Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 158 - 169, 21.04.2021

Abstract

References

 • Alshehri, N. A., Yildirim, M., & Vostanis, P. (2020). Saudi adolescents’ reports of the relationship between parental factors, social support and mental health problems. Arab Journal of Psychiatry, 31(2), 130-143. doi-10.12816/0056864
 • Aslan, A. E., & Çiçek, İ. (2020). Ergenlerin ayrışma-bireyleşme düzeyleri ile akran ilişkilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Journal of Hasan Ali Yücel Faculty of Education/Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi (HAYEF), 17(1), 83-102.
 • Arslan, G., Yıldırım, M., & Aytaç, M. (2020). Subjective vitality and loneliness explain how coronavirus anxiety increases rumination among college students. Death Studies, 1-10.
 • Arslan, G., Yıldırım, M., Karataş, Z., Kabasakal, Z., & Kılınç, M. (2020). Meaningful living to promote complete mental health among university students in the context of the COVID-19 pandemic. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-13. Doi: https://doi.org/10.1007/s11469-020-00416-8
 • Bates, D., Mächler, M., Bolker, B., & Walker, S. (2015). Fitting linear mixed-effects models using lme4. Journal of Statistical Software, 67(1), 1–48. https://doi.org/10.18637/jss.v067.i01
 • Bian, M., & Leung, L. (2015). Linking loneliness, shyness, smartphone addiction symptoms, and patterns of smartphone use to social capital. Social Science Computer Review, 33(1), 61-79.
 • Bonilla-Zorita, G., Griffiths, M. D., & Kuss, D. J. (2020). Online dating and problematic use: a systematic review. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-34.
 • Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming (2nd ed.). New York, NY: Routledge.
 • Choi, S. W., Kim, D. J., Choi, J. S., Ahn, H., Choi, E. J., Song, W. Y., ... & Youn, H. (2015). Comparison of risk and protective factors associated with smartphone addiction and internet addiction. Journal of Behavioral Addictions, 4(4), 308-314.
 • Chen, B., Liu, F., Ding, S., Ying, X., Wang, L., & Wen, Y. (2017). Gender differences in factors associated with smartphone addiction: A cross-sectional study among medical college students. BMC psychiatry, 17(1), 1-9 .
 • Curran, P. J., West, S. G., & Finch, J. F. (1996). The robustness of test statistics to nonnormality and specification error in confirmatory factor analysis. Psychological Methods, 1(1), 16-29.
 • Conroy, R. (2015). Sample size A rough guide. Retreived from http://www. beaumontethics. ie/docs/application/samplesizecalculation. pdf.
 • Çeri, V., & Çiçek, İ. (2021). Psychological well-being, depression and stress during COVID-19 pandemic in Turkey: A comparative study of healthcare professionals and non- healthcare professionals. Psychology, Health & Medicine, 26(1), 85-97.
 • Çiçek, İ., Tanhan, A., & Tanrıverdi, S. (2020). Covid-19 ve eğitim. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye’de ve Dünyada Eğitim, 1091-1104.
 • Çiçek, İ. (2020). Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çiçek, İ., & Aslan, A.E. (2020). Kişilik ve beş faktör kişilik özellikleri: kuramsal bir çerçeve . Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 10 (1) , 137-147 .
 • Çiçek, İ., & Aslan, A.E. (2019). Kişilik ile ayrışma bireyleşem arasında akran ilişkilerinin aracılığı. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 8(4), 2642-2671.
 • Çiftci, Z., & Gülaçtı, F. (2019). Üniversite öğrencilerinin algıladıkları anne baba tutumları ve flört kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1282-1309. https://doi.org/10.26466/opus.553036
 • Demir, R., Tanhan, A., Çiçek, İ., Yerlikaya, İ., Kurt, S-Ç., & Ünverdi, B. (2021). Yaşam kalitesinn yordayıcıları olarak psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumu. Yaşadıkça Eğitim, 35(1), 192-206.
 • Demirci, K, Akgönül M, & Akpinar, A. (2015). Relationship of smartphone use severity with sleep quality, depression, and anxiety in university students. Journal of Behavioral Addictions. 4(2), 85–92.
 • Doyumğaç, İ., Tanhan, A., & Kıymaz, M. S., (2021). Understanding the most important facilitators and barriers for online education during COVID-19 through online photovoice methodology. International Journal of Higher Education, 10(1), 166-190. https://doi.org/10.5430/ijhe.v10n1p166
