Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Covid-19 Pandemisi’nin Yiyecek İçecek İşletmelerine Etkileri: İstanbul Beyoğlu Örneği

Year 2022, Volume: 4 Issue: 96, 12 - 20, 27.01.2023

Abstract

COVID-19 pandemi süreci ile yaşantımızın her alanında değişiklikler olmuştur. Sosyal mesafe, temassız işlemler, sağlık, hijyen ve daha birçok kavram sık kullanılır olmuş, dijital çağın gereklilikleri olarak yeni uygulamalar eğitim, sağlık, perakende gibi pek çok alanda kendini göstermiştir. Çalışmada, yiyecek içecek işletmeleri sahiplerinin ve çalışanlarının COVID-19 pandemi sürecinde karşı karşıya kaldıkları sorunların tespit edilmesi bu sorunlara çözümler önerilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Anketler Mayıs- Ağustos 2021 tarihleri arasında katılımcılara uygulanmıştır. Çalışmanın, tam kapanma dönemine rastlaması ve birçok yiyecek içecek işletmelerinin kapalı olmaları sebebiyle 226 birim katılımcıya çevrim içi olarak ulaşılabilmiştir. İstanbul Beyoğlu’nda faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmeleri sahipleri ve çalışanlarından elde edilen veriler normal dağılım göstermediği için Kruskal Wallis Testi uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara istinaden, katılımcıların pandemi sürecinde sosyal ekonomik, psikolojik yönden yiyecek içecek işletmeleri çalışanları ve işletme sahipleri arasındaki etkileşimin azaldığı, işletmelerin satış hacimlerindeki düşüşlerin, maddi kayıpların olumsuz yönde etkilendikleri belirtilmiştir. Bu dönemde çalışanlar işlerinden çıkarılmış, çalışma süreleri kısaltılmış ya da uzaktan çalışmaya geçilmiştir. Çalışmaya devam edenler ise ekonomik gerilemeden dolayı işlerini kaybetme korkusu yaşamışlardır. Hükümet, alınan tedbirlerle çalışanlara ve işletme sahiplerine ek destekler sunmuştur fakat katılımcıların verdikleri cevaplara göre hükümet tarafından alınan tedbirler yeterli bulunmamıştır. Katılımcılar bu süreçte sosyal hayatlarındaki daralmanın kendilerini olumsuz yönde etkilediğini belirtmişlerdir.

