Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2020, Volume: 4 Issue: Special Issue, 34 - 52, 30.04.2020

Abstract

References

 • Açıkgöz, S. C. (2019). Depresyon, panik bozukluk ve yaygın anksiyete bozukluğunun psikolojik sağlamlık/dayanıklılık ile ilişkisi [Depression, panic disorder and general anxiety disorder’s relation with resilience] (Master’sthesis, İstanbul Okan University, Istanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Ak, A. H. (2019). Üniversite öğrencilerinin psikolojik dayanıklılığının kişilik özellikleri ve farklı bağlanma türleri ile ilişkisinin incelenmesi [Investigation of psychological resilience of university students in relation to personality traits and different attachment types] (Master’sthesis, Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Akgöz Korkmaz, I. (2019). 5-8.sınıf (9-14 yaş) arası çocukların psikolojik sağlamlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Investigation of resilience of children between 5,6,7, and 8th grades (ages between 9-14) in various variables] (Master’sthesis, Üsküdar University, Istanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Akman, S. (2019). İstanbul ili Pendik ilçesinde eğitim görmekte olan lise öğrencilerinin ergen asiliği, duygusal istismar ve psikolojik dayanıklıkları arasındaki ilişki [The investigation of the relation among the adolescent rebelliousness, the emotional abuse and the psychogical resilience of the high school students who are educated in Pendik district in Istanbul] (Master’sthesis, İstanbul Sabahattin Zaim University, Istanbul, Turkey).Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Aneshensel, C. S. (1992). Social stress: Theory and research. Annual Review of Sociology, 18(1), 15-38.
 • Aşkın, A. (2019). Sağlık çalışanlarının (doktor ve hemşireler) serbest zaman faaliyetlerine katılım zamanları ile algılanan stres düzeyleri ve psikolojik dayanıklılıkları arasındaki ilişkinin analizi (Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği [Analysis of the relationship between stress levels and psychological responsibility of the health employees (doctor and nurses) with the time of participation in the leisure time activities (SBÜ Dr. Siyami Ersek chest heart and vascular surgery education and research hospital example)] (Master’sthesis, İstanbul Gelişim University, Istanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Atik, L. E. (2013). Liseli ergenlerde bağlanma stilleri ve psikolojik sağlamlık düzeyleri arasındaki ilişkide öz-yansıtma ve içgörünün rolü [The role of self-reflection and insight in the relationship between high school adolescents attachment styles and psyhological resilience degree] (Master’s thesis, İstanbul Bilim University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Avşar, E. (2019). Boşanmış ve boşanmamış ailelerin çocuklarının aile aidiyeti ve psikolojik sağlamlığının karşılaştırılması [Comparison of the psychological strength of the family sense of belongin the children of divorced and married families] (Master’sthesis, Selçuk University, Konya, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Benard, B. (1996). The foundations of the resiliency paradigm. Premier Issue.
 • Beyazkılınç, E. (2019). Yüksek din öğretimi öğrencilerinde Allah’a bağlanma ve psikolojik sağlamlık: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi örneği [Attachment to God and psychological soundness in higher religious education students: An example of Ankara University Faculty of Theology] (Master’sthesis, Ankara University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Boardman, J. D., Blalock, C. L., & Button, T. M. (2008). Sex differences in the heritability of resilience. Twin Research and Human Genetics, 11(1), 12-27.
 • Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2014). Meta-analize giriş, (Çev. S. Dinçer). Ankara: Anı Yayınları.
 • Bozan Işık, G. (2019). Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin psikolojik dayanıklılığının ve akademik erteleme düzeylerinin incelenmesi [Investigation of psychological resilience and academic procrastination of the Faculty of Sport Sciences students] (Master’sthesis, Akdeniz University, Antalya, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Bulut, Ö. (2019). Gemi adamlarının kişilik tipleri ile psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relationship among seafarers' personality types and psychological endurance levels] (Master’sthesis, İstanbul University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Cal, S. F., Cal, L. D. M., Glustak, M. E., & Barreto, S. M. (2015). Psychological resilience and immunity. In W. A. Khan (Ed.), Innovative immunology (pp. 1-20). Austin Publishing Group.