 • Eker, H., & Kaya, M. (2018). Examining university students' self-compassion and compassionate love levels in terms of perceived parental attitudes. Journal of Education and Training Studies, 6(11), 49- 56.
 • Geçer, E., Yıldırım, M., & Akgül, Ö. (2020). Sources of information in times of health crisis: evidence from Turkey during COVID-19. Journal of Public Health, 1-7. Doi: https://doi.org/10.1007/s10389-020-01393-x
 • Geçgel, H. (2020). Investigation of smartphone addiction levels of Turkish pre-service teachers with regards to various variables. Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi, 16(3), 1415-1442.
 • Gonçalves, S., Dias, P., & Correia, A. P. (2020). Nomophobia and lifestyle: Smartphone use and its relationship to psychopathologies. Computers in Human Behavior Reports, 2, 100025.
 • Işık, M., & Kaptangil, İ. (2018). Akıllı telefon bağımlılığının sosyal medya kullanımı ve beş faktör kişilik özelliği ile ilişkisi: Üniversite öğrencileri üzerinden bir araştırma. Journal of the Human & Social Science Researches, 7(2), 695-717.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi (26. Baskı). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kaya, A., Bozaslan, H., & Gülten, G. E. N. Ç. (2012). Üniversite öğrencilerinin anne-baba tutumlarının problem çözme becerilerine, sosyal kaygı düzeylerine ve akademik başarılarına etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (18), 208-225.
 • Kayri, M., Tanhan, F., & Tanrıverdi, S. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinde internet bağımlılığı ile algılanan sosyal destek arasındaki ilişkinin incelenmesi. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying,1(1), 1-27.
 • Kline, P. (2015). A handbook of test construction (psychology revivals): introduction to psychometric design. Routledge.
 • Kuzgun, Y., & Eldeleklioğlu, J. (2005). Anne baba tutumları ölçeği. Pdr’de kullanılan ölçekler. Nobel Yayın dağıtım.
 • Kwon, M., Kim, D. J., Cho, H., & Yang, S. (2013). The smartphone addiction scale: Development and validation of a short verison for adolescents. Plos One, 8(12), e83558. doi:10.1371/journal.pone.0083558.
 • Leung, L. (2008) Linking psychological attributes to addiction and improper use of the mobile phone among adolescents in Hong Kong. Journal of Children and Media, 2 (2), 93-113, DOI: 10.1080/17482790802078565
 • Melodia, F., Canale, N., & Griffiths, M. D. (2020). the role of avoidance coping and escape motives in problematic online gaming: A systematic literature review. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-27. Doi: https://doi.org/10.1007/s11469-020-00422-w
 • Özaslan, A., & Yıldırım, M. (2021). Internalized stigma and self-esteem of mothers of children diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder. Children’s Health Care, 1-13. https:
 • Özaslan, A., Yıldırım, M., Guney, E., Guzel, H.S., & Iseri, E. (2021). Association between problematic internet use, quality of parent-adolescents relationship, conflicts, and mental health problems. International Journal of Mental Health and Addiction.
 • Noyan, C. O., Darçın, A, Nurmedov, S, Yılmaz, O., & Dilbaz, N. (2015). Akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin kısa formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16, 73-81.
 • Park, B. W. & Lee, K. C. (2011). The effect of users’ characteristics and experiential factors on the compulsive usage of the smartphone. Ubiquitous Computing and Multimedia Applications, 151, 438–446.
 • R Core Team (2019). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. https://www.R-project.org
 • Revelle, W. (2019). psych: Procedures for psychological, psychometric, and personality research. Northwestern University, Evanston, Illinois. R package version 1.9.12. https://CRAN.R-project.org/package=psych
 • Sezer, Ö., & Oğuz, V. (2010). Üniversite öğrencilerinde kendilerini değerlendirmelerinin ana baba tutumları ve bazı sosyo demogafik değişkenler açısından incelenmesi . Kastamonu Eğitim Dergisi , 18 (3) , 743-758
 • Sevinç, H., & Taş, İbrahim. (2020). Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ile düşünme ihtiyacı ve duyguları ifade etme arasındaki ilişki. Yaşadıkça Eğitim, 34(2), 523-541.
 • Şata, M., Çelik, İ., Ertürk, Z., & Taş, U. E. (2016). The study of adapting smartphone addiction scale (SAS) for turkish high school students. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 7(1), 156-169.
