BibTex RIS Cite
Year 2017, Volume: 1 Issue: 1, 1 - 11, 01.12.2017

Abstract

References

 • Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. [Assessment of the achievement level of the affective aims of the Turkish national education system in second level of primary school] (Doctoral dissertation, Gazi University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Aral, D. (2008). Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı 6. sınıf türkçe ders kitabında yer alan değerler üzerine bir araştırma. [A survey on the values in the 6th grade Turkish textbook prepared by the Ministry of National Education] (Master’s thesis, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey). Retrieved from
 • Aşan, P. (1996). Türk üniversite öğrencilerinin ve yetişkinlerin geleceğe yönelik beklenti ve düşüncelerinin değerlendirilmesi. [Assessement of future expectations and thoughts of Turkish university students and adults] (Master's thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Aydın, G., & Tezer, E. (1991). İyimserlik, sağlık sorunları ve akademik başarı ilişkisi [Relationship among optimism, health problems and academic success]. Journal of Psychology, 7(2), 2-9.
 • Aydın, Ö. (2008). Sorumluluk ve yardımseverlik odaklı karakter eğitimi programının 7.sınıf öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeyine etkisi. [Responsibility and charity focused character education program's influence on the moral maturity level of 7th grade students] (Master's thesis, Yeditepe University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Balcı S., & Yılmaz M. (2002). İyimserlik ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. [Development of the optimism scale: Validity and reliability study]. Samsun On Dokuz Mayıs University of Journal, 14, 54-60.
 • Beldağ, A. (2012). İlköğretim yedinci sınıf sosyal bilgiler dersindeki değerlerin kazanılma düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Erzurum ili örneği) [Examination of the level of achievement of the values in the seventh grade social studies course in terms of various variables (Erzurum province example)] (Doctoral dissertation, Ataturk University, Erzurum, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Bilsky, W., & Schwartz, S. H. (1972). Values and personality. European Journal of Personality, 8, 163-181.
 • Binboğa, D. (2002). Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu öğrencilerinin stresle başaçıkma ve genel sağlık durumlarının incelenmesi. [Investigation of stress coping and general health status of Osmangazi University Health Collage students] (Master's thesis, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Brissette, I., Scheier, M. F., & Carver, C.S. (2002). The Role Of Optimism In Social Network Development, Coping, And Psychological Adjustment During A Life Transition. Journal of Personality and Social Psychology, 82(1), 102–111.
 • Csikszentmihalyi, M. (2005). Flow, science of happiness (S.K. Akbaş, translator). Ankara: HYB Publishing.
 • Daco, P. (1989). The extraordinary achievement of contemporary psychology. İstanbul: İnkılap Bookstore.
 • Dilmaç, B. (1999). İlköğretim öğrencilerine insani değerler eğitimi verilmesi ve ahlaki olgunluk ölçeği ile eğitimin sınanması [Giving humanitarian education to primary school students and testing the education with the moral maturity scale] (Master's thesis, Marmara University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Dilmaç, B. (2007). Bir grup Fen Lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitimin insani değerler ölçeği ile sınanması. [Testing of human values education given to a group of Science High School students with humanitarian values scale] (Doctoral dissertation, Selçuk University, Konya, Turkey). Retrieved from
 • Doğan, B. & Gülüşen, A. (2011). Türkçe ders kitaplarındaki (6–8) metinlerin değerler bakımından incelenmesi [An examination of the texts in Turkish textbooks (6-8) in terms of values]. Journal of Social Sciences, 2(1).
 • Ekici Çelikpazu, E. & Aktaş E. (2011). MEB 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin değer iletimi açısından incelenmesi [Investigation of the texts in the 6th, 7th and 8th grade Turkish textbooks of the Ministry of National Education ]. Turkish Studies Journal, 6(2).
 • Ergün Başak, B. (2012). Düşük gelirli ailelerden gelen üniversite öğrencilerinin öz duyarlılık, sosyal bağlılık ve iyimserlik ile psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkiler [Relations between self-awareness, social commitment, optimism and psychological endurance levels of university students from low-income families] (Doctoral dissertation, Anadolu University, Eskişehir, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Eryılmaz, A., & Atak, H. (2011). Ergen öznel iyi oluşunun özsaygı ve iyimserlik eğilimi ile ilişkisinin incelenmesi [An examination of the relation of adolescents to subjective well-being with self-esteem and optimism tendencies]. Electronic Journal of Social Sciences 10(37), 170-181.
