Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Çocuklarda görülen saç ve saçlı deri hastalıklarının değerlendirilmesi

Year 2021, Volume 9, Issue 1, 23 - 26, 30.04.2021
https://doi.org/10.21765/pprjournal.841685

Abstract

Amaç: Çocuklardaki saç ve saçlı deri hastalıkları geniş bir yelpazede incelenir. Bu çalışmanın amacı, çocukluk döneminde görülen saç ve saçlı deri hastalıklarının değerlendirilmesidir. Materyal ve Metod: Şubat 2015 ile Şubat 2018 tarihleri arasında dermatoloji polikliniğine başvuran 18 yaş altı hastalara ait 5385 dosya incelendi. Saç veya saçlı deri hastalığı olan ve verilerinde eksiklik bulunmayan 546 hasta çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Beş bin üç yüz seksen beş hastanın 546’sında (%10.13) saç ve saçlı deri hastalığı vardı. Hastaların (337 kız ve 209 erkek) yaş ortalaması 11.77±4.34 yıl (1 ay-17 yıl) idi. Saptanan saç ve saçlı deri hastalığı çeşidi 12, skatrisyel alopesi nedeni olan hastalık oranı %2.74 idi. Seboreik dermatit, alopesi areata, telojen effluvium, pitiriyazis kapitis simpleks, psoriazis ve tinea kapitis en sık saptanan hastalıklardı (sırasıyla, %33.2, %15.9, %14.1, %12.3, %10.8 ve %7.7). Pitiriyazis kapitis simpleks ve telojen effluvium erkeklere kıyasla kızlarda; alopesi areata, tinea kapitis ve androgenetik alopesi kızlara kıyasla erkeklerde anlamlı oranda yüksekti (p<0.05). Seboreik dermatit, telojen effluvium ve androgenetik alopesi 12 yaş üstünde; pitiriyazis amiantase, alopesi areata ve tinea kapitis 12 yaş altında anlamlı oranda yüksekti (p<0.05). Sonuç: Çocukluk döneminde en sık görülen saç ve saçlı deri hastalıkları, seboreik dermatit, alopesi areata ve telojen effluviumdu. Hastalık görülme sıklık ve oranları yaş ve cinsiyete göre değişmekteydi. Saç ve saçlı deri hastalıklarının erken tanı ve tedavisi çocukların büyüme ve psikolojik gelişimi üzerine olumlu katkı sağlayabilir.

References

 • Mandt N, Vogt A, Blume-Peytavi U. Differential diagnosis of hair loss in children. J Dtsch Dermatol Ges 2004;2(6):399-411.
 • Can B, Kavala M, Türkoğlu Z, Zindancı İ, Südoğan S, Topaloğlu F. İstanbul bölgesinde çocukluk çağında görülen deri hastalıklarının prevalansı. Türkderm 2011;45(1):10-3.
 • Yıldız Seçkin H, Kalkan G, Baş Y. Tokat bölgesinde çocukluk çağında görülen deri hastalıklarının prevalansı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2013;5(1):8-15.
 • Mirmirani P, Huang KP, Price VH. A practical, algorithmic approach to diagnosing hair shaft disorders. Int J Dermatol 2011;50(1):1-12.
 • Doğruk Kaçar S, Özuğuz P, Karaca Ş. Pediatrik yaş grubunda saç ve saçlı deri hastalıklarının değerlendirilmesi. Turk J Dermatol 2014;8(3):147-50.
 • Sarıfakioglu E, Yılmaz AE, Gorpelioglu C, Orun E. Prevalence of scalp disorders and hair loss in children. Cutis 2012;90(5):225-9.
 • Nnoruka EN, Obiagboso I, Maduechesi C. Hair loss in children in South-East Nigeria: common and uncommon cases. Int J Dermatol 2007;46(Suppl 1):18-22.
 • Nageswaramma S, Sarojini VL, Vani T, Madhuri S. A clinico-epidemiological study of pediatric hair disorders. Indian J Paediatr Dermatol 2017;18(2):100-3.
 • Nanda A, Al-Fouzan AS, Al-Hasawi F. Alopecia areata in children: a clinical profile. Pediatr Dermatol 2002;19(6):482-5.
 • Nanda A, Al-Hasawi F, Alsaleh QA. A prospective survey of pediatric dermatology clinic patients in Kuwait: an analysis of 10,000 cases. Pediatr Dermatol 1999;16:6-11.
 • Patel GA, Schwartz RA. Tinea capitis: still an unsolved problem? Mycoses 2011;54(3):183-8.
 • Gonzalez ME, Cantatore-Francis J, Orlow SJ. Androgenetic alopecia in the paediatric population: a retrospective review of 57 patients. Br J Dermatol 2010;163(2):378-85.
 • Tosti A, Iorizzo M, Piraccini BM. Androgenetic alopecia in children: report of 20 cases. Br J Dermatol 2005;152(3):556-9.