References

 • Alrawadieh, D. D. ve Çiftçi, İ. (2021). “Covid-19 pandemisi sonrası yiyecek ve içecek sektörü: mutfak şeflerinin perspektiflerine yönelik bir araştırma”. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi. Güz., No. 5 (2), s. 439-454.
 • Butler (2021). “Impact of coronavirus, coronavirus information. erişim adresi”. – URL: https://www.butler.edu/coronavirus. (erişim tarihi 08.08.2022).
 • Chowdhury, M. T., Sarkar, A., Paul, S. K. and Moktadir, M. A. A. (2020). “Case study on strategies to deal with the impacts of Covid-19 pandemic in the food and beverage industry” Operations Management. Research, Doi: 10.1007/ 12063-020-00166-9.
 • Dedeoğlu, B. B. ve Boğan, E. (2021). “The motivations of visiting upscale restaurants during the Covid-19 pandemic: the role of risk perception and trust in government”. International Journal of Hospitality Management, 95, 102905.
 • Field, A. (2005). “Discovering statistics using SPSS”. 2 nd ed. London: Sage.
 • Güven, A. (2021). “Covid-19 pandemi sürecinin birinci yılında Türkiye’de akademisyenlerin iş yaşam kaliteleri üzerine bir değerlendirme”. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi. – URL: https://dergipark.org.tr/en/pub/enderun/issue/61024/896680
 • Hair, F. J., Tahtam R. R. and Anderson, C., W. (1998). Multivariate data analysis 5. Th. Ed., England: Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 • Heymann, D. and Shindo. N. (2020). “Covid-19: What is next for public health?”. The Lancet, 395: 542-545. - URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32061313/.
 • İflazoğlu, N. ve Aksoy, M. (2020). “Tüketicilerin Covid-19 salgını sürecinde yiyecek-içecek işletmelerinden bekledikleri hizmetin niteliğine ilişkin bir araştırma”. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (4), s. 3362-3377.
 • Kalkan, G. (2021). “Yiyecek içecek işletmelerinde yeni uygulamalar: Covid-19” (Edt. Akcan, T., Güçlütürk Baran, G. ve Özoğul G.). İçinde Gastronomide Güncel Eğilimler, Akademisyen Kitabevi, Ankara.
 • Karacan, D. (2006). “Müşteri odaklı marka denkliği ve marka denkliği unsurlarına yönelik tüketici tutumlarının ölçülmesi: otel işletmeleri üzerine uygulama”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adana.
 • Küçükyaman, M. A. (2021). “Koronavirüs (Covıd-19) salgınının bireylerin beslenme alışkanlıkları üzerindeki etkisi: Isparta örneği”. 14th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, s.337.
 • Liu, J., Liao, X., Qian, S., Yuan, J., Wang, F., Liu, Y. & Zhang, Z. (2020). “Community transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus”, 1320.
 • Okat, Ç., Bahçeci, V. ve Ocak, E. (2020). “Covid-19 (Yeni Koronavirüs) salgınının neden olduğu krizin yiyecek içecek işletmeleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi”. Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), s. 201-218.
 • Özdemir ve Altınay, M. (2020). “Covid-19 salgını sonrası alınan önlemlerle turizm: muhtemel senaryolar”. Journal of Recreation and Tourism Research, 7 (2), s. 222- 238.
 • Özoğul, G. ve Güçlütürk Baran, G. (2021). “Covid-19 and the hospitality and tourism industry”. (Editors Robin Nunkoo, Dogan Gursoy, Mehmet Sarıışık and Erhan Boğan). Chapter 10: Covıd-19O utbreak: Effects on Tourism and Management Measures Taken, Edward Elgar, London, s. 225-235.
 • Tavşancıl, E. (2002). “Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi”. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, Baskı, Yayın No. 399.
 • Toraks. – URL: https://www.toraks.org.tr. https://www.toraks.org.tr/halk/News.aspx?detail=2846 (erişim tarihi: 25.08.2022).
 • Yaraş, E. (2004). “Marka değeri algılaması ve pazarlama karması ilişkisi”. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yost, E. and Cheng, Y. (2021). “Customers’ risk perception and dine-out motivation during a pandemic: insight for the restaurant industry”. International Journal of Hospitality Management, 95. 102889.

THE EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES: THE CASE OF ISTANBUL BEYOĞLU

Year 2022, Volume: 4 Issue: 96, 12 - 20, 27.01.2023

Abstract

With the COVID-19 pandemic process, there have been changes in every aspect of our lives. Social distance, contactless transactions, health, hygiene and many other concepts have become frequently used, and new applications as the requirements of the digital age have emerged in many fields such as education, health and retail. In the study, it is aimed to identify the problems that the owners and employees of food and beverage businesses face during the COVID-19 pandemic process and to propose solutions to these problems. Quantitative research methods were used in the study. The questionnaires were applied to the participants between May and August 2021. Since the study coincided with the full closure period and many food and beverage businesses were closed, 226 participants could be reached online. Since the data obtained from the owners and employees of the food and beverage businesses operating in Istanbul Beyoğlu did not show a normal distribution, the Kruskal Wallis Test was applied. Based on the findings obtained from the study, it was stated that the interaction between the employees and business owners of food and beverage businesses decreased in social, economic and psychological aspects during the pandemic process, and the decrease in the sales volumes of the businesses and the financial losses were negatively affected. During this period, employees were dismissed from their jobs, their working hours were shortened or they started working remotely. Those who continued to work experienced fear of losing their jobs due to the economic recession. The government provided additional support to employees and business owners with the measures taken, but according to the answers given by the participants, the measures taken by the government were not sufficient. Participants stated that the recession in their social life affected them negatively in this process.

