Year 2019, Volume , Issue 37, Pages 281 - 300 2019-10-24

KÜRESELLEŞME–BÖLGESELLEŞME SÜRECİNİN YEREL EKONOMİLER ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ETKİLER: Denizli Örneği

Türker Batmaz [1]


Çalışma, küreselleşme-bölgeselleşme sürecinin yerel ekonomiler üzerinde oluşturduğu etkileri incelemeyi amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda örnek il olarak Denizli seçilmiş olup, bu ilin ekonomisi incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada küresel pazara uyum sağlamak için Denizli’nin özellikle daha fazla teknoloji içeren tekstil üretimine odaklanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir sonuç ise Denizli ekonomisi 2008 yılında ki Küresel Mali Krizden etkilenmiş olup, özellikle tekstil sektörünün hammadde ve finansal sorunlarının olduğu tespit edilmiştir. 

Küreselleşme, Denizli Tekstil Sektörü
 • Batmaz, N. ve Tekeli, S. (2009). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri, 1.Baskı, Ekin Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul.
 • Batmaz, N. (2001), Gelişimi Üretim Yapısı ve Sorunlarıyla Denizli Ekonomisi, Beta Basım Yayım, 1.Baskı, Yayın No: 1130, İstanbul.
 • Batmaz, N. (2012). Küreselleşmenin Yerel Ekonomiler Üzerinde Oluşturduğu Etkiler: Denizli İli Örneği: 2010, Uluslararası İktisadi İdari İncelemeler Dergisi, Yıl:5, Sayı 9, Yaz, 28-54.
 • Batmaz, T. (2017). Küreselleşme-Bölgeselleşme Sürecinde Yerel Ekonomilerin Durumu: Denizli İli Tekstil Sektörü Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Batmaz, T.ve Sayın, E. (2017). 2007-2008 Küresel Mali Krizin Dünya Ekonomisi Üzerinde Oluşturduğu Etkiler Üzerine Bir Değerlendirme, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Türkistan Formu III, 26-28 Nisan 2017, Türkistan/Kazakistan.
 • BDDK (2000). Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu Raporları 2000.
 • Brecher, J., Costella, T., ve Brendon, S. (2002). Globalization From Below: The Power of Solidarity, Second Edition, South and Press, Cambridge, Massachusetts.
 • Buluş, A. ve Kabaklı, E. (2010). 1929 Ekonomik Buhran İle Son Dönem Global Krizin Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt13, Sayı 19.
 • Bulut, N. (2003). Küreselleşme: Sosyal Devletin Sonumu?, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 52/2, 175-179.
 • Çarıkçı, E. (2016). Son Yüzyılda Dünya Ekonomisi ve Türk Dünyası, Erişim Adresi: http://www.ekodialog.com/makaleler/dünya ekonomisi ve turk.dunyası.htm Çelikel Danışoğlu, A. (2004). Küreselleşmenin Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Üzerindeki Etkileri, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 3 (2004): 35-59.DTO, (2008). Ekonomik Yönüyle Denizli, Denizli Ticaret Odası Yayınları.
 • DTO, (2009). Ekonomik Yönü ile Denizli, Denizli Ticaret Odası Yayınları.
 • DTO, (2016). Ekonomik Yönüyle Denizli, Denizli Ticaret Odası Yayınları.
 • DENİB, (2014). Denizli İhracatçılar Birliği Raporları 2014.
 • DENİB (2015). Denizli İhracatçılar Birliği Raporları 2015.
 • DENİB (2016), Denizli İhracatçılar Birliği Raporları 2016.
 • DENİP 820179, Denizli İhracatçılar Birliği Raporları, 2017.
 • Dreher, Axel. (2006). “Does Globalization Effect Growth? Evidence From a New Index of Globalization”, Applied Economics 38, 10, 2006, 1091-1110.Dünya Bankası (2009). W.B, World Development Indicators, Quick Reference Tables.
 • Eroğlu, F. (1997). Denizli Sanayileşmesinin Toplumsal Dinamiği Olarak Girişimcilik Kültürü, Denizli Sanayi Sempozyumu, Denizli.
 • Henrekson, M., Torstensson, J. ve Torstensson, R. (1997), Growth Effects of European Integrasyon, European Economic Review, 41 (8), 1997, 1537-1557.
 • IMF World Economic Outlook Database, October, 2014. Erişim Adresi: http://www. Statistictimes.com/economy/countries-by-projected-gdp.php.
 • IMF, World Economic Outlook Database, April,2017, Erişim Adresi: http://www. Statistictimes.com/economy/countries-by-projected-gdp.php.
 • İncekara, A. (2015). 2007-2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisi, İktisadi Araştırmalar Vakfı. Erişim Adresi: http://www.İav.org.tr/yönetim/dosya/makale/Prof.Dr.Ahmet Incekara_IAV.pdf.
 • Kaçmazoğlu, H.B., (2002). “Doğu Batı Çatışması Açısından Globalleşme”, Eğitim Araştırmaları, 11, s.44-49.
 • Kartal, Z., (2014). Kavramsal ve Tarihsel Yönleri İle Küreselleşme, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2) Eskişehir.
 • Kazgan, G., (2002). Küreselleşme Ulus-Devlet Yeni Ekonomik Düzen, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 3.Baskı, İstanbul.
 • Kırçova, İ., (2010) Dünya’da ve Türkiye’de e- İhracat Uygulamaları, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No:19, İstanbul.
 • Marshall, Brent K., (1999). “Globalization, Environmental Degredation and Ulrich Beck’s Risk Society” Environmental Values, 8 (2).
 • MÜSİAD, (2009). Türkiye Ekonomisi Araştırma Raporu.
 • Romer, P. (1993). “Idea Gaps and Object Gaps in Economic Development”, Journal of Monetary Economic 32, 3: 1993.
 • Seyidoğlu, H. (2003). Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulamalar, Güzem Can Yayınları, 15.Baskı İstanbul.
 • Stöhr, B. (2001). Global Challenge and Local Response: İnitiatives for Economic Regeneration in Contemporary Europe.
 • T.C. Maliye Bakanlığı , (2015). Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2015 Yılı Raporu.
 • Tutar, F.ve Demirel, M. (2007). Yerel Ekonomilerin Yerel Aktörleri: Bölgesel Kalkınma Ajansları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Nisan 2007, 2 (1), 65-83.
 • Van Bookel, G., Van, Logtestijn, M., (2002) “Applying the Comprehensive LED Approach: The Case of Mozambique”, Cooperative Branc International Labour Office, Geneve, Switzerland.
 • Yaman, S. (2003), ‘Küreselleşme’, Erişim Adresi: http://W3.gazi.edu.tr/-syaman/.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0360-6302
Author: Türker Batmaz (Primary Author)
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT (DR)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 24, 2019

