Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2021, Volume 8, Issue 3, 88 - 104, 01.08.2021
https://doi.org/10.17275/per.21.55.8.3

Abstract

References

 • Acar, S. (2009). Web Destekli Performans Tabanlı Öğrenmede ARCS Motivasyon Stratejilerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenmenin Kalıcılığına, Motivasyonlarına ve Tutumlarına Etkisi [The Effects of ARCS Motivation Strategies on Learners Academic Successes, Permanances of Learning, Motivations and Attitudes in Web Supported Performance Based Learning]. Unpublished Doctoral Dissertation, Gazi University, Ankara.
 • Adıgüzel, H. Ö. (1994). Eğitimde Yeni Bir Yöntem ve Disiplin-Yaratıcı Drama [A New Method and Discipline in Education-Creative Drama]. Yaratıcı Drama İçinde, 158-179.
 • Akbaba, S., Kök, M. & Sağlam, S. (2003). Eğitim-Öğretimde Drama ve Oyunlar [Drama and Games in Education-Training]. Erzurum: Cemre Ofset Matbaacıhk.
 • Albalawi, B. R. (2014). Effectiveness of teaching English subject using drama on the development of students' creative thinking. IOSR Journal of Research & Method in Education, 4 (6), 54-63. Doi: 10.9790/7388-04615463
 • Aldağ, E. (2010). The Effects of Creative Drama on Enhancement of Motivation in Language Learning. Unpublished master’s thesis, Atatürk University, Erzurum.
 • Anderson, A. & Berry, K. (2015). The influence of classroom drama on teachers’ language and students’ on-task behavior. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 59(4), 197-206. Doi:10.1080/1045988X.2014.903464
 • Aykaç, M. & Adıgüzel, Ö. (2011). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi [The effect of using creative drama as a method in social studies class on students’ achievement]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 297-314.
 • Baraldi, S. M. (2009). Drama and Theatre Practices in the Elementary Classroom that Create Conducive Environments for Non-English Speakers’ English Language Acquisition. Published Doctoral Dissertation, Arizona State University.
 • Bertiz, H. (2005). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ve Öyküleme Çalışmalarına İlişkin Görüşleri [The Attitudes of Prospective Science Teachers' towards Creative Drama and their Views about Story Work]. Unpublished Master’s Thesis, Abant İzzet Baysal University, Bolu.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri [Scientific Research Methods]. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Coşkun, H. (2011). 5E Öğrenme Modelinin İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Maddeyi Tanıyalım Ünitesindeki Başarı, Tutum ve Zihinsel Yapılarına Etkisi [The Effect of 5E Learning Model on Achievement, Attitude, Critical Thinking and Intellectual Structure of 4th Grade Students in the Let’s Learn about Substance Unit]. Unpublished Master’s Thesis, Mustafa Kemal University, Hatay.
 • Cömertpay, B. (2006). Dramanın 5-6 Yaş Grubu Çocuklarının Dil Edinimine Etkisi [The Effect of Drama on Acquisition of Children Aged 5-6]. Unpublished Master’s Thesis, Çukurova University, Adana.
 • Davis, J. H. & Behm, T. (1978). Terminology of drama in theatre with and for children: A redefinition. Children's Theatre Review, 27(1), 10-11.
 • Demircan, Ö. (1990). Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri [Foreign Language Instructional Methods]. İstanbul: Ekin Eğitim Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2004). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Öğretme Sanatı [Planning, Evaluation and Teaching Art in Instruction]. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Dervishaj, A. (2009). Using drama as a creative method for foreign language acquisition. Linguistic and Communicative Performance Journal, 2(1), 53-62.