 • Tanhan, A. (2018). Beginning counsellors’ supervision in counseling and challenges and supports they experience: Based on developmental models. Adiyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(1), 49-71. https://doi.org/10.17984/adyuebd.336222
 • Tanhan, A. (2019). Acceptance and commitment therapy with ecological systems theory: Addressing Muslim mental health issues and wellbeing. Journal of Positive Psychology and Wellbeing, 3(2), 197-219. https://doi.org/10.47602/jpsp.v3i2.172
 • Tanhan, A., Karaman, M. A., & Nalbant, A. (2020). The effect of counseling on anxiety level from the perspective of ecological systems theory: A quasi-experimental pre-test - post-test control group study. International Journal of Psychology and Educational Studies, 7(3), 58-69. http://dx.doi.org/10.17220/ijpes.2020.03.006
 • Tanhan, A. (2020). COVID-19 sürecinde online seslifoto (OSF) yöntemiyle biyopsikososyal manevi ve ekonomik meseleleri ve genel iyi oluş düzeyini ele almak: OSF’nin Türkçeye uyarlanması. [Utilizing online photovoice (OPV) methodology to address biopsychosocial spiritual economic issues and wellbeing during COVID-19: Adapting OPV to Turkish.] Turkish Studies, 15(4), 1029-1086. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44451.
 • Tanrıverdi, S. (2017). Öğrencilerinin depresyon düzeylerini yordayan değişkenlerin belirlenmesi: Multinominal lojistik regresyon analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1517-1543.
 • Taş, I. (2019). Association between depression, anxiety, stress, social support, resilience and internet addiction: A structural equation modelling. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 7(3), 1- 10.
 • Tas, I. (2017). Relationship between Internet Addiction, Gaming Addiction and School Engagement among Adolescents. Universal Journal of Educational Research, 5(12), 2304-2311.
 • Tateno, M., Kim, D. J., Teo, A. R., Skokauskas, N., Guerrero, A. P., & Kato, T. A. (2019). Smartphone addiction in Japanese college students: usefulness of the Japanese version of the smartphone addiction scale as a screening tool for a new form of internet addiction. Psychiatry investigation, 16(2), 115-120.
 • Tavakolizadeh, J, Atarodi, A, Ahmadpour, S, & Pourgheisar A. (2014). The prevalence of excessive mobile phone use and its relation with mental health status and demographic factors among the students of Gonabad University of Medical Sciences in 2011-2012. Razavi Int J Med. 2(1), 59–72.
 • Uğur, E., Kaya, Ç., & Tanhan, A. (2020). Psychological inflexibility mediates the relationship between fear of negative evaluation and psychological vulnerability. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-020-01074-8
 • Wajcman, J., Bittman, M., & Brown, J. E. (2008). Families without borders: Mobile phones, connectedness and work-home divisions. Sociology, 42(4), 635-652. We Are Social (2020a). Digital 2020: Global digital overview. https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview
 • We Are Social (2020b). Digital 2020: October Global Statshot. https://wearesocial.com/blog/2020/10/social- media- users-pass-the-4-billion-mark-as-global-adoption-soars.
 • Yaran, K. (2020). Adölesan dönemdeki üniversite öğrencilerinin mutluluk ve yaşamın anlamının akıllı telefon bağımlılığına etkisi (Master's thesis). İnönü Üniversitesi,
 • Malatya. Yıldırım, O., & Sezer, Ö. (2018). Üniversite öğrencilerinin algılanan anne baba tutumlarına göre kendilerini değerlendirmelerinin ve kardeş ilişkilerinin incelenmesi . Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi , 1 (1) , 86- 117 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/apdad/issue/41936/481315
 • Yıldırım, M., & Arslan, G. (2020). Exploring the associations between resilience, dispositional hope, preventive behaviours, subjective well-being, and psychological health among adults during early stage of COVID-19. Current Psychology, 1-11. Doi: https://doi.org/10.1007/s12144-020-01177-2
 • Yıldırım, M., & Güler, A. (2021). Positivity explains how COVID-19 perceived risk increases death distress and reduces happiness. Personality and Individual Differences, 168, 110347. Doi: 10.1016/j.paid.2020.110347
 • Yıldırım, M., & Solmaz, F. (2020). COVID-19 burnout, COVID-19 stress and resilience: Initial psychometric properties of COVID-19 Burnout Scale. Death Studies, 1-9. https://doi.org/10.1080/07481187.2020.1818885
 • Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology & behavior, 1(3), 237-244. doi:10.1089/cpb.1998.1.23

