Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Türkiye'deki gebelerde Toxoplasmosis seroprevalansının havuz analiz yöntemiyle araştırılması

Year 2022, Volume 10, Issue 1, 16 - 21, 15.03.2022
https://doi.org/10.21765/pprjournal.1027715

Abstract

Amaç: Gebelikteki toxoplasmozis fetüste nörolojik sekellere neden olabilir. Ancak ülkemizde bu tarama rutin olarak yapılmamaktadır. Bu nedenle hastalığın net prevelansına dair bir genel bilgi mevcut değildir. Bu çalışmada ülkemizden yapılan gebelikte toxoplasmozis seroprevelans çalışmalarını havuz analiz yöntemi ile değerlendirmeyi ve bölgeler arasındaki hastalık seroprevelans farkını gözler gönüne koymayı amaçladık. Materyal ve metod: Türkiye'de son 30 yılda gebelikte toksoplazmoz seroprevalansı ile ilgili İngilizce ve Türkçe yayınlanmış literatür değerlendirildi. " Toxoplasmosis " veya " Toxoplasma gondii" veya " TORCH" ve " seroprevalans" VEYA " IG G" ve " hamile kadınlar " veya " gebelik " veya " hamile " ve " Türkiye " anahtar kelimeleri kullanılarak dört uluslararası veritabanı tarandı. Yayınlar genel prevelans, şehir, bölge, yıl, örneklem büyüklüğü, tanı yöntemi açısından değerlendirildi. Konferans bildirileri çalışmaya dahil edilmemiştir. Mülteci kadınların örneklem olduğu çalışmalar hariç tutuldu. Bulgular: Toplam 58 çalışma ve 256612 test sonucu dahil edildi. ELISA (n=22) en çok tercih edilen laboratuvar tanı yöntemiydi. Türkiye'deki gebe popülasyonda ortalama Anti-Toxo IgG seroprevalans oranı %36,76 olarak bulundu. Anti-Toxo IgM oranı ise ortalama %2,91 olarak bulundu. Çalışmamız, en yüksek Anti-Toxo IgG testi sonucu; Güneydoğu Anadolu (%59,43), Akdeniz (%43,95) ve Doğu Anadolu (%40,89) bölgelerinde saptandı. Anti-Toxo IgG test sonuçları en yüksek olan bölgeler; Ege Bölgesi (%30,25), Marmara Bölgesi (%31,21) ve Karadeniz Bölgesi (%31,80) idi. Anti-Toxo IgM test sonuçları en yüksek olan bölgeler ise; Ege Bölgesi (%5,65), Akdeniz Bölgesi (%2,77) ve Güneydoğu (%2,21) Anadolu Bölgesi olarak saptandı. Sonuç: Türkiye’nin batısında (Ege Bölgesi), doğuya kıyasla düşük toksoplazma seroprevalansı ile ilişkili yüksek toksoplazma enfeksiyonu duyarlılığı nedeniyle, konjenital toksoplazmoz riskini önleme amaçlı, en azından bölge tabanlı prenatal toksoplazma taraması yapılmalıdır.