 • Enginalp, F. & Onay, M. Ö. (1998). Drama [Drama]. Ankara: Evrensel Yayınları.
 • Fleming, M., Merrell, C. & Tymms, P. (2004). The impact of drama on pupils' language, mathematics and attitude in two primary schools, 9 (2), 177-197. Doi:10.1080/1356978042000255067
 • Freeman, G. D. (2000). Effects of Creative Drama Activities on Third and Fourth Grade Children. Unpublished Doctoral Dissertation, Mississipi University.
 • Freeman, G. D., Sullivan, K., & Fulton, C. R. (2003). Effects of creative drama on self-concept, social skills and problem behavior. The Journal of Educational Research, 96(3), 131-138. Doi:10.1080/00220670309598801
 • Gaudert, H. (1990). Using Drama Techniques in Language Teaching. Eric Document, Ed 366197. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED366197.pdf
 • Gorjian, B., Moosavinia, S. R., & Jabripour, A. (2010). Dramatic performance in teaching drama in EFL contexts. The Electronic Journal for English as a Second Language, 13(4), 1-13. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ898206.pdf
 • Gönen, M. & Dalkılıç, N. U. (1999). Çocuk Eğitiminde Drama [Drama in Child Education]. İstanbul: M.E.B Yayıncılık
 • Güven, İ. & Adıgüzel, Ö. (2015). Drama teachers: Global encounters. Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance, 20(2), 219-224. Doi:10.1080/13569783.2015.1020055
 • Gül, E. & Gücüm, E. B. (2015). Creative drama applications as complementary for constructivist approaches for science courses: Teacher and student’s evaluations. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 2043-2050. Doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.875
 • Hendrix, R., Eick, C., & Shannon, D. (2012). The integration of creative drama in an inquiry-based elementary program: The effect on student attitude and conceptual learning.. Journal of Science Teacher Education, 23(7), 823-846. Doi 10.1007/s10972-012-9292-1
 • Hornbrook, D. (2002). Crafting Dramas - On The Subject of Drama. London and New York Routledge, 51-67.
 • Kahyaoğlu, H., Yavuzer, Y., & Aydede, M. N. (2010). Fen bilgisi dersinin öğretiminde yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisi [The effect of creative drama method in teaching science on academic achievement]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(3), 741-758.
 • Karapınarlı, R., & Görgen, İ. (2014). Yaratıcı drama temelli matematik öğretiminin ilköğretim öğrencilerinin başari ve hatirlama düzeyine etkisi [The effects of creative drama-based mathematic teaching on the achievement and retention levels of primary school students]. Electronic Turkish Studies, 9(5), 1005-1020.
 • Karateke, E. (2006). Yaratıcı Dramanın İlkögretim II. Kademede 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerine Olan Etkisi [The Effects of Creative Drama on Writing Skills of 6th Grade Primary School Students]. Unpublished master’s thesis, Mustafa Kemal University, Hatay.
 • Keller, J. M., & Subhiyah, R. (1993). Course interest survey. Tallahassee, FL: Instructional Systems Program, Florida State University.
 • Keller, J. M. (2006). Development of two measures of learner motivation. Online: http://olpcorps.wikispaces.com/file/view/ARCSMEA+Partial+Draft+060222.doc Access date: 05.02.2011.
 • Kılıç, Ş., & Tuncel, M. (2009). Yaratıcı dramanın İngilizce konuşmaya ve tutuma etkisi [The effects of creative drama on speaking english and attitudes towards speaking English]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi. 9(2), 55-81.