 • Cavga, Z. (2019). Lise öğrencilerinde aile yaşam doyumu ile psikolojik dayanıklılık ve sosyal medya kullanım bozukluğu arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relationship between high school students 'family life satisfaction and psychological resilience and social media use disorders] (Master’sthesis, İstanbul Sabahattin Zaim University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). London and New York, NY: Routledge Falmer.
 • Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18, 76-82.
 • Costa J., P. T., Terracciano, A., & McCrae, R. R. (2001). Gender differences in personality traits across cultures: robust and surprising findings. Journal of Personality and Social Psychology, 81(2), 322-331.
 • Çakır, H. (2019). Cerrahi tedavi uygulanan kolorektal kanserli hastaların sosyal destek ve psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi [Identifying the relation between social support and the psychological resilience levels of the patients having had a surgical operatıon for colorectal cancer] (Master’sthesis, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Nevşehir, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Çakmak, M. İ. (2019). Lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye giriş sınavına yönelik algıları bağlamında psikolojik sağlamlık düzeylerinin incelenmesi [Analysing the psychological resilience level of high school senior students in the context of the perceptions of the university entrance exam] (Master’sthesis, Anadolu University, Eskişehir, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Çelikkaleli, Ö., & Kaya, S. (2016). University students’ interpersonal cognitive distortions, psychological resilience, and emotional self-efficacy according to sex and gender roles. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi [Journal of Pegem Education and Training ], 6(2), 187-212.
 • Çetin, E. (2019). Öğretmenlerin psikolojik dayanıklılığı ile stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Analysing the psychological resilience level of high school senior students in the context of the perceptions of the university entrance exa Teachers psychological resistance and relationship between stress and coping styles] (Master’sthesis, Marmara University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Çetinkaya, A., & Sarıcı Bulut, S. (2019). Lise öğrencilerinde kendini toparlama gücü düzeyleri ve öznel iyi oluşu artırma stratejilerinin incelenmesi [Investigation of the Resilience Levels and the Strategies for Increasing Subjective Well Being of High School Students]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi [Journal of Turkish Psychological Counseling and Guidance], 9(55), 1053-1084.
 • Çetinkaya, M. C. (2019). Psikolojik dayanıklılık ve örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişki: birey-örgüt uyumu, birey-iş uyumu, işten ayrılma niyeti ve algılanan örgütsel desteğin düzenleyicilik rolü (Perakende sektörü örneği) [The relationship between psychological resilience and organizational alienation: Moderatıng role of personorganisation fit, person-job fit, turnover intention and perceived organizational support (sample of retail industry)] (Doctoral dissertation, Çukurova University, Adana, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Çifci, A. (2019). 14-18 yaş grubunda tanrı algısı ile psikolojik sağlamlık ilişkisinin incelenmesi [Examining the relationship between the perception of god and psychological resilience in the 14-18 age group] (Master’sthesis, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • De Caroli, M. E., & Sagone, E. (2014). Generalized self-efficacy and well-being in adolescents with high vs. low scholastic self-efficacy. Procedia Social and Behavioral Sciences, 141, 867- 874.
 • De la Fuente, J., Cardelle-Elawar, M., Martínez-Vicente, J. M., Zapata, L., & Peralta, F. J. (2013). Gender as a determining factor in the coping strategies and resilience of university students. In R. H. Haumann, & G. Zimmer (Eds.), Handbook of academic performance: Predictors, learning strategies and influences of gender (pp. 205-217). Publisher: Nova Science Pub Inc; UK ed. Edition.
 • Demircioğlu, H. (2017). Psychological resilience at social-emotional development. In I. Koleva & G. Duman (Eds.), Educational research and practice (pp. 246-255). St. Kliment Ohridski University Press.