References

 • 1. Saadatnia G, Golkar M. A review on human toxoplasmosis. Scand J Infect Dis. 2012 Nov;44(11):805-14.
 • 2. Teimouri A, Mohtasebi S, Kazemirad E, Keshavarz H. Role of Toxoplasma gondii IgG Avidity Testing in Discriminating between Acute and Chronic Toxoplasmosis in Pregnancy. J Clin Microbiol. 2020;58(9): e00505-20.
 • 3. Hampton MM. Congenital Toxoplasmosis: A Review. Neonatal Netw. 2015;34(5):274-78.
 • 4. Al-Adhroey AH, Mehrass AAO, Al-Shammakh AA, Ali AD, Akabat MYM, Al-Mekhlafi HM. Prevalence and predictors of Toxoplasma gondii infection in pregnant women from Dhamar, Yemen. BMC Infect Dis. 2019; 19: 1089.
 • 5. Tonouhewa ABN, Amagbégnon R, Atchadé SP, Hamidović A, Mercier A, Dambrun M, et al. Séroprévalence de la toxoplasmose chez les femmes enceintes au Bénin: méta-analyse et métarégression [Seroprevalence of Toxoplasmosis among Pregnant Women in Benin: Meta-Analysis and Meta-Regression]. Bull Soc Pathol Exot. 2019;112(2):79-89.
 • 6. Toufaily MH, Westgate MN, Lin AE, Holmes LB. Causes of congenital malformations. Birth defects research. 2018;110(2): 87-91.
 • 7. Edelhofer R, Prossinger H. Infection with toxoplasma gondii during pregnancy: Seroepidemiological studies in Austria. Zoonoses Public Health. 2010; 57: 18–26.
 • 8. Akpınar O, Akpınar H, Şendil-Keskin E. Seroprevalence of Toxoplasma gondii among Pregnant Women in Isparta Province, Turkey. DÜ Sağlık Bol Enst Derg. 2017; 7(3):133-6.
 • 9. Alaçam S, Bakır A, Karatas A, Yolburun B, Uzunkaya Ö, Aktaş F, et al. Investigation of Seroprevalence of Toxoplasma, Rubella and Cytomegalovirus in Pregnant Population in Istanbul. Journal of Anatolian Medical Research. 2020; 5(3): 19-24.
 • 10. Aycan ÖM, Miman Ö, Atambay M, Karaman Ü, Çelik T, Daldal N. Hastanemizde son yedi yıllık Toxoplasma gondii seropozitifliğinin araştırılması. Journal of Turgut Ozal Medical Center. 2008; 15(3): 199-201.
 • 11. Aydemir Ö, Karakeçe E, Köroğlu M, Altındiş M. Kadın Doğum Polikliniklerine Başvuran Kadınlarda Toxoplasma gondii Seroprevalansının Değerlendirilmesi. Türk Mikrobiyoloji Cemiy Derg .2018; 48: 125-9.
 • 12. Aynioglu A, Aynioglu O, Altunok ES. Seroprevalence of toxoplasma gondii, rubella and cytomegalovirus among pregnant females in north-western Turkey. Acta Clin Belg. 2015;70(5):321-4.
 • 13. Bahar İH, Karaman M, Kırdar S, Yılmaz Ö, Celiloğlu M, Mutlu D. Gebelikte Toxoplasmosis Tanısında Anti-Toxoplasma gondii IgM, IgG, IgA Antikor ve IgG Avidite Testlerinin Birlikteliği ve Önemi. Turkiye Parazitol Derg. 2005;29(2):76-9.
 • 14. Bakacak M, Serin S, Aral M, Ercan Ö, Köstü B, Kireçci A, et al. Kahramanmaraş Yöresindeki Yerleşik Türk Gebelerle Suriyeli Mülteci Gebeler Arasında Toxoplasma Seroprevalans Farklılıkları [Seroprevalance Differences of Toxoplasma Between Syrian Refugees Pregnants and Indigenous Turkish Pregnants in Kahramanmaraş]. Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 94-7.
 • 15. Prusa A-R, Kasper DC, Sawers L, Walter E, Hayde M, Stillwaggon E Congenital toxoplasmosis in Austria: Prenatal screening for prevention is cost-saving. PLoS Negl Trop Dis. 2017; 11(7): e0005648.
 • 16. Bayhan G, Suay A, Atmaca S, Yayla M. Gebelerde toksoplazma seropozitifliği. Türkiye Parazitol Derg. 1998; 22: 359-61. 17. Bozok T. Adana Bölgesindeki Gebelerde 2014-2016 Yıllarında Toxoplasma gondii Seroprevalansı. FLORA. 2017;22(2):67-72. 18. Çalgın MK, Çetinkol Y, Altunçekiç Yıldırım A. Ordu İlindeki Gebelerde Toxoplasma gondii Seroprevalansının Değerlendirilmesi. Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2017; 14(1):22-4.
 • 19. Çekin Y, Kızılateş F, Gür N, Şenol Y. Investigation of Toxoplasma gondii Seropositivity in Pregnant Women Attending the Antalya Training and Research Hospital for the Last Four Years. Turkiye Parazitol Derg. 2011; 35: 181-4.
 • 20. Çeltek NY, Tetikçok R, Günal Ö, Demirtürk F, Duygu F, Barut HŞ, et al. Türkiye'nin Orta Karadeniz Bölgesi'nde Gebelerde Rubella, CMV ve Toksoplazmozis Seroprevalansı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2014; 6(1): 54-62.
 • 21. Çetin M, Çetin S. Age-related prevalence of toxoplasmosis among pregnant women in Hatay: Estimation depending on model. Mikrobiyoloji Bülteni.2017; 51:361-9.
 • 22. Çınar Tanrıverdi E, Göktuğ Kadıoğlu B, Alay H, Özkurt Z. Retrospective Evaluation of Anti-Toxoplasma gondii Antibody Among First Trimester Pregnant Women Admitted to Nenehatun Maternity Hospital between 2013-2017 in Erzurum. Turkiye Parazitol Derg. 2018;42(2):101-5.
