Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The effects of active and passive smoking on pulmonary function in adolescent

Year 2021, Volume 9, Issue 2, 84 - 89, 31.08.2021
https://doi.org/10.21765/pprjournal.886067

Abstract

Purpose: To determine the effects of smoking and exposure type (active and passive) on pulmonary functions in adolescents. Methods: Adolescents, who admitted to ages Ankara Training and Research Hospital's Pediatric Outpatient Clinics between June 2013 and 2015 were included in the study. The demographic parameters and sociodemographic characteristics of the cases and families were recorded in the questionnaired fulfilled by the parents. Three groups were constituted: Active smokers, passive smokers and nonsmokers. All of the cases’ pulmonary function tests were determined with volumetric spirometry. Results: A total of 222 adolescents, ages between 11-17 years [median:16 years,120 girls (54,1%), 102 boys (45,9%)] were included in the study. These were active smokers [29.7%, n: 66, 24 girls (36%), 42 boys (64%)], passive smokers [55.4%, n:123, 71 girls (57,7%), 52 boys (42,3%)] and nonsmokers [14,9%, n: 33, 25 girls (75,8%), 8 boys (24,2%)]. Passive smokers' FEF25-75 and FEV1 values did not show a significant difference according to active smokers, however were significantly lower than nonsmokers (respectively; p=0.049 and p=0.003). Passive smokers also had significantly lower FV values than active smokers and nonsmokers (respectively; p=0.020; p=0.010). Fathers of the passive smokers consumed significantly higher amounts of cigarette packet per year than father’s of active smokers (p=0,001). Discussion and conclusion: Prevelance of smoking habit is high in adolescents (29.7%). Determining the respiratory function tests of passive smokers signicantly lower, suggest us that the amount of exposure is a more effective factor than type of exposure (active/passive).

