Year 2015, Volume 3 , Issue 67, Pages 48 - 61 2015-05-01

ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ В СЕКТОРЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА: НА ПРИМЕРЕ ОТЕЛЯ г. Бишкек
CAREER PLANNING APPLICATIONS IN THE LODGING INDUSTRY: AN EMPIRICAL RESEARCH IN KYRGYZSTAN
OTEL İŞLETMELERİNDE KARİYER PLANLAMASI UYGULAMALARI: KIRGIZİSTAN-BİŞKEK ÖRNEĞİ

İ. KYZYLYRMAK [1] , G. SAMATOVA [2]


В настоящее время гостиничный бизнес играет все более активную роль в планировании карьеры своих сотрудников. В последнее время многие компании поняли, что они должны нести ответственность за развитие карьеры своих сотрудников. С другой стороны, планирование карьеры предусматривает как индивидуальное, так и корпоративное управление. Планирование карьеры является одной из главных задач организации и не должно осуществляться только усилиями персонала. Планирование карьеры следует рассматривать в качестве важного направления деятельности путем обеспечения качества обслуживания и удовлетворение гостя в сфере туризма и гостиничного бизнеса, который имеет высокий уровень занятости. Гостиничные компании были обследованы в Бишкеке - столице туристического сектора Кыргызстана с точки зрения их экономической активности. Исследование объясняет текущие проблемы, с которыми сталкиваются гостиничные компании, а полученные результаты позволяют обеспечить новые возможности дальнейшего развития туристического сектора в Кыргызстане.
In our present time, companies play a more active and systematic role in the career planning of their employees. Recently, many companies have realized that they have to bear responsibility in the career development of their employees for the benefits of the company. On the other hand, career planning is an activity which has to be planned and managed both individually and corporately. Career planning being one of the main tasks of the organization shouldn’t be left to the staff’s individual effort. Like all other business sectors, this fact is also valid for the tourism and hotel industry which is known as a labor intensive sector. Career planning has to be considered as an important activity by means of ensuring service quality and guest satisfaction in the tourism and hotel industry which has high employment rates. In this study, career planning has been examined generally in the context of literature review. Additionally, hotel companies have been surveyed in Bishkek the capital of Kyrgyzstan tourism sector of which is considered to be prior economic activity. The results of the survey have been examined and briefly presented in this paper. The research explains the current problems encountered by the hotel companies. The results ensure the new opportunities for the future development of the tourism sector in Kyrgyzstan.
Günümüzde işletmeler, çalışanların kariyerlerini geliştirmek üzere daha aktif ve daha sistematik bir rol üstlenmeye başlamışlardır. Bugün artık her işletme, kazanmak için çalışanlarının kariyerlerini geliştirmek üzere, sorumluluğu üstlenmek zorunda olduğunun farkındadır. Çünkü kariyer, geliştirilmesi, planlaması ve yönetilmesi bireysel çaba olduğu kadar örgütsel bir etkinliktir veya böyle olmak zorundadır. Örgüt içinde gerekli olan kariyer geliştirme, bireyin çabasına bırakılmamalıdır. Bu durum, tüm sektörlerde olduğu gibi emek-yoğun özellik taşıyan turizm sektörü ve alt sektör olarak otel işletmeleri için de geçerlidir.Turizm sektörü ve sektör içinde en fazla istihdam oranının gerçekleştirildiği otel işletmeleri açısında da kariyer planlaması, nitelikli mal ve hizmet üretmek ve dolayısıyla da müşteri tatminini sağlamak açısından üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur. Bu çalışmada, kariyer planlaması konusu genel olarak ele alınmış ve daha sonraki bölümlerde de turizmin öncelikli bir sektör olarak kabul edildiği Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki otel işletmelerine yönelik anket uygulanarak kariyer planlaması konusunda mevcut durumları belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda elde edilecek verilerin, Kırgızistan otelcilik sektörünün gelişiminde kullanılması amaçlanmaktadır.
 • Acar, N. (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi; Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, No: 640.
 • Akın, A. (2002), “İşletmelerde İnsan Kaynakları Performansını Değerleme Sürecinde Coaching (Özel Rehberlik)”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1 (3), 97-113.
 • Aldemir, C., Ataol, A. ve Budak, G. (2001), İnsan Kaynakları Yönetimi, İzmir: Fakülteler Kitabevi.
 • Anafarta, N. (2001), “Orta Düzey Yöneticilerin Kariyer Planlamasına Bireysel Perspektif”, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, (2): 1-17.
 • Dağlı, A. (2007), “İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sistemine İlişkin Görüşler”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 22 (6): 184-197.
 • Ergül, Ş. (1996), Personel Yönetimi, İstanbul: Araştırma Yayınları.
 • Eryiğit, S. (2000), “Kariyer Yönetimi”, Kamu İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 1 (6): 1-26.
 • İmamoğlu, S. Z., Keskin, H. ve Erat, S. (2004), “Ücret, Kariyer ve Yaratıcılık İle Tatmini Arasındaki İlişkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ .B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 1 (11): 167-176.
 • Kılıç, G. ve Öztürk, Y. (2010), “Kariyer Yönetim Sistemi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review, 10 (3): 981-1011.
 • Kızılırmak, İ. (2007), “Kırgızistan Turizm Sektörünün Gelişmesini Engelleyen Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Beşinci Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-13 Haziran, Celalabat-Kırgızistan.
 • Kızılırmak, İ. ve Oktay, K. (2008), “Kırgızistan Turizm Sektörüne İlişkin Genel Bir Analiz ve Geleceğe Yönelik Öngörüler”, Altıncı Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 25-28 Mayıs 2008. Celalabat-Kırgızistan.
 • Öğüt, A., Akgemci, T. ve Demirsel, M. T. (2004), “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci”,Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12: 277-290.
 • Özgen ve diğerleri (2005), İnsan Kaynakları Yönetimi, Adana: Nobel Kitabevleri.
 • Özkalp, E. ve Kirel, Ç. (2003), Örgütsel Davranış, Eskişehir: Ekin Kitabevi.
 • Seval, H., Oktay, K. ve Kurmanaliyeva, C. (2003), Kırgızistan Turizm Pazarlamasındaki Problemler ve Çözüm Önerileri, Bişkek: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları.
 • Şimşek, Ş. (1999), Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tortop, N. (1999), Personel Yönetimi, Ankara: Yargı Yayınları.
 • Yaylacı, Ö. G. (2007), “İlköğretim Düzeyinde Kariyer Eğitimi ve Danışmanlığı”,Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilig Dergisi, 40:119-140.
 • Туризм в Кыргызстане // Стат. сб. – Бишкек: Нацстатком Кыргызской Республики, 2001.
 • Туризм в Кыргызстане // Стат. сб. – Бишкек: Нацстатком Кыргызской Республики, 2004.
 • Туризм в Кыргызстане // Стат. сб. – Бишкек: Нацстатком Кыргызской Республики, 2008.
 • Туризм в Кыргызстане // Стат. сб. – Бишкек: Нацстатком Кыргызской Республики, 2010.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Author: İ. KYZYLYRMAK
Institution: KYRGYZ - TURKISH MANAS UNIVERSITY

