Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 373 - 390, 01.04.2021
https://doi.org/10.17275/per.21.44.8.2

Abstract

References

 • Akinbote, O. (2007). Problems of teacher education for primary schools in Nigeria: Beyond curriculum design and implementation. International Journal of African & African American Studies, 6 (2), 64- 71. https://ojcs.siue.edu/ojs/index.php/ijaaas/article/view/100/160
 • Akyüz, H., Yaşartürk, F., Aydın, İ., Zorba, E., & Türkmen, M. (2017). Üniversite öğrencilerinin yaşam kalitesi ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of Cultural and Social Studies, 3, 253-262 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/388849
 • Albareda- Tiana, S., García- González, E., Jiménez- Fontana, R., & Solís- Espallargas, C. (2019). Implementing pedagogical approaches for ESD in initial teacher training at Spanish Universities. Sustainability, 11, (4927) doi:10.3390/su11184927
 • Ansari, U., & Malik, S. K. (2013). Image of an effective teacher in 21st century classroom. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 3 (4): 61-68. http://www.wjeis.org/FileUpload/ds217232/File/08.ansari.pdf
 • Aslan, D., & Köksal Akyol, A. (2006). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve mesleki benlik saygılarının incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (2), 51-60. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/50292
 • Atmaca, T. (2020). Öğretmenlerin toplumsal saygınlık ve imajlarına olumsuz etki eden faktörlerin incelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 34 (1), 152-167. doi:10.33308/26674874.2020341165
 • Audu, V. E., & Egharevba, J. (2016). Undergraduate students’ perception and attitudes towards teaching profession in University of Benin, Nigeria. Journal of Educational and Social Research, 6 (1), 184-188 doi:10.5901/jesr.2016.v6n1p184 https://www.mcser.org/journal/index.php/jesr/article/view/8795/8452
 • Aydın, R., & Sağlam, G. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (2), 257-294. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/256485
 • Butt, B., & Rehman, K. (2010). A study examining the students satisfaction in higher education. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 2, 5446- 5450 doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.888
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. 2. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cabı, E., & Yalçınalp, S. (2013). Öğretmen adaylarına yönelik mesleki kaygı ölçeği (MKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 85-96. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/87237
 • Chand, D. (2015). Major problems and issues of teacher education. International Journal of Applied Research, 1(4), 350-353. http://www.allresearchjournal.com/archives/2015/vol1issue4/PartD/1-7-149-863.pdf
 • Claudia, C. (2014). The role of extracurricular activities and their impact on learning process. Management, 26 (125), 1143-1148. http://steconomiceuoradea.ro/anale/volume/2014/n1/126.pdf
 • Cleveland-Innes, M. F., & Emes, C. (2005). Social and academic ınteraction in higher education contexts and the effect on deep learning. NASPA Journal, 42(2), 241-262. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2202/1949-6605.1475
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison K. (2007). Research methods in education (6th Edition). London and New York: Routledge. Cotten, S. R., & Wilson, B. (2006). Student-faculty interactions: Dynamics and determinants. Higher Education, 51(4), 487-519. https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-004-1705-4
 • Çatı, K. &, Kethüda, Ö. (2017). Kampüs yaşam kalitesinin öğrenci memnuniyetine etkisi. International Multilingual Academic Journal, 3 (5), 1-7. https://www.researchgate.net/publication/329916998
 • Çöğmen, S., & Köksal, N. (2014). Öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerini destekleyici üniversite olanakları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 85-98. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/114500
 • De La Harpe, B., & Radloff, A. (1999). Helping future teachers to be effective learners: Providing in context learning support for first year teacher education students. Australian Journal of Teacher Education, 24 (2). http://dx.doi.org/10.14221/ajte.1999v24n2.3
 • Demirtaş, H., Cömert, M., & Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim, 36 (159), 96-111. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/278/241
 • Dilmaç, O., & Topal, G. (2017). Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının mesleki kaygılarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 383-403.