References

 • 1. WHO report on the global tobacco epidemic, 2019: Offer help to quit tobacco use. İnternet adresi: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326043/9789241516204-eng.pdf?ua=1
 • 2. 7 Kasım 2019 TBMM Tütün Kontrolü İstişare Toplantısı. Türk Toraks Derneği (TTD) Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Raporu. İnternet adresi: https://www.toraks.org.tr/subNews.aspx?sub=189&notice=5477
 • 3. WHO global report on trends in tobacco smoking 2000-2025 - First edition. İnternet adresi: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/156262/9789241564922_eng.pdf;jsessionid=71D0021A555432620E90EDCB0714E827?sequence=1
 • 4. 20 Temmuz 2018 Sigara ve Akciğer Kanseri ilişkisi/Türk Toraks Derneği Halk Sağlığı İnternet adresi: https://www.toraks.org.tr/halk/News.aspx?detail=4768
 • 5. Pugmire J, Sweeting H, Moore L. Environmental tobacco smoke exposure among infants, children and young people: now is no time to relax. Arch Dis. Child. 2017;102:117-118.
 • 6. WHO report on the global tobacco epidemic, 2019: appendixes X, XI and XII. Table X.1: Age-standardized prevalence estimates for tobacco use, 2017. İnternet adresi: https://www.who.int/tobacco/global_report/en/
 • 7. İnternet adresi: https://www.who.int/tobacco/global_report/en/ appendixes X, XI and XII. Table XI.3: Youth surveys tobacco use and smoking.)
 • 8. Bird Y, Orozco HS. Pulmonary effects of active smoking and secondhand smoke exposure among adolescent students in Juarez, Mexico. Int J Chron Obstruct Pulmon. Dis. 2016;11:1459-1467.
 • 9. James AL, Palmer LJ, Kicic E, et al. Decline in lung function in the Busselton Health Study: the effects of asthma and cigarette smoking. Am J Respir Crit Care Med. 2005;171:109–114.
 • 10. Tager IB. The effects of second-hand and direct exposure to tobacco smoke on asthma and lung function in adolescence. Paediatr Respir Rev. 2008;9(1):29–37.
 • 11. Simmons MS, Connett JE, Nides MA, et al. Smoking reduction and the rate of decline in FEV(1): results from the Lung Health Study. Eur Respir J. 2005;25:1011–1017.
 • 12. Orton S, Jones LL, Cooper S, et al. Predictors of children’s secondhand smoke exposure at home: a systematic review and narrative synthesis of the evidence. PLoS One. 2014;9(11):e112690.
 • 13. Corbo GM, Agabiti N, Forastiere F, et al. Lung function in children and adolescents with occasional exposure to environmental tobacco smoke. Am J Respir Crit Care Med. 1996;154:695–700.
 • 14. Gibbs K, Collaco JM, McGrath-Morrow SA. Impact of tobacco smoke and nicotine exposure on lung development. Chest. 2015 Oct 22
 • 15. Cook DG, Strachan DP, Carey IM. Parental smoking and spirometric indices in children. Thorax. 1998;53:884–893.
 • 16. Burr ML, Anderson HR, Austin JB, et al. Respiratory symptoms and home environment in children: a national survey. Thorax. 1999;54:376.
 • 17. Uskun E. Pasif içicilik. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2000;9:420-1.
 • 18. Akgül S, Kutluk T. Çocuk ve ergenlerde tütün kontrolü. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2015;24:1-5.
 • 19. Doğan DG, Ulukol B. Ergenlerin sigara içmesini etkileyen faktörler ve sigara karşıtı iki eğitim modelinin etkinliği. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 2010;17(3):179-185.
 • 20. DSÖ Küresel tütün Salgını Raporu 2008. http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596282_tur.pdf
 • 21. Sağlık bakanlığı sağlık istatistikleri yıllığı 2018 https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/36134,siy2018trpdf.pdf?0
 • 22. Öntaş E, Aslan D; Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Türkiye 2016 - HÜTF Halk Sağlığı AD Toplum İçin Bilgilendirme Serisi-(2018/2019-63) [Internet] http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/
 • 23. Küresel yetişkin Tütün araştırması, 2012, TUİK. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=6JnyYzLQFTDpBTLs64JXh0zC4Q1pn0rPqBvKncthn3vgZJ0fpB8n!1473197797?id=13142
 • 24. Mergen H, Erdoğmuş Mergen B, Yavlı V, Öngel K, Tan Ş. Assessment of smoking behaviors of 2509 Turkish university students and its correlates: a cross-sectional study. Tuberk Toraks. 2011;59:126-131
 • 25. Özyurt BC. Manisa’da kırsal bir bölgedeki ilkokul çocuklarında pasif sigara içicilik maruziyetinin değerlendirilmesi. Türk Toraks Der. 2009;10:155-161Küçük Ö, Göçmen Y, Biçer S. Yozgat’ta yaşayan çocuklarda pasif içiciliğin solunum sistemi hastalıkları üzerine etkisi. Jopp Derg 2012;4(3):124-129.
 • 26. Akçay D, Ozcebe H. Çocukların evde sigara dumanından pasif etkilenme durumlarının incelenmesi Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2018;49(3):229-36.
 • 27. Nazlıer K. Bir Eğitim araştırma hastanesinde alt solunum yolu infeksiyonu nedeniyle başvuran beş yaş altı çocuklarda pasif içiciliğin etkisinin araştırılması (Doktora Tezi). Fırat Üniversitesi. 2014.
 • 28. Gold DR, et al. Effects of cigarette smoking on lung function in adolescent boys and girls.N Engl. J. Med. 335.13 (1996): 931-937.
 • 29. Ghanem E, Hage R. Behavior of lung health parameters among smokers ans secondhand smokers. J.Environ. Public Health. 2018;htttps://doi.org/10.1155/2018/5217675.
 • 30. Jawed, Shireen, Saima Ejaz, and Rehana Rehman. Influence of smoking on lung functions in young adults. J. Pak. Med. Assoc. 62.8 (2012): 772.
 • 31. Plata RF, Martinez RR, Briseno DM, Sancho CG, Padilla RP. Effect of passive smoking on the growth of Pulmonary function and respiratory symptoms in schoolchildren. Rev. Inves. Clin. 2016;68:119-27
 • 32. .Merghani TH, Saeed AM. The relationship between regular second-hand smoke exposure at home and indictors of lung function in healthy school boys in Khartoum. Tob. Control. 2013 ;22(5):315-8. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2011-050169
 • 33. Uysal H, Bayraktar D, Gökbel H, Ergene N. Pasif sigara içicisi çocuklarda solunum fonksiyon testleri. Genel Tıp Dergisi 1997;7(2)

Ergenlerde, aktif ve pasif sigara içiminin solunum fonksiyon testleri üzerine etkisi

Year 2021, Volume 9, Issue 2, 84 - 89, 31.08.2021
https://doi.org/10.21765/pprjournal.886067

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı ergenlerde aktif ve pasif sigara içiminin solunum fonksiyonları üzerine etkisini belirlemektir.

