Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

YAPRAKLI ÇOCUK TAKVİMİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ VE ON KÖK DEĞER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Year 2022, Volume 8, Issue 1, 1 - 16, 31.03.2022

Abstract

Hayatın içine sinmiş, toplum tarafından üstüne anlam yüklenen çok boyutlu ve öznel yapılar olan kültürel miraslarımızdan biri yapraklı takvimlerimizdir. Teknolojik araçların hızla yaygınlaştığı günümüzde, zaman algısının farklılaşmasıyla birlikte önemini kaybetmeye başlayan ama üstlendiği fonksiyonların anlamı kaybolmayan yapraklı takvimler kültürel yapıyı yansıtmaktadır. Öğrencilere kazandırılması gereken değerlerin yapraklı takvimlerde nasıl vurgulandığı konularında farkındalık oluşturması amacıyla yapraklı takvimin günlük olarak kök değerler açısından incelenmesi önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı, 2020 yılına ait bir yapraklı çocuk takviminin adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik kök değerleri çerçevesinde incelenmesi ve yapraklı takvimlerin öneminin değerler eğitimi açısından ortaya koyulmasıdır. Çalışmada doküman analizi yöntemiyle takvim yaprakları bölümlere ayrılarak günlük incelemeye alınmıştır. Her günün takvim yaprağında vurgulanan değerleri belirlenmiştir. Kök değerlerin her birinin dikkate değer şekilde vurgulandığı ve takvimin değerler açısından zengin bir içerik sunduğu tespit edilmiştir. Takvimde konu alınan içeriklerin kök değerlerle ilişkisinin değerlerin anlaşılması ve içselleştirilmesi bakımından öğrencilere sunulmasının faydalı olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın öğrencilerde yapraklı takvimler aracılığıyla hedeflenen değerlerimizin nasıl vurgulandığı konusunda farkındalık oluşturulması, zaman yönetiminin kazandırılması ve değerler eğitimine çeşitlilik sağlaması bakımından katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

References

 • Abacı, E. (2018). Behiç Ak’ın çocuk kitaplarının değerler eğitimi açısından incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Aktepe, V. ve Tahiroğlu, M. (2016). Değerler eğitimi yaklaşımları ve etkinlik örnekleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 42, 361-384.
 • Aydoğdu, H. ve Alkan, E. (2020). Değerler eğitimi ve Behiç Ak’ın Tavşan Dişli Bir Gözlemcinin Notları’nda sevgi. Milli Eğitim Dergisi, 49(226), 185-204.
 • Belet, D. ve Deveci, H. (2008). Türkçe ders kitaplarının değerler açısından incelenmesi, VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2008, Çanakkale.
 • Bulut, K. (2021). Ayla Kutlu’nun Merhaba Sevgi adlı çocuk romanının değerler eğitimi ve on kök değer açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 57, 248-272.
 • Demircioğlu, İ. H. ve Tokdemir, M.A. (2008). Değerlerin oluşturulma sürecinde tarih eğitimi: amaç, işlev ve içerik. Değerler Eğitimi Dergisi, 16(15), 69-88.
 • Demirkazık, H. İ. (2012). Emrî Divanı’nda adetler ve gelenekler. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 9, 49-110.
 • Dilek, A. (2017). Feridun Oral’ın resimli hikâye kitaplarındaki değerlerin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 15(33), 61-86.
 • Dilmaç, B., Deniz, M. ve M.E. Deniz, (2009). Üniversite öğrencilerinin öz anlayışları ile değer tercihlerinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(18), 9-24.
 • Dirican, M. (1999). Doğa gözlemlerinden takvim yapraklarına hava durumu. Bilim ve Teknik Dergisi, Şubat Sayısı, 43-45.
 • Eken, N. T. ve Öksüz, H. İ. (2019). İlkokul (1-4) Türkçe ders kitaplarındaki hikâye edici metinlerin Türkçe Dersi Öğretim Programındaki kök değerler bakımından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 384-401.
 • Er, O. (2016). Bitlis Eren Üniversitesi takvimlerine kültürel değerler açısından bir bakış. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 56, 1425-1440.
 • Fazilet Çocuk Takvimi (2020). İstanbul: Çamlıca Çocuk Yayınları.
 • Girmen, P. (2013). Türkçe eğitiminde atasözleri ve değer eğitimi. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 117-142.
 • Gülgil, F., Kılcan, B., Kılıçoğlu, G. ve Kurtoğlu, F. S. (2019). Hünkar Hacı Bektaş Velî Velayetnamesi’nin kök değerler açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(1), 446-461.
 • Hançerlioğlu, O. (2012). Felsefe sözlüğü (20. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Karagöz, B. (2017). Naki Tezel’ in Türk Masalları adlı kitabının değerler açısından analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 534-556.
 • Kasapoğlu, H. (2013). Okulda değer eğitimi ve hikâyeler. Milli Eğitim Dergisi, 198, 97-109.
 • Kılcan, B. (2016). Ignác Kúnos’un kırk dört Türk peri masalı adlı eserinin değerler açısından incelenmesi. Turkish Journal of Education, 5(3), 82-94.
 • MEB (2020). Eğitim Takvimi. Erişim adresi: http://www.meb.gov.tr/meb_duyuruayrinti.php?ID=20021
 • MEB (2018). 2023 Eğitim Vizyonu. Erişim Adresi: http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf
 • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2017). Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Erişim adresi: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamasi-program.pdf
 • Otmar, Ö. ve Erdem, A. (2019). Yalvaç Ural’ın çocuk edebiyatı eserlerinde hayvan sevgisi değeri. Değerler Eğitimi Dergisi, 17(37), 7-34.
 • Özay, Ş. (2019). Çocuk edebiyatı açısından Ülker Köksal’ın romanlarında değerler eğitimi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Özbaşı, S. (2020). Türkçe Dersi Öğretim Programındaki kök değerler çerçevesinde Aytül Akal masallarının incelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 178-192.
 • Parlak, P. Z. (2012). Yaygın tarih eğitimi aracı olarak duvar takvimleri üretim süreci, içerik analizi ve kullanım biçimleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sönmez, Ö. F. (2014). Atasözlerinin sosyal bilgiler programındaki değerler açısından incelenmesi. Journal of World of Turks, 6(2), 101-115.
 • Şenkardeşler, A. (2013). Takvimlerin toplumsal işlevleri: saatli maarif takvimi örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük.
 • Şimşek, Ş. (2015). Kemalettin Tuğcu’nun romanlarında değerler eğitimi. International Journal of Humanities and Education, 1(1), 79-104.
 • Tekşan, K. (2012). Türkçe dersi değerler eğitiminde Kutadgu Bilig’in kullanımı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 1-17.
 • Topal, Y. (2019). Değerler eğitimi ve on kök değer. Mavi Atlas, 7(1), 245-254.
 • Ulusoy, K. ve Dilmaç, B. (2016). Değerler eğitimi. (4.bs.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6.bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Year 2022, Volume 8, Issue 1, 1 - 16, 31.03.2022