 • Doğan, T., & Çoban, A. E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34 (153), 157-168. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/581/68
 • Doğanay, A., & Sarı, M. (2006). Öğrencilerin üniversitedeki yaşam kalitesine ilişkin algılarının demokratik yaşam kültürü çerçevesinde değerlendirilmesi (Çukurova Üniversitesi örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (2), 107-128. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/256367
 • Engin, G., & Koç, G. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği). Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18 (2), 153-167. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/200533
 • Erimez, C., & Gizir, S. (2013). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında fakültelerine yabancılaşmalarının rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (3), 13-26. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/160916
 • Eriş, H.M.,& Anıl, D. (2016). Üniversite öğrencilerinin yaşam kalitesi düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 491-504. doi:10.16986/HUJE.2015014183
 • Erzen, Z., & Epçaçan, C. (2018). Öğretmen görüşlerine göre öğretmenlerin toplumdaki saygınlığının incelenmesi. Journal of Institute of Economic Development and Social Researches, 4 (9), 331-345. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/920888
 • Foubert, J.D., & Grainger, L.U. (2006). Effects of involvement in clubs and organizations on the psychosocial development of first-year and senior college students. NASPA Journal, 43(1), 166-182. doi:10.2202/1949-6605.1576
 • Fuller, F. F. (1969). Concerns of teachers: A developmental conceptualization. American Educational Research Journal, 6 (2), 207-226. https://doi.org/10.3102/00028312006002207
 • Gerçek, M. (2018). Mesleki kaygı ve kariyer uyumluluğu arasındaki ilişkiler: Öğretmen adayları açısından bir inceleme. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (2), 297-312 doi: 10.26468/trakyasobed.401010
 • Girgin, G., Özyılmaz Akamca, G., Ellez, A. M., & Oğuz, E.(2010). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, mesleki benlik saygıları ve mesleki yeterlik inançları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1-15. http://hdl.handle.net/20.500.12397/109
 • Gökçe, F., & Sezer, G. O. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Uludağ Üniversitesi Örneği). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1), 1-23. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153457
 • Göktaş Kulualp, H., & Erol, S. (2018). Üniversite öğrencilerinin motivasyonunda sosyal etkinliklerin önemi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(3), 1592-1611. http://www.itobiad.com/en/download/article-file/523347
 • Gündoğdu, S., & Yaşar, M. (2016). Öğretim elemanı-öğrenci arasındaki örtük ilişkiler ile öğrencilerin başarı algıları arasındaki ilişki. Milli Eğitim Dergisi, 212, 81-92. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/441236
 • Hagenauer, G., Gläser-Zikuda, M., & Volet, S. E. (2016). University teachers' perceptions of appropriate emotion display and high-quality teacher-student relationship: similarities and differences across cultural-educational contexts. Frontline Learning Research, 4(3), 44-74. http://dx.doi.org/10.14786/flr.v4i3.236
 • Hagenauer,G., & Volet, S. E., (2014). Teacher–student relationship at university: An important yet under- researched field, Oxford Review of Education, 40 (3), 370-388, doi: 10.1080/03054985.2014.921613
 • Himmat, D. (2017). Challenges and remedy of teacher education. Global Science Reserach Journals, 5 (1), 77-81. Hu, Y.-L., Hung, C.-H., & Ching, G. S. (2015). Student-faculty interaction: Mediating between student engagement factors and educational outcome gains. International Journal of Research Studies in Education, 4(1), 43-53. doi: 10.5861/ijrse.2014.800
 • İnceoğlu, M. (2010). Tutum algı iletişim, 5. Baskı, Beykent Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Kangal, A. (2012). Üniversite yaşam kalitesi ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 16-32. http://www.e-ijer.com/en/download/article-file/89740
 • Karamustafaoğlu, O., & Özmen, H. (2004). Toplumumuzda ve öğretmen adayları arasında öğretmenlik mesleğine verilen değer üzerine bir araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi, 2 (6), 35-49. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/302574
 • Karataş, K., Ardıç, T., & Oral, B. (2017). Öğretmenlik mesleğinin yeterlikleri ve geleceği: metaforik bir analiz. Electronic Turkish Studies, 12 (33), 291-312 doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12665
 • Kayhan, A., Baysan, O., & Alcı, B. (2018). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (72), 545-559.