 • 23. Çökmez H, Aydın Ç. Gebelerde toksoplazma antikor seroprevalansı: Tarama yapalım mı? Ortadogu Tıp Derg. 2019; 11(4): 415-21.
 • 24. Dinçgez Çakmak B, Dündar B, Bayram F, Özgen G. Toxoplasma gondii seropositivity in pregnancies with normal delivery and complicated with abortion. The European Research Journal. 2018; 4: 275-9.
 • 25. Doğan K, Kafkaslı A, Karaman U, Atambay M, Karaoğlu L, Colak C. Gebelerde Toksoplazma Enfeksiyonunun Seropozitiflik ve Serokonversiyon Oranları. Mikrobiyol Bul. 2012; 46: 290-4.
 • 26. Doğan Toklu G. Gebelerde Toksoplazma, Rubella virüs ve Sitomegalovirus’a karşı oluşan antikorların sıklığı. J Clin Anal Med. 2013; 4:38-40.
 • 27. Duran İ, Nazik S, Nazik H, Duran Ş. GEBELİKTE TOKSOPLAZMA VE RUBELLA SEROPOZİTİFLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Balıkesir Medical Journal. 2017; 1(1): 22-5.
 • 28. Durukan H, Çevikoğlu Kıllı M. Retrospective Evaluation of the Seropositivity Rate of Toxoplasmosis and Clinical Results in Pregnant Women That were Admitted to a Tertiary Health Institution Between 2012 and 2017 in Turkey. Turkiye Parazitol Derg. 2019;43(3):106-10.
 • 29. Dündar Ö, Çelik S, Tütüncü L, Ergür AR, Atay V, Müngen E. 2000-2005 Yılları Arasında Kliniğimizde Doğum Yapan Gebelerde HepetitB, Hepatit-C, HIV, Toksoplazma ve Rubella Prevalansının Araştırılması. Zeynep Kâmil Tıp Bülteni. 2009; 40(1): 1-9.
 • 30. Efe Ş, Kurdoğlu Z, Korkmaz G. Van Yöresindeki Gebelerde Sitomegalovirüs, Rubella ve Toksoplazma antikorlarının seroprevalansı. Van Tıp Dergisi. 2009; 16:1.
 • 31. Erdoğan E, Erdoğan MM, Altındağ MM. Seroprevalence of toxoplasmosis in women admitted to an education and research hospital in eastern anatolia after the syrian crisis. Annals of Medical Research.2020;(27)2:545-50.
 • 32. Ertug S, Okyay P, Turkmen M, Yuksel H. Seroprevalence and risk factors for Toxoplasma infection among pregnant women in Aydin province, Turkey. BMC Public Health.2005;5:66.
 • 33. Gencer M, Cevizci S, Saçar S, Vural A, Cakır Güngör AN, Uysal A, et al. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Obstetri Polikliniğine Müracaat Eden Gebelerde Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının Dağılımı ve Risk Faktörlerinin İrdelenmesi. Turkiye Parazitol Derg. 2014; 38: 76-80.
 • 34. Gonca S, Serin MS, Halepliler S, Erden Ertürk S. Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Pregnant Women Admitted to a State Hospital in Mersin, 2019. Turkiye Parazitol Derg. 2021;45(3):176-80.
 • 35. Gurlek B, Colak S. Antenatal Toxoplasma gondii, rubella and cytomegalovirus infection screening among pregnant women attending tertiary university hospital. Gynecol Obstet Reprod Med. 2019;25(2):74-80.
 • 36. Harma M, Gungen N, Demir N. Toxoplasmosis in pregnant women in Sanliurfa, Southeastern Anatolia City, Turkey. J Egypt Soc Parasitol. 2004; 34: 519-25.
 • 37. İnci A, Yener C, Güven D. Bir devlet hastanesinde gebe kadınlarda toksoplazma, rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansının araştırılması. Pamukkale Tıp Dergisi. 2014; (2): 143-6.
 • 38. İnci M, Yağmur G, Aksebzeci T, Esma K, Yazar S. Kayseri’de kadınlarda Toxoplasma gondii seropozitifliğinin araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2009; 33:191–4.
 • 39. Kafkaslı A, Uryan İ, Buhur A, Köroğlu M, Durmaz R. Kliniğimize başvuran gebelerde toxoplasmosis serolojisi. Perinatoloji Derg. 1996; 4: 94-6.
 • 40. Karabulut A, Polat Y, Türk M, Isik Balci Y. Evaluation of rubella, Toxoplasma gondii and cytomegalovirus seroprevalemces among pregnant women in Denizli province. Turk J Med Sci. 2011;41(1):159-64.
 • 41. Karacan M, Batukan M, Cebi Z, Berberoglugil M, Levent S, Kır M, et al. Screening cytomegalovirus, rubella and toxoplasma infections in pregnant women with unknown pre-pregnancy serological status. Arch Gynecol Obstet. 2014;290(6):1115-20.
 • 42. Kasap B, Öner G, Küçük M, Öztürk Turhan N, Akın MN, Arıkan S, et al. Muğla’daki Gebelerin Toksoplazma, Rubella, Sitomegalovirüs ve Hepatit Prevalansının Değerlendirilmesi. Tepecik Eğit ve Araşt Hast Derg 2017; 27: 31-6.
 • 43. Kayman T, Kayman M. Seroprevalence of toxoplasmosis among pregnant women in Kayseri. Perinatal Journal. 2010; 18: 92-6.
 • 44. Kılınç Ç, Güçkan R, Aydın O, İdil Ö, Özkan B, Arslan M ve ark. Amasya bölgesindeki gebelerde toksoplazma ve sitomegalovirüs seroprevelansı. Eur J Health Sci. 2015;1(2):72-5.