Author: G. SAMATOVA
Institution: KYRGYZ - TURKISH MANAS UNIVERSITY

Dates

Publication Date : May 1, 2015

Bibtex @research article { reforma531494, journal = {Reforma}, issn = {1694-5158}, address = {Cengiz Aytmatov Kampüsü, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi , Jal, Bişkek, Kırgızistan}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {48 - 61}, doi = {}, title = {OTEL İŞLETMELERİNDE KARİYER PLANLAMASI UYGULAMALARI: KIRGIZİSTAN-BİŞKEK ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Kyzylyrmak, İ. and Samatova, G.} }
APA Kyzylyrmak, İ , Samatova, G . (2015). OTEL İŞLETMELERİNDE KARİYER PLANLAMASI UYGULAMALARI: KIRGIZİSTAN-BİŞKEK ÖRNEĞİ . Reforma , 3 (67) , 48-61 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/reforma/issue/40388/531494
MLA Kyzylyrmak, İ , Samatova, G . "OTEL İŞLETMELERİNDE KARİYER PLANLAMASI UYGULAMALARI: KIRGIZİSTAN-BİŞKEK ÖRNEĞİ" . Reforma 3 (2015 ): 48-61 <https://dergipark.org.tr/en/pub/reforma/issue/40388/531494>
Chicago Kyzylyrmak, İ , Samatova, G . "OTEL İŞLETMELERİNDE KARİYER PLANLAMASI UYGULAMALARI: KIRGIZİSTAN-BİŞKEK ÖRNEĞİ". Reforma 3 (2015 ): 48-61
RIS TY - JOUR T1 - OTEL İŞLETMELERİNDE KARİYER PLANLAMASI UYGULAMALARI: KIRGIZİSTAN-BİŞKEK ÖRNEĞİ AU - İ. Kyzylyrmak , G. Samatova Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Reforma JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 61 VL - 3 IS - 67 SN - 1694-5158- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Reforma OTEL İŞLETMELERİNDE KARİYER PLANLAMASI UYGULAMALARI: KIRGIZİSTAN-BİŞKEK ÖRNEĞİ %A İ. Kyzylyrmak , G. Samatova %T OTEL İŞLETMELERİNDE KARİYER PLANLAMASI UYGULAMALARI: KIRGIZİSTAN-BİŞKEK ÖRNEĞİ %D 2015 %J Reforma %P 1694-5158- %V 3 %N 67 %R %U
ISNAD Kyzylyrmak, İ. , Samatova, G. . "OTEL İŞLETMELERİNDE KARİYER PLANLAMASI UYGULAMALARI: KIRGIZİSTAN-BİŞKEK ÖRNEĞİ". Reforma 3 / 67 (May 2015): 48-61 .
AMA Kyzylyrmak İ , Samatova G . OTEL İŞLETMELERİNDE KARİYER PLANLAMASI UYGULAMALARI: KIRGIZİSTAN-BİŞKEK ÖRNEĞİ. Reforma. 2015; 3(67): 48-61.
Vancouver Kyzylyrmak İ , Samatova G . OTEL İŞLETMELERİNDE KARİYER PLANLAMASI UYGULAMALARI: KIRGIZİSTAN-BİŞKEK ÖRNEĞİ. Reforma. 2015; 3(67): 48-61.