References

 • Alrawadieh, D. D. ve Çiftçi, İ. (2021). “Covid-19 pandemisi sonrası yiyecek ve içecek sektörü: mutfak şeflerinin perspektiflerine yönelik bir araştırma”. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi. Güz., No. 5 (2), s. 439-454.
 • Butler (2021). “Impact of coronavirus, coronavirus information. erişim adresi”. – URL: https://www.butler.edu/coronavirus. (erişim tarihi 08.08.2022).
 • Chowdhury, M. T., Sarkar, A., Paul, S. K. and Moktadir, M. A. A. (2020). “Case study on strategies to deal with the impacts of Covid-19 pandemic in the food and beverage industry” Operations Management. Research, Doi: 10.1007/ 12063-020-00166-9.
 • Dedeoğlu, B. B. ve Boğan, E. (2021). “The motivations of visiting upscale restaurants during the Covid-19 pandemic: the role of risk perception and trust in government”. International Journal of Hospitality Management, 95, 102905.
 • Field, A. (2005). “Discovering statistics using SPSS”. 2 nd ed. London: Sage.
 • Güven, A. (2021). “Covid-19 pandemi sürecinin birinci yılında Türkiye’de akademisyenlerin iş yaşam kaliteleri üzerine bir değerlendirme”. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi. – URL: https://dergipark.org.tr/en/pub/enderun/issue/61024/896680
 • Hair, F. J., Tahtam R. R. and Anderson, C., W. (1998). Multivariate data analysis 5. Th. Ed., England: Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 • Heymann, D. and Shindo. N. (2020). “Covid-19: What is next for public health?”. The Lancet, 395: 542-545. - URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32061313/.
 • İflazoğlu, N. ve Aksoy, M. (2020). “Tüketicilerin Covid-19 salgını sürecinde yiyecek-içecek işletmelerinden bekledikleri hizmetin niteliğine ilişkin bir araştırma”. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (4), s. 3362-3377.
 • Kalkan, G. (2021). “Yiyecek içecek işletmelerinde yeni uygulamalar: Covid-19” (Edt. Akcan, T., Güçlütürk Baran, G. ve Özoğul G.). İçinde Gastronomide Güncel Eğilimler, Akademisyen Kitabevi, Ankara.
 • Karacan, D. (2006). “Müşteri odaklı marka denkliği ve marka denkliği unsurlarına yönelik tüketici tutumlarının ölçülmesi: otel işletmeleri üzerine uygulama”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adana.
 • Küçükyaman, M. A. (2021). “Koronavirüs (Covıd-19) salgınının bireylerin beslenme alışkanlıkları üzerindeki etkisi: Isparta örneği”. 14th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, s.337.
 • Liu, J., Liao, X., Qian, S., Yuan, J., Wang, F., Liu, Y. & Zhang, Z. (2020). “Community transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus”, 1320.
 • Okat, Ç., Bahçeci, V. ve Ocak, E. (2020). “Covid-19 (Yeni Koronavirüs) salgınının neden olduğu krizin yiyecek içecek işletmeleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi”. Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), s. 201-218.
 • Özdemir ve Altınay, M. (2020). “Covid-19 salgını sonrası alınan önlemlerle turizm: muhtemel senaryolar”. Journal of Recreation and Tourism Research, 7 (2), s. 222- 238.
 • Özoğul, G. ve Güçlütürk Baran, G. (2021). “Covid-19 and the hospitality and tourism industry”. (Editors Robin Nunkoo, Dogan Gursoy, Mehmet Sarıışık and Erhan Boğan). Chapter 10: Covıd-19O utbreak: Effects on Tourism and Management Measures Taken, Edward Elgar, London, s. 225-235.
 • Tavşancıl, E. (2002). “Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi”. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, Baskı, Yayın No. 399.
 • Toraks. – URL: https://www.toraks.org.tr. https://www.toraks.org.tr/halk/News.aspx?detail=2846 (erişim tarihi: 25.08.2022).
 • Yaraş, E. (2004). “Marka değeri algılaması ve pazarlama karması ilişkisi”. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yost, E. and Cheng, Y. (2021). “Customers’ risk perception and dine-out motivation during a pandemic: insight for the restaurant industry”. International Journal of Hospitality Management, 95. 102889.