 • McCaslin, N. (1990). Creative Drama in the Classroom. New York: Longman.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2006). İlköğretim İngilizce Dersi (4,5,6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı [Primary School English Course (for 4th, 5th, 6th, 7th and 8th graders)Curriculum]. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • Nuhoğlu, H. (2008). The development of an attitude scale for science and technology course. İlköğretim Online, 7(3), 627-639. http://ilkogretim-online.org.tr Access date: 08.03.2011
 • Nunan, D. (1988). The Learner-Centered Curriculum. Cambridge University Press.
 • Okvuran, A. (2003). Drama öğretmeninin yeterlilikleri [Efficiencies of drama teacher]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36, 81-87. Doi: 10.1501/0000750
 • Ormancı, Ü., & Özcan, S. (2014). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde drama yöntemi kullanımının öğrenci tutum ve motivasyonu üzerine etkisi [The effect of the using drama method in primary school science and technology courses on student attitude and motivation]. PEGEM Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(4), 23-40. Doi: 10.14527/pegegog.2014.020
 • Önder, A. (1999). Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama [Instructional Drama for Learning by Experience]. İstanbul: Yeni Çizgi Yay.
 • Özçelik, N., & Aydeniz, H. (2012). Yaratıcı drama yönteminin üniversite öğrencilerinin akademik başarılarına ve Fransızca konuşmaya yönelik tutumlarına etkisi [Impact of creative drama method on the academic achievement of university students and their attitude towards speaking French]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 231-248.
 • Poulsen, J. C. S. (1998). Efficacy of Drama Based Teaching on Children with Learning Disabilities. Unpublished Doctoral Dissertation. The University of Calgary, Alberta.
 • San, İ. (1990). Eğitimde yaratıcı drama [Creative drama in education]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2), 573-582.
 • Shand, J. W. (2008). The Use of Drama to Reduce Anxiety and Increase Confidence and Motivation towards Speaking English with Two Groups of English Language Learners. Unpublished Master’s Thesis, The School of Theatre Arts, The Arizona University.
 • Sharma, A. (2015). Implication of creative drama method of teaching at elementary level classroom teaching. International Journal of Research, 2(4), 802-806. https://edupediapublications.org/journals/index.php/IJR/article/view/1862 Access date: 10.09.2015.
 • Smith, F. (2006). Reading Without Nonsense. New York: Teachers College Press.
 • Snape, D. J., Vettraino, E., Lowson, A., & McDuff, W. (2011). Using creative drama to facilitate primary–secondary transition. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 39(4), 383-394. Doi: 10.1080/03004271003727531
 • Timothy, J., & Apata, F.S. (2014). Effects of creative drama - based instruction on basic science achievement and scientific attitudes in Lagos State. ATBU Journal of Science, Technology and Education, 2(2), 59-65. http://www.atbuftejoste.com/index.php/joste/article/view/14 Access Date: 22.07.2015.
 • Uzer, F. (2008). Using Drama in Teaching English Effectively. Unpublished Master’s Thesis, Selçuk University, Konya.
 • Wells, K., & Ellen, C. (1993). Classroom Teachers’ Perception and Use of Creative Drama. Unpublished Master’s Thesis, University of Washington.
 • Yang, S. (2007). Creative drama in English learning: A study of college students applying English dramas in elementary school students. The International Journal of The Humanities, 5(2). http://ehis.ebscohost.com/ Access date: 11.06.2012.
 • Yazkan, M. (2000). İlköğretim Okullarının I. Kademesinde Dinlediğini Anlama Davranışının Kazandırılmasına Dramatizasyonun Etkisi [The Effect of Dramatization for Obtaining of Behaviour of Understanding of Listening One in the First Stage of the Primary School]. Unpublished Master’s Thesis, Marmara University, İstanbul.

