Year 2020, Volume 3 , Issue 87, Pages 48 - 63 2020-10-20

ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ОЦЕНКА МОДЕЛИ ARDL ДЛЯ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСТАНА
EFFECTS OF ENERGY ON ECONOMIC GROWTH: ARDL BOUNDS TESTING FOR KYRGYZSTAN
ENERJININ EKONOMIK BÜYÜMEYE ETKİSİ: KIRGIZİSTAN EKONOMİSİ İÇIN ARDL SINIR TESTİ

Jusup PIRIMBAEV [1] , Galip Afshin RAVANOGLU [2] , Burulcha SULAIMANOVA [3]


В данном исследовании изучается влияние добычи и потребления нефти, а также производство и потребление электроэнергии на ВВП на душу населения Кыргызстана в период с 1992 по 2016 гг., с помощью оценки модели ARDL. Кыргызстан, который зависит от зарубежных источников ископаемого топлива, сможет сократить свой внешнеторговый дефицит и более эффективно использовать свои ресурсы, если он сможет увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем потреблении энергии.
Energy is regarded as an important data for the realization of economic growth. However, we encounter cases where energy consumption and production do not cause economic growth. In countries such as Kyrgyzstan that are dependent on foreign sources in terms of energy resources, spending a significant portion of their resources on energy imports may cause foreign trade deficits. In this study, the effect of oil production and consumption on electricity production and consumption per capita GDP in Kyrgyzstan economy between 1992 and 2016 was examined by ARDL limit test method. Kyrgyzstan, which is dependent on foreign sources in terms of fossil fuels, will be able to reduce its foreign trade deficits and use its resources more efficiently if it can increase the share of renewable energy sources in total energy consumption
Enerji, ekonomik büyümenin gerçekleşmesi için önemli bir girdi olarak kabul görmektedir. Ancak enerji tüketiminin ve üretiminin ekonomik büyümeye neden olmadığı durumlarla da karşılaşılmaktadır. Kırgızistan gibi enerji kaynakları bakımından dışa bağımlı ülkelerde, kaynaklarının önemli bir bölümünü enerji ithalatına harcamaları dış ticaret açıklarına neden olabilmektedir. Bu çalışmada 1992-2016 yılları arasında Kırgızistan ekonomisinde petrol üretimi ve tüketiminin, elektrik üretimi ve tüketiminin kişi başına GSYİH üzerindeki etkisi ARDL sınır testi yöntemiyle incelenmiştir. Sonuç olarak bağımsız değişkenlerden sadece petrol tüketiminin kişi başına GSYİH’yı uzun dönemde pozitif etkilediği bulunmuştur. Fosil yakıtlar bakımından dışa bağımlı olan Kırgızistan, toplam enerji tüketimi içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını arttırabilmesi durumunda, dış ticaret açıklarını azaltabilecek ve kaynaklarını daha verimli kullanabilecektir.
 • Ak, M. Yeniden Yapılandırılan Sağlık Bakanlığı’nda Değişen İnsan Kaynakları Uygulamalar // Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi. – 2018. – Cilt: 2. Sayı: 1. – S. 62-78.
 • Apergıs, N., Payne, J.E. Renewable Energy Consumption and Economic Growth: Evidence from a Panel of OECD Countries // Energy Policy. – 2010. – No 38. – S. 656-660. Ballı, E., Sigeze, Ç., Manga, M. Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: BDT Ülkeleri Örneği // Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. – 2018. – Sayı: 18. – S. 773-788.
 • Baum, C.F. A review of Stata 8.1 and its time series capabilities // International Journal of Forecasting. – 2004. – Vol.20. – S. 151-167.
 • Clemente, J., Montañés, A. & Reyes, M. Testing for a unit root in variables with a double change in the mean // Economics Letters. – 1998. – Vol. 59, No 2. – P. 175-182. Dickey, D. A. and Wayne, A. F. Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root // Journal of the American Statistical Association. – 1979. – No 74. – P. 427-431.
 • Çetin, M., Seker, F. Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği // Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. – 2012. – Cilt: XXXI, Sayı:1. – S. 85-106.