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА БИЗНЕС ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ ВЛАДЕЛЬЦАМИ И СОТРУДНИКАМИ БИЗНЕСА: ПРИМЕР СТАМБУЛЬСКОГО БЕЙОГЛУ

Year 2022, Volume: 4 Issue: 96, 12 - 20, 27.01.2023

Abstract

В этом исследовании цель исследования, подготовленного в этом направлении, материального и морального износа, с которым предприятия пищевой промышленности и напитков и их сотрудники сталкиваются в процессе пандемии, их личного и институционального успеха, состоит в том, чтобы выявить, как предприятия и сотрудники в секторе продуктов питания и напитков пострадали от процесса пандемии. Количественные методы исследования в исследовании Данные, полученные от сотрудников компаний по производству продуктов питания и напитков, работающих в Стамбуле, Бейоглу, были проанализированы с помощью статистической программы SPSS 22. В результате исследования, согласно данным, полученным в ходе исследования, большинство владельцев бизнеса и сотрудников, работающих в сфере производства продуктов питания и напитков, участвующих в опросе в районе Стамбула Бейоглу, составляли люди в возрасте от 18 до 35 лет. Было замечено, что участники преимущественно мужчины, взаимодействие между социальными, экономическими и психологическими работниками и владельцами бизнеса уменьшилось во время процесса пандемии, снижения объемов продаж предприятий и негативных последствий финансовых потерь. Сотрудников увольняли с работы, сокращали рабочий день или переводили на удаленную работу. Те, кто продолжал работать на своих рабочих местах, испытывали страх потерять работу из-за экономического спада. Правительство оказывало дополнительную поддержку работникам и собственникам бизнеса предпринятыми мерами, но по ответам участников был сделан вывод о том, что меры и мероприятия, предпринятые правительством, они не считают достаточными. Однако ожидается, что потребность в принятии мер предосторожности против будущих пандемий возрастет. Участники заявили, что сокращение их социальной жизни во время процесса пандемии сказалось на них негативно. Его можно считать актуальным и оригинальным исследованием, когда задают вопрос о том, как эпидемия повлияла на владельцев и работников предприятий по производству продуктов питания и напитков и их ожидания на будущее после эпидемии Ковид-19.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, пищевая промышленность, работники пищевой промышленности, влияние пандемии на пищевую промышленность.