Bibtex @research article { pausbed534950, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {281 - 300}, doi = {10.30794/pausbed.534950}, title = {KÜRESELLEŞME–BÖLGESELLEŞME SÜRECİNİN YEREL EKONOMİLER ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ETKİLER: Denizli Örneği}, key = {cite}, author = {Batmaz, Türker} }
APA Batmaz, T . (2019). KÜRESELLEŞME–BÖLGESELLEŞME SÜRECİNİN YEREL EKONOMİLER ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ETKİLER: Denizli Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (37) , 281-300 . DOI: 10.30794/pausbed.534950
MLA Batmaz, T . "KÜRESELLEŞME–BÖLGESELLEŞME SÜRECİNİN YEREL EKONOMİLER ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ETKİLER: Denizli Örneği". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 281-300 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pausbed/issue/49722/534950>
Chicago Batmaz, T . "KÜRESELLEŞME–BÖLGESELLEŞME SÜRECİNİN YEREL EKONOMİLER ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ETKİLER: Denizli Örneği". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019 ): 281-300
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESELLEŞME–BÖLGESELLEŞME SÜRECİNİN YEREL EKONOMİLER ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ETKİLER: Denizli Örneği AU - Türker Batmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30794/pausbed.534950 DO - 10.30794/pausbed.534950 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 281 EP - 300 VL - IS - 37 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.534950 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.534950 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KÜRESELLEŞME–BÖLGESELLEŞME SÜRECİNİN YEREL EKONOMİLER ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ETKİLER: Denizli Örneği %A Türker Batmaz %T KÜRESELLEŞME–BÖLGESELLEŞME SÜRECİNİN YEREL EKONOMİLER ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ETKİLER: Denizli Örneği %D 2019 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 37 %R doi: 10.30794/pausbed.534950 %U 10.30794/pausbed.534950
ISNAD Batmaz, Türker . "KÜRESELLEŞME–BÖLGESELLEŞME SÜRECİNİN YEREL EKONOMİLER ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ETKİLER: Denizli Örneği". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 37 (October 2019): 281-300 . https://doi.org/10.30794/pausbed.534950
AMA Batmaz T . KÜRESELLEŞME–BÖLGESELLEŞME SÜRECİNİN YEREL EKONOMİLER ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ETKİLER: Denizli Örneği. PAUSBED. 2019; (37): 281-300.
Vancouver Batmaz T . KÜRESELLEŞME–BÖLGESELLEŞME SÜRECİNİN YEREL EKONOMİLER ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ETKİLER: Denizli Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; (37): 300-281.