 • Eryılmaz, S. (2012). Üniversite öğrencilerinde psikolojik sağlamlığı yordamada, yaşam doyumu, benlik saygısı, iyimserlik ve kontrol odağının incelenmesi [Examination of the psychological stability of university students in terms of life satisfaction, self-esteem, optimism and focus of control] (Master's thesis, Muğla University, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Gencoğlu, C. (2006). Üniversite öğrencilerinin iyimserlik düzeyleri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relationship between university students' optimism levels and personality traits] (Master's thesis,
 • Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey). Retrieved from
 • https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Güngör, E. (1998). Değerler psikolojisi üzerine bir araştırma [A Research on Values Psychology]. İstanbul: Ötüken Publications.
 • Karagöz, B. (2009). Yapılandırmacı yaklaşıma göre ilköğretim 6 ve 7. sınıf türkçe ders kitaplarındaki değerlerin incelenmesi (muğla ili örneği) [According to the constructivist approach, examining the values in primary school 6th and 7th grade Turkish textbooks (Muğla province example)] (Master's thesis, Muğla University, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi [Scientific research methodology]. Ankara: Nobel Publishing House.
 • Kinnier, R. T. , Kernes, J. L., & Dautheribes, T.M. (2000). A short list of universal moral values, Counseling & Values, 45(1), 4-13.
 • Kolaç, E. (2010). Hacı Bektaş Veli, Mevlana ve Yunus felsefesiyle Türkçe derslerinde değerler ve hoşgörü eğitimi [Values and tolerance education in Turkish lessons with Hacı Bektaş Veli, Mevlana and Yunus philosophy]. Turkish Culture and Hacı Bektaş Veli Research Journal, (55)
 • Kurz, N. M. (2006). The relationship between teachers’ sense of academic optimism and commitment to the profession. The Ohio State University.
 • Kutlu, M., Balcı, S. & Yılmaz, M. (2004). İletişim becerileri eğitiminin üniversite öğrencilerinin kendini ayarlama ve iyimserlik düzeylerine etkisi [The impact of communication skills training on the self-adjustment and optimism levels of university students]. XIII. National Education Sciences Congress, Malatya.
 • Parlakyıldız, H. (2009). İlkokul ikinci devrede Türkçe ders kitaplarındaki moral değerlere kısa bir bakış (1948- 1968 yılları arası) [A brief look at moral values in Turkish textbooks in the second period of primary school (1948-1968)]. Uludağ University Education Faculty Journal, 22(1), 245-262.
 • Parmaksız, İ. (2011). Öğretmen adaylarının benlik saygısı düzeylerine göre iyimserlik ve stresle başa çıkma tutumlarının incelenmesi [Examination of optimism and attitudes of coping with stress according to the level of self esteem of teacher candidates] (Master's thesis, Selçuk University, Konya, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press.
 • Schwartz, S.H. (1994). Are there universal aspects in the structure and contents of human values?. Journal of Social Issues, 50, 19-45.
 • Seligman, M. (1998). Learned optimism. New York: A. A. Knopf.
 • Somuncu, S. (2008). İlköğretim 7. sınıf Türkçe ders kitabındaki edebî metinlerin temel evrensel değerleri içermesi bakımından incelenmesi [Investigation of literary texts in primary school 7th grade Turkish textbook in terms of basic universal values]. (Master's thesis, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Şen, Ü. (2008). Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin ilettiği değerler açısından incelenmesi [Investigation of the texts in the sixth grade Turkish textbooks in terms of the values they convey]. International Social Research Journal, 1(5), 763-779.
 • Şişman, M. (2002). Şişman, M. (2002). Öğretim liderliği [Instructional leadership]. Ankara: Pegem A Publishing.
 • Tural, S. (1996). Türkiye’de hoşgörüye neden ihtiyaç var? [Why do we need tolerance in Turkey? ]. Forum for social tolerance and the role of civil society organizations for peace culture. International Lions Clubs Association Management Environment.
 • Türküm, S. A. (1999). İyimserlik ve stresle başa çıkma [Optimism and dealing with stress]. Eskisehir: Anadolu University Publications.
 • Weinstein, N. D. (1987). Unrealistic optimism about susceptibility to healthproblems: Conclusions from a community-wide sample. Journal of Behavioural Medicine, 10(5), 481-498.
 • Yılmaz, K. (2006). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerine göre kamu ilköğretim okullarında bireysel ve örgütsel değerler ve okul yöneticilerinin okullarını bu değerlere göre yönetme durumları [According to managers and teachers of elementary school, individual and organizational values in public primary schools and the situation of school administrators managing schools according to these values] (Doctoral dissertation, Ankara University, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Yiğittir, S., & Öcal, A. (2010). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin değer yönelimleri [Value orientation of 6th grade primary school students]. Journal of Selcuk University Social Sciences Institute, 24, 407-416
 • Yiğittir, S. (2010). İlköğretim öğrenci velilerinin okullarda kazandırılmasını arzuladığı değerler [The values that primary school students' parents want to be gained in their schools]. Journal of Values Education, 8(19) 207- 223.

