Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Akut gastroenteritli çocuklarda Rotavirüs prevelansının araştırılması: Tek merkezli çalışma

Year 2022, Volume 10, Issue 2, 78 - 82, 01.09.2022
https://doi.org/10.21765/pprjournal.1132620

Abstract

Amaç: Akut gastroenterit küçük yaştaki çocuklarda yüksek morbidite ve mortalite ile seyreden önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada 0-18 yaş arası akut gastroenterit tanısı alan vakalardaki rota antijen pozitiflik oranı, yaş, cinsiyet, mevsimsel özellikleri, kusma eşlik edip etmemesi, hastaneye yatış oranlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak düzenlenen çalışmaya Kasım 2014-Şubat 2022 döneminde akut gastroenterit tanısı konan 0-18 yaş 8356 hasta alındı. Kronik hastalığı, immün yetersizliği, malnutrisyonu, ishal öncesi antibiyotik kullanım öyküsü veya kronik gastroenteriti olan hastalar çalışmaya alınmadı. Rotavirüs gastroenteriti tanısı dışkıda rotavirüs antijen tayini ile konuldu. Bulgular: Çalışmaya alınan 8356 hastanın 1079’ unda (%12,9) rotavirüs antijen pozitifliği saptandı. Rotavirüs antijen pozitifliği saptanan olguların 497‘si (%46,1) kız, 582’si (553,9) erkekti. Rota negatif vakaların %64’ü, rota pozitiflerin 82,4 ‘ü 1 -5 yaş aralığındaydı. Rota negatif akut gastroenterit vakaları en çok yaz (%28,8) ve sonbahar (%28,8) mevsiminde görülürken rota pozitif olgular sonbahar (%31,7) ve kış (%33,4) mevsiminde daha sık görüldü. Rota negatiflerin %19,6’sına, rota pozitiflerin ise %24’ üne kusma eşlik ediyordu. Ayrıca, rota negatif vakaların %38,6’ı yatarak tedavi görmüştü. Rota pozitif hastalarda ise hastaneye yatış oranı yüzde 53,6 oranındaydı, daha yüksekti ve istatistiksel olarak anlamlıydı.(p<0,001) Sonuç: Erken çocukluk dönemi gastroenteritlerinde etken olarak rotavirüs sık görülmektedir. Özellikle soğuk aylarda ülkemizde sıklığı artmaktadır. Diğer etkenlere oranla daha sık kusma eşlik etmekte ve daha yüksek oranda yatarak tedavi gerekmektedir. Gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçmek için akut gastroenterit tanısı alan her vakada gaita örneğinde rotavirüs antijeni de araştırılmalıdır. Yapılan bölgesel çalışmalar epidemiyoloik verilere katkı sağlaması açısından önemlidir.