Parental Attitudes and Socio-demographic Factors as Predictors of Smartphone Addiction in University Students

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 158 - 169, 21.04.2021

Abstract

The aim of the study is to examine predictive effect of parental attitudes and socio-demographic variables (age, gender, time spent on smartphone, number of siblings, students’ feeling social, and parental education level) in university students’ addiction to smartphones. Participants included 670 university students whose age ranged between 18-30 years (M=21.6, SD=6.3). Smartphone Addiction Scale (SAS) and Parental Attitude Scale (PAS) and Socio-Demographic Information Form were used to collect data. The results showed that age, gender, parental education level, time spent on smartphone, number of siblings, and state of feeling social and parental attitudes predicted a significant amount of variance (11%) in smartphone addiction. The students’ perception of feeling social and parental attitudes functioned as a moderator on their smartphone addiction. It was revealed that the perception to be social softened the relation between authoritarian parental attitude and smartphone addiction. Furthermore, students experienced less smartphone addiction when their perception of feeling social and democratic parental attitudes were taken together. A negative and significant relation was found between democratic and authoritarian parental attitudes and smartphone addiction. A positive and significant relation was established between protective parental attitude and smartphone addiction. The results have important implication for research and practice in the context of university students.

References

 • Alshehri, N. A., Yildirim, M., & Vostanis, P. (2020). Saudi adolescents’ reports of the relationship between parental factors, social support and mental health problems. Arab Journal of Psychiatry, 31(2), 130-143. doi-10.12816/0056864
 • Aslan, A. E., & Çiçek, İ. (2020). Ergenlerin ayrışma-bireyleşme düzeyleri ile akran ilişkilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Journal of Hasan Ali Yücel Faculty of Education/Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi (HAYEF), 17(1), 83-102.
 • Arslan, G., Yıldırım, M., & Aytaç, M. (2020). Subjective vitality and loneliness explain how coronavirus anxiety increases rumination among college students. Death Studies, 1-10.
 • Arslan, G., Yıldırım, M., Karataş, Z., Kabasakal, Z., & Kılınç, M. (2020). Meaningful living to promote complete mental health among university students in the context of the COVID-19 pandemic. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-13. Doi: https://doi.org/10.1007/s11469-020-00416-8
 • Bates, D., Mächler, M., Bolker, B., & Walker, S. (2015). Fitting linear mixed-effects models using lme4. Journal of Statistical Software, 67(1), 1–48. https://doi.org/10.18637/jss.v067.i01
 • Bian, M., & Leung, L. (2015). Linking loneliness, shyness, smartphone addiction symptoms, and patterns of smartphone use to social capital. Social Science Computer Review, 33(1), 61-79.
 • Bonilla-Zorita, G., Griffiths, M. D., & Kuss, D. J. (2020). Online dating and problematic use: a systematic review. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-34.
 • Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming (2nd ed.). New York, NY: Routledge.
 • Choi, S. W., Kim, D. J., Choi, J. S., Ahn, H., Choi, E. J., Song, W. Y., ... & Youn, H. (2015). Comparison of risk and protective factors associated with smartphone addiction and internet addiction. Journal of Behavioral Addictions, 4(4), 308-314.
 • Chen, B., Liu, F., Ding, S., Ying, X., Wang, L., & Wen, Y. (2017). Gender differences in factors associated with smartphone addiction: A cross-sectional study among medical college students. BMC psychiatry, 17(1), 1-9 .