 • Diker-Coşkun, Y., Garipağaoğlu, Ç., & Tosun, Ü. (2014). Analysis of the relationship between the resiliency level and problem solving skills of university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 114, 673-680.
 • DuMont, K. A., Widom, C. S., & Czaja, S. J. (2007). Predictors of resilience in abused and neglected children grown-up: The role of individual and neighborhood characteristics. Child Abuse and Neglect, 31(3), 255-274.
 • Duval, S. J., & Tweedie, R. L. (2000a). Trim and fill: A simple funnel-plot-based method of testing and adjusting for publication bias in meta-analysis. Biometrics, 56, 455–463.
 • Duval, S. J., & Tweedie, R. L. (2000b). A nonparametric trim and fill method of accounting for publication bias in meta-analysis. Journal of the American Statistical Association, 95, 89-98.
 • Egger, M., & Smith, G. D. (1997). Meta-analysis: Potentials and promise. British Medical Journal, 315(7119), 1371-1374.
 • Egger, M., Smith, G. D., Schneider, M., & Minder, C. (1997). Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. British Medical Journal, 315(7109), 629-634.
 • Elsel, D. (2019). Yetişkin bireylerin özgüvenleri ile psikolojik sağlamlık düzeyleri arasındaki ilişki [The relationship between self-confıdence and resilience among adults] (Master’sthesis, On dokuz Mayıs University, Samsun, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Erdener, M. (2019). Afet alanında çalışan profesyonellerin psikolojik dayanıklılık ve ikinci travmatik stres düzeylerinin incelenmesi [Examination of psychological resilience and secondary traumatic stress levels of working professionals in disasters] (Master’sthesis, Hacettepe University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Eren, B. (2019). Hematoloji hastalarında psikolojik sağlamlık ve etkileyen faktörler [Psychological resilience in hematology patients and affecting factors] (Master’sthesis, İstanbul University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Ergüner-Tekinalp, B., & Terzi, Ş. (2016). Coping, social interest, and psychological birth order as predictors of resilience in Turkey. Applied Research in Quality of Life, 11(2), 509-524.
 • Eşigül Yaghmaei, S. N. (2019). Genç mevsimlik tarım işçilerinin psikolojik dayanıklılığı ve etkileyen faktörler [Psychological resilience of young seasonal agricultural workers and affecting factors] (Master’sthesis, İstanbul Bilgi University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Genç, B. (2019). Çocuk refahı alanında çalışan meslek elemanlarının psikolojik dayanıklılıkları ve baş etme tarzları [Resilience and coping styles of professionals working in child welfare area] (Master’sthesis, Hacettepe University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Göksel-Oflas, S., & Yüksel-Şahin, F. (2019). Predicting the psychological resilience levels of university students according to some variables. Pegem Journal of Education and Instruction, 9(3), 819-848.
 • Güçlü, G. (2019). Ergenlerde siber zorbalığa maruz kalma durumuna göre psikolojik sağlamlığın incelenmesi [Investigation of resilience in adolescents by exposure to cyber bully] (Master’sthesis, Çukurova University, Adana, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Güloğlu, B., & Karaırmak, Ö. (2010). Üniversite öğrencilerinde yalnızlığın yordayıcısı olarak benlik saygısı ve psikolojik sağlamlık [Self-esteem and resilience as the predictors of loneliness among university students]. Ege Eğitim Dergisi [Journal of Ege Education], 11(2), 73-88.
 • Güney, E. (2016). Ebeveynleri boşanmış ve boşanmamış olan lise öğrencilerinin yılmazlık düzeyleri ile algıladıkları sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Research of resiliency traits and perceived social support levels of high school students whose parents are divorced and nondivorced]. (Master’sthesis, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Güngör, E. (2019). Kanser tanısı alan bireylerde travma sonrası büyüme ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinin incelenmesi [Investigation of posttraumatic growth and psychological resilience levels in individuals with Cancer Diagnosis] (Master’sthesis, Atatürk University, Erzurum, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Güngörmüş, K., Okanlı, A., & Kocabeyoğlu, T. (2015). Hemşirelik öğrencilerinin psikolojik dayanıklılıkları ve etkileyen faktörler [Factors influencing resilience in nursing students]. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi [Journal of Psychiatric Nursing], 6(1), 9-14.
