Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 308 - 329, 01.04.2021
https://doi.org/10.17275/per.21.41.8.2

Abstract

References

 • Acat, M. B. & Yenilmez, K. (2004). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri. Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 125-139.
 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,13, 343-361.
 • Akoğlan Kozak, M. & Dalkıranoğlu, T. (2013).Mezun öğrencilerin kariyer algılamaları: Anadolu Üniversitesi Örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 41-52.
 • Altınkurt, Y., Yılmaz, K.&Erol, E.(2014).Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (1), 48-62.
 • Anılan, B. & Anılan, H. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretmenliğini seçme nedenleri ve gelecek beklentileri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3 (3), Ağustos, Makale No: 05, ISSN: 2146-9199.
 • Aypay, A. (2011). İlk ve ortaöğretim öğretmenlerinin davranış alışkanlıkları ve “iyi öğretmen” özelliklerine ilişkin algıları. İlköğretim Online, 10 (2), 620-645.
 • Barutçugil, İ . (2004). Stratejik insan kaynakları yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayınları.
 • Bastick, T. (2000).Why teacher trainees choose the teaching profession? Comparing trainees in metropolitan and developing countries. International Review of Education, 46 (3/4), 343-349.
 • Brookhart, S. M. & Freeman, D. J. (1992). Characteristics of entering teacher candidates. Review of Educational Research, 62 (1), 37-60.
 • Bruinsma, M. & Jansen, E. P. W. A. (2010). Is the motivation to become a teacher related to pre-service teachers’ intentions to remain in the profession?. European Journal of Teacher Education, 33 (2), 185-200.
 • Bursal, M. & Buldur, S. (2016).İlköğretim öğretmen adaylarının meslek tercih nedenleri ve geleceklerine yönelik beklentileri: karşılaştırmalı bir analiz. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2), 351-376.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Akademi.
 • Cemaloğlu, N.(2005). Türkiye’de okul yöneticisi yetiştirme ve istihdamı: Var olan durum, gelecekteki olası gelişmeler ve sorunlar. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (2), 249-274.
 • Cronbach, L. J., Schonemann, P. & McKie, D. (1965). Alpha coefficients for stratified-paralel tests. Educational and Psychological Measurement, 25, 291-312.
 • Çalık T. & Ereş F. (2006). Kariyer Yönetimi Tanımlar, Kavramlar, İlkeler. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem A Akademi.
 • De Jesus, S. N. & Lens, W. (2005). An integrated model for the study of teacher motivation. Applied Psychology: An International Review, 54 (1), 119-134.
 • Deci, E. L. (1971). Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 18, 105-115.
 • Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behaviour. New York: Plenum.
 • Dereli, E. & Acat, M. B. (2010). Okul öncesi eğitim öğretmenliği bölümü öğrencilerinin motivasyon kaynakları ve sorunları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 173-187.
 • Doğan, T. & Çoban, A. E. (2009).Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34 (153), 158-168.
 • Ekinci, N. (2017). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği ve Alan Seçiminde Etkili Olan Motivasyonel Etkenler. İlköğretim Online, 16 (2), 394-405. DOI: 10.17051/ilkonline.2017.304706.
 • Eren, A. (2011). Relational analysis of prospective teachers’ interest in teaching, Professional plans about teaching, and career choice satisfaction. In E. T. Canrinus, How to attract, retain, and promote qualified teachers? Insights into motivation and emotion. Paper Presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, Louisiana, USA.
 • Eren, A. (2012). Öğretmen Adaylarının Mesleki Yönelimi, Kariyer Geliştirme Arzuları ve Kariyer Seçim Memnuniyeti. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (3), 807-826.
 • Eren, A. & Tezel K. V. (2010). Factors influencing teaching choice, professional plans about teaching, and future time perspective: A mediational analysis. Teaching and Teacher Education, 26, 1416-1428.
 • Eskicumalı, A. Yaman, E. & Yaman, H. (2001). Öğretmenlik Mesleğinin Sosyo-Ekonomik Statüsü ve Bu Mesleğin Bir Kadın Mesleği Haline Dönüşmesi Üzerine Bir Araştırma. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 53-68.
 • Ettington, D. (1998) Successful Career Plateauing. Journal of Vocational Behavior, 52 (1), February, 72-88
 • Gezer, U. (2015). Sosyal Bilgiler Dersinde Kariyer Bilinci Geliştirme: Öğretmen Görüş ve Uygulamaları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Gülşen, C. & Seyratlı, E. (2014). Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Ağustos, 3 (3), Makale No: 02, ss.14-25, ISSN: 2146-9199.
 • Gür Erdoğan, D. & Arsal, Z. (2015). Öğretmen adaylarının akademik branş memnuniyetleri ile öğretmenlik mesleğine yönelme ve kariyer geliştirme arzuları arasındaki ilişki. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Nisan, 147-171.