Gereç ve yöntem: Bu çalışma, Haziran 2013-2015 tarihleri arasında, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniğine başvuran ergenler dahil edildi. Olguların ve ailelerinin sosyodemografik özelliklerini içeren anket formu ebeveynler tarafından dolduruldu. Olgular, aktif sigara içenler, pasif sigara içenler ve hiç içmeyenler olmak üzere üç gruba ayrıldı. Tüm olguların volumetrik spirometre ile solunum fonksiyon testleri yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan toplam 222 ergenin yaş aralığı 11-17 yaş (median:15 yaş) olup 102’si (%45,9) erkek ve 120’si (%54,1) kızdı. Aktif sigara içenler %29,7 [n= 66, median 16 yaş, 42 erkek (%64) ve 24 kız (%36)], pasif sigara içenler %55,4 [n= 123, median 14 yaş, 52 (%42,3) erkek ve 71 kız (%57,7)] ve hiç içmeyenler %14,9 [n=33, median 14 yaş, 8 erkek (%24,2) ve 25 kız (%75,8)] idi. Pasif sigara içenlerin FEF25-75 ve FEV1 değerleri aktif sigara içenlere göre farklı bulunmadı. Ancak, hiç içmeyenlerle karşılaştırıldığında anlamlı daha düşüktü (sırası ile p=0,049; p=0,003). Pasif sigara içen grubun FVC değerleri aktif sigara içen ve hiç sigara içmeyen gruba göre anlamlı olarak düşük saptandı (sırası ile, p=0,020; p=0,010).

Sonuç: Ergenlik döneminde sigara içme oranı yüksek saptandı (%29,7). Pasif sigara içen grubun solunum fonksiyon testlerinin anlamlı düşük çıkması, sigaraya maruziyet oranının, maruziyet tipinden (aktif/pasif) daha etkili bir faktör olduğu kanısını ortaya koymuştur.