 • Curran, P. J., West, S. G., & Finch, J. F. (1996). The robustness of test statistics to nonnormality and specification error in confirmatory factor analysis. Psychological Methods, 1(1), 16-29.
 • Conroy, R. (2015). Sample size A rough guide. Retreived from http://www. beaumontethics. ie/docs/application/samplesizecalculation. pdf.
 • Çeri, V., & Çiçek, İ. (2021). Psychological well-being, depression and stress during COVID-19 pandemic in Turkey: A comparative study of healthcare professionals and non- healthcare professionals. Psychology, Health & Medicine, 26(1), 85-97.
 • Çiçek, İ., Tanhan, A., & Tanrıverdi, S. (2020). Covid-19 ve eğitim. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye’de ve Dünyada Eğitim, 1091-1104.
 • Çiçek, İ. (2020). Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çiçek, İ., & Aslan, A.E. (2020). Kişilik ve beş faktör kişilik özellikleri: kuramsal bir çerçeve . Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 10 (1) , 137-147 .
 • Çiçek, İ., & Aslan, A.E. (2019). Kişilik ile ayrışma bireyleşem arasında akran ilişkilerinin aracılığı. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 8(4), 2642-2671.
 • Çiftci, Z., & Gülaçtı, F. (2019). Üniversite öğrencilerinin algıladıkları anne baba tutumları ve flört kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1282-1309. https://doi.org/10.26466/opus.553036
 • Demir, R., Tanhan, A., Çiçek, İ., Yerlikaya, İ., Kurt, S-Ç., & Ünverdi, B. (2021). Yaşam kalitesinn yordayıcıları olarak psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumu. Yaşadıkça Eğitim, 35(1), 192-206.
 • Demirci, K, Akgönül M, & Akpinar, A. (2015). Relationship of smartphone use severity with sleep quality, depression, and anxiety in university students. Journal of Behavioral Addictions. 4(2), 85–92.
 • Doyumğaç, İ., Tanhan, A., & Kıymaz, M. S., (2021). Understanding the most important facilitators and barriers for online education during COVID-19 through online photovoice methodology. International Journal of Higher Education, 10(1), 166-190. https://doi.org/10.5430/ijhe.v10n1p166
 • Eker, H., & Kaya, M. (2018). Examining university students' self-compassion and compassionate love levels in terms of perceived parental attitudes. Journal of Education and Training Studies, 6(11), 49- 56.
 • Geçer, E., Yıldırım, M., & Akgül, Ö. (2020). Sources of information in times of health crisis: evidence from Turkey during COVID-19. Journal of Public Health, 1-7. Doi: https://doi.org/10.1007/s10389-020-01393-x
 • Geçgel, H. (2020). Investigation of smartphone addiction levels of Turkish pre-service teachers with regards to various variables. Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi, 16(3), 1415-1442.
 • Gonçalves, S., Dias, P., & Correia, A. P. (2020). Nomophobia and lifestyle: Smartphone use and its relationship to psychopathologies. Computers in Human Behavior Reports, 2, 100025.
 • Işık, M., & Kaptangil, İ. (2018). Akıllı telefon bağımlılığının sosyal medya kullanımı ve beş faktör kişilik özelliği ile ilişkisi: Üniversite öğrencileri üzerinden bir araştırma. Journal of the Human & Social Science Researches, 7(2), 695-717.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi (26. Baskı). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kaya, A., Bozaslan, H., & Gülten, G. E. N. Ç. (2012). Üniversite öğrencilerinin anne-baba tutumlarının problem çözme becerilerine, sosyal kaygı düzeylerine ve akademik başarılarına etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (18), 208-225.
 • Kayri, M., Tanhan, F., & Tanrıverdi, S. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinde internet bağımlılığı ile algılanan sosyal destek arasındaki ilişkinin incelenmesi. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying,1(1), 1-27.
 • Kline, P. (2015). A handbook of test construction (psychology revivals): introduction to psychometric design. Routledge.
 • Kuzgun, Y., & Eldeleklioğlu, J. (2005). Anne baba tutumları ölçeği. Pdr’de kullanılan ölçekler. Nobel Yayın dağıtım.