An Analysis of the Relationship between Values and Optimism among Adolescents

Year 2017, Volume: 1 Issue: 1, 1 - 11, 01.12.2017

Abstract

The purpose of this study was to analyze the relationship between values and optimism among adolescents. The research was carried out by using relational scanning model which is a sub-genre of general scanning model. The study group of the research was selected by random sampling method in four different high schools, in Konya during 2012-2013 academic year. A total of 439 students, 247 female and 192 male, participated in the study. Humanitarian Values Scale (HVS) and Optimism Scale were used in the research. The results were analyzed by using the SPSS 16.00 program. In the statistical analysis of the study, Pearson moments product correlation and multiple linear regression analysis techniques were used. It was found that values had positive relationship with optimism. The results showed that values predicted optimism among adolescents

References

 • Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. [Assessment of the achievement level of the affective aims of the Turkish national education system in second level of primary school] (Doctoral dissertation, Gazi University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Aral, D. (2008). Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı 6. sınıf türkçe ders kitabında yer alan değerler üzerine bir araştırma. [A survey on the values in the 6th grade Turkish textbook prepared by the Ministry of National Education] (Master’s thesis, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey). Retrieved from
 • Aşan, P. (1996). Türk üniversite öğrencilerinin ve yetişkinlerin geleceğe yönelik beklenti ve düşüncelerinin değerlendirilmesi. [Assessement of future expectations and thoughts of Turkish university students and adults] (Master's thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Aydın, G., & Tezer, E. (1991). İyimserlik, sağlık sorunları ve akademik başarı ilişkisi [Relationship among optimism, health problems and academic success]. Journal of Psychology, 7(2), 2-9.
 • Aydın, Ö. (2008). Sorumluluk ve yardımseverlik odaklı karakter eğitimi programının 7.sınıf öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeyine etkisi. [Responsibility and charity focused character education program's influence on the moral maturity level of 7th grade students] (Master's thesis, Yeditepe University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Balcı S., & Yılmaz M. (2002). İyimserlik ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. [Development of the optimism scale: Validity and reliability study]. Samsun On Dokuz Mayıs University of Journal, 14, 54-60.
 • Beldağ, A. (2012). İlköğretim yedinci sınıf sosyal bilgiler dersindeki değerlerin kazanılma düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Erzurum ili örneği) [Examination of the level of achievement of the values in the seventh grade social studies course in terms of various variables (Erzurum province example)] (Doctoral dissertation, Ataturk University, Erzurum, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Bilsky, W., & Schwartz, S. H. (1972). Values and personality. European Journal of Personality, 8, 163-181.
 • Binboğa, D. (2002). Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu öğrencilerinin stresle başaçıkma ve genel sağlık durumlarının incelenmesi. [Investigation of stress coping and general health status of Osmangazi University Health Collage students] (Master's thesis, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Brissette, I., Scheier, M. F., & Carver, C.S. (2002). The Role Of Optimism In Social Network Development, Coping, And Psychological Adjustment During A Life Transition. Journal of Personality and Social Psychology, 82(1), 102–111.
 • Csikszentmihalyi, M. (2005). Flow, science of happiness (S.K. Akbaş, translator). Ankara: HYB Publishing.