 • İstanbullu Dinçer, F., Akova, O. & Kaya, F. (2013). Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Kariyer Planlaması Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi Örneği. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, 1 (2), 42-56.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi (25. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kartal, T. & Afacan, Ö.(2011).Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin tutumlarının incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (24), 76-96.
 • Kılınç, A., Watt, H. M.G. Watt & Richardson, P. W. (2012). Factors Influencing Teaching Choice in Turkey. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 40 (3), Ağustos, 199-226.
 • Kiraz, Z. & Dursun,F.(2015).Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Aldıkları Eğitime İlişkin Algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (3), 1008-1028, DOI: 10.17860/efd.37544.
 • Kirk, R. (2008). Statistics: an introduction (Fifth edition). Belmont, CA : Thomson-Wadsworth.
 • Koptagel, G. (1982). Tıpsal psikoloji. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.
 • Manuel, J. & Hughes, J. (2006). ‘It has always been my dream’: exploring pre-service teachers’ motivations for choosing to teach. Teacher Development, 10 (1) , March, 5-24.
 • OECD. (2005).Teachers matter: Attracting, developing and retaining effective teachers. Paris: OECD Publishing.
 • Ozan, C. & Bektaş, F. (2016). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Örneği). (retrieved on 06.06.2016)
 • Öncü, H. (2004). Motivasyon. Sınıf Yönetimi. (Edit: Leyla Küçükahmet). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Özdemir, T.Y. & Erol, Y.C. (2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Okul, Öğretmenlik ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Algıları. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (4). 215-244, DOI: 10.18026/cbusos.48652.
 • Özder, H., Konedralı, G. & Perkan Zeki, C. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16 (2), 253-275.
 • Öztürk Akar, E. (2012). Motivations of Turkish pre-service teachers to choose teaching as a career. Australian Journal of Teacher Education, 37 (10), 67-84.
 • Pituch, K. A. & Stevens, J. P. (2016). Applied multivariate statistics for the social sciences: Analysis with SAS and IBM’s SPSS (Sixth Edition). New York: Taylor and Francis.
 • Richardson, P. W. & Watt, H. M. G. (2005). ‘‘I’ve decided to become a teacher’’: influences on career change. Teaching and Teacher Education, 21 (5), 475-489.
 • _______(2006).Who Chooses Teaching and Why? Profiling Characteristics and Motivations Across Three Australian Universities. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 34 (1), March, 27-56.
 • Richardson, P. W. & Watt, H. M. G. (2010). Current and future directions in teacher motivation research. In T. C. Urdan ve S. A. Karabenick (Eds.), The Decade Ahead: Applications and Contexts of Motivation and Achievement (pp. 139-173). London: Emerald.
 • Rinke, C. (2008). Understanding teachers’ careers: linking professional life to professional path. Educational Research Reviews, 3, 1-13.
 • Robitzsch,A.(2017).Package ‘sirt. http://r.meteo.uni.wroc.pl/web/packages/sirt/sirt.pdf
 • Rots, I., Kelchtermans, G. & Aelterman, A. (2012). Learning (not) to become a teacher: A qualitative analysis of the job entrance issue. Teaching and Teacher Education, 28, 1-10.
 • Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55 (1), 68-78.
 • Saban, A. (2003). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demografik Özellikleri ve Mesleki Eğilimleri. Eğitim Araştırmaları, 10, 91-101.
 • Sezgin Nartgün, Ş. & Gökçer,İ. (2014). Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Mesleklerine, Geleceklerine, İstihdamlarına ve Eğitim Politikalarına İlişkin Metaforik Algıları. e-International Journal of Educational Research, 5 (4), Autumn, 57-69.
 • Sinclair, C., Dowson,M. & McInerney,D.M. (2006). Motivations to Teach: Psychometric Perspectives Across the First Semester of Teacher Education. Teachers College Record, 108 (6), 1132-1154.
 • Türkkahraman, M. & Şahin, K. (2010). Kadın ve Kariyer. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2 (1), 75-88.
 • Ünsal, P. (2014). Kariyer Gelişim Kuramları ve Kariyer Danışmanlığı. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Watt, H. M. G. & Richardson, P. W. (2007). Motivation factors influencing teaching as a career choice: development and validation of the FIT-Choice scale. Journal of Experimental Education, 75, 167-202.
 • _______(2008). Motivations, perceptions, and aspirations concerning teaching as a career for different types of beginning teachers. Learning and Instruction, 18 (5), 408-428.
 • Yılmaz, F. (2009). Eğitim Örgütlerinde Örgüt Kültürünün Öğretmenlerin İş Motivasyonu Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yılmaz, G.(2015).Pedagojik Formasyon Yoluyla Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler ve Mezunların İstihdamlarının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Zimmerman, M. A.(2000). Empowerment theory: Psychological, organizational, and community levels of analysis. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), Handbook of community psychology (pp. 43-63). Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Relationship Between Professional Engagement, Career Development Aspirations and Motivation Towards The Teaching Profession of Prospective Teachers