References

 • Alrawadieh, D. D. ve Çiftçi, İ. (2021). “Covid-19 pandemisi sonrası yiyecek ve içecek sektörü: mutfak şeflerinin perspektiflerine yönelik bir araştırma”. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi. Güz., No. 5 (2), s. 439-454.
 • Butler (2021). “Impact of coronavirus, coronavirus information. erişim adresi”. – URL: https://www.butler.edu/coronavirus. (erişim tarihi 08.08.2022).
 • Chowdhury, M. T., Sarkar, A., Paul, S. K. and Moktadir, M. A. A. (2020). “Case study on strategies to deal with the impacts of Covid-19 pandemic in the food and beverage industry” Operations Management. Research, Doi: 10.1007/ 12063-020-00166-9.
 • Dedeoğlu, B. B. ve Boğan, E. (2021). “The motivations of visiting upscale restaurants during the Covid-19 pandemic: the role of risk perception and trust in government”. International Journal of Hospitality Management, 95, 102905.
 • Field, A. (2005). “Discovering statistics using SPSS”. 2 nd ed. London: Sage.
 • Güven, A. (2021). “Covid-19 pandemi sürecinin birinci yılında Türkiye’de akademisyenlerin iş yaşam kaliteleri üzerine bir değerlendirme”. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi. – URL: https://dergipark.org.tr/en/pub/enderun/issue/61024/896680
 • Hair, F. J., Tahtam R. R. and Anderson, C., W. (1998). Multivariate data analysis 5. Th. Ed., England: Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 • Heymann, D. and Shindo. N. (2020). “Covid-19: What is next for public health?”. The Lancet, 395: 542-545. - URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32061313/.
 • İflazoğlu, N. ve Aksoy, M. (2020). “Tüketicilerin Covid-19 salgını sürecinde yiyecek-içecek işletmelerinden bekledikleri hizmetin niteliğine ilişkin bir araştırma”. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (4), s. 3362-3377.
 • Kalkan, G. (2021). “Yiyecek içecek işletmelerinde yeni uygulamalar: Covid-19” (Edt. Akcan, T., Güçlütürk Baran, G. ve Özoğul G.). İçinde Gastronomide Güncel Eğilimler, Akademisyen Kitabevi, Ankara.
 • Karacan, D. (2006). “Müşteri odaklı marka denkliği ve marka denkliği unsurlarına yönelik tüketici tutumlarının ölçülmesi: otel işletmeleri üzerine uygulama”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adana.
 • Küçükyaman, M. A. (2021). “Koronavirüs (Covıd-19) salgınının bireylerin beslenme alışkanlıkları üzerindeki etkisi: Isparta örneği”. 14th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, s.337.
 • Liu, J., Liao, X., Qian, S., Yuan, J., Wang, F., Liu, Y. & Zhang, Z. (2020). “Community transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus”, 1320.
 • Okat, Ç., Bahçeci, V. ve Ocak, E. (2020). “Covid-19 (Yeni Koronavirüs) salgınının neden olduğu krizin yiyecek içecek işletmeleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi”. Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), s. 201-218.
 • Özdemir ve Altınay, M. (2020). “Covid-19 salgını sonrası alınan önlemlerle turizm: muhtemel senaryolar”. Journal of Recreation and Tourism Research, 7 (2), s. 222- 238.
 • Özoğul, G. ve Güçlütürk Baran, G. (2021). “Covid-19 and the hospitality and tourism industry”. (Editors Robin Nunkoo, Dogan Gursoy, Mehmet Sarıışık and Erhan Boğan). Chapter 10: Covıd-19O utbreak: Effects on Tourism and Management Measures Taken, Edward Elgar, London, s. 225-235.
 • Tavşancıl, E. (2002). “Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi”. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, Baskı, Yayın No. 399.
 • Toraks. – URL: https://www.toraks.org.tr. https://www.toraks.org.tr/halk/News.aspx?detail=2846 (erişim tarihi: 25.08.2022).
 • Yaraş, E. (2004). “Marka değeri algılaması ve pazarlama karması ilişkisi”. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yost, E. and Cheng, Y. (2021). “Customers’ risk perception and dine-out motivation during a pandemic: insight for the restaurant industry”. International Journal of Hospitality Management, 95. 102889.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Business Administration
Journal Section Research Article
Authors

Elçin NOYAN
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2630-0274
Türkiye


Mustafa TAN This is me
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1322-2094
Türkiye

Publication Date January 27, 2023
Submission Date December 6, 2022
Acceptance Date January 16, 2023
Published in Issue Year 2022 Volume: 4 Issue: 96

Cite

APA Noyan, E. & Tan, M. (2022). Covid-19 Pandemisi’nin Yiyecek İçecek İşletmelerine Etkileri: İstanbul Beyoğlu Örneği . Reforma , 4 (96) , 12-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/reforma/issue/77254/1215134