The Effects of Creative Drama on Achievement and Motivation Levels of the 7th Graders in English Language Classes

Year 2021, Volume 8, Issue 3, 88 - 104, 01.08.2021
https://doi.org/10.17275/per.21.55.8.3

Abstract

The aim of the current study was to examine the effects of creative drama method on the 7th graders’ achievement and motivation towards English language course. The study was in quasi-experimental pattern model with pretest and posttest control group. It was conducted with seventy 7th grade students, 36 of whom were assigned as the experimental group and 34 of whom were assigned as the control group. Three units - “Tourist Attractions”, “Our Natural Heritage” and “Computers” - were taught during a six-week period in the experimental group by using a book developed by the researcher, while the same units were taught by using the usual course book in the control group. “English Course Achievement Test” and “Motivation Scale” were conducted in both groups preceding and following the intervention. “Student Interview Form about the Implementation of Creative Drama Method” was conducted with the experimental group to get the students’ opinions on the method following the intervention. It was found that the students’ achievement test scores improved in both groups, and this improvement was higher in the experimental group. However, the difference was not significant. On the other hand, there was a statistically significant difference between average motivation scores of the two groups in favor of the experimental group, and this was supported by student interview forms

References

 • Acar, S. (2009). Web Destekli Performans Tabanlı Öğrenmede ARCS Motivasyon Stratejilerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenmenin Kalıcılığına, Motivasyonlarına ve Tutumlarına Etkisi [The Effects of ARCS Motivation Strategies on Learners Academic Successes, Permanances of Learning, Motivations and Attitudes in Web Supported Performance Based Learning]. Unpublished Doctoral Dissertation, Gazi University, Ankara.
 • Adıgüzel, H. Ö. (1994). Eğitimde Yeni Bir Yöntem ve Disiplin-Yaratıcı Drama [A New Method and Discipline in Education-Creative Drama]. Yaratıcı Drama İçinde, 158-179.
 • Akbaba, S., Kök, M. & Sağlam, S. (2003). Eğitim-Öğretimde Drama ve Oyunlar [Drama and Games in Education-Training]. Erzurum: Cemre Ofset Matbaacıhk.
 • Albalawi, B. R. (2014). Effectiveness of teaching English subject using drama on the development of students' creative thinking. IOSR Journal of Research & Method in Education, 4 (6), 54-63. Doi: 10.9790/7388-04615463
 • Aldağ, E. (2010). The Effects of Creative Drama on Enhancement of Motivation in Language Learning. Unpublished master’s thesis, Atatürk University, Erzurum.
 • Anderson, A. & Berry, K. (2015). The influence of classroom drama on teachers’ language and students’ on-task behavior. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 59(4), 197-206. Doi:10.1080/1045988X.2014.903464
 • Aykaç, M. & Adıgüzel, Ö. (2011). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi [The effect of using creative drama as a method in social studies class on students’ achievement]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 297-314.
 • Baraldi, S. M. (2009). Drama and Theatre Practices in the Elementary Classroom that Create Conducive Environments for Non-English Speakers’ English Language Acquisition. Published Doctoral Dissertation, Arizona State University.
 • Bertiz, H. (2005). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ve Öyküleme Çalışmalarına İlişkin Görüşleri [The Attitudes of Prospective Science Teachers' towards Creative Drama and their Views about Story Work]. Unpublished Master’s Thesis, Abant İzzet Baysal University, Bolu.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri [Scientific Research Methods]. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Coşkun, H. (2011). 5E Öğrenme Modelinin İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Maddeyi Tanıyalım Ünitesindeki Başarı, Tutum ve Zihinsel Yapılarına Etkisi [The Effect of 5E Learning Model on Achievement, Attitude, Critical Thinking and Intellectual Structure of 4th Grade Students in the Let’s Learn about Substance Unit]. Unpublished Master’s Thesis, Mustafa Kemal University, Hatay.
 • Cömertpay, B. (2006). Dramanın 5-6 Yaş Grubu Çocuklarının Dil Edinimine Etkisi [The Effect of Drama on Acquisition of Children Aged 5-6]. Unpublished Master’s Thesis, Çukurova University, Adana.