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 308 - 329, 01.04.2021
https://doi.org/10.17275/per.21.41.8.2

Abstract

The aim of the present study is to examine the relationship between professional engagement, career development aspirations, and motivation towards the teaching profession of prospective teachers. Having been structured both with descriptive and relational survey model, the study consisted of 460 volunteer prospective teachers attending pedagogical formation certificate program at the education faculty of a big university located in Turkey’s Western Black Sea Region. The research data was collected through the Personal Information Questionnaire, Professional Engagement and Career Development Aspirations (PECDA) Scale and Motivation Levels of Prospective Teachers towards the Teaching Profession (MLPTTP) Scale. According to the data gained from the study, it was determined that prospective teachers’ professional engagement and career development aspiration level was moderate and their motivation towards teaching profession level was high; there is a moderate, positive and significant relationship between professional engagement, career development aspirations and motivation towards teaching profession. In the light of the data gained from the present study, long-term studies can be carried out with prospective teachers, and the development of the subjects related to the present research can be monitored after they are appointed as teachers.

References

 • Acat, M. B. & Yenilmez, K. (2004). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri. Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 125-139.
 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,13, 343-361.
 • Akoğlan Kozak, M. & Dalkıranoğlu, T. (2013).Mezun öğrencilerin kariyer algılamaları: Anadolu Üniversitesi Örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 41-52.
 • Altınkurt, Y., Yılmaz, K.&Erol, E.(2014).Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (1), 48-62.
 • Anılan, B. & Anılan, H. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretmenliğini seçme nedenleri ve gelecek beklentileri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3 (3), Ağustos, Makale No: 05, ISSN: 2146-9199.
 • Aypay, A. (2011). İlk ve ortaöğretim öğretmenlerinin davranış alışkanlıkları ve “iyi öğretmen” özelliklerine ilişkin algıları. İlköğretim Online, 10 (2), 620-645.
 • Barutçugil, İ . (2004). Stratejik insan kaynakları yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayınları.
 • Bastick, T. (2000).Why teacher trainees choose the teaching profession? Comparing trainees in metropolitan and developing countries. International Review of Education, 46 (3/4), 343-349.
 • Brookhart, S. M. & Freeman, D. J. (1992). Characteristics of entering teacher candidates. Review of Educational Research, 62 (1), 37-60.
 • Bruinsma, M. & Jansen, E. P. W. A. (2010). Is the motivation to become a teacher related to pre-service teachers’ intentions to remain in the profession?. European Journal of Teacher Education, 33 (2), 185-200.
 • Bursal, M. & Buldur, S. (2016).İlköğretim öğretmen adaylarının meslek tercih nedenleri ve geleceklerine yönelik beklentileri: karşılaştırmalı bir analiz. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2), 351-376.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Akademi.
 • Cemaloğlu, N.(2005). Türkiye’de okul yöneticisi yetiştirme ve istihdamı: Var olan durum, gelecekteki olası gelişmeler ve sorunlar. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (2), 249-274.
 • Cronbach, L. J., Schonemann, P. & McKie, D. (1965). Alpha coefficients for stratified-paralel tests. Educational and Psychological Measurement, 25, 291-312.
 • Çalık T. & Ereş F. (2006). Kariyer Yönetimi Tanımlar, Kavramlar, İlkeler. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem A Akademi.
 • De Jesus, S. N. & Lens, W. (2005). An integrated model for the study of teacher motivation. Applied Psychology: An International Review, 54 (1), 119-134.
 • Deci, E. L. (1971). Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 18, 105-115.
 • Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behaviour. New York: Plenum.
 • Dereli, E. & Acat, M. B. (2010). Okul öncesi eğitim öğretmenliği bölümü öğrencilerinin motivasyon kaynakları ve sorunları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 173-187.
 • Doğan, T. & Çoban, A. E. (2009).Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34 (153), 158-168.
 • Ekinci, N. (2017). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği ve Alan Seçiminde Etkili Olan Motivasyonel Etkenler. İlköğretim Online, 16 (2), 394-405. DOI: 10.17051/ilkonline.2017.304706.
 • Eren, A. (2011). Relational analysis of prospective teachers’ interest in teaching, Professional plans about teaching, and career choice satisfaction. In E. T. Canrinus, How to attract, retain, and promote qualified teachers? Insights into motivation and emotion. Paper Presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, Louisiana, USA.
 • Eren, A. (2012). Öğretmen Adaylarının Mesleki Yönelimi, Kariyer Geliştirme Arzuları ve Kariyer Seçim Memnuniyeti. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (3), 807-826.
 • Eren, A. & Tezel K. V. (2010). Factors influencing teaching choice, professional plans about teaching, and future time perspective: A mediational analysis. Teaching and Teacher Education, 26, 1416-1428.
 • Eskicumalı, A. Yaman, E. & Yaman, H. (2001). Öğretmenlik Mesleğinin Sosyo-Ekonomik Statüsü ve Bu Mesleğin Bir Kadın Mesleği Haline Dönüşmesi Üzerine Bir Araştırma. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 53-68.
 • Ettington, D. (1998) Successful Career Plateauing. Journal of Vocational Behavior, 52 (1), February, 72-88
 • Gezer, U. (2015). Sosyal Bilgiler Dersinde Kariyer Bilinci Geliştirme: Öğretmen Görüş ve Uygulamaları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Gülşen, C. & Seyratlı, E. (2014). Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Ağustos, 3 (3), Makale No: 02, ss.14-25, ISSN: 2146-9199.
 • Gür Erdoğan, D. & Arsal, Z. (2015). Öğretmen adaylarının akademik branş memnuniyetleri ile öğretmenlik mesleğine yönelme ve kariyer geliştirme arzuları arasındaki ilişki. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Nisan, 147-171.
 • İstanbullu Dinçer, F., Akova, O. & Kaya, F. (2013). Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Kariyer Planlaması Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi Örneği. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, 1 (2), 42-56.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi (25. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kartal, T. & Afacan, Ö.(2011).Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin tutumlarının incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (24), 76-96.
 • Kılınç, A., Watt, H. M.G. Watt & Richardson, P. W. (2012). Factors Influencing Teaching Choice in Turkey. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 40 (3), Ağustos, 199-226.
 • Kiraz, Z. & Dursun,F.(2015).Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Aldıkları Eğitime İlişkin Algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (3), 1008-1028, DOI: 10.17860/efd.37544.
 • Kirk, R. (2008). Statistics: an introduction (Fifth edition). Belmont, CA : Thomson-Wadsworth.
 • Koptagel, G. (1982). Tıpsal psikoloji. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.
 • Manuel, J. & Hughes, J. (2006). ‘It has always been my dream’: exploring pre-service teachers’ motivations for choosing to teach. Teacher Development, 10 (1) , March, 5-24.
 • OECD. (2005).Teachers matter: Attracting, developing and retaining effective teachers. Paris: OECD Publishing.
 • Ozan, C. & Bektaş, F. (2016). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri (Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Örneği). (retrieved on 06.06.2016)
 • Öncü, H. (2004). Motivasyon. Sınıf Yönetimi. (Edit: Leyla Küçükahmet). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Özdemir, T.Y. & Erol, Y.C. (2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Okul, Öğretmenlik ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Algıları. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (4). 215-244, DOI: 10.18026/cbusos.48652.