Evaluation of the hair and scalp diseases in children

Year 2021, Volume 9, Issue 1, 23 - 26, 30.04.2021
https://doi.org/10.21765/pprjournal.841685

Abstract

Aim: The hair and scalp diseases in children are studied in a wide spectrum. The aim of this study is to evaluate the hair and scalp diseases during childhood. Materials and methods: The records of 5385 patients under 18 years of age, who were admitted to dermatology outpatient clinic between February 2015 and February 2018, were screened. Five hundred and forty six patients having hair and scalp diseases, without any missing information, were included in the study. Results: Of 5385 patients, 546 (10.13%) had hair and scalp diseases. The mean age of patients (337 females and 209 males) were 11.77±4.34 years (1 months-17 years). There were 12 types of hair and scalp diseases. The rate of diseases causing cicatricial alopecia was 2.74%. Seborrheic dermatitis, alopecia areata, telogen effluvium, pityriasis capitis simplex, psoriasis, and tinea capitis were the most common diseases (33.2%, 15.9%, 14.1%, 12.3%, 10.8%, and 7.7%, respectively). Pityriasis capitis simplex and telogen effluvium in females; alopecia areata, tinea capitis and androgenic alopecia in males were significantly higher (p<0.05). Seborrheic dermatitis, telogen effluvium and androgenic alopecia in patients above 12 years of age; pityriasis amiantacea, alopecia areata and tinea capitis in patients under 12 years of age were significantly higher (p<0.05). Conclusion: The most frequent hair and scalp diseases were seborrheic dermatitis, alopecia areata, and telogen effluvium during childhood. Frequency and ratio of these diseases altered according to age and gender. Early diagnosis and treatment of these diseases may affect positively on growth and psycholocial development of children.

References

 • Mandt N, Vogt A, Blume-Peytavi U. Differential diagnosis of hair loss in children. J Dtsch Dermatol Ges 2004;2(6):399-411.
 • Can B, Kavala M, Türkoğlu Z, Zindancı İ, Südoğan S, Topaloğlu F. İstanbul bölgesinde çocukluk çağında görülen deri hastalıklarının prevalansı. Türkderm 2011;45(1):10-3.
 • Yıldız Seçkin H, Kalkan G, Baş Y. Tokat bölgesinde çocukluk çağında görülen deri hastalıklarının prevalansı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2013;5(1):8-15.
 • Mirmirani P, Huang KP, Price VH. A practical, algorithmic approach to diagnosing hair shaft disorders. Int J Dermatol 2011;50(1):1-12.
 • Doğruk Kaçar S, Özuğuz P, Karaca Ş. Pediatrik yaş grubunda saç ve saçlı deri hastalıklarının değerlendirilmesi. Turk J Dermatol 2014;8(3):147-50.
 • Sarıfakioglu E, Yılmaz AE, Gorpelioglu C, Orun E. Prevalence of scalp disorders and hair loss in children. Cutis 2012;90(5):225-9.
 • Nnoruka EN, Obiagboso I, Maduechesi C. Hair loss in children in South-East Nigeria: common and uncommon cases. Int J Dermatol 2007;46(Suppl 1):18-22.
 • Nageswaramma S, Sarojini VL, Vani T, Madhuri S. A clinico-epidemiological study of pediatric hair disorders. Indian J Paediatr Dermatol 2017;18(2):100-3.
 • Nanda A, Al-Fouzan AS, Al-Hasawi F. Alopecia areata in children: a clinical profile. Pediatr Dermatol 2002;19(6):482-5.
 • Nanda A, Al-Hasawi F, Alsaleh QA. A prospective survey of pediatric dermatology clinic patients in Kuwait: an analysis of 10,000 cases. Pediatr Dermatol 1999;16:6-11.
 • Patel GA, Schwartz RA. Tinea capitis: still an unsolved problem? Mycoses 2011;54(3):183-8.
 • Gonzalez ME, Cantatore-Francis J, Orlow SJ. Androgenetic alopecia in the paediatric population: a retrospective review of 57 patients. Br J Dermatol 2010;163(2):378-85.
 • Tosti A, Iorizzo M, Piraccini BM. Androgenetic alopecia in children: report of 20 cases. Br J Dermatol 2005;152(3):556-9.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Articles
Authors

Atiye OĞRUM> (Primary Author)
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
0000-0003-2999-2691
Türkiye


Zennure TAKÇI>
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
Türkiye

Publication Date April 30, 2021
Acceptance Date January 21, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 9, Issue 1

Cite

Vancouver Oğrum A. , Takçı Z. Çocuklarda görülen saç ve saçlı deri hastalıklarının değerlendirilmesi. Pediatric Practice and Research. 2021; 9(1): 23-26.