 • Khan, A., Khan, S., Zia-Ul-Islam, S., & Khan, M. (2017). Communication skills of a teacher and its role in the development of the students' academic success. Journal of Education and Practice, 8 (1), 18-21. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1131770.pdf
 • Kılınç, A. Ç., Çepni, O., Kılcan, B.& Palaz, T. (2017). Öğretim üyelerinin görüşlerine göre Türkiye’de yeni kurulan üniversitelerin sorunları: Nitel bir araştırma. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7 (2), 282-293. doi: 10.5961/jhes.2017.207
 • König, J., Ligtvoet, R., Klemenz, S., & Rothland, M. (2017). Effects of opportunities to learn in teacher preparation on future teachers’ general pedagogical knowledge: Analyzing program characteristics and outcomes. Studies in Educational Evaluation, 53, 122-133. http://dx.doi.org/10.1016/j.stueduc.2017.03.001
 • Kumar, P., & Azad, S. (2016). Teacher education in India: Some policy issues and challenges. International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education, 2 (6), 1217-1224.
 • Lasek, J. and Wiesenbergova, S. (2007). Prospective teachers’ attitudes to their profession. The New Educational Review, 13 (3-4), 129–136. https://tner.polsl.pl/dok/volumes/tner_3_2007.pdf#page=129
 • Manolova Yalçın, O., & Özgen, B. (2017). Okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumlarının ve öz güven düzeylerinin incelenmesi (KKTC). Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3 (3), 63-80. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/353729
 • Mazmishvili, N., Tavdgiridze, L., & Doborjginidze, D. (2019). The Challenge of Teacher-Parent Collaboration in Georgia. 5th International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership (ICSEALV 2019), 159-165. Atlantis Press. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 386, 159-165. https://doi.org/10.2991/assehr.k.191221.193
 • Mullai, E. (2017). The role of teachers supports the rapid development of society. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 5 (6), 1-6.
 • Nakip, C., & Özcan, G. (2016). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (3), 783-795. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.282380
 • Nalçacı, A., & Sökmen, Y. (2016). Öğretmen adaylarının mesleği tercih nedenleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 17 (3), 717-727. http://kefad2.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt17Sayi3/JKEF_17_3_2016_717-727.pdf
 • Oğuz, E., & Kalkan, M. (2011). Examining teacher candidates’ attitudes towards teaching profession and pupil control ideology. International Online Journal of Educational Sciences, 3 (3), 903-917. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423904353.pdf
 • Özder, H., Konedralı, G., & Zeki, C. P. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16 (2), 253-275. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108230
 • Pamuk, Y., Hamurcu, H., & Armağan, B. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi (İzmir-Buca Örneği). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 293-316. doi: 10.14686/BUEFAD.201428183
 • Peker Ünal, D. (2017). Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarını etkileyen örtük bir öge olarak öğretim üyesi davranışları. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7 (3), 430- 440. doi: 10.5961/jhes.2017.220
 • Picton, C., Kahu, E. R., & Nelson, K. (2017). Friendship supported learning - the role of friendships in first-year students’ university experiences. In Proceedings of STARS: Students Transitions Achievement Retention and Success Conference. Adelaide, Australia: STARS. https://pdfs.semanticscholar.org/c633/84937ea58210b4e33655566f040bebe442e8.pdf
 • Ramli, A., & Zain, R. M., (2018). The impact of facilities on student’s academic achievement. Sci. Int. (Lahore), 30 (2), 299-311. http://www.sci-int.com/pdf/636613109483179335.edited.pdf
 • Riaz, M., Habib, Z., Riaz, J., & Uzair-ul-Hassan, M. (2015). Comparing professional attitude of prospective teachers enrolled in public and private institutions in Punjab. Pakistan Vision, 16 (1), 274-291. http://pu.edu.pk/images/journal/studies/PDF-FILES/Artical-13_v16_1.pdf
 • Ries, F., Cebrera, C., & Carriedo, R. (2016). A study of teacher training in the United States and Europe. The European Journal of Social and Behavioural Sciences, 17. http://dx.doi.org/10.15405/ejsbs.184
 • Sadıkoğlu, M., Hastürk, G., & Polat, O. (2018). Fen bilimleri öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeyleri·. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (56), 629-637. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20185639035
 • Sahan, G. (2016). Analysis of the problems encountered in education of teachers and solution recommendations in accordance with the opinions of faculty of education students. International Journal of Environmental & Science Education, 11 (5), 1055-1064 doi: 10.12973/ijese.2016.409a
 • Saracaloğlu, A. S., Bozkurt, N., Serin, O., & Serin, U. (2004). Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarını etkileyen faktörler. Çağdaş Eğitim, 311, 16-27. https://www.researchgate.net/publication/334730248