References

 • Referans1. Global Burden Disease Diarrhoeal Diseases Collaborators. Estimates of global, regional, and national morbidity, mortality, and aetiologies of diarrhoeal diseases: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet Infect Dis 2017;17:909–48.
 • Referans2. Wazny K, Zipursky A, Black R, et al. Setting research priorities to reduce mortality and morbidity of childhood diarrhoeal disease in the next 15 years. PLoS Med 2013;10:e1001446. Referans3. Wang H, Naghavi M, Allen C. Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality,and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980–2015: A systematic analysis for the Global Burden of disease study 2015. Lancet 2016;388:1459–544.
 • Referans4. Bulut Y, İşeri L, Ağel E, Durmaz B. Akut gastroenterit ön tanılı çocuklarda rotavirüs pozitifliği. İnönü Üniv Tıp Bült 2003;10:143-5.
 • Referans5. Ramsay M, Brown D. Epidemiology of group A rotaviruses. In: Gray J, Desselberger U, editors. Rotaviruses: Methods and Protocols.Totowa, NJ: Humana Press Inc, 2000, p.217-36.
 • Referans6. Leung DT, Chisti MJ, Pavia AT. Prevention and control of childhood pneumonia and diarrhea. Pediatric Clin 2016;63:67–79.
 • Referans7. Farthing M, Salam MA, Lindberg G, et al. Acute diarrhea in adults and children. J Clin Gastroenterol 2013;47:12-20.
 • Referans8. Badur S, Öztürk S, Pereir P, et al. Systematic review of the rotavirus infection burden in the WHO-EMRO region. Hum Vaccines Immunother 2019;15:2754–68.
 • Referans9. Akan H, Izbırak G, Gürol Y, et al. Rotavirus and adenovirus frequency among patients with acute gastroenteritis and their relationship to clinical parameters: A retrospective study in Turkey. Asia Pac Fam Med 2009;8:1-8.
 • Referans10. Glass R, Breese J, Jiang B, et al. Gastroenteritis viruses: an overview. Novartis Found Symp 2001;238:5-19.
 • Referans11. Cook S, Glass R, Lebaron C, et al. Global seasonality of Rotavirus infections. Bull World Health Org 1990;68:171-7.
 • Referans12. Prince D, Astry C, Vonerfecht S, et al. Aerosol transmission of experimental Rotavirus infection. Pediatr Infect Dis 1986;5:218-22.
 • Referans13. Bass ES, Pappano DA, Humiston SG. Rotavirus. Pediatrics in Review 2007;28:183-91.
 • Referans14. Estes MK, Kapikian AZ. Rotaviruses. In: Knipe DM, Howley PM, editors. Fields Virology. Vol 2, 5th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2007, p.1917-74.
 • Referans15. Bayraktar B, Toksoy B, Bulut E. Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirus ve Adenovirus Saptanması. Klimik Dergisi 2010;23:15-7.
 • Referans16. Riordan FA, Quigly T. Estimating hospital admissions due to rotavirus gastroenteritis from hospital episode statistics. J Infect 2004;49:13-6.
 • Referans17. Global Rotavirus Information and Surveiilance Bulletin Volum 3: April 2011.www. who. int/immunization /diseases/rotavirus/Jan-June 2010_Rotavirus_Bulletin_Final.pdf.
 • Referans18. Akpınar O, Akpınar H, Keskin ES. Investigation of group a rotavirus antigen frequency in children who have acute gastroenteritis with immunochromatographic methods. J DU Health Sci Inst 2017;7:78–81.
 • Referans19. Çoban B, Topal B. Evaluation of rotavirus gastroenteritis in children: Five years surveillance in Alanya, Antalya. Turk J Pediatr 2014;56:280–4.
 • Referans20. Otağ F, Direkel S, Özgür D, Delialioğlu N, Aslan G, Emekdas G. Investigation of rotavirus and enteric adenovirus in pediatric patients with acute gastroenteritis by rapid immunochromatographic methods. Mersin Univ Saglık Bilim Derg 2012;11:18–23.
 • Referans21. Aslantaş M, Kılıçaslan Ö, Engin M, et al. Prevalence of rotavirus and adenovirus in children with acute gastroenteritis: A tertiary care hospital data. Fam Pract Palliat Care 2017;3:1–5.
 • Referans22. Yazıcı V, Manzur Y, Akbulut A. Investigation of rotavirus and enteric adenovirus infection frequency in cases with acute gastroenteritis. Klimik Derg 2013;26:13–6.
 • Referans23. Alaşehir EA, Balıkcı A, Topkaya AE. Rotavirus antigen positivity in children with acute gastroenteritis and its relationship with demographic data. Ankem Derg 2014;28:41–3.
 • Referans24. Bekdaş M, Demircioğlu F, Göksügür SB, Küçükbayrak B, Kısmet E. Acute gastroenteritis during childhood in Bolu, Turkey: 3 years of experience. GJMEDPH 2013;2:1–7.
 • Referans25. Şafak B. The frequency of rotavirus and adenovirus ın pedıatrıc patıents wıth acute gastroenterıtıs. ACU Sağlık Bil Derg 2014:2:121–4.
 • Referans26. Ayşe I. The frequency of rotavirus in children with acute gastroenteritis. J Clin Anal Med 2015;6:449–51.
 • Referans27. Çalgın MK, Çetinkol Y, Yıldırım AA, Erdil A, Dağlı A. Investigation of rotavirus and enteric adenovirus frequency among children with acute gastroenteritis in Ordu. Ankem Derg 2015;29:59–65.
 • Referans28. Tanrıverdi ÇY, Yılmaz G, Birinci A. Investigation of the frequency of rotavirus and adenovirus in acute gastroenteritis cases. Pamukkale Tıp Derg 2017;1:61–5.
 • Referans29. Atalay MA, Kandemir İ, Gökahmetoğlu S. Frequency of rotavirus infection in children with gastroenteritis in a tertiary hospital. Dicle Med J 2013;40:212–5.