 • Higgins, J. P., Thompson, S. G., Deeks, J. J., & Altman, D. G. (2003). Measuring inconsistency in meta-analyses. British Medical Journal, 327(7414), 557-560.
 • Hökkaş, M. (2019). Hemşirelerin psikolojik sağlamlık düzeyleri ve etkileyen faktörler [Psychological resilience levels and affecting factors of nurses] (Master’sthesis, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Nevşehir, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Hu, T., Zhang, D., & Wang, J. (2015). A meta-analysis of the trait resilience and mental health. Personality and Individual Differences, 76, 18-27.
 • Hyde, J. S. (2005). The gender similarities hypothesis. American Psychologist, 60(6), 581-592.
 • Işık, Ş. (2016). Türkiye’de kendini toparlama gücü konusunda yapılmış araştırmaların incelenmesi [Analysis of the studies in the field of resilience published in Turkey]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi [Journal of Turkish Psychological Counseling and Guidance], 6(45), 65-76.
 • Işık, Y. (2019). Ergenlerde psikolojik sağlamlığın sosyal dışlanma, sosyal kaygı, cinsiyet ve sınıf düzeyi açısından incelenmesi [An investigation of resilience among adolescents in terms of ostracism, social anxiety, gender and grade level] (Master’sthesis, Sakarya University, Sakarya, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kahraman, S. (2019). Multipl sklerozlu bireyler ile aile üyelerinin psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relationship between multiple sclerosis individuals and resiliance levels of family members] (Master’sthesis, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kandemir, A. (2019). Psikoloji öğrencilerinin psikolojik sağlamlık, duygusal zeka ve kişilik özellikleri açısından incelenmesi [Examination of psychology students in terms of psychological resilience, emotional intelligence and personality traits] (Master’sthesis, Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Karaırmak, Ö., & Çetinkaya, R. S. (2011). Benlik saygısının ve denetim odağının psikolojik sağlamlık üzerine etkisi: Duyguların aracı rolü [The effect of self-esteem and locus of control on resilience: The mediating role of affects]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi [Journal of Turkish Psychological Counseling and Guidance], 4(35), 30-43.
 • Karakış, S. (2019). Kamu hastanelerinde çalışan hemşirelerin afetlere hazır oluşuk durumları ve psikolojik sağlamlıkları [Disaster preparedness of nurses who works at hospitals of public and their psychological resilience] (Master’sthesis, Marmara University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kaya, M. E. (2019). Kayıp yaşayan yetişkinlerin psikolojik dayanıklılıkları ve psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlarının incelenmesi [Investigation of psychological resilience and attitudes toward seeking psychological help of bereaved adults] (Master’sthesis, Üsküdar University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kazazoğlu, A. (2019). Üniversite öğrencilerinin çocukluk çağı travmaları ile psikolojik dayanıklılıkları arasındaki ilişkiye aleksitimik özelliklerinin etkisinin incelenmesi [Investigation of the effect of alexithymic caracteristics on the relationship between childhood trauma and resilience of university students] (Master’sthesis, Ufuk University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kılıç, P. (2019). Ergenlerde beden imgesi ile psikolojik sağlamlık ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki [The relationship between body images, levels of psychological resilience and happiness of adolescents] (Master’sthesis, Yıldız Teknik University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kına, D. (2019). 23 yaş üstü bireylerde travma sonrası büyüme düzeyinin travmatik yaşantı türü, algılanan sosyal destek, dünyaya ilişkin varsayımlar, psikolojik sağlamlık ve ruhsal belirti düzeyi değişkenleri ile yordanması [Prediction of post traumatic growth level in terms of types of traumatic experiences, perceived social support, assumptions about the world, psychologial resilience and mental symptom levels variables in 23 years old] (Master’sthesis, Ege University, İzmir, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kodaman, U. (2019). 