 • 45. Kölgelier S, Demiraslan H, Kataş B, Güler D. Gebelerde Toxoplasma gondii seroprevalansı. Dicle Tıp Derg. 2009; 36: 170-2.
 • 46. Madendağ Y, Eraslan Şahin M, Çöl Madendağ İ, Şahin E, Açmaz G, Müdderris İİ. Investigation of toxoplasma, cytomegalovirus and rubella seroprevalence in pregnant women admitted to our hospital. Perinat J. 2018;26(1):7- 10.
 • 47. Mumcuoglu I, Toyran A, Cetin F, Coskun FA, Baran I, Aksu N, et al. Gebelerde toksoplazmoz seroprevalansının değerlendirilmesi ve bir tanı algoritmasının oluşturulması. Mikrobiyol Bul. 2014; 48: 283-91.
 • 48. Numan O, Vural F, Aka N, Alpay M, Coskun AD. TORCH seroprevalence among patients attending Obstetric Care Clinic of Haydarpasa Training and Research Hospital affiliated to Association of Istanbul Northern Anatolia Public Hospitals. North Clin Istanb. 2015;2(3):203-9.
 • 49. Obut M, Doğan Y, Bademkıran MH, Akgöl S, Kahveci B, Peker N, et al. Diyarbakır İlindeki Gebe Kadınlarda Toksoplazma, Rubella ve Sitomegalovirus Seroprevalansı. Dicle Tıp Dergisi. 2019; 46(2): 189-94.
 • 50. Ocak S, Zeteroğlu S, Ozer C, Dolapcioglu K, Gungoren A. Seroprevalence of Toxoplasma gondii, rubella and cytomegalovirus among pregnant women in southern Turkey. Scand J Infect Dis. 2007; 39: 231-4.
 • 51. Okyay AG, Karateke A, Yula E, Inci M, Şilfeler DB, Köksaldi Motor V. Seroprevalence of Toxoplasma IgG among pregnant women in the province of Hatay and contribution of avidity test to the diagnose. Journal of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology.2013; 10: 160-4.
 • 52. Parlak M, Çim N, Nalça Erdin B, Güven A, Bayram Y, Yıldızhan R. Seroprevalence of Toxoplasma, Rubella, and Cytomegalovirus among pregnant women in Van. Turk J Obstet Gynecol. 2015;12(2):79-82.
 • 53. Satılmış ÖK, Yapça ÖE, Duygu Yapça D, Çatma T. Sorgun Devlet Hastanesine başvuran gebelerde rubella, sitomegalovirüs ve toksoplazma antikorlarının seroprevalansı. İKSST Derg. 2014; 6: 90-6.
 • 54. Selek MB, Bektöre B, Baylan O, Özyurt M. Üçüncü Basamak Bir Eğitim Hastanesinde 2012-2014 Yılları Arasında Gebelerde ve Toksoplazmosis Şüpheli Hastalarda Toxoplasma gondii’nin Serolojik Olarak Araştırılması. Turkiye Parazitol Derg. 2015; 39:200-4.
 • 55. Şentürk Ş, Kağıtçı M, Balık G, et al. Bir üniversite hastanesine başvuran gebe kadınlarda Toxoplasma gondii seroprevalansı. Ege Tıp Dergisi. 2015; 54:163- 6.
 • 56. Şevki C, Ayla S, Ayşe C, Sibel S, Serpil U, Nuri D, et al. Seroprevalence of Toxoplasma gondii and rubella among pregnant women in central Turkey. African Journal of Microbiology Research.2013;7: 2524–9.
 • 57. Şimşek M, Keşli R, Demir C, Çetinkaya Ö, Arıöz DT. Investigation seroprevalence of toxoplasma, rubella, cytomegalovirus and herpes simplex virus type 2 in pregnant women followed in the application and research hospital, Afyon Kocatepe University. Ortadogu Med J. 2016; 8(1):1-6.
 • 58. Sirin MC, Agus N, Yilmaz N, Bayram A, Derici YK, Samlioglu P, et al. Seroprevalence of Toxoplasma gondii, rubella virus and cytomegalovirus among pregnant women and the importance of avidity assays. Saudi Med J. 2017;38(7):727-32.
 • 59. Tamer GS, Dundar D, Caliskan E. Seroprevalence of Toxoplasma gondii, rubella and cytomegalovirus among pregnant women in western region of Turkey. Clin Invest Med. 2009; 32(1):43-7.
 • 60. Tanyuksel M, Guney C, Araz E, Saracli MA, Doganci L. Performance of the immunoglobulin G avidity and enzyme immunoassay IgG/IgM screening tests for differentiation of the clinical spectrum of toxoplasmosis. Journal of Microbiology. 2004; 42: 211-5.
 • 61. Tekay F, Özbek E. Çiğ Köftenin Yaygın Tüketildiği Şanlıurfa İlinde Kadınlarda Toxoplasma gondii Seroprevalansı. Turkiye Parazitol Derg. 2007; 31: 176-9.
 • 62. Uysal A, Cüce M, Tañer CE, Uysal F, Atalay S, Göl B, Köse S. Prevalence of congenital toxoplasmosis among a series of Turkish women. Rev Med Chil. 2013;141(4):471-6.
 • 63. Varol FG, Sayın NC, Soysuren S. Seroprevalence of Toxoplasma gondii antibodies in antenatal population of Trakya Region. Journal of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology.2011; 8: 93-9.
 • 64. Yılmazer M, Altındiş M, Cevrioğlu S, Fenkci V, Aktepe O, Sırthan E. Afyon Bölgesinde yaşayan gebe kadınlarda toksoplazma, sitomegalovirus, rubella, hepatit B, hepatit C seropozitiflik oranları. Kocatepe Tıp Derg. 2004; 5: 49-53.
 • 65. Yücel A, Bozdayı B, Imir T. Seroprevalence of TORCHE antibodies among pregnant women in Gazi University Hospital. Turk. J. Infect. 2002. 16(3):279-83.