 • Referans30. Güreser AS, Karasartova D, Taşçı L, Özkan THA. Rotavirus and adenovirus frequency in children with acute gastroenteritis in corum. Flora 2017;22:58–66.
 • Referans31. Kaşifoğlu N, Us T, Aslan FG, Akgün Y. The rate of rotavirus antigen positivity during 2005–2011. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2011;41:111–5.
 • Referans32. Tuzuner U, Saran Gulcen B, Ozdemir M, Feyzioglu B. Gastroenteritli çocukların dışkılarında adenovirus ve rotavirus sıklığı ve mevsimsel dağılımı. Klimik Dergisi 2016;29:121-4.
 • Referans33. Oğuz S, Kurt F, Tekin D, Kocabas BA, Ince E, Suskan E. Burden of rotavirus gastroenteritis in the pediatric emergency service. J Pediatr Inf 2014;8:99–104.
 • Referans34. Yasemin I, Balcı I, Polat Y, et al. Frequency of rotavirus and adenovirus types 40/41 in children with gastroenteritis between 0–5 years of age in Denizli. Yeni Tıp Derg 2010;27:15–7.
 • Referans35. Kurugol Z, Geylani S, Karaca Y, et al. Rotavirus gastroenteritis among children under five years of age in Izmir, Turkey. Turk J Pediatr 2003;45:290–4.
 • Referans36. Gültepe B, Yaman G, Çıkman A, Güdücüoğlu H. The frequency of rotavirus and adenovirus among childhood gastroenteritis. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2012;42:16–20.
 • Referans37. Balkan ÇE, Çelebi D, Çelebi Ö, Altoparlak Ü. Investigation of rotavirus and adenovirus frequency among 0–5 years old children with acute gastroenteritis in Erzurum. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2012; 42:51–4.
 • Referans38. Nazik S, Sezer A, Duran I. Rotavirus and adenovirus incidences in diarrheas existing in the early childhood. Flora 2016; 21: 10–4.
 • Referans39. Borsa BA, Tokman HB, Çağatay P. Determination of rotavirus and adenovirus frequency. Ankem Derg.2013; 27: 75–9.
 • Referans40. Doğan Y, Ekşi F, Karslıgil T, Bayram A. The investigation of the presence of rotavirus and adenovirus in patients with acute gastroenteritis. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2014; 44: 18–22.
 • Referans41. Gül M, Garipardıç M, Çıragil P, Aral M, Karabiber H, Güler L. Investigation of rotavirus and adenovirus types 40/41 in children with gastroenteritis between 0–5 years of age. Ankem Derg. 2005; 19: 64–7.
 • Referans42. Konca Ç, Tekin M, Akgün S, Bülbül M, Çoban M, Kahramaner Z, Turgut M. Prevalence of rotavirus in children with acute gastroenteritis, seasonal distribution, and laboratory findings in the southeast of Turkey. J Pediatr Inf 2014; 8: 7–11.
 • Referans43. Dağı HT, Fındık D. Investigation of rotavirus and adenovirus antigens in patients with acute gastroenteritis. J Clin Exp.Investig. 2014; 5: 256–60.
 • Referans44. İnci A, Kurtoğlu M.G, Baysal B. Investıgatıon of the prevalence of rotavirus gastroenterıtıs ın an educational and research hospıtal. Turk J Infect 2009; 23: 79–82.
 • Referans45. Custodio H, Masnita-Iusan C, Wludyka P, Rathore MH.Change in rotavirus epidemiology in northeast Florida after the introduction of rotavirus vaccine. Pediatr Infect Dis J 2010;29: 766-7.
 • Referans46. Tate JE, Panozzo CA, Payne DC et al. Decline and change in seasonality of US rotavirus activity after the introduction of rotavirus vaccine. Pediatrics 2009;124: 465-71.
 • Referans47. Yousefi Rad A, Gözalan A. Detection of Rotavirus and Enteric Adenovirus Antigens in Outpatients with Gastroenteritis.Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010; 30: 174-9.
 • Referans48. Das S, Sahoo GC, Das P et al. Evaluating the impact of breastfeeding on rotavirus antigenemia and disease severity in Indian children. PLoS One 2016;11:e0146243.
 • Referans49. Gültepe B, Yaman G, Çikman A, Güdücüoğlu H. Çocukluk yaş grubu gastroenteritlerde rotavirus ve adenovirus sıklığı. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2012;42:16-20.
 • Referans50. Yüksel P, Çelik DG, Güngördü Z et al. Çocukluk yaş grubu gastroenteritlerinde rotavirus antijen pozitifliğinin değerlendirilmesi.Klimik Derg 2011; 24: 48-51.
 • Referans51. Tekin A. Mardin’deki akut gastroenteritli çocuklarda rotavirüs ve enterik adenovirüs sıklığı 2010; 1: 41-5.
 • Referans52. Berk E, Kayman T. Akut gastroenteritli çocuk hastalarda rotavirüs sıklığı. ANKEM Derg 2011; 25: 103-6.
 • Referans53. İlktaç M, Şahin A, Nazik H, Öngen B. Akut gastroenteritli çocuklarda rotavirus sıklığının araştırılması ve rotavirus sezonunun takibi: beş yıllık sonuçların değerlendirilmesi. ANKEM Derg 2012; 26: 25-9.
 • Referans54. Meral M, Bozdayı G, Özkan S, Dalgıç B, Alp G, Ahmed K. Akut gastroenteritli çocuklarda rotavirus prevalansı, serotip ve elektroserotip dağılımı. Mikrobiyol Bul 2011; 45: 104-12.
 • Referans55. Bayırlı Turan D, Karaarslan F, Kuruoğlu T, Şerefhanoğlu Ş. Yatarak tedavi gerektiren akut ishalli çocukların rotavirüs ve enterik adenovirüs eneksiyonu yönünden değerlendirilmesi. Turkish Pediatr Dis 2020;14:220-4
 • Referans56. Munos MK, Walker CLF, Black RE. The effect of rotavirus vaccine on diarrhoea mortality, Int J Epidemiol 2010;39:56-62.
 • Referans57. Orhan Şimşek F. An overview of the extended immuniation program. Osmangazi Tıp Dergisi 2020;(Sosyal Pediatri Özel Sayısı):6-14.