 • Shaari, A. S., Yusoff, N. M., Ghazali, I. M., Osman, R. H., & Dzahir, N. F. M. (2014). The relationship between lecturers’ teaching style and students’ academic engagement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 118, 10-20. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.02.002
 • Siming, L., Gao, J., & Xu, D. (2015). Factors leading to students' satisfaction in the higher learning ınstitutions. Journal of Education and Practice, 6 (31), 114-118. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1083362.pdf
 • Singh, L., & Shakir, M. (2019). Teacher education: Issues and concerns in current scenario. International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR), 6 (2), 1082-1091.
 • Sirgy, M. J., Grzeskowiak, S., & Rahtz, D. (2007). Quality of college life (QCL) of students: Developing and validating a measure of well-being. Social Indicators Research, 80, 343-360. doi: 10.1007/s11205-005-5921-9
 • Stephens, P., Tonnessen, F. E., & Kyriacou, C. (2004). Teacher training and teacher education in England and Norway: A comparative study of policy goals. Comparative education, 40 (1), 109-130. https://doi.org/10.1080/0305006042000184908
 • Sykes, G., Bird, T., & Kennedy, M. (2010). Teacher education: Its problems and some prospects. Journal of Teacher Education, 61 (5), 464-476. doi: 10.1177/0022487110375804
 • Şahin, C., & Şahin, S. (2017). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Öz-Yeterlik İnançları ve Öğrenciyi Tanıma Düzeyleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 15 (2), 224-238. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/385933
 • Tiwari, M. (2016). Teacher education: Problems and suggestions. International Journal of Multidisciplinary Education and Research, 1(1), 28-30.
 • Topcu, Y., & Uzundumlu, A. S. (2012). Yüksek öğretimde öğrencilerin başarısızlığına etki eden faktörlerin analizi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2 (2, Ek: A), 51-58. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/89170
 • Ujlakyné Szucs, É. (2009). The role of teachers in the 21st century. Sens public. https://doi.org/10.7202/1064225ar
 • Uyanık, G. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Boylamsal bir araştırma. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 5, 196-206.
 • Ünal, K., & Akay, C. (2017). Öğretmenlik mesleği ve yaşam boyu öğrenme: Öğretmen adayları penceresinden. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (3), 821-838. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.339943
 • Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45, 109-127. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/108352
 • Walliman, N. (2017). Research methods: The basics. Routledge.
 • Yetişensoy, O., & Şahin, İ. F. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının işsizlik kaygısı düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Advance online publication. doi: 10.16986/HUJE.2019053983

The Predictive Role of Professional Concern and Quality of University Life on Attitudes Toward Teaching Profession

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 373 - 390, 01.04.2021
https://doi.org/10.17275/per.21.44.8.2

Abstract

The current study was carried out to determine the role of professional concern and university life quality of prospective teachers in explaining their attitudes towards the profession of teaching. The working group of the research was made up of 580 prospective teachers attending a faculty of education at a state university. As a data collection tool, “The Attitude Scale towards the Profession of Teaching”, “Occupational Anxiety Scale for Prospective Teachers” and “The Scale of Quality of Life in University” were used. The research was carried out through relational research method, a quantitative research method. At the end of the research, it was found that the professional attitudes of the prospective teachers were positive, their concern levels were low, they experienced “Appointment Centred Concern” and “Adaptation Centred Concern” the most, their satisfaction regarding university life quality was at medium level and that they were content with “Social Facilities” the least. It was found that there was a significant relation between the attitude towards profession and professional concern in a negative way and that as the professional concern decreased, positive professional attitude increased. It was also found that there was a significant relation between the attitude towards profession and university life quality in a positive way and that as the satisfaction of university life quality increased so did positive professional attitude. It was determined that there was a significant relation between the professional concern and university life quality in a negative way and that as the university life quality increased, professional concern decreased. It was determined that professional concern of the prospective teachers and their satisfaction regarding university life quality predicted the attitude towards the profession of teaching at 13.9% rate. In line with the results of the research, various recommendations were made.