14-18 yaş arası ergenlerşn psikolojik dayanıklılıkları ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi [A research on relationship between psychological resistance and adolescence of adolescents between 14-18 ages] (Master’s thesis, İstanbul Aydın University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kumpfer, K. L. (1999). Factors and processes contributing to resilience: the resilience framework. In M. D. Glantz & J. L. Johnson (Eds.), Resilience and Development: Positive life adaptations (pp. 179-224). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
 • Kurnaz, M. (2019). 14-18 yaş arası ergenlerin psikolojik dayanıklılıkları ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examining the relationship between the psychological resilience of young people aged 14-18 and internet addiction] (Tıpta uzmanlık tezi, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kurtoğlu, S. S. (2019). Ortaöğretim öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinin algılanan sosyal destek, benlik saygısı ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Examination of psychological resilience levels of secondary school students in terms of perceived social support, self-esteem and various variables] (Master’s thesis, Ufuk University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Küçük, T. (2019). Çocukluk çağı örseleyici yaşantıları: Geç ergenlik döneminde duygu düzenleme, psikolojik uyum ve sağlamlık [Childhood abuse experiences: emotion regulation, psychological adjustment and resilience in late adolescence] (Master’s thesis, Ankara University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Luthar, S. S. (1999). Poverty and children’s adjustment. New-Bury Park, CA: Sage.
 • Luthar, S. S. (2006). Resilience in development: A synthesis of research across five decades. In D. Cicchetti & D. J. Cohen (Eds.), Developmental psychopathology: Risk, disorder, and adaptation (pp. 739-795). John Wiley & Sons Inc.
 • Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychologist, 56(3), 227-238.
 • Masten, A. S. (2002). Resilience in development. In CR Snyder, Shane J Lopez, (Ed.). Handbook of Positive Psychology (pp. 74-78). New York: Oxford University Press.
 • Masten, A. S. (2011). Resilience in children threatened by extreme adversity: Frameworks for research, practive, and translational synergy. Development and Psychopathology, 23, 493-506.
 • McDonough, P., & Walters, V. (2001). Gender and health: Reassessing patterns and explanations. Social Science & Medicine, 52(4), 547-559.
 • McGrath, R. J., Julie, W., & Caron, R. M. (2009). The relationship between resilience and body image in college women. The Internet Journal of Health, 10(2), 17-37.
 • Mustafaoğlu Çiçek, N. (2019). Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların anne-babalarında psikolojik dayanıklılık ve kardeşlerinde duygu düzenleme becerilerinin incelenmesi [Investigation of Psychological Resilience in Parents of Children with Autism Spectrum Disorder and Emotion Regulation Skills in Siblings] (Doctoral dissertation, Hacettepe University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Nas, H. (2019). Lise öğrencilerinde sportmenlik, öz-yeterlik ve psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examination of the relationship between sportsmanship, self-efficacy and psychological resilience of high school students] (Master’s thesis, Erzincan Binali Yıldırım University, Erzincan, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Nolen-Hoeksema, S. (1991). Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes. Journal of Abnormal Psychology, 100(4), 569-582.
 • Oktan, V. (2008). Üniversite sınavına hazırlanan ergenlerin psikolojik sağlamlıklarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [Investigate resilience of adolescents who are getting prepared for the university entrance exam] (Master’sthesis, Karadeniz Teknik University, Trabzon, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Oshio, A., Taku, K., Hirano, M., & Saeed, G. (2018). Resilience and big five personality traits: A meta-analysis. Personality and Individual Differences, 127, 54-60.