 • Karagöl, E., Erbaykal, E., Ertuğrul, H.M. Türkiye’de Ekonomik Büyüme İle Elektrik Tüketimi İlişkis: Sınır Testi Yaklaşımı // Doğuş Üniversitesi Dergisi. – 2007. – Cilt: 8(1). – S. 72-80.
 • Erdoğan, S., Gürbüz, S. Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yapısal Kırılmalı Zaman Serisi Analizi // Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. – 2014. – Sayı: 32. – S. 79-87.
 • Koç, S., Saidmurodov, S. Orta Asya Ülkelerinde Elektrik Enerjisi, Doğrudan Yabancı Yatırımı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, Ege Akademik Bakış. – 2018. – Cilt: 18, Sayı: 2. – S. 321-328.
 • Hamilton, J. D. Time Series Analysis. – Princeton University Press, 1994.
 • Mackinnon, J. G. Critical Values for Cointegration Tests. Chapter 13 in R. F. Engle and C. W. J. Granger (eds.). Long-run Economic Relationships: Readings in Cointegration. Oxford. Oxford University Press, 1991.
 • Mackinnon, J. G. Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests // Journal of Applied Econometrics. – 1996. – No 11. – P. 601-618.
 • Narayan, P. K. The saving and investment nexus for China: evidence from cointegration tests // Applied Economics. – 2005. – No 37(17). – P. 1979-1990.
 • Nelson, Ch. R. and Charles, I. P. Trend and Random Walks in Macroeconomic Time Series // Journal of Monetary Economics. – 1982. – No 10. – P. 139-162.
 • Nyasha, S., Gwenhure, Y., Odhiambo, N.M. Energy Consumption and Economic Growth In Ethiopia: A Dynamic Causal Linkage // Energy& Environment. – 2018. – No 29(8). – P. 1393-1412.
 • Mucuk, M., Uysal, D. Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme // Maliye Dergisi. – 2009. – Sayı: 157. – S. 105-115.
 • Odhiambo, N. M. Energy Consumption and Economic Growth Nexus in Tanzania: An ARDL Bounds Testing Approach // Energy Policy. – 2009. – No 37. – P. 617-622.
 • Ozturk, I., Acaravci, A. The Causal Relationship between Energy Consumption and GDP in Albania, Bulgaria, Hungary and Romania: Evidence from ARDL Bound Testing Approach // Applied Energy. – 2010. – No 87. – S.1938-1943.
 • Pala, A., Gelişmekte, O. Ülkelerde Enerji Tüketimi, Karbon Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin ARDL Yaklaşımı İle İncelenmesi // Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergis. – 2018. – Cilt: 14, Özel Sayı. – S.1-29.
 • Pesaran, H. M., Yongcheol, S. and Richard, J. S. Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. – 2001. – No16. – P. 289-326.
 • Perron, P. The Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis // Econometrica. – 1989. – No57. – P.1361-1401.
 • Potbaev, R. Renewable Energy in Kyrgyzstan: State, Policy and Educational System // Ises Solar World Congress. – Kassel, Germany, 2011.
 • Salisu, A. A, Oloko, T. F, Okunoye, I., Opeloyeru, O. and Olabisi, N. Energy Consumption and Economic Growth in Oil Importing and Oil Exporting Countries: A Panel ARDL Approach // Centre for Econometric and Allied Research, University of Ibadan Working Papers Series, CWPS 0048, 2018.
 • Sayın, A.S. Sosyal Medyanın Tüketici Davranışları Etkileri Üzerine Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma” // Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. – 2017. – Sayı: 46(5). – P. 437-452.
 • Şengül, S., Tuncer, İ. Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme:1960-2000 // İktisat İşletme ve Finans. – 2006. – Sayı: 21(242). – S. 69-80.
 • Wang, S.S. CO2 Emissions, Energy Consumption and Economic Growth In China: A Panel Data Analysis, Energy Policy, 2011. – No 39. – P. 4870-4875.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Research Article
Authors

Author: Jusup PIRIMBAEV
Institution: KYRGYZ - TURKISH MANAS UNIVERSITY
Country: Kyrgyzstan


Author: Galip Afshin RAVANOGLU
Institution: KARAMANOGLU MEHMETBEY UNIVERSITY
Country: Turkey