Investigating the Toxoplasmosis seroprevalence in pregnant women from Turkey by pool analyses method

Year 2022, Volume 10, Issue 1, 16 - 21, 15.03.2022
https://doi.org/10.21765/pprjournal.1027715

Abstract

Aim: Toxoplasmosis in pregnancy may cause ophthalmologic and neurological sequelae in the fetus. However, this screening is not clearly included in routine screening protocols in our country. Therefore, there is no general information about the exact prevalence of the disease. In this study, it was aimed to evaluate the toxoplasmosis seroprevalence studies conducted in Turkey during pregnancy using the pool analysis method and to show the differences between seroprevalence rates by region. Material and method: Published literature in English and Turkish language on toxoplasmosis seroprevalence in pregnancy from Turkey in the last 30 years were elevated. Four international databases were scanned by using the keywords " Toxoplasmosis " OR " Toxoplasma gondii" OR " TORCH" and " seroprevalence" OR "IG G" and " pregnant women” OR " pregnancy” OR " pregnant” and ''Turkey''or 'Turkish'. The publications were evaluated in terms of the general frequency, city, region, year, sample size, diagnostic method. Conference papers were not included in the study. Studies involving refugee women in the sample group were excluded. Results: A total number of 58 studies and 256612 test results were included. ELISA (n=22) was the most preferred laboratory diagnostic method. The average Anti-Toxo IgG seroprevalence rate in the pregnant population in Turkey was found to be 36.76%. And the average of Anti-Toxo IgM rate was found to be 2.91%. As a result of our study, the highest Anti-Toxo IgG test results were; It was found in studies conducted in Southeastern Anatolia (59.43%), Mediterranean (43.95%), and Eastern Anatolia (40.89%). The regions with the lowest Anti-Toxo IgG test results are respectively; Aegean Region (30.25%), Marmara Region (31.21%), and Black Sea Region (31.80%). Anti-Toxo IgM ratios are highest respectively; It was detected in Aegean Region (5.65%), Mediterranean Region (2.77%), and Southeastern Anatolia (2.21%). Conclusion: It has been determined that western Turkey (Aegean Region) is riskier in terms of congenital toxoplasmosis due to its high susceptibility to Toxoplasma infection associated with low toxoplasma seroprevalence compared to the east, and it is considered important to perform at least region-based prenatal toxoplasma screening to prevent this.