 • Özbağır, T. (2019). Öğretmenlerde psikolojik dayanıklılığın duygusal zekayla, pozitif öğretmen özellikleriyle ve demografik değişkenlerde ilişkisi [The relationship between psychological resilience and emotional intelligence, positive teacher traits and demografic variables in teachers] (Master’s thesis, Yıldız Teknik University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Özden, S. G. (2019). Interplay of parental ınvolvement, school belongıng, peer socıal support, and self-esteem ın resılıence of adolescents from low socıoeconomıc dıstrıcts (Master’s thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Özkapu, Y. (2019). Suriyeli çocuklarla çalışan psikolojik danışmanların, kişilik özellikleri ve öz yeterlik algılarının psikolojik sağlamlıkları üzerindeki etkisi [The effect of psychological counselors working with syrian children on resilience of personality and self-efficiency perceptions] (Master’s thesis, Marmara Teknik University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Özünlü, B. M. (2018). Ebeveyn yoksunluğu yaşayan bireylerde aşkınlık, kendini toparlama gücü ve iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of relationships among transcendence, resilience and well being in people with parental absence] (Doctoral dissertation, Gazi University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Parsons, S., Kruijt, A. W., & Fox, E. (2016). A cognitive model of psychological resilience. Journal of Experimental Psychopathology, 7(3), 296-310.
 • Patsopoulous, N, A., Evangelou, E., & Ioannidis, JP. (2008). Sensitivity of between-study heterogeneity in metaanalysis: Proposed metrics and empirical evaluation. International Journal of Epidemiology, 37(5), 1148-1157.
 • Polat, Y. (2019). Hastane öncesi acil sağlık çalışanlarının afete karşı psikolojik dirençliliği, iyilik haline ilişkin algıları ve bütünlük duyguları [Pre-hospital emergency health workers’ psychological resilience against disasters, perceptions on wellbeing and sense of coherence] (Master’s thesis, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Ramírez-Maestre, C., & Esteve, R. (2014). The role of sex/gender in the experience of pain: resilience, fear, and acceptance as central variables in the adjustment of men and women with chronic pain. The Journal of Pain, 15(6), 608-618.
 • Ramírez-Maestre, C., Martínez, A. E. L., & Zarazaga, R. E. (2004). Personality characteristics as differential variables of the pain experience. Journal of Behavioral Medicine, 27(2), 147-165.
 • Reiser, B., & Faraggi, D. (1999). Confidence intervals for the overlapping coefficient: The normal equal variance case. Journal of the Royal Statistical Society, 48(3), 413-418.
 • Roothman, B., Kirsten, D., & Wissing, M. (2003). Gender differences in aspects of psychological well-being. South African Journal of Psychology, 33(4), 212-218
 • Ruscio, J. (2008). A probability-based measure of effect size: Robustness to base rates and other factors. Psychological Methods, 13(1), 19-30.
 • Sagone, E., & Indiana, M. L. (2017). The relationship of positive affect with resilience and self efficacy in life skills in Italian adolescents. Scientific Research Publishing, 8, 2226-2239.
 • Şahin-Baltacı, H., & Karataş, Z. (2015). Perceived social support, depression and life satisfaction as the predictor of the resilience of secondary school students: The case of Burdur. Eurasian Journal of Educational Research, 60, 111-130.
 • Sarıkaya, B. (2019). Üniversite öğrencilerinin ebeveynleşme yaşantıları ile psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişki [The relationship between parentification and psychological resilience levels of university students] (Master’s thesis, Erzincan Binali Yıldırım University, Erzincan, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Sarıpınar, E. (2019). Mülteci çocukların duygusal yılmazlıklarının ve sosyal destek algılarının incelenmesi: Karşılaştırmalı bir çalışma [Examining the emotional resilience of refugee children and their perception of social support: A comparative study] (Master’s thesis, Ufuk University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Saruhan, U. (2019). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile psikolojik dayanıklılık, algılanan sosyal destek ve iş yaşamında yalnızlık düzeylerinin ilişkisi [The relationship between teacher burnout levels and psychological hardiness, perceived social support, and job lonliness] (Master’s thesis, Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Schore, A. (2001). The e ects of early relational trauma on right brain development, affect regulation, and infant mental health. Infant Mental Health Journal, 22(1-2), 201-269.