Evaluation of Rotavirus prevalence in children with acute gastroenteritis: A single center study

Year 2022, Volume 10, Issue 2, 78 - 82, 01.09.2022
https://doi.org/10.21765/pprjournal.1132620

Abstract

Objective: Acute gastroenteritis is an important health problem in young children with high morbidity and mortality. In this study, it was aimed to evaluate the rate of rota antigen positivity, age, gender, seasonal characteristics, presence of vomiting, and hospitalization rates in cases diagnosed with acute gastroenteritis between the ages of 0-18. Materials and Method: This retrospective study included 8356 patients, aged 0-18 years, diagnosed with acute gastroenteritis between November 2014 and February 2022. Patients with chronic disease, immune deficiency, malnutrition, pre-diarrheal antibiotic use or chronic gastroenteritis were excluded from the study. The diagnosis of rotavirus gastroenteritis was made by the determination of rotavirus antigen in the stool. Results: Rotavirus antigen positivity was detected in 1079 (12.9%) of 8356 patients included in the study. Of the patients with rotavirus antigen positivity, 497 (46.1%) were female and 582 (53.9%) were male. 64% of rota-negative cases and 82.4 of rota-positive cases were between 1 -5 years of age. Rota-negative acute gastroenteritis cases were most common in summer (28.8%) and autumn (28.8%), while rota-positive cases are more common in autumn (31.7%) and winter (33.4%). Vomiting accompanied 19.6% of rota-negative and 24% of rota-positive cases. Also, 38.6% of rota-negative cases were hospitalized. In rota-positive patients, the rate of hospitalization was 53.6 percent, higher and statistically significant (p<0.001). In rota-positive patients, the rate of hospitalization was 53.6 percent, higher and statistically significant (p<0.001). Conclusion: Rotavirus is frequently seen as a causative agent in early childhood gastroenteritis. Its incidence is increasing in our country, especially in cold months. Vomiting accompanies more frequently than other factors and requires inpatient treatment at a higher rate. In order to prevent unnecessary antibiotic use, rotavirus antigen should be investigated in the stool sample in every case who was diagnosed with acute gastroenteritis. Regional studies are important in terms of contributing to epidemiological data.