 • Davis, J. H. & Behm, T. (1978). Terminology of drama in theatre with and for children: A redefinition. Children's Theatre Review, 27(1), 10-11.
 • Demircan, Ö. (1990). Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri [Foreign Language Instructional Methods]. İstanbul: Ekin Eğitim Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2004). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Öğretme Sanatı [Planning, Evaluation and Teaching Art in Instruction]. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Dervishaj, A. (2009). Using drama as a creative method for foreign language acquisition. Linguistic and Communicative Performance Journal, 2(1), 53-62.
 • Enginalp, F. & Onay, M. Ö. (1998). Drama [Drama]. Ankara: Evrensel Yayınları.
 • Fleming, M., Merrell, C. & Tymms, P. (2004). The impact of drama on pupils' language, mathematics and attitude in two primary schools, 9 (2), 177-197. Doi:10.1080/1356978042000255067
 • Freeman, G. D. (2000). Effects of Creative Drama Activities on Third and Fourth Grade Children. Unpublished Doctoral Dissertation, Mississipi University.
 • Freeman, G. D., Sullivan, K., & Fulton, C. R. (2003). Effects of creative drama on self-concept, social skills and problem behavior. The Journal of Educational Research, 96(3), 131-138. Doi:10.1080/00220670309598801
 • Gaudert, H. (1990). Using Drama Techniques in Language Teaching. Eric Document, Ed 366197. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED366197.pdf
 • Gorjian, B., Moosavinia, S. R., & Jabripour, A. (2010). Dramatic performance in teaching drama in EFL contexts. The Electronic Journal for English as a Second Language, 13(4), 1-13. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ898206.pdf
 • Gönen, M. & Dalkılıç, N. U. (1999). Çocuk Eğitiminde Drama [Drama in Child Education]. İstanbul: M.E.B Yayıncılık
 • Güven, İ. & Adıgüzel, Ö. (2015). Drama teachers: Global encounters. Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance, 20(2), 219-224. Doi:10.1080/13569783.2015.1020055
 • Gül, E. & Gücüm, E. B. (2015). Creative drama applications as complementary for constructivist approaches for science courses: Teacher and student’s evaluations. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 2043-2050. Doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.875
 • Hendrix, R., Eick, C., & Shannon, D. (2012). The integration of creative drama in an inquiry-based elementary program: The effect on student attitude and conceptual learning.. Journal of Science Teacher Education, 23(7), 823-846. Doi 10.1007/s10972-012-9292-1
 • Hornbrook, D. (2002). Crafting Dramas - On The Subject of Drama. London and New York Routledge, 51-67.
 • Kahyaoğlu, H., Yavuzer, Y., & Aydede, M. N. (2010). Fen bilgisi dersinin öğretiminde yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisi [The effect of creative drama method in teaching science on academic achievement]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(3), 741-758.
 • Karapınarlı, R., & Görgen, İ. (2014). Yaratıcı drama temelli matematik öğretiminin ilköğretim öğrencilerinin başari ve hatirlama düzeyine etkisi [The effects of creative drama-based mathematic teaching on the achievement and retention levels of primary school students]. Electronic Turkish Studies, 9(5), 1005-1020.
 • Karateke, E. (2006). Yaratıcı Dramanın İlkögretim II. Kademede 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerine Olan Etkisi [The Effects of Creative Drama on Writing Skills of 6th Grade Primary School Students]. Unpublished master’s thesis, Mustafa Kemal University, Hatay.
 • Keller, J. M., & Subhiyah, R. (1993). Course interest survey. Tallahassee, FL: Instructional Systems Program, Florida State University.
 • Keller, J. M. (2006). Development of two measures of learner motivation. Online: http://olpcorps.wikispaces.com/file/view/ARCSMEA+Partial+Draft+060222.doc Access date: 05.02.2011.
 • Kılıç, Ş., & Tuncel, M. (2009). Yaratıcı dramanın İngilizce konuşmaya ve tutuma etkisi [The effects of creative drama on speaking english and attitudes towards speaking English]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi. 9(2), 55-81.