 • Kwon, M., Kim, D. J., Cho, H., & Yang, S. (2013). The smartphone addiction scale: Development and validation of a short verison for adolescents. Plos One, 8(12), e83558. doi:10.1371/journal.pone.0083558.
 • Leung, L. (2008) Linking psychological attributes to addiction and improper use of the mobile phone among adolescents in Hong Kong. Journal of Children and Media, 2 (2), 93-113, DOI: 10.1080/17482790802078565
 • Melodia, F., Canale, N., & Griffiths, M. D. (2020). the role of avoidance coping and escape motives in problematic online gaming: A systematic literature review. International Journal of Mental Health and Addiction, 1-27. Doi: https://doi.org/10.1007/s11469-020-00422-w
 • Özaslan, A., & Yıldırım, M. (2021). Internalized stigma and self-esteem of mothers of children diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder. Children’s Health Care, 1-13. https:
 • Özaslan, A., Yıldırım, M., Guney, E., Guzel, H.S., & Iseri, E. (2021). Association between problematic internet use, quality of parent-adolescents relationship, conflicts, and mental health problems. International Journal of Mental Health and Addiction.
 • Noyan, C. O., Darçın, A, Nurmedov, S, Yılmaz, O., & Dilbaz, N. (2015). Akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin kısa formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16, 73-81.
 • Park, B. W. & Lee, K. C. (2011). The effect of users’ characteristics and experiential factors on the compulsive usage of the smartphone. Ubiquitous Computing and Multimedia Applications, 151, 438–446.
 • R Core Team (2019). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. https://www.R-project.org
 • Revelle, W. (2019). psych: Procedures for psychological, psychometric, and personality research. Northwestern University, Evanston, Illinois. R package version 1.9.12. https://CRAN.R-project.org/package=psych
 • Sezer, Ö., & Oğuz, V. (2010). Üniversite öğrencilerinde kendilerini değerlendirmelerinin ana baba tutumları ve bazı sosyo demogafik değişkenler açısından incelenmesi . Kastamonu Eğitim Dergisi , 18 (3) , 743-758
 • Sevinç, H., & Taş, İbrahim. (2020). Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ile düşünme ihtiyacı ve duyguları ifade etme arasındaki ilişki. Yaşadıkça Eğitim, 34(2), 523-541.
 • Şata, M., Çelik, İ., Ertürk, Z., & Taş, U. E. (2016). The study of adapting smartphone addiction scale (SAS) for turkish high school students. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 7(1), 156-169.
 • Tanhan, A. (2018). Beginning counsellors’ supervision in counseling and challenges and supports they experience: Based on developmental models. Adiyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(1), 49-71. https://doi.org/10.17984/adyuebd.336222
 • Tanhan, A. (2019). Acceptance and commitment therapy with ecological systems theory: Addressing Muslim mental health issues and wellbeing. Journal of Positive Psychology and Wellbeing, 3(2), 197-219. https://doi.org/10.47602/jpsp.v3i2.172
 • Tanhan, A., Karaman, M. A., & Nalbant, A. (2020). The effect of counseling on anxiety level from the perspective of ecological systems theory: A quasi-experimental pre-test - post-test control group study. International Journal of Psychology and Educational Studies, 7(3), 58-69. http://dx.doi.org/10.17220/ijpes.2020.03.006
 • Tanhan, A. (2020). COVID-19 sürecinde online seslifoto (OSF) yöntemiyle biyopsikososyal manevi ve ekonomik meseleleri ve genel iyi oluş düzeyini ele almak: OSF’nin Türkçeye uyarlanması. [Utilizing online photovoice (OPV) methodology to address biopsychosocial spiritual economic issues and wellbeing during COVID-19: Adapting OPV to Turkish.] Turkish Studies, 15(4), 1029-1086. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44451.
 • Tanrıverdi, S. (2017). Öğrencilerinin depresyon düzeylerini yordayan değişkenlerin belirlenmesi: Multinominal lojistik regresyon analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1517-1543.