References

 • Referans1. Global Burden Disease Diarrhoeal Diseases Collaborators. Estimates of global, regional, and national morbidity, mortality, and aetiologies of diarrhoeal diseases: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet Infect Dis 2017;17:909–48.
 • Referans2. Wazny K, Zipursky A, Black R, et al. Setting research priorities to reduce mortality and morbidity of childhood diarrhoeal disease in the next 15 years. PLoS Med 2013;10:e1001446. Referans3. Wang H, Naghavi M, Allen C. Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality,and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980–2015: A systematic analysis for the Global Burden of disease study 2015. Lancet 2016;388:1459–544.
 • Referans4. Bulut Y, İşeri L, Ağel E, Durmaz B. Akut gastroenterit ön tanılı çocuklarda rotavirüs pozitifliği. İnönü Üniv Tıp Bült 2003;10:143-5.
 • Referans5. Ramsay M, Brown D. Epidemiology of group A rotaviruses. In: Gray J, Desselberger U, editors. Rotaviruses: Methods and Protocols.Totowa, NJ: Humana Press Inc, 2000, p.217-36.
 • Referans6. Leung DT, Chisti MJ, Pavia AT. Prevention and control of childhood pneumonia and diarrhea. Pediatric Clin 2016;63:67–79.
 • Referans7. Farthing M, Salam MA, Lindberg G, et al. Acute diarrhea in adults and children. J Clin Gastroenterol 2013;47:12-20.
 • Referans8. Badur S, Öztürk S, Pereir P, et al. Systematic review of the rotavirus infection burden in the WHO-EMRO region. Hum Vaccines Immunother 2019;15:2754–68.
 • Referans9. Akan H, Izbırak G, Gürol Y, et al. Rotavirus and adenovirus frequency among patients with acute gastroenteritis and their relationship to clinical parameters: A retrospective study in Turkey. Asia Pac Fam Med 2009;8:1-8.
 • Referans10. Glass R, Breese J, Jiang B, et al. Gastroenteritis viruses: an overview. Novartis Found Symp 2001;238:5-19.
 • Referans11. Cook S, Glass R, Lebaron C, et al. Global seasonality of Rotavirus infections. Bull World Health Org 1990;68:171-7.
 • Referans12. Prince D, Astry C, Vonerfecht S, et al. Aerosol transmission of experimental Rotavirus infection. Pediatr Infect Dis 1986;5:218-22.
 • Referans13. Bass ES, Pappano DA, Humiston SG. Rotavirus. Pediatrics in Review 2007;28:183-91.
 • Referans14. Estes MK, Kapikian AZ. Rotaviruses. In: Knipe DM, Howley PM, editors. Fields Virology. Vol 2, 5th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2007, p.1917-74.
 • Referans15. Bayraktar B, Toksoy B, Bulut E. Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirus ve Adenovirus Saptanması. Klimik Dergisi 2010;23:15-7.
 • Referans16. Riordan FA, Quigly T. Estimating hospital admissions due to rotavirus gastroenteritis from hospital episode statistics. J Infect 2004;49:13-6.
 • Referans17. Global Rotavirus Information and Surveiilance Bulletin Volum 3: April 2011.www. who. int/immunization /diseases/rotavirus/Jan-June 2010_Rotavirus_Bulletin_Final.pdf.
 • Referans18. Akpınar O, Akpınar H, Keskin ES. Investigation of group a rotavirus antigen frequency in children who have acute gastroenteritis with immunochromatographic methods. J DU Health Sci Inst 2017;7:78–81.
 • Referans19. Çoban B, Topal B. Evaluation of rotavirus gastroenteritis in children: Five years surveillance in Alanya, Antalya. Turk J Pediatr 2014;56:280–4.
 • Referans20. Otağ F, Direkel S, Özgür D, Delialioğlu N, Aslan G, Emekdas G. Investigation of rotavirus and enteric adenovirus in pediatric patients with acute gastroenteritis by rapid immunochromatographic methods. Mersin Univ Saglık Bilim Derg 2012;11:18–23.