Author: Burulcha SULAIMANOVA
Institution: KYRGYZ - TURKISH MANAS UNIVERSITY
Country: Kyrgyzstan


Dates

Publication Date : October 20, 2020

Bibtex @research article { reforma844739, journal = {Reforma}, issn = {1694-5158}, address = {Cengiz Aytmatov Kampüsü, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi , Jal, Bişkek, Kırgızistan}, publisher = {Kyrgyz-Turkish Manas University}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {48 - 63}, doi = {}, title = {ENERJININ EKONOMIK BÜYÜMEYE ETKİSİ: KIRGIZİSTAN EKONOMİSİ İÇIN ARDL SINIR TESTİ}, key = {cite}, author = {Pırımbaev, Jusup and Ravanoglu, Galip Afshin and Sulaımanova, Burulcha} }
APA Pırımbaev, J , Ravanoglu, G , Sulaımanova, B . (2020). ENERJININ EKONOMIK BÜYÜMEYE ETKİSİ: KIRGIZİSTAN EKONOMİSİ İÇIN ARDL SINIR TESTİ . Reforma , 3 (87) , 48-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/reforma/issue/58476/844739
MLA Pırımbaev, J , Ravanoglu, G , Sulaımanova, B . "ENERJININ EKONOMIK BÜYÜMEYE ETKİSİ: KIRGIZİSTAN EKONOMİSİ İÇIN ARDL SINIR TESTİ" . Reforma 3 (2020 ): 48-63 <https://dergipark.org.tr/en/pub/reforma/issue/58476/844739>
Chicago Pırımbaev, J , Ravanoglu, G , Sulaımanova, B . "ENERJININ EKONOMIK BÜYÜMEYE ETKİSİ: KIRGIZİSTAN EKONOMİSİ İÇIN ARDL SINIR TESTİ". Reforma 3 (2020 ): 48-63
RIS TY - JOUR T1 - ENERJININ EKONOMIK BÜYÜMEYE ETKİSİ: KIRGIZİSTAN EKONOMİSİ İÇIN ARDL SINIR TESTİ AU - Jusup Pırımbaev , Galip Afshin Ravanoglu , Burulcha Sulaımanova Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Reforma JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 63 VL - 3 IS - 87 SN - 1694-5158- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Reforma ENERJININ EKONOMIK BÜYÜMEYE ETKİSİ: KIRGIZİSTAN EKONOMİSİ İÇIN ARDL SINIR TESTİ %A Jusup Pırımbaev , Galip Afshin Ravanoglu , Burulcha Sulaımanova %T ENERJININ EKONOMIK BÜYÜMEYE ETKİSİ: KIRGIZİSTAN EKONOMİSİ İÇIN ARDL SINIR TESTİ %D 2020 %J Reforma %P 1694-5158- %V 3 %N 87 %R %U
ISNAD Pırımbaev, Jusup , Ravanoglu, Galip Afshin , Sulaımanova, Burulcha . "ENERJININ EKONOMIK BÜYÜMEYE ETKİSİ: KIRGIZİSTAN EKONOMİSİ İÇIN ARDL SINIR TESTİ". Reforma 3 / 87 (October 2020): 48-63 .
AMA Pırımbaev J , Ravanoglu G , Sulaımanova B . ENERJININ EKONOMIK BÜYÜMEYE ETKİSİ: KIRGIZİSTAN EKONOMİSİ İÇIN ARDL SINIR TESTİ. Reforma. 2020; 3(87): 48-63.
Vancouver Pırımbaev J , Ravanoglu G , Sulaımanova B . ENERJININ EKONOMIK BÜYÜMEYE ETKİSİ: KIRGIZİSTAN EKONOMİSİ İÇIN ARDL SINIR TESTİ. Reforma. 2020; 3(87): 48-63.
IEEE J. Pırımbaev , G. Ravanoglu and B. Sulaımanova , "ENERJININ EKONOMIK BÜYÜMEYE ETKİSİ: KIRGIZİSTAN EKONOMİSİ İÇIN ARDL SINIR TESTİ", Reforma, vol. 3, no. 87, pp. 48-63, Oct. 2020

Authors of the Article
Jusup PIRIMBAEV [1]
Galip Afshin RAVANOGLU [2]
Burulcha SULAIMANOVA [3]