 • McCaslin, N. (1990). Creative Drama in the Classroom. New York: Longman.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2006). İlköğretim İngilizce Dersi (4,5,6,7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı [Primary School English Course (for 4th, 5th, 6th, 7th and 8th graders)Curriculum]. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • Nuhoğlu, H. (2008). The development of an attitude scale for science and technology course. İlköğretim Online, 7(3), 627-639. http://ilkogretim-online.org.tr Access date: 08.03.2011
 • Nunan, D. (1988). The Learner-Centered Curriculum. Cambridge University Press.
 • Okvuran, A. (2003). Drama öğretmeninin yeterlilikleri [Efficiencies of drama teacher]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36, 81-87. Doi: 10.1501/0000750
 • Ormancı, Ü., & Özcan, S. (2014). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde drama yöntemi kullanımının öğrenci tutum ve motivasyonu üzerine etkisi [The effect of the using drama method in primary school science and technology courses on student attitude and motivation]. PEGEM Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(4), 23-40. Doi: 10.14527/pegegog.2014.020
 • Önder, A. (1999). Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama [Instructional Drama for Learning by Experience]. İstanbul: Yeni Çizgi Yay.
 • Özçelik, N., & Aydeniz, H. (2012). Yaratıcı drama yönteminin üniversite öğrencilerinin akademik başarılarına ve Fransızca konuşmaya yönelik tutumlarına etkisi [Impact of creative drama method on the academic achievement of university students and their attitude towards speaking French]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 231-248.
 • Poulsen, J. C. S. (1998). Efficacy of Drama Based Teaching on Children with Learning Disabilities. Unpublished Doctoral Dissertation. The University of Calgary, Alberta.
 • San, İ. (1990). Eğitimde yaratıcı drama [Creative drama in education]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2), 573-582.
 • Shand, J. W. (2008). The Use of Drama to Reduce Anxiety and Increase Confidence and Motivation towards Speaking English with Two Groups of English Language Learners. Unpublished Master’s Thesis, The School of Theatre Arts, The Arizona University.
 • Sharma, A. (2015). Implication of creative drama method of teaching at elementary level classroom teaching. International Journal of Research, 2(4), 802-806. https://edupediapublications.org/journals/index.php/IJR/article/view/1862 Access date: 10.09.2015.
 • Smith, F. (2006). Reading Without Nonsense. New York: Teachers College Press.
 • Snape, D. J., Vettraino, E., Lowson, A., & McDuff, W. (2011). Using creative drama to facilitate primary–secondary transition. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 39(4), 383-394. Doi: 10.1080/03004271003727531
 • Timothy, J., & Apata, F.S. (2014). Effects of creative drama - based instruction on basic science achievement and scientific attitudes in Lagos State. ATBU Journal of Science, Technology and Education, 2(2), 59-65. http://www.atbuftejoste.com/index.php/joste/article/view/14 Access Date: 22.07.2015.
 • Uzer, F. (2008). Using Drama in Teaching English Effectively. Unpublished Master’s Thesis, Selçuk University, Konya.
 • Wells, K., & Ellen, C. (1993). Classroom Teachers’ Perception and Use of Creative Drama. Unpublished Master’s Thesis, University of Washington.
 • Yang, S. (2007). Creative drama in English learning: A study of college students applying English dramas in elementary school students. The International Journal of The Humanities, 5(2). http://ehis.ebscohost.com/ Access date: 11.06.2012.
 • Yazkan, M. (2000). İlköğretim Okullarının I. Kademesinde Dinlediğini Anlama Davranışının Kazandırılmasına Dramatizasyonun Etkisi [The Effect of Dramatization for Obtaining of Behaviour of Understanding of Listening One in the First Stage of the Primary School]. Unpublished Master’s Thesis, Marmara University, İstanbul.

Details

Primary Language English
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Articles
Authors

Ömer Faruk KADAN (Primary Author)
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5187-3694
Türkiye

Supporting Institution Mustafa Kemal Üniversitesi BAP
Project Number 238
Thanks Bu çalışmanın sonuca ulaşmasında katkılarından dolayı Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'ne teşekkürlerimi sunarım.
Publication Date August 1, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 8, Issue 3

Cite

APA Kadan, Ö. F. (2021). The Effects of Creative Drama on Achievement and Motivation Levels of the 7th Graders in English Language Classes . Participatory Educational Research , 8 (3) , 88-104 . DOI: 10.17275/per.21.55.8.3