Abstract

References

 • Abacı, E. (2018). Behiç Ak’ın çocuk kitaplarının değerler eğitimi açısından incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Aktepe, V. ve Tahiroğlu, M. (2016). Değerler eğitimi yaklaşımları ve etkinlik örnekleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 42, 361-384.
 • Aydoğdu, H. ve Alkan, E. (2020). Değerler eğitimi ve Behiç Ak’ın Tavşan Dişli Bir Gözlemcinin Notları’nda sevgi. Milli Eğitim Dergisi, 49(226), 185-204.
 • Belet, D. ve Deveci, H. (2008). Türkçe ders kitaplarının değerler açısından incelenmesi, VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2008, Çanakkale.
 • Bulut, K. (2021). Ayla Kutlu’nun Merhaba Sevgi adlı çocuk romanının değerler eğitimi ve on kök değer açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 57, 248-272.
 • Demircioğlu, İ. H. ve Tokdemir, M.A. (2008). Değerlerin oluşturulma sürecinde tarih eğitimi: amaç, işlev ve içerik. Değerler Eğitimi Dergisi, 16(15), 69-88.
 • Demirkazık, H. İ. (2012). Emrî Divanı’nda adetler ve gelenekler. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 9, 49-110.
 • Dilek, A. (2017). Feridun Oral’ın resimli hikâye kitaplarındaki değerlerin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 15(33), 61-86.
 • Dilmaç, B., Deniz, M. ve M.E. Deniz, (2009). Üniversite öğrencilerinin öz anlayışları ile değer tercihlerinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(18), 9-24.
 • Dirican, M. (1999). Doğa gözlemlerinden takvim yapraklarına hava durumu. Bilim ve Teknik Dergisi, Şubat Sayısı, 43-45.
 • Eken, N. T. ve Öksüz, H. İ. (2019). İlkokul (1-4) Türkçe ders kitaplarındaki hikâye edici metinlerin Türkçe Dersi Öğretim Programındaki kök değerler bakımından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 384-401.
 • Er, O. (2016). Bitlis Eren Üniversitesi takvimlerine kültürel değerler açısından bir bakış. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 56, 1425-1440.
 • Fazilet Çocuk Takvimi (2020). İstanbul: Çamlıca Çocuk Yayınları.
 • Girmen, P. (2013). Türkçe eğitiminde atasözleri ve değer eğitimi. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 117-142.
 • Gülgil, F., Kılcan, B., Kılıçoğlu, G. ve Kurtoğlu, F. S. (2019). Hünkar Hacı Bektaş Velî Velayetnamesi’nin kök değerler açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(1), 446-461.
 • Hançerlioğlu, O. (2012). Felsefe sözlüğü (20. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Karagöz, B. (2017). Naki Tezel’ in Türk Masalları adlı kitabının değerler açısından analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 534-556.
 • Kasapoğlu, H. (2013). Okulda değer eğitimi ve hikâyeler. Milli Eğitim Dergisi, 198, 97-109.
 • Kılcan, B. (2016). Ignác Kúnos’un kırk dört Türk peri masalı adlı eserinin değerler açısından incelenmesi. Turkish Journal of Education, 5(3), 82-94.
 • MEB (2020). Eğitim Takvimi. Erişim adresi: http://www.meb.gov.tr/meb_duyuruayrinti.php?ID=20021
 • MEB (2018). 2023 Eğitim Vizyonu. Erişim Adresi: http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf
 • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2017). Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Erişim adresi: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamasi-program.pdf
 • Otmar, Ö. ve Erdem, A. (2019). Yalvaç Ural’ın çocuk edebiyatı eserlerinde hayvan sevgisi değeri. Değerler Eğitimi Dergisi, 17(37), 7-34.
 • Özay, Ş. (2019). Çocuk edebiyatı açısından Ülker Köksal’ın romanlarında değerler eğitimi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Özbaşı, S. (2020). Türkçe Dersi Öğretim Programındaki kök değerler çerçevesinde Aytül Akal masallarının incelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 178-192.
 • Parlak, P. Z. (2012). Yaygın tarih eğitimi aracı olarak duvar takvimleri üretim süreci, içerik analizi ve kullanım biçimleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sönmez, Ö. F. (2014). Atasözlerinin sosyal bilgiler programındaki değerler açısından incelenmesi. Journal of World of Turks, 6(2), 101-115.
 • Şenkardeşler, A. (2013). Takvimlerin toplumsal işlevleri: saatli maarif takvimi örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük.
 • Şimşek, Ş. (2015). Kemalettin Tuğcu’nun romanlarında değerler eğitimi. International Journal of Humanities and Education, 1(1), 79-104.
 • Tekşan, K. (2012). Türkçe dersi değerler eğitiminde Kutadgu Bilig’in kullanımı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 1-17.
 • Topal, Y. (2019). Değerler eğitimi ve on kök değer. Mavi Atlas, 7(1), 245-254.
 • Ulusoy, K. ve Dilmaç, B. (2016). Değerler eğitimi. (4.bs.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6.bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Burcu ÇİMEN> (Primary Author)
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0001-5304-7505
Türkiye