 • Seçer, E. (2019). Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ile psikolojik dayanıklılıkları arasındaki ilişki [The relationship between physical activity levels and psychological resilience of college students] (Master’s thesis, Erzincan Binali Yıldırım University, Erzincan, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Soylu, G. (2019). Hemodiyaliz tedavisi görenkronik böbrek yetmezliği hastalarının psikolojik dayanıklılığının yaşam kalitesine etkisi [The effect of resilience on quality of life in chronic renal insufficiency patients taking hemodialysis treatment] (Master’s thesis, Başkent University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Steca, P., Alessandri, G., & Caprara, G. V. (2010). The utility of a well-known personality typology in studying successful aging: Resilients, undercontrollers, and over- controllers in old age. Personality and Individual Differences, 48, 442-446.
 • Şahin, S., & Hepsöğütlü, Z. B. (2018). Psychological resilience and coping strategies of high school students based on certain variables. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi [Journal of Educational Sciences Research], 8(2), 49-64.
 • Terzi, Ş. (2008). Üniversite öğrencilerinde kendini toparlama gücü’nün içsel koruyucu faktörlerle ilişkisi [The relationships between resilience and internal protective factors in university students]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Journal of Hacettepe University Faculty of Education], 35(35), 297-306.
 • Terzi, Ş. (2013). Secure attachment style, coping with stress and resilience among university students. The Journal of Happiness & Well-Being, 1(2), 97-109.
 • Thomas, A. M. (2020). Body image satisfaction, resilience, optimism and subjective well-being. Our Heritage, 68(1), 9540-9552.
 • Traş, Z., Öztemel, K., & Kağnıcı, E. (2019). Öğretmen adaylarında kendini toparlama gücünün çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [Investigation of resilience according to the various variables of teacher candidates]. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi [Journal of Necmettin Erbakan University Ereğli Education Faculty], 1(1), 29-41.
 • Türsel, E. G. (2019). İkili ABCX stres modeli kapsamında bir inceleme: Yaygın gelişimsel bozukluk tanılı çocukların ebeveynlerinin aile uyumu ve duygu sosyalleştirme tepkileri [An examination in the scope of double abcx stress model: Famıly adaptation and emotion socialization reactions of parents of children with autism spectrum disorder] (Master’s thesis, Bursa Uludağ University, Bursa, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Uslu, Ş. S. (2019). Okul öncesi çocukların yılmazlıkları ile sosyal değerleri kazanımları ve ailelerin yılmazlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Research on the relatıon among resilience and social value acquisition of preschool children and resilience of their families] (Master’s thesis, Gazi University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Varıcıer, Ş. E. (2019). Yetişkin psikolojik sağlamlığı üzerine bir inceleme: Algılanan ebeveyn tutumu, kontrol odağı, algılanan sosyal destek ve stresle başa çıkma stilleri [An examination on adult resilience: Perceived parenting styles, locus of control, perceived social support and stress coping styles] (Master’s thesis, İbn Haldun University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Yaman Akpınar, T. (2019). Çocukluk dönemi mutluluk anıları ile kendini toparlama gücünün çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [The examination of relationship between the early memories of warmth and resilience in terms of various variables] (Master’s thesis, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Yavuz, S. (2019). Bedensel engelli sporcuların psikolojik sağlamlık ve bilişsel esneklik düzeylerinin incelenmesi [Investigation of resilience and cognitive flexibility levels of physical disabled athletes] (Master’s thesis, Aksaray University, Aksaray, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Yeken, H. (2019). Post-traumatic stres disorder and pos-traumatic growth in refugee adolescents: Risks and protective factors (Master’s thesis, Bolu Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Yıldırım, Ö. (2019). Bilim ve sanat merkezlerine devam eden öğrencilerin psikolojik sağlamlık, öz-yeterlik ve sosyal destek düzeylerinin incelenmesi [Investigation of resilience, self-effıcacy and perceived social support of gifted students attending science and art centers] (Master’s thesis, İstanbul