 • Taş, I. (2019). Association between depression, anxiety, stress, social support, resilience and internet addiction: A structural equation modelling. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 7(3), 1- 10.
 • Tas, I. (2017). Relationship between Internet Addiction, Gaming Addiction and School Engagement among Adolescents. Universal Journal of Educational Research, 5(12), 2304-2311.
 • Tateno, M., Kim, D. J., Teo, A. R., Skokauskas, N., Guerrero, A. P., & Kato, T. A. (2019). Smartphone addiction in Japanese college students: usefulness of the Japanese version of the smartphone addiction scale as a screening tool for a new form of internet addiction. Psychiatry investigation, 16(2), 115-120.
 • Tavakolizadeh, J, Atarodi, A, Ahmadpour, S, & Pourgheisar A. (2014). The prevalence of excessive mobile phone use and its relation with mental health status and demographic factors among the students of Gonabad University of Medical Sciences in 2011-2012. Razavi Int J Med. 2(1), 59–72.
 • Uğur, E., Kaya, Ç., & Tanhan, A. (2020). Psychological inflexibility mediates the relationship between fear of negative evaluation and psychological vulnerability. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-020-01074-8
 • Wajcman, J., Bittman, M., & Brown, J. E. (2008). Families without borders: Mobile phones, connectedness and work-home divisions. Sociology, 42(4), 635-652. We Are Social (2020a). Digital 2020: Global digital overview. https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview
 • We Are Social (2020b). Digital 2020: October Global Statshot. https://wearesocial.com/blog/2020/10/social- media- users-pass-the-4-billion-mark-as-global-adoption-soars.
 • Yaran, K. (2020). Adölesan dönemdeki üniversite öğrencilerinin mutluluk ve yaşamın anlamının akıllı telefon bağımlılığına etkisi (Master's thesis). İnönü Üniversitesi,
 • Malatya. Yıldırım, O., & Sezer, Ö. (2018). Üniversite öğrencilerinin algılanan anne baba tutumlarına göre kendilerini değerlendirmelerinin ve kardeş ilişkilerinin incelenmesi . Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi , 1 (1) , 86- 117 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/apdad/issue/41936/481315
 • Yıldırım, M., & Arslan, G. (2020). Exploring the associations between resilience, dispositional hope, preventive behaviours, subjective well-being, and psychological health among adults during early stage of COVID-19. Current Psychology, 1-11. Doi: https://doi.org/10.1007/s12144-020-01177-2
 • Yıldırım, M., & Güler, A. (2021). Positivity explains how COVID-19 perceived risk increases death distress and reduces happiness. Personality and Individual Differences, 168, 110347. Doi: 10.1016/j.paid.2020.110347
 • Yıldırım, M., & Solmaz, F. (2020). COVID-19 burnout, COVID-19 stress and resilience: Initial psychometric properties of COVID-19 Burnout Scale. Death Studies, 1-9. https://doi.org/10.1080/07481187.2020.1818885
 • Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology & behavior, 1(3), 237-244. doi:10.1089/cpb.1998.1.23

Details

Primary Language English
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Research Article
Authors

İlhan ÇİÇEK
BATMAN UNIVERSITY
0000-0003-0266-8656
Türkiye


Selami TANRIVERDİ
0000-0003-0845-7219
Türkiye


Mehmet Emin ŞANLI
BATMAN UNIVERSITY
0000-0002-5515-2752
Türkiye


Metin BULUS
ADIYAMAN UNIVERSITY
0000-0003-4348-6322
Palestine, State of

Publication Date April 21, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 8, Issue 2

Cite

APA Çiçek, İ. , Tanrıverdi, S. , Şanlı, M. E. & Bulus, M. (2021). Parental Attitudes and Socio-demographic Factors as Predictors of Smartphone Addiction in University Students . International Journal of Psychology and Educational Studies , 8 (2) , 158-169 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/pes/issue/62298/935959