 • Özder, H., Konedralı, G. & Perkan Zeki, C. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16 (2), 253-275.
 • Öztürk Akar, E. (2012). Motivations of Turkish pre-service teachers to choose teaching as a career. Australian Journal of Teacher Education, 37 (10), 67-84.
 • Pituch, K. A. & Stevens, J. P. (2016). Applied multivariate statistics for the social sciences: Analysis with SAS and IBM’s SPSS (Sixth Edition). New York: Taylor and Francis.
 • Richardson, P. W. & Watt, H. M. G. (2005). ‘‘I’ve decided to become a teacher’’: influences on career change. Teaching and Teacher Education, 21 (5), 475-489.
 • _______(2006).Who Chooses Teaching and Why? Profiling Characteristics and Motivations Across Three Australian Universities. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 34 (1), March, 27-56.
 • Richardson, P. W. & Watt, H. M. G. (2010). Current and future directions in teacher motivation research. In T. C. Urdan ve S. A. Karabenick (Eds.), The Decade Ahead: Applications and Contexts of Motivation and Achievement (pp. 139-173). London: Emerald.
 • Rinke, C. (2008). Understanding teachers’ careers: linking professional life to professional path. Educational Research Reviews, 3, 1-13.
 • Robitzsch,A.(2017).Package ‘sirt. http://r.meteo.uni.wroc.pl/web/packages/sirt/sirt.pdf
 • Rots, I., Kelchtermans, G. & Aelterman, A. (2012). Learning (not) to become a teacher: A qualitative analysis of the job entrance issue. Teaching and Teacher Education, 28, 1-10.
 • Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55 (1), 68-78.
 • Saban, A. (2003). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demografik Özellikleri ve Mesleki Eğilimleri. Eğitim Araştırmaları, 10, 91-101.
 • Sezgin Nartgün, Ş. & Gökçer,İ. (2014). Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Mesleklerine, Geleceklerine, İstihdamlarına ve Eğitim Politikalarına İlişkin Metaforik Algıları. e-International Journal of Educational Research, 5 (4), Autumn, 57-69.
 • Sinclair, C., Dowson,M. & McInerney,D.M. (2006). Motivations to Teach: Psychometric Perspectives Across the First Semester of Teacher Education. Teachers College Record, 108 (6), 1132-1154.
 • Türkkahraman, M. & Şahin, K. (2010). Kadın ve Kariyer. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2 (1), 75-88.
 • Ünsal, P. (2014). Kariyer Gelişim Kuramları ve Kariyer Danışmanlığı. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Watt, H. M. G. & Richardson, P. W. (2007). Motivation factors influencing teaching as a career choice: development and validation of the FIT-Choice scale. Journal of Experimental Education, 75, 167-202.
 • _______(2008). Motivations, perceptions, and aspirations concerning teaching as a career for different types of beginning teachers. Learning and Instruction, 18 (5), 408-428.
 • Yılmaz, F. (2009). Eğitim Örgütlerinde Örgüt Kültürünün Öğretmenlerin İş Motivasyonu Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yılmaz, G.(2015).Pedagojik Formasyon Yoluyla Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler ve Mezunların İstihdamlarının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Zimmerman, M. A.(2000). Empowerment theory: Psychological, organizational, and community levels of analysis. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), Handbook of community psychology (pp. 43-63). Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Details

Primary Language English
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Articles
Authors

Özlem KARAKIŞ (Primary Author)
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8934-3912
Türkiye

Publication Date April 1, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 8, Issue 2

Cite

APA Karakış, Ö. (2021). Relationship Between Professional Engagement, Career Development Aspirations and Motivation Towards The Teaching Profession of Prospective Teachers . Participatory Educational Research , 8 (2) , 308-329 . DOI: 10.17275/per.21.41.8.2