References

 • Akinbote, O. (2007). Problems of teacher education for primary schools in Nigeria: Beyond curriculum design and implementation. International Journal of African & African American Studies, 6 (2), 64- 71. https://ojcs.siue.edu/ojs/index.php/ijaaas/article/view/100/160
 • Akyüz, H., Yaşartürk, F., Aydın, İ., Zorba, E., & Türkmen, M. (2017). Üniversite öğrencilerinin yaşam kalitesi ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of Cultural and Social Studies, 3, 253-262 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/388849
 • Albareda- Tiana, S., García- González, E., Jiménez- Fontana, R., & Solís- Espallargas, C. (2019). Implementing pedagogical approaches for ESD in initial teacher training at Spanish Universities. Sustainability, 11, (4927) doi:10.3390/su11184927
 • Ansari, U., & Malik, S. K. (2013). Image of an effective teacher in 21st century classroom. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 3 (4): 61-68. http://www.wjeis.org/FileUpload/ds217232/File/08.ansari.pdf
 • Aslan, D., & Köksal Akyol, A. (2006). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve mesleki benlik saygılarının incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (2), 51-60. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/50292
 • Atmaca, T. (2020). Öğretmenlerin toplumsal saygınlık ve imajlarına olumsuz etki eden faktörlerin incelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 34 (1), 152-167. doi:10.33308/26674874.2020341165
 • Audu, V. E., & Egharevba, J. (2016). Undergraduate students’ perception and attitudes towards teaching profession in University of Benin, Nigeria. Journal of Educational and Social Research, 6 (1), 184-188 doi:10.5901/jesr.2016.v6n1p184 https://www.mcser.org/journal/index.php/jesr/article/view/8795/8452
 • Aydın, R., & Sağlam, G. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (2), 257-294. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/256485
 • Butt, B., & Rehman, K. (2010). A study examining the students satisfaction in higher education. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 2, 5446- 5450 doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.888
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. 2. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cabı, E., & Yalçınalp, S. (2013). Öğretmen adaylarına yönelik mesleki kaygı ölçeği (MKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 85-96. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/87237
 • Chand, D. (2015). Major problems and issues of teacher education. International Journal of Applied Research, 1(4), 350-353. http://www.allresearchjournal.com/archives/2015/vol1issue4/PartD/1-7-149-863.pdf
 • Claudia, C. (2014). The role of extracurricular activities and their impact on learning process. Management, 26 (125), 1143-1148. http://steconomiceuoradea.ro/anale/volume/2014/n1/126.pdf
 • Cleveland-Innes, M. F., & Emes, C. (2005). Social and academic ınteraction in higher education contexts and the effect on deep learning. NASPA Journal, 42(2), 241-262. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2202/1949-6605.1475
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison K. (2007). Research methods in education (6th Edition). London and New York: Routledge. Cotten, S. R., & Wilson, B. (2006). Student-faculty interactions: Dynamics and determinants. Higher Education, 51(4), 487-519. https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-004-1705-4
 • Çatı, K. &, Kethüda, Ö. (2017). Kampüs yaşam kalitesinin öğrenci memnuniyetine etkisi. International Multilingual Academic Journal, 3 (5), 1-7. https://www.researchgate.net/publication/329916998
 • Çöğmen, S., & Köksal, N. (2014). Öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerini destekleyici üniversite olanakları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 85-98. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/114500
 • De La Harpe, B., & Radloff, A. (1999). Helping future teachers to be effective learners: Providing in context learning support for first year teacher education students. Australian Journal of Teacher Education, 24 (2). http://dx.doi.org/10.14221/ajte.1999v24n2.3
 • Demirtaş, H., Cömert, M., & Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim, 36 (159), 96-111. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/278/241
 • Dilmaç, O., & Topal, G. (2017). Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının mesleki kaygılarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 383-403.
