mühendisliği çalışmaları ile ilgili tutum, bilgi ve biyoetik görüşlerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi,İstanbul.
 • Şahin, R. (2010). Ebeveynlerin Fen okuryazarlık düzeylerinin ilköğretim 7.sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersi başarılarına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzincan Üniversitesi, Erzincan.
 • Terzi, C. I. (2008). İlköğretim I. kademe Fen ve Teknoloji dersini yürüten sınıf öğretmenleri ele II. kademede Fen ve Teknoloji dersini yürüten Fen Bilgisi (Fen Ve Teknoloji) öğretmenlerinin fen okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi ve sonuçların karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Muğla Üniversitesi, Muğla.
Journal Section Articles
Authors

Author: Bilge CAN (Primary Author)

Author: Hatice BESLER

Dates

Application Date : October 7, 207
Acceptance Date : November 20, 2017
Publication Date : January 1, 2018

Bibtex @research article { pauefd376417, journal = {Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0085}, eissn = {1309-0275}, address = {}, publisher = {Pamukkale University}, year = {2018}, volume = {43}, pages = {31 - 49}, doi = {}, title = {Dijital ve Medya Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin ve Ebeveynlerinin Medya ve Bilim Okuryazarlıklarına Etkisinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Can, Bilge and Besler, Hatice} }
APA Can, B , Besler, H . (2018). Dijital ve Medya Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin ve Ebeveynlerinin Medya ve Bilim Okuryazarlıklarına Etkisinin Belirlenmesi . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 43 (43) , 31-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/pauefd/issue/34003/376417
MLA Can, B , Besler, H . "Dijital ve Medya Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin ve Ebeveynlerinin Medya ve Bilim Okuryazarlıklarına Etkisinin Belirlenmesi" . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2018 ): 31-49 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pauefd/issue/34003/376417>
Chicago Can, B , Besler, H . "Dijital ve Medya Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin ve Ebeveynlerinin Medya ve Bilim Okuryazarlıklarına Etkisinin Belirlenmesi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2018 ): 31-49
RIS TY - JOUR T1 - Dijital ve Medya Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin ve Ebeveynlerinin Medya ve Bilim Okuryazarlıklarına Etkisinin Belirlenmesi AU - Bilge Can , Hatice Besler Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 49 VL - 43 IS - 43 SN - 1301-0085-1309-0275 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Dijital ve Medya Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin ve Ebeveynlerinin Medya ve Bilim Okuryazarlıklarına Etkisinin Belirlenmesi %A Bilge Can , Hatice Besler %T Dijital ve Medya Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin ve Ebeveynlerinin Medya ve Bilim Okuryazarlıklarına Etkisinin Belirlenmesi %D 2018 %J Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-0085-1309-0275 %V 43 %N 43 %R %U
ISNAD Can, Bilge , Besler, Hatice . "Dijital ve Medya Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin ve Ebeveynlerinin Medya ve Bilim Okuryazarlıklarına Etkisinin Belirlenmesi". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 / 43 (January 2018): 31-49 .
AMA Can B , Besler H . Dijital ve Medya Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin ve Ebeveynlerinin Medya ve Bilim Okuryazarlıklarına Etkisinin Belirlenmesi. PUJE. 2018; 43(43): 31-49.
Vancouver Can B , Besler H . Dijital ve Medya Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin ve Ebeveynlerinin Medya ve Bilim Okuryazarlıklarına Etkisinin Belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 43(43): 31-49.