References

 • 1. Saadatnia G, Golkar M. A review on human toxoplasmosis. Scand J Infect Dis. 2012 Nov;44(11):805-14.
 • 2. Teimouri A, Mohtasebi S, Kazemirad E, Keshavarz H. Role of Toxoplasma gondii IgG Avidity Testing in Discriminating between Acute and Chronic Toxoplasmosis in Pregnancy. J Clin Microbiol. 2020;58(9): e00505-20.
 • 3. Hampton MM. Congenital Toxoplasmosis: A Review. Neonatal Netw. 2015;34(5):274-78.
 • 4. Al-Adhroey AH, Mehrass AAO, Al-Shammakh AA, Ali AD, Akabat MYM, Al-Mekhlafi HM. Prevalence and predictors of Toxoplasma gondii infection in pregnant women from Dhamar, Yemen. BMC Infect Dis. 2019; 19: 1089.
 • 5. Tonouhewa ABN, Amagbégnon R, Atchadé SP, Hamidović A, Mercier A, Dambrun M, et al. Séroprévalence de la toxoplasmose chez les femmes enceintes au Bénin: méta-analyse et métarégression [Seroprevalence of Toxoplasmosis among Pregnant Women in Benin: Meta-Analysis and Meta-Regression]. Bull Soc Pathol Exot. 2019;112(2):79-89.
 • 6. Toufaily MH, Westgate MN, Lin AE, Holmes LB. Causes of congenital malformations. Birth defects research. 2018;110(2): 87-91.
 • 7. Edelhofer R, Prossinger H. Infection with toxoplasma gondii during pregnancy: Seroepidemiological studies in Austria. Zoonoses Public Health. 2010; 57: 18–26.
 • 8. Akpınar O, Akpınar H, Şendil-Keskin E. Seroprevalence of Toxoplasma gondii among Pregnant Women in Isparta Province, Turkey. DÜ Sağlık Bol Enst Derg. 2017; 7(3):133-6.
 • 9. Alaçam S, Bakır A, Karatas A, Yolburun B, Uzunkaya Ö, Aktaş F, et al. Investigation of Seroprevalence of Toxoplasma, Rubella and Cytomegalovirus in Pregnant Population in Istanbul. Journal of Anatolian Medical Research. 2020; 5(3): 19-24.
 • 10. Aycan ÖM, Miman Ö, Atambay M, Karaman Ü, Çelik T, Daldal N. Hastanemizde son yedi yıllık Toxoplasma gondii seropozitifliğinin araştırılması. Journal of Turgut Ozal Medical Center. 2008; 15(3): 199-201.
 • 11. Aydemir Ö, Karakeçe E, Köroğlu M, Altındiş M. Kadın Doğum Polikliniklerine Başvuran Kadınlarda Toxoplasma gondii Seroprevalansının Değerlendirilmesi. Türk Mikrobiyoloji Cemiy Derg .2018; 48: 125-9.
 • 12. Aynioglu A, Aynioglu O, Altunok ES. Seroprevalence of toxoplasma gondii, rubella and cytomegalovirus among pregnant females in north-western Turkey. Acta Clin Belg. 2015;70(5):321-4.
 • 13. Bahar İH, Karaman M, Kırdar S, Yılmaz Ö, Celiloğlu M, Mutlu D. Gebelikte Toxoplasmosis Tanısında Anti-Toxoplasma gondii IgM, IgG, IgA Antikor ve IgG Avidite Testlerinin Birlikteliği ve Önemi. Turkiye Parazitol Derg. 2005;29(2):76-9.
 • 14. Bakacak M, Serin S, Aral M, Ercan Ö, Köstü B, Kireçci A, et al. Kahramanmaraş Yöresindeki Yerleşik Türk Gebelerle Suriyeli Mülteci Gebeler Arasında Toxoplasma Seroprevalans Farklılıkları [Seroprevalance Differences of Toxoplasma Between Syrian Refugees Pregnants and Indigenous Turkish Pregnants in Kahramanmaraş]. Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 94-7.
 • 15. Prusa A-R, Kasper DC, Sawers L, Walter E, Hayde M, Stillwaggon E Congenital toxoplasmosis in Austria: Prenatal screening for prevention is cost-saving. PLoS Negl Trop Dis. 2017; 11(7): e0005648.
 • 16. Bayhan G, Suay A, Atmaca S, Yayla M. Gebelerde toksoplazma seropozitifliği. Türkiye Parazitol Derg. 1998; 22: 359-61. 17. Bozok T. Adana Bölgesindeki Gebelerde 2014-2016 Yıllarında Toxoplasma gondii Seroprevalansı. FLORA. 2017;22(2):67-72. 18. Çalgın MK, Çetinkol Y, Altunçekiç Yıldırım A. Ordu İlindeki Gebelerde Toxoplasma gondii Seroprevalansının Değerlendirilmesi. Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2017; 14(1):22-4.
 • 19. Çekin Y, Kızılateş F, Gür N, Şenol Y. Investigation of Toxoplasma gondii Seropositivity in Pregnant Women Attending the Antalya Training and Research Hospital for the Last Four Years. Turkiye Parazitol Derg. 2011; 35: 181-4.
 • 20. Çeltek NY, Tetikçok R, Günal Ö, Demirtürk F, Duygu F, Barut HŞ, et al. Türkiye'nin Orta Karadeniz Bölgesi'nde Gebelerde Rubella, CMV ve Toksoplazmozis Seroprevalansı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2014; 6(1): 54-62.
 • 21. Çetin M, Çetin S. Age-related prevalence of toxoplasmosis among pregnant women in Hatay: Estimation depending on model. Mikrobiyoloji Bülteni.2017; 51:361-9.
 • 22. Çınar Tanrıverdi E, Göktuğ Kadıoğlu B, Alay H, Özkurt Z. Retrospective Evaluation of Anti-Toxoplasma gondii Antibody Among First Trimester Pregnant Women Admitted to Nenehatun Maternity Hospital between 2013-2017 in Erzurum. Turkiye Parazitol Derg. 2018;42(2):101-5.
 • 23. Çökmez H, Aydın Ç. Gebelerde toksoplazma antikor seroprevalansı: Tarama yapalım mı? Ortadogu Tıp Derg. 2019; 11(4): 415-21.
 • 24. Dinçgez Çakmak B, Dündar B, Bayram F, Özgen G. Toxoplasma gondii seropositivity in pregnancies with normal delivery and complicated with abortion. The European Research Journal. 2018; 4: 275-9.