 • Doğan, T., & Çoban, A. E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34 (153), 157-168. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/581/68
 • Doğanay, A., & Sarı, M. (2006). Öğrencilerin üniversitedeki yaşam kalitesine ilişkin algılarının demokratik yaşam kültürü çerçevesinde değerlendirilmesi (Çukurova Üniversitesi örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (2), 107-128. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/256367
 • Engin, G., & Koç, G. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği). Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18 (2), 153-167. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/200533
 • Erimez, C., & Gizir, S. (2013). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarında fakültelerine yabancılaşmalarının rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (3), 13-26. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/160916
 • Eriş, H.M.,& Anıl, D. (2016). Üniversite öğrencilerinin yaşam kalitesi düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 491-504. doi:10.16986/HUJE.2015014183
 • Erzen, Z., & Epçaçan, C. (2018). Öğretmen görüşlerine göre öğretmenlerin toplumdaki saygınlığının incelenmesi. Journal of Institute of Economic Development and Social Researches, 4 (9), 331-345. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/920888
 • Foubert, J.D., & Grainger, L.U. (2006). Effects of involvement in clubs and organizations on the psychosocial development of first-year and senior college students. NASPA Journal, 43(1), 166-182. doi:10.2202/1949-6605.1576
 • Fuller, F. F. (1969). Concerns of teachers: A developmental conceptualization. American Educational Research Journal, 6 (2), 207-226. https://doi.org/10.3102/00028312006002207
 • Gerçek, M. (2018). Mesleki kaygı ve kariyer uyumluluğu arasındaki ilişkiler: Öğretmen adayları açısından bir inceleme. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (2), 297-312 doi: 10.26468/trakyasobed.401010
 • Girgin, G., Özyılmaz Akamca, G., Ellez, A. M., & Oğuz, E.(2010). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, mesleki benlik saygıları ve mesleki yeterlik inançları. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1-15. http://hdl.handle.net/20.500.12397/109
 • Gökçe, F., & Sezer, G. O. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Uludağ Üniversitesi Örneği). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1), 1-23. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153457
 • Göktaş Kulualp, H., & Erol, S. (2018). Üniversite öğrencilerinin motivasyonunda sosyal etkinliklerin önemi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(3), 1592-1611. http://www.itobiad.com/en/download/article-file/523347
 • Gündoğdu, S., & Yaşar, M. (2016). Öğretim elemanı-öğrenci arasındaki örtük ilişkiler ile öğrencilerin başarı algıları arasındaki ilişki. Milli Eğitim Dergisi, 212, 81-92. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/441236
 • Hagenauer, G., Gläser-Zikuda, M., & Volet, S. E. (2016). University teachers' perceptions of appropriate emotion display and high-quality teacher-student relationship: similarities and differences across cultural-educational contexts. Frontline Learning Research, 4(3), 44-74. http://dx.doi.org/10.14786/flr.v4i3.236
 • Hagenauer,G., & Volet, S. E., (2014). Teacher–student relationship at university: An important yet under- researched field, Oxford Review of Education, 40 (3), 370-388, doi: 10.1080/03054985.2014.921613
 • Himmat, D. (2017). Challenges and remedy of teacher education. Global Science Reserach Journals, 5 (1), 77-81. Hu, Y.-L., Hung, C.-H., & Ching, G. S. (2015). Student-faculty interaction: Mediating between student engagement factors and educational outcome gains. International Journal of Research Studies in Education, 4(1), 43-53. doi: 10.5861/ijrse.2014.800
 • İnceoğlu, M. (2010). Tutum algı iletişim, 5. Baskı, Beykent Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Kangal, A. (2012). Üniversite yaşam kalitesi ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 16-32. http://www.e-ijer.com/en/download/article-file/89740
 • Karamustafaoğlu, O., & Özmen, H. (2004). Toplumumuzda ve öğretmen adayları arasında öğretmenlik mesleğine verilen değer üzerine bir araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi, 2 (6), 35-49. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/302574
 • Karataş, K., Ardıç, T., & Oral, B. (2017). Öğretmenlik mesleğinin yeterlikleri ve geleceği: metaforik bir analiz. Electronic Turkish Studies, 12 (33), 291-312 doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12665
 • Kayhan, A., Baysan, O., & Alcı, B. (2018). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (72), 545-559.