References

 • 1. WHO report on the global tobacco epidemic, 2019: Offer help to quit tobacco use. İnternet adresi: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326043/9789241516204-eng.pdf?ua=1
 • 2. 7 Kasım 2019 TBMM Tütün Kontrolü İstişare Toplantısı. Türk Toraks Derneği (TTD) Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Raporu. İnternet adresi: https://www.toraks.org.tr/subNews.aspx?sub=189&notice=5477
 • 3. WHO global report on trends in tobacco smoking 2000-2025 - First edition. İnternet adresi: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/156262/9789241564922_eng.pdf;jsessionid=71D0021A555432620E90EDCB0714E827?sequence=1
 • 4. 20 Temmuz 2018 Sigara ve Akciğer Kanseri ilişkisi/Türk Toraks Derneği Halk Sağlığı İnternet adresi: https://www.toraks.org.tr/halk/News.aspx?detail=4768
 • 5. Pugmire J, Sweeting H, Moore L. Environmental tobacco smoke exposure among infants, children and young people: now is no time to relax. Arch Dis. Child. 2017;102:117-118.
 • 6. WHO report on the global tobacco epidemic, 2019: appendixes X, XI and XII. Table X.1: Age-standardized prevalence estimates for tobacco use, 2017. İnternet adresi: https://www.who.int/tobacco/global_report/en/
 • 7. İnternet adresi: https://www.who.int/tobacco/global_report/en/ appendixes X, XI and XII. Table XI.3: Youth surveys tobacco use and smoking.)
 • 8. Bird Y, Orozco HS. Pulmonary effects of active smoking and secondhand smoke exposure among adolescent students in Juarez, Mexico. Int J Chron Obstruct Pulmon. Dis. 2016;11:1459-1467.
 • 9. James AL, Palmer LJ, Kicic E, et al. Decline in lung function in the Busselton Health Study: the effects of asthma and cigarette smoking. Am J Respir Crit Care Med. 2005;171:109–114.
 • 10. Tager IB. The effects of second-hand and direct exposure to tobacco smoke on asthma and lung function in adolescence. Paediatr Respir Rev. 2008;9(1):29–37.
 • 11. Simmons MS, Connett JE, Nides MA, et al. Smoking reduction and the rate of decline in FEV(1): results from the Lung Health Study. Eur Respir J. 2005;25:1011–1017.
 • 12. Orton S, Jones LL, Cooper S, et al. Predictors of children’s secondhand smoke exposure at home: a systematic review and narrative synthesis of the evidence. PLoS One. 2014;9(11):e112690.
 • 13. Corbo GM, Agabiti N, Forastiere F, et al. Lung function in children and adolescents with occasional exposure to environmental tobacco smoke. Am J Respir Crit Care Med. 1996;154:695–700.
 • 14. Gibbs K, Collaco JM, McGrath-Morrow SA. Impact of tobacco smoke and nicotine exposure on lung development. Chest. 2015 Oct 22
 • 15. Cook DG, Strachan DP, Carey IM. Parental smoking and spirometric indices in children. Thorax. 1998;53:884–893.
 • 16. Burr ML, Anderson HR, Austin JB, et al. Respiratory symptoms and home environment in children: a national survey. Thorax. 1999;54:376.
 • 17. Uskun E. Pasif içicilik. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2000;9:420-1.
 • 18. Akgül S, Kutluk T. Çocuk ve ergenlerde tütün kontrolü. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2015;24:1-5.
 • 19. Doğan DG, Ulukol B. Ergenlerin sigara içmesini etkileyen faktörler ve sigara karşıtı iki eğitim modelinin etkinliği. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 2010;17(3):179-185.
 • 20. DSÖ Küresel tütün Salgını Raporu 2008. http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596282_tur.pdf
 • 21. Sağlık bakanlığı sağlık istatistikleri yıllığı 2018 https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/36134,siy2018trpdf.pdf?0
 • 22. Öntaş E, Aslan D; Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Türkiye 2016 - HÜTF Halk Sağlığı AD Toplum İçin Bilgilendirme Serisi-(2018/2019-63) [Internet] http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/
 • 23. Küresel yetişkin Tütün araştırması, 2012, TUİK. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=6JnyYzLQFTDpBTLs64JXh0zC4Q1pn0rPqBvKncthn3vgZJ0fpB8n!1473197797?id=13142
 • 24. Mergen H, Erdoğmuş Mergen B, Yavlı V, Öngel K, Tan Ş. Assessment of smoking behaviors of 2509 Turkish university students and its correlates: a cross-sectional study. Tuberk Toraks. 2011;59:126-131
 • 25. Özyurt BC. Manisa’da kırsal bir bölgedeki ilkokul çocuklarında pasif sigara içicilik maruziyetinin değerlendirilmesi. Türk Toraks Der. 2009;10:155-161Küçük Ö, Göçmen Y, Biçer S. Yozgat’ta yaşayan çocuklarda pasif içiciliğin solunum sistemi hastalıkları üzerine etkisi. Jopp Derg 2012;4(3):124-129.
 • 26. Akçay D, Ozcebe H. Çocukların evde sigara dumanından pasif etkilenme durumlarının incelenmesi Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2018;49(3):229-36.
 • 27. Nazlıer K. Bir Eğitim araştırma hastanesinde alt solunum yolu infeksiyonu nedeniyle başvuran beş yaş altı çocuklarda pasif içiciliğin etkisinin araştırılması (Doktora Tezi). Fırat Üniversitesi. 2014.
 • 28. Gold DR, et al. Effects of cigarette smoking on lung function in adolescent boys and girls.N Engl. J. Med. 335.13 (1996): 931-937.
 • 29. Ghanem E, Hage R. Behavior of lung health parameters among smokers ans secondhand smokers. J.Environ. Public Health. 2018;htttps://doi.org/10.1155/2018/5217675.
 • 30. Jawed, Shireen, Saima Ejaz, and Rehana Rehman. Influence of smoking on lung functions in young adults. J. Pak. Med. Assoc. 62.8 (2012): 772.
 • 31. Plata RF, Martinez RR, Briseno DM, Sancho CG, Padilla RP. Effect of passive smoking on the growth of Pulmonary function and respiratory symptoms in schoolchildren. Rev. Inves. Clin. 2016;68:119-27
 • 32. .Merghani TH, Saeed AM. The relationship between regular second-hand smoke exposure at home and indictors of lung function in healthy school boys in Khartoum. Tob. Control. 2013 ;22(5):315-8. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2011-050169
 • 33. Uysal H, Bayraktar D, Gökbel H, Ergene N. Pasif sigara içicisi çocuklarda solunum fonksiyon testleri. Genel Tıp Dergisi 1997;7(2)

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Articles
Authors

Meliha SEVİM (Primary Author)
ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
0000-0002-9948-2972
Türkiye


Gürkan ATAY
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Türkiye


Abdullah Yağci .
ŞANLIURFA BİRECİK DEVLET HASTANESİ
Türkiye


Melike TOPUZ
Haymana Devlet Hastanesi
Türkiye


Öznur ÖZDEMİR ARSLAN
ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Türkiye

Supporting Institution yok
Project Number yok
Thanks Dr. Ayşin Taşar ve Dr. Rukiye Saç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz
Publication Date August 31, 2021
Acceptance Date May 5, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 9, Issue 2

Cite

Vancouver Sevim M. , Atay G. , . A. Y. , Topuz M. , Özdemir Arslan Ö. Ergenlerde, aktif ve pasif sigara içiminin solunum fonksiyon testleri üzerine etkisi. Pediatric Practice and Research. 2021; 9(2): 84-89.