 • Referans21. Aslantaş M, Kılıçaslan Ö, Engin M, et al. Prevalence of rotavirus and adenovirus in children with acute gastroenteritis: A tertiary care hospital data. Fam Pract Palliat Care 2017;3:1–5.
 • Referans22. Yazıcı V, Manzur Y, Akbulut A. Investigation of rotavirus and enteric adenovirus infection frequency in cases with acute gastroenteritis. Klimik Derg 2013;26:13–6.
 • Referans23. Alaşehir EA, Balıkcı A, Topkaya AE. Rotavirus antigen positivity in children with acute gastroenteritis and its relationship with demographic data. Ankem Derg 2014;28:41–3.
 • Referans24. Bekdaş M, Demircioğlu F, Göksügür SB, Küçükbayrak B, Kısmet E. Acute gastroenteritis during childhood in Bolu, Turkey: 3 years of experience. GJMEDPH 2013;2:1–7.
 • Referans25. Şafak B. The frequency of rotavirus and adenovirus ın pedıatrıc patıents wıth acute gastroenterıtıs. ACU Sağlık Bil Derg 2014:2:121–4.
 • Referans26. Ayşe I. The frequency of rotavirus in children with acute gastroenteritis. J Clin Anal Med 2015;6:449–51.
 • Referans27. Çalgın MK, Çetinkol Y, Yıldırım AA, Erdil A, Dağlı A. Investigation of rotavirus and enteric adenovirus frequency among children with acute gastroenteritis in Ordu. Ankem Derg 2015;29:59–65.
 • Referans28. Tanrıverdi ÇY, Yılmaz G, Birinci A. Investigation of the frequency of rotavirus and adenovirus in acute gastroenteritis cases. Pamukkale Tıp Derg 2017;1:61–5.
 • Referans29. Atalay MA, Kandemir İ, Gökahmetoğlu S. Frequency of rotavirus infection in children with gastroenteritis in a tertiary hospital. Dicle Med J 2013;40:212–5.
 • Referans30. Güreser AS, Karasartova D, Taşçı L, Özkan THA. Rotavirus and adenovirus frequency in children with acute gastroenteritis in corum. Flora 2017;22:58–66.
 • Referans31. Kaşifoğlu N, Us T, Aslan FG, Akgün Y. The rate of rotavirus antigen positivity during 2005–2011. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2011;41:111–5.
 • Referans32. Tuzuner U, Saran Gulcen B, Ozdemir M, Feyzioglu B. Gastroenteritli çocukların dışkılarında adenovirus ve rotavirus sıklığı ve mevsimsel dağılımı. Klimik Dergisi 2016;29:121-4.
 • Referans33. Oğuz S, Kurt F, Tekin D, Kocabas BA, Ince E, Suskan E. Burden of rotavirus gastroenteritis in the pediatric emergency service. J Pediatr Inf 2014;8:99–104.
 • Referans34. Yasemin I, Balcı I, Polat Y, et al. Frequency of rotavirus and adenovirus types 40/41 in children with gastroenteritis between 0–5 years of age in Denizli. Yeni Tıp Derg 2010;27:15–7.
 • Referans35. Kurugol Z, Geylani S, Karaca Y, et al. Rotavirus gastroenteritis among children under five years of age in Izmir, Turkey. Turk J Pediatr 2003;45:290–4.
 • Referans36. Gültepe B, Yaman G, Çıkman A, Güdücüoğlu H. The frequency of rotavirus and adenovirus among childhood gastroenteritis. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2012;42:16–20.
 • Referans37. Balkan ÇE, Çelebi D, Çelebi Ö, Altoparlak Ü. Investigation of rotavirus and adenovirus frequency among 0–5 years old children with acute gastroenteritis in Erzurum. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2012; 42:51–4.
 • Referans38. Nazik S, Sezer A, Duran I. Rotavirus and adenovirus incidences in diarrheas existing in the early childhood. Flora 2016; 21: 10–4.
 • Referans39. Borsa BA, Tokman HB, Çağatay P. Determination of rotavirus and adenovirus frequency. Ankem Derg.2013; 27: 75–9.
 • Referans40. Doğan Y, Ekşi F, Karslıgil T, Bayram A. The investigation of the presence of rotavirus and adenovirus in patients with acute gastroenteritis. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2014; 44: 18–22.