 • Khan, A., Khan, S., Zia-Ul-Islam, S., & Khan, M. (2017). Communication skills of a teacher and its role in the development of the students' academic success. Journal of Education and Practice, 8 (1), 18-21. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1131770.pdf
 • Kılınç, A. Ç., Çepni, O., Kılcan, B.& Palaz, T. (2017). Öğretim üyelerinin görüşlerine göre Türkiye’de yeni kurulan üniversitelerin sorunları: Nitel bir araştırma. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7 (2), 282-293. doi: 10.5961/jhes.2017.207
 • König, J., Ligtvoet, R., Klemenz, S., & Rothland, M. (2017). Effects of opportunities to learn in teacher preparation on future teachers’ general pedagogical knowledge: Analyzing program characteristics and outcomes. Studies in Educational Evaluation, 53, 122-133. http://dx.doi.org/10.1016/j.stueduc.2017.03.001
 • Kumar, P., & Azad, S. (2016). Teacher education in India: Some policy issues and challenges. International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education, 2 (6), 1217-1224.
 • Lasek, J. and Wiesenbergova, S. (2007). Prospective teachers’ attitudes to their profession. The New Educational Review, 13 (3-4), 129–136. https://tner.polsl.pl/dok/volumes/tner_3_2007.pdf#page=129
 • Manolova Yalçın, O., & Özgen, B. (2017). Okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumlarının ve öz güven düzeylerinin incelenmesi (KKTC). Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3 (3), 63-80. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/353729
 • Mazmishvili, N., Tavdgiridze, L., & Doborjginidze, D. (2019). The Challenge of Teacher-Parent Collaboration in Georgia. 5th International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership (ICSEALV 2019), 159-165. Atlantis Press. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 386, 159-165. https://doi.org/10.2991/assehr.k.191221.193
 • Mullai, E. (2017). The role of teachers supports the rapid development of society. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 5 (6), 1-6.
 • Nakip, C., & Özcan, G. (2016). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (3), 783-795. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.282380
 • Nalçacı, A., & Sökmen, Y. (2016). Öğretmen adaylarının mesleği tercih nedenleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 17 (3), 717-727. http://kefad2.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt17Sayi3/JKEF_17_3_2016_717-727.pdf
 • Oğuz, E., & Kalkan, M. (2011). Examining teacher candidates’ attitudes towards teaching profession and pupil control ideology. International Online Journal of Educational Sciences, 3 (3), 903-917. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423904353.pdf
 • Özder, H., Konedralı, G., & Zeki, C. P. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16 (2), 253-275. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108230
 • Pamuk, Y., Hamurcu, H., & Armağan, B. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi (İzmir-Buca Örneği). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 293-316. doi: 10.14686/BUEFAD.201428183
 • Peker Ünal, D. (2017). Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarını etkileyen örtük bir öge olarak öğretim üyesi davranışları. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7 (3), 430- 440. doi: 10.5961/jhes.2017.220
 • Picton, C., Kahu, E. R., & Nelson, K. (2017). Friendship supported learning - the role of friendships in first-year students’ university experiences. In Proceedings of STARS: Students Transitions Achievement Retention and Success Conference. Adelaide, Australia: STARS. https://pdfs.semanticscholar.org/c633/84937ea58210b4e33655566f040bebe442e8.pdf
 • Ramli, A., & Zain, R. M., (2018). The impact of facilities on student’s academic achievement. Sci. Int. (Lahore), 30 (2), 299-311. http://www.sci-int.com/pdf/636613109483179335.edited.pdf
 • Riaz, M., Habib, Z., Riaz, J., & Uzair-ul-Hassan, M. (2015). Comparing professional attitude of prospective teachers enrolled in public and private institutions in Punjab. Pakistan Vision, 16 (1), 274-291. http://pu.edu.pk/images/journal/studies/PDF-FILES/Artical-13_v16_1.pdf
 • Ries, F., Cebrera, C., & Carriedo, R. (2016). A study of teacher training in the United States and Europe. The European Journal of Social and Behavioural Sciences, 17. http://dx.doi.org/10.15405/ejsbs.184