Nilüfer SOLMAZ>
It is not affiliated with an institution
0000-0003-4332-7233
Türkiye


Didar Reyhan BİRİCİK>
It is not affiliated with an institution
0000-0003-0928-6159
Türkiye

Publication Date March 31, 2022
Application Date August 17, 2021
Acceptance Date January 26, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 8, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { pesausad983875, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi A Blok 420, Serdivan/SAKARYA}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2022}, volume = {8}, number = {1}, pages = {1 - 16}, title = {YAPRAKLI ÇOCUK TAKVİMİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ VE ON KÖK DEĞER AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Çimen, Burcu and Solmaz, Nilüfer and Biricik, Didar Reyhan} }
APA Çimen, B. , Solmaz, N. & Biricik, D. R. (2022). YAPRAKLI ÇOCUK TAKVİMİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ VE ON KÖK DEĞER AÇISINDAN İNCELENMESİ . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (1) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/pesausad/issue/69244/983875
MLA Çimen, B. , Solmaz, N. , Biricik, D. R. "YAPRAKLI ÇOCUK TAKVİMİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ VE ON KÖK DEĞER AÇISINDAN İNCELENMESİ" . PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2022 ): 1-16 <https://dergipark.org.tr/en/pub/pesausad/issue/69244/983875>
Chicago Çimen, B. , Solmaz, N. , Biricik, D. R. "YAPRAKLI ÇOCUK TAKVİMİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ VE ON KÖK DEĞER AÇISINDAN İNCELENMESİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2022 ): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - YAPRAKLI ÇOCUK TAKVİMİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ VE ON KÖK DEĞER AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - BurcuÇimen, NilüferSolmaz, Didar ReyhanBiricik Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 8 IS - 1 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 PESA International Journal of Social Studies YAPRAKLI ÇOCUK TAKVİMİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ VE ON KÖK DEĞER AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Burcu Çimen , Nilüfer Solmaz , Didar Reyhan Biricik %T YAPRAKLI ÇOCUK TAKVİMİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ VE ON KÖK DEĞER AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2022 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Çimen, Burcu , Solmaz, Nilüfer , Biricik, Didar Reyhan . "YAPRAKLI ÇOCUK TAKVİMİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ VE ON KÖK DEĞER AÇISINDAN İNCELENMESİ". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 1 (March 2022): 1-16 .
AMA Çimen B. , Solmaz N. , Biricik D. R. YAPRAKLI ÇOCUK TAKVİMİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ VE ON KÖK DEĞER AÇISINDAN İNCELENMESİ. CC Licence. 2022; 8(1): 1-16.
Vancouver Çimen B. , Solmaz N. , Biricik D. R. YAPRAKLI ÇOCUK TAKVİMİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ VE ON KÖK DEĞER AÇISINDAN İNCELENMESİ. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2022; 8(1): 1-16.
IEEE B. Çimen , N. Solmaz and D. R. Biricik , "YAPRAKLI ÇOCUK TAKVİMİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ VE ON KÖK DEĞER AÇISINDAN İNCELENMESİ", PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 1-16, Mar. 2022

This website was licenced under Creative Commons 4.0 International Licence.