 • Referans41. Gül M, Garipardıç M, Çıragil P, Aral M, Karabiber H, Güler L. Investigation of rotavirus and adenovirus types 40/41 in children with gastroenteritis between 0–5 years of age. Ankem Derg. 2005; 19: 64–7.
 • Referans42. Konca Ç, Tekin M, Akgün S, Bülbül M, Çoban M, Kahramaner Z, Turgut M. Prevalence of rotavirus in children with acute gastroenteritis, seasonal distribution, and laboratory findings in the southeast of Turkey. J Pediatr Inf 2014; 8: 7–11.
 • Referans43. Dağı HT, Fındık D. Investigation of rotavirus and adenovirus antigens in patients with acute gastroenteritis. J Clin Exp.Investig. 2014; 5: 256–60.
 • Referans44. İnci A, Kurtoğlu M.G, Baysal B. Investıgatıon of the prevalence of rotavirus gastroenterıtıs ın an educational and research hospıtal. Turk J Infect 2009; 23: 79–82.
 • Referans45. Custodio H, Masnita-Iusan C, Wludyka P, Rathore MH.Change in rotavirus epidemiology in northeast Florida after the introduction of rotavirus vaccine. Pediatr Infect Dis J 2010;29: 766-7.
 • Referans46. Tate JE, Panozzo CA, Payne DC et al. Decline and change in seasonality of US rotavirus activity after the introduction of rotavirus vaccine. Pediatrics 2009;124: 465-71.
 • Referans47. Yousefi Rad A, Gözalan A. Detection of Rotavirus and Enteric Adenovirus Antigens in Outpatients with Gastroenteritis.Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010; 30: 174-9.
 • Referans48. Das S, Sahoo GC, Das P et al. Evaluating the impact of breastfeeding on rotavirus antigenemia and disease severity in Indian children. PLoS One 2016;11:e0146243.
 • Referans49. Gültepe B, Yaman G, Çikman A, Güdücüoğlu H. Çocukluk yaş grubu gastroenteritlerde rotavirus ve adenovirus sıklığı. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2012;42:16-20.
 • Referans50. Yüksel P, Çelik DG, Güngördü Z et al. Çocukluk yaş grubu gastroenteritlerinde rotavirus antijen pozitifliğinin değerlendirilmesi.Klimik Derg 2011; 24: 48-51.
 • Referans51. Tekin A. Mardin’deki akut gastroenteritli çocuklarda rotavirüs ve enterik adenovirüs sıklığı 2010; 1: 41-5.
 • Referans52. Berk E, Kayman T. Akut gastroenteritli çocuk hastalarda rotavirüs sıklığı. ANKEM Derg 2011; 25: 103-6.
 • Referans53. İlktaç M, Şahin A, Nazik H, Öngen B. Akut gastroenteritli çocuklarda rotavirus sıklığının araştırılması ve rotavirus sezonunun takibi: beş yıllık sonuçların değerlendirilmesi. ANKEM Derg 2012; 26: 25-9.
 • Referans54. Meral M, Bozdayı G, Özkan S, Dalgıç B, Alp G, Ahmed K. Akut gastroenteritli çocuklarda rotavirus prevalansı, serotip ve elektroserotip dağılımı. Mikrobiyol Bul 2011; 45: 104-12.
 • Referans55. Bayırlı Turan D, Karaarslan F, Kuruoğlu T, Şerefhanoğlu Ş. Yatarak tedavi gerektiren akut ishalli çocukların rotavirüs ve enterik adenovirüs eneksiyonu yönünden değerlendirilmesi. Turkish Pediatr Dis 2020;14:220-4
 • Referans56. Munos MK, Walker CLF, Black RE. The effect of rotavirus vaccine on diarrhoea mortality, Int J Epidemiol 2010;39:56-62.
 • Referans57. Orhan Şimşek F. An overview of the extended immuniation program. Osmangazi Tıp Dergisi 2020;(Sosyal Pediatri Özel Sayısı):6-14.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Articles
Authors

Esma KELEŞ ALP> (Primary Author)
Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
0000-0003-4525-2159
Türkiye


Yurdanur Ülkü ÖZDEMİR This is me
Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
0000-0002-2279-7247
Türkiye

Publication Date September 1, 2022
Acceptance Date July 22, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 10, Issue 2

Cite

Vancouver Keleş Alp E. , Özdemir Y. Ü. Akut gastroenteritli çocuklarda Rotavirüs prevelansının araştırılması: Tek merkezli çalışma. Pediatric Practice and Research. 2022; 10(2): 78-82.