 • Daco, P. (1989). The extraordinary achievement of contemporary psychology. İstanbul: İnkılap Bookstore.
 • Dilmaç, B. (1999). İlköğretim öğrencilerine insani değerler eğitimi verilmesi ve ahlaki olgunluk ölçeği ile eğitimin sınanması [Giving humanitarian education to primary school students and testing the education with the moral maturity scale] (Master's thesis, Marmara University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Dilmaç, B. (2007). Bir grup Fen Lisesi öğrencisine verilen insani değerler eğitimin insani değerler ölçeği ile sınanması. [Testing of human values education given to a group of Science High School students with humanitarian values scale] (Doctoral dissertation, Selçuk University, Konya, Turkey). Retrieved from
 • Doğan, B. & Gülüşen, A. (2011). Türkçe ders kitaplarındaki (6–8) metinlerin değerler bakımından incelenmesi [An examination of the texts in Turkish textbooks (6-8) in terms of values]. Journal of Social Sciences, 2(1).
 • Ekici Çelikpazu, E. & Aktaş E. (2011). MEB 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin değer iletimi açısından incelenmesi [Investigation of the texts in the 6th, 7th and 8th grade Turkish textbooks of the Ministry of National Education ]. Turkish Studies Journal, 6(2).
 • Ergün Başak, B. (2012). Düşük gelirli ailelerden gelen üniversite öğrencilerinin öz duyarlılık, sosyal bağlılık ve iyimserlik ile psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkiler [Relations between self-awareness, social commitment, optimism and psychological endurance levels of university students from low-income families] (Doctoral dissertation, Anadolu University, Eskişehir, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Eryılmaz, A., & Atak, H. (2011). Ergen öznel iyi oluşunun özsaygı ve iyimserlik eğilimi ile ilişkisinin incelenmesi [An examination of the relation of adolescents to subjective well-being with self-esteem and optimism tendencies]. Electronic Journal of Social Sciences 10(37), 170-181.
 • Eryılmaz, S. (2012). Üniversite öğrencilerinde psikolojik sağlamlığı yordamada, yaşam doyumu, benlik saygısı, iyimserlik ve kontrol odağının incelenmesi [Examination of the psychological stability of university students in terms of life satisfaction, self-esteem, optimism and focus of control] (Master's thesis, Muğla University, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Gencoğlu, C. (2006). Üniversite öğrencilerinin iyimserlik düzeyleri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relationship between university students' optimism levels and personality traits] (Master's thesis,
 • Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey). Retrieved from
 • https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Güngör, E. (1998). Değerler psikolojisi üzerine bir araştırma [A Research on Values Psychology]. İstanbul: Ötüken Publications.
 • Karagöz, B. (2009). Yapılandırmacı yaklaşıma göre ilköğretim 6 ve 7. sınıf türkçe ders kitaplarındaki değerlerin incelenmesi (muğla ili örneği) [According to the constructivist approach, examining the values in primary school 6th and 7th grade Turkish textbooks (Muğla province example)] (Master's thesis, Muğla University, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi [Scientific research methodology]. Ankara: Nobel Publishing House.
 • Kinnier, R. T. , Kernes, J. L., & Dautheribes, T.M. (2000). A short list of universal moral values, Counseling & Values, 45(1), 4-13.
 • Kolaç, E. (2010). Hacı Bektaş Veli, Mevlana ve Yunus felsefesiyle Türkçe derslerinde değerler ve hoşgörü eğitimi [Values and tolerance education in Turkish lessons with Hacı Bektaş Veli, Mevlana and Yunus philosophy]. Turkish Culture and Hacı Bektaş Veli Research Journal, (55)
 • Kurz, N. M. (2006). The relationship between teachers’ sense of academic optimism and commitment to the profession. The Ohio State University.