 • 25. Doğan K, Kafkaslı A, Karaman U, Atambay M, Karaoğlu L, Colak C. Gebelerde Toksoplazma Enfeksiyonunun Seropozitiflik ve Serokonversiyon Oranları. Mikrobiyol Bul. 2012; 46: 290-4.
 • 26. Doğan Toklu G. Gebelerde Toksoplazma, Rubella virüs ve Sitomegalovirus’a karşı oluşan antikorların sıklığı. J Clin Anal Med. 2013; 4:38-40.
 • 27. Duran İ, Nazik S, Nazik H, Duran Ş. GEBELİKTE TOKSOPLAZMA VE RUBELLA SEROPOZİTİFLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Balıkesir Medical Journal. 2017; 1(1): 22-5.
 • 28. Durukan H, Çevikoğlu Kıllı M. Retrospective Evaluation of the Seropositivity Rate of Toxoplasmosis and Clinical Results in Pregnant Women That were Admitted to a Tertiary Health Institution Between 2012 and 2017 in Turkey. Turkiye Parazitol Derg. 2019;43(3):106-10.
 • 29. Dündar Ö, Çelik S, Tütüncü L, Ergür AR, Atay V, Müngen E. 2000-2005 Yılları Arasında Kliniğimizde Doğum Yapan Gebelerde HepetitB, Hepatit-C, HIV, Toksoplazma ve Rubella Prevalansının Araştırılması. Zeynep Kâmil Tıp Bülteni. 2009; 40(1): 1-9.
 • 30. Efe Ş, Kurdoğlu Z, Korkmaz G. Van Yöresindeki Gebelerde Sitomegalovirüs, Rubella ve Toksoplazma antikorlarının seroprevalansı. Van Tıp Dergisi. 2009; 16:1.
 • 31. Erdoğan E, Erdoğan MM, Altındağ MM. Seroprevalence of toxoplasmosis in women admitted to an education and research hospital in eastern anatolia after the syrian crisis. Annals of Medical Research.2020;(27)2:545-50.
 • 32. Ertug S, Okyay P, Turkmen M, Yuksel H. Seroprevalence and risk factors for Toxoplasma infection among pregnant women in Aydin province, Turkey. BMC Public Health.2005;5:66.
 • 33. Gencer M, Cevizci S, Saçar S, Vural A, Cakır Güngör AN, Uysal A, et al. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Obstetri Polikliniğine Müracaat Eden Gebelerde Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının Dağılımı ve Risk Faktörlerinin İrdelenmesi. Turkiye Parazitol Derg. 2014; 38: 76-80.
 • 34. Gonca S, Serin MS, Halepliler S, Erden Ertürk S. Seroprevalence of Toxoplasma gondii in Pregnant Women Admitted to a State Hospital in Mersin, 2019. Turkiye Parazitol Derg. 2021;45(3):176-80.
 • 35. Gurlek B, Colak S. Antenatal Toxoplasma gondii, rubella and cytomegalovirus infection screening among pregnant women attending tertiary university hospital. Gynecol Obstet Reprod Med. 2019;25(2):74-80.
 • 36. Harma M, Gungen N, Demir N. Toxoplasmosis in pregnant women in Sanliurfa, Southeastern Anatolia City, Turkey. J Egypt Soc Parasitol. 2004; 34: 519-25.
 • 37. İnci A, Yener C, Güven D. Bir devlet hastanesinde gebe kadınlarda toksoplazma, rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansının araştırılması. Pamukkale Tıp Dergisi. 2014; (2): 143-6.
 • 38. İnci M, Yağmur G, Aksebzeci T, Esma K, Yazar S. Kayseri’de kadınlarda Toxoplasma gondii seropozitifliğinin araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2009; 33:191–4.
 • 39. Kafkaslı A, Uryan İ, Buhur A, Köroğlu M, Durmaz R. Kliniğimize başvuran gebelerde toxoplasmosis serolojisi. Perinatoloji Derg. 1996; 4: 94-6.
 • 40. Karabulut A, Polat Y, Türk M, Isik Balci Y. Evaluation of rubella, Toxoplasma gondii and cytomegalovirus seroprevalemces among pregnant women in Denizli province. Turk J Med Sci. 2011;41(1):159-64.
 • 41. Karacan M, Batukan M, Cebi Z, Berberoglugil M, Levent S, Kır M, et al. Screening cytomegalovirus, rubella and toxoplasma infections in pregnant women with unknown pre-pregnancy serological status. Arch Gynecol Obstet. 2014;290(6):1115-20.
 • 42. Kasap B, Öner G, Küçük M, Öztürk Turhan N, Akın MN, Arıkan S, et al. Muğla’daki Gebelerin Toksoplazma, Rubella, Sitomegalovirüs ve Hepatit Prevalansının Değerlendirilmesi. Tepecik Eğit ve Araşt Hast Derg 2017; 27: 31-6.
 • 43. Kayman T, Kayman M. Seroprevalence of toxoplasmosis among pregnant women in Kayseri. Perinatal Journal. 2010; 18: 92-6.
 • 44. Kılınç Ç, Güçkan R, Aydın O, İdil Ö, Özkan B, Arslan M ve ark. Amasya bölgesindeki gebelerde toksoplazma ve sitomegalovirüs seroprevelansı. Eur J Health Sci. 2015;1(2):72-5.
 • 45. Kölgelier S, Demiraslan H, Kataş B, Güler D. Gebelerde Toxoplasma gondii seroprevalansı. Dicle Tıp Derg. 2009; 36: 170-2.
 • 46. Madendağ Y, Eraslan Şahin M, Çöl Madendağ İ, Şahin E, Açmaz G, Müdderris İİ. Investigation of toxoplasma, cytomegalovirus and rubella seroprevalence in pregnant women admitted to our hospital. Perinat J. 2018;26(1):7- 10.
 • 47. Mumcuoglu I, Toyran A, Cetin F, Coskun FA, Baran I, Aksu N, et al. Gebelerde toksoplazmoz seroprevalansının değerlendirilmesi ve bir tanı algoritmasının oluşturulması. Mikrobiyol Bul. 2014; 48: 283-91.