University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Yıldız, F. N. (2019). Ergenlerde öz yeterlik, motivasyon, azim ve psikolojik dayanıklılığın iyi oluş ile ilişkisi: Bir model sınaması [The relationship of self-efficacy, motivation, grit and resilience with well-being in adolescents: a model test] (Master’s thesis, Van Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Yüksel, B. Ö. (2019). Üniversite öğrencilerinde yalnızlık ve psikolojik sağlamlığın yordayıcısı olarak aleksitimi [Investigating the predictive role of alexıthymia on loneliness and resilience in university students] (Master’s thesis, Yıldız Teknik University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Yüksel, M. Y. (2019). Ergenlerin yılmazlık düzeyleri ile aile işlevleri ve aile iletişim kalıpları arasındaki ilişkinin incelenmesi [The relationship among adolescents resilience level, family function and family communication patterns] (Master’s thesis, İstanbul University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Zeybekoğlu, A. (2019). Erken ergenlik dönemindeki öğrencilerin yılmazlıkları ile umut ve bağlanma stilleri arasındaki ilişki [The relationship between resilience, hope and attachment styles of students in early adolescence period] (Master’s thesis, Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Investigation of Resilience in Terms of Gender: A Meta-Analysis Study

Year 2020, Volume: 4 Issue: Special Issue, 34 - 52, 30.04.2020

Abstract

The present study aims to examine resilience in terms of gender via the meta-analysis method. Postgraduate theses have been written on resilience in Turkey in 2019 were examined for this purpose. Higher Education Council National Thesis Center was scanned on the internet to reach theses. Fifty seven postgraduate theses that examined resilience by gender and which contain the necessary statistical information were reached and 61 effect sizes were calculated from these theses. The sample of this meta-analysis study included a total of 26193 participants, 14593 women (55.71%) - 11600 men (44.28%). The effect size of endurance by gender was determined by Cohen’s d analysis (Standardized Means Difference). Funnel Plot, Duval-Tweedie's Trim-Fill Method and Egger's regression test showed no publication bias in meta-analysis. The effect sizes show a heterogeneous distribution in this meta-analysis (Q = 220.37, p = 0.000, I² = 72.773). The findings of the research showed a negligible and statistically insignificant effect size in favor of women according to the random-effects model (d = 0.023, [-0.028; 0.075], p > .05). Based on these findings, it can be said that the resilience levels of women and men are equal. Research results were discussed within the framework of the literature. It is presented the limitation of study and some suggestions for future research.

References

 • Açıkgöz, S. C. (2019). Depresyon, panik bozukluk ve yaygın anksiyete bozukluğunun psikolojik sağlamlık/dayanıklılık ile ilişkisi [Depression, panic disorder and general anxiety disorder’s relation with resilience] (Master’sthesis, İstanbul Okan University, Istanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Ak, A. H. (2019). Üniversite öğrencilerinin psikolojik dayanıklılığının kişilik özellikleri ve farklı bağlanma türleri ile ilişkisinin incelenmesi [Investigation of psychological resilience of university students in relation to personality traits and different attachment types] (Master’sthesis, Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Akgöz Korkmaz, I. (2019). 5-8.sınıf (9-14 yaş) arası çocukların psikolojik sağlamlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Investigation of resilience of children between 5,6,7, and 8th grades (ages between 9-14) in various variables] (Master’sthesis, Üsküdar University, Istanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Akman, S. (2019). İstanbul ili Pendik ilçesinde eğitim görmekte olan lise öğrencilerinin ergen asiliği, duygusal istismar ve psikolojik dayanıklıkları arasındaki ilişki [The investigation of the relation among the adolescent rebelliousness, the emotional abuse and the psychogical resilience of the high school students who are educated in Pendik district in Istanbul] (Master’sthesis, İstanbul Sabahattin Zaim University, Istanbul, Turkey).Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Aneshensel, C. S. (1992). Social stress: Theory and research. Annual Review of Sociology, 18(1), 15-38.
 • Aşkın, A. (2019). Sağlık çalışanlarının (doktor ve hemşireler) serbest zaman faaliyetlerine katılım zamanları ile algılanan stres düzeyleri ve