 • Sadıkoğlu, M., Hastürk, G., & Polat, O. (2018). Fen bilimleri öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeyleri·. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (56), 629-637. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20185639035
 • Sahan, G. (2016). Analysis of the problems encountered in education of teachers and solution recommendations in accordance with the opinions of faculty of education students. International Journal of Environmental & Science Education, 11 (5), 1055-1064 doi: 10.12973/ijese.2016.409a
 • Saracaloğlu, A. S., Bozkurt, N., Serin, O., & Serin, U. (2004). Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarını etkileyen faktörler. Çağdaş Eğitim, 311, 16-27. https://www.researchgate.net/publication/334730248
 • Shaari, A. S., Yusoff, N. M., Ghazali, I. M., Osman, R. H., & Dzahir, N. F. M. (2014). The relationship between lecturers’ teaching style and students’ academic engagement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 118, 10-20. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.02.002
 • Siming, L., Gao, J., & Xu, D. (2015). Factors leading to students' satisfaction in the higher learning ınstitutions. Journal of Education and Practice, 6 (31), 114-118. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1083362.pdf
 • Singh, L., & Shakir, M. (2019). Teacher education: Issues and concerns in current scenario. International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR), 6 (2), 1082-1091.
 • Sirgy, M. J., Grzeskowiak, S., & Rahtz, D. (2007). Quality of college life (QCL) of students: Developing and validating a measure of well-being. Social Indicators Research, 80, 343-360. doi: 10.1007/s11205-005-5921-9
 • Stephens, P., Tonnessen, F. E., & Kyriacou, C. (2004). Teacher training and teacher education in England and Norway: A comparative study of policy goals. Comparative education, 40 (1), 109-130. https://doi.org/10.1080/0305006042000184908
 • Sykes, G., Bird, T., & Kennedy, M. (2010). Teacher education: Its problems and some prospects. Journal of Teacher Education, 61 (5), 464-476. doi: 10.1177/0022487110375804
 • Şahin, C., & Şahin, S. (2017). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Öz-Yeterlik İnançları ve Öğrenciyi Tanıma Düzeyleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 15 (2), 224-238. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/385933
 • Tiwari, M. (2016). Teacher education: Problems and suggestions. International Journal of Multidisciplinary Education and Research, 1(1), 28-30.
 • Topcu, Y., & Uzundumlu, A. S. (2012). Yüksek öğretimde öğrencilerin başarısızlığına etki eden faktörlerin analizi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2 (2, Ek: A), 51-58. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/89170
 • Ujlakyné Szucs, É. (2009). The role of teachers in the 21st century. Sens public. https://doi.org/10.7202/1064225ar
 • Uyanık, G. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Boylamsal bir araştırma. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 5, 196-206.
 • Ünal, K., & Akay, C. (2017). Öğretmenlik mesleği ve yaşam boyu öğrenme: Öğretmen adayları penceresinden. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (3), 821-838. http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.339943
 • Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45, 109-127. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/108352
 • Walliman, N. (2017). Research methods: The basics. Routledge.
 • Yetişensoy, O., & Şahin, İ. F. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının işsizlik kaygısı düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Advance online publication. doi: 10.16986/HUJE.2019053983

Details

Primary Language English
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Derya ATABEY (Primary Author)
ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT UNIVERSITY
0000-0003-4572-2050
Türkiye

Publication Date April 1, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 8, Issue 2

Cite

APA Atabey, D. (2021). The Predictive Role of Professional Concern and Quality of University Life on Attitudes Toward Teaching Profession . Participatory Educational Research , 8 (2) , 373-390 . DOI: 10.17275/per.21.44.8.2