 • Kutlu, M., Balcı, S. & Yılmaz, M. (2004). İletişim becerileri eğitiminin üniversite öğrencilerinin kendini ayarlama ve iyimserlik düzeylerine etkisi [The impact of communication skills training on the self-adjustment and optimism levels of university students]. XIII. National Education Sciences Congress, Malatya.
 • Parlakyıldız, H. (2009). İlkokul ikinci devrede Türkçe ders kitaplarındaki moral değerlere kısa bir bakış (1948- 1968 yılları arası) [A brief look at moral values in Turkish textbooks in the second period of primary school (1948-1968)]. Uludağ University Education Faculty Journal, 22(1), 245-262.
 • Parmaksız, İ. (2011). Öğretmen adaylarının benlik saygısı düzeylerine göre iyimserlik ve stresle başa çıkma tutumlarının incelenmesi [Examination of optimism and attitudes of coping with stress according to the level of self esteem of teacher candidates] (Master's thesis, Selçuk University, Konya, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press.
 • Schwartz, S.H. (1994). Are there universal aspects in the structure and contents of human values?. Journal of Social Issues, 50, 19-45.
 • Seligman, M. (1998). Learned optimism. New York: A. A. Knopf.
 • Somuncu, S. (2008). İlköğretim 7. sınıf Türkçe ders kitabındaki edebî metinlerin temel evrensel değerleri içermesi bakımından incelenmesi [Investigation of literary texts in primary school 7th grade Turkish textbook in terms of basic universal values]. (Master's thesis, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Şen, Ü. (2008). Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin ilettiği değerler açısından incelenmesi [Investigation of the texts in the sixth grade Turkish textbooks in terms of the values they convey]. International Social Research Journal, 1(5), 763-779.
 • Şişman, M. (2002). Şişman, M. (2002). Öğretim liderliği [Instructional leadership]. Ankara: Pegem A Publishing.
 • Tural, S. (1996). Türkiye’de hoşgörüye neden ihtiyaç var? [Why do we need tolerance in Turkey? ]. Forum for social tolerance and the role of civil society organizations for peace culture. International Lions Clubs Association Management Environment.
 • Türküm, S. A. (1999). İyimserlik ve stresle başa çıkma [Optimism and dealing with stress]. Eskisehir: Anadolu University Publications.
 • Weinstein, N. D. (1987). Unrealistic optimism about susceptibility to healthproblems: Conclusions from a community-wide sample. Journal of Behavioural Medicine, 10(5), 481-498.
 • Yılmaz, K. (2006). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerine göre kamu ilköğretim okullarında bireysel ve örgütsel değerler ve okul yöneticilerinin okullarını bu değerlere göre yönetme durumları [According to managers and teachers of elementary school, individual and organizational values in public primary schools and the situation of school administrators managing schools according to these values] (Doctoral dissertation, Ankara University, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Yiğittir, S., & Öcal, A. (2010). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin değer yönelimleri [Value orientation of 6th grade primary school students]. Journal of Selcuk University Social Sciences Institute, 24, 407-416
 • Yiğittir, S. (2010). İlköğretim öğrenci velilerinin okullarda kazandırılmasını arzuladığı değerler [The values that primary school students' parents want to be gained in their schools]. Journal of Values Education, 8(19) 207- 223.
There are 43 citations in total.

Details

Other ID JA82EN23VC
Journal Section Research Article
Authors

Zübeyde Büyükadıgüzel This is me

Zeliha Traş This is me

Publication Date December 1, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA Büyükadıgüzel, Z., & Traş, Z. (2017). An Analysis of the Relationship between Values and Optimism among Adolescents. Research on Education and Psychology, 1(1), 1-11.

17908

All the articles published in REP are licensed with "Creative Commons Attribution 4.0 International License"