 • 48. Numan O, Vural F, Aka N, Alpay M, Coskun AD. TORCH seroprevalence among patients attending Obstetric Care Clinic of Haydarpasa Training and Research Hospital affiliated to Association of Istanbul Northern Anatolia Public Hospitals. North Clin Istanb. 2015;2(3):203-9.
 • 49. Obut M, Doğan Y, Bademkıran MH, Akgöl S, Kahveci B, Peker N, et al. Diyarbakır İlindeki Gebe Kadınlarda Toksoplazma, Rubella ve Sitomegalovirus Seroprevalansı. Dicle Tıp Dergisi. 2019; 46(2): 189-94.
 • 50. Ocak S, Zeteroğlu S, Ozer C, Dolapcioglu K, Gungoren A. Seroprevalence of Toxoplasma gondii, rubella and cytomegalovirus among pregnant women in southern Turkey. Scand J Infect Dis. 2007; 39: 231-4.
 • 51. Okyay AG, Karateke A, Yula E, Inci M, Şilfeler DB, Köksaldi Motor V. Seroprevalence of Toxoplasma IgG among pregnant women in the province of Hatay and contribution of avidity test to the diagnose. Journal of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology.2013; 10: 160-4.
 • 52. Parlak M, Çim N, Nalça Erdin B, Güven A, Bayram Y, Yıldızhan R. Seroprevalence of Toxoplasma, Rubella, and Cytomegalovirus among pregnant women in Van. Turk J Obstet Gynecol. 2015;12(2):79-82.
 • 53. Satılmış ÖK, Yapça ÖE, Duygu Yapça D, Çatma T. Sorgun Devlet Hastanesine başvuran gebelerde rubella, sitomegalovirüs ve toksoplazma antikorlarının seroprevalansı. İKSST Derg. 2014; 6: 90-6.
 • 54. Selek MB, Bektöre B, Baylan O, Özyurt M. Üçüncü Basamak Bir Eğitim Hastanesinde 2012-2014 Yılları Arasında Gebelerde ve Toksoplazmosis Şüpheli Hastalarda Toxoplasma gondii’nin Serolojik Olarak Araştırılması. Turkiye Parazitol Derg. 2015; 39:200-4.
 • 55. Şentürk Ş, Kağıtçı M, Balık G, et al. Bir üniversite hastanesine başvuran gebe kadınlarda Toxoplasma gondii seroprevalansı. Ege Tıp Dergisi. 2015; 54:163- 6.
 • 56. Şevki C, Ayla S, Ayşe C, Sibel S, Serpil U, Nuri D, et al. Seroprevalence of Toxoplasma gondii and rubella among pregnant women in central Turkey. African Journal of Microbiology Research.2013;7: 2524–9.
 • 57. Şimşek M, Keşli R, Demir C, Çetinkaya Ö, Arıöz DT. Investigation seroprevalence of toxoplasma, rubella, cytomegalovirus and herpes simplex virus type 2 in pregnant women followed in the application and research hospital, Afyon Kocatepe University. Ortadogu Med J. 2016; 8(1):1-6.
 • 58. Sirin MC, Agus N, Yilmaz N, Bayram A, Derici YK, Samlioglu P, et al. Seroprevalence of Toxoplasma gondii, rubella virus and cytomegalovirus among pregnant women and the importance of avidity assays. Saudi Med J. 2017;38(7):727-32.
 • 59. Tamer GS, Dundar D, Caliskan E. Seroprevalence of Toxoplasma gondii, rubella and cytomegalovirus among pregnant women in western region of Turkey. Clin Invest Med. 2009; 32(1):43-7.
 • 60. Tanyuksel M, Guney C, Araz E, Saracli MA, Doganci L. Performance of the immunoglobulin G avidity and enzyme immunoassay IgG/IgM screening tests for differentiation of the clinical spectrum of toxoplasmosis. Journal of Microbiology. 2004; 42: 211-5.
 • 61. Tekay F, Özbek E. Çiğ Köftenin Yaygın Tüketildiği Şanlıurfa İlinde Kadınlarda Toxoplasma gondii Seroprevalansı. Turkiye Parazitol Derg. 2007; 31: 176-9.
 • 62. Uysal A, Cüce M, Tañer CE, Uysal F, Atalay S, Göl B, Köse S. Prevalence of congenital toxoplasmosis among a series of Turkish women. Rev Med Chil. 2013;141(4):471-6.
 • 63. Varol FG, Sayın NC, Soysuren S. Seroprevalence of Toxoplasma gondii antibodies in antenatal population of Trakya Region. Journal of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology.2011; 8: 93-9.
 • 64. Yılmazer M, Altındiş M, Cevrioğlu S, Fenkci V, Aktepe O, Sırthan E. Afyon Bölgesinde yaşayan gebe kadınlarda toksoplazma, sitomegalovirus, rubella, hepatit B, hepatit C seropozitiflik oranları. Kocatepe Tıp Derg. 2004; 5: 49-53.
 • 65. Yücel A, Bozdayı B, Imir T. Seroprevalence of TORCHE antibodies among pregnant women in Gazi University Hospital. Turk. J. Infect. 2002. 16(3):279-83.

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Articles
Authors

Emine Kübra DİNDAR DEMİRAY (Primary Author)
BİTLİS DEVLET HASTANESİ
0000-0001-6459-7182
Türkiye


Sevil ALKAN
Canakkale Onsekiz Mart University, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Canakkale, Turkey
0000-0003-1944-2477
Türkiye


Adnan BARUTÇU
CUKUROVA UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE
0000-0001-8930-1122
Türkiye


Alper TAHMAZ
HEALTH SCIENCES UNIVERSITY, ANTALYA HEALTH PRACTICE AND RESEARCH HOSPITAL
0000-0001-8674-2141
Türkiye

Supporting Institution yok
Project Number yok
Publication Date March 15, 2022
Acceptance Date January 5, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 10, Issue 1

Cite

Vancouver Dindar Demiray E. K. , Alkan S. , Barutçu A. , Tahmaz A. Investigating the Toxoplasmosis seroprevalence in pregnant women from Turkey by pool analyses method. Pediatric Practice and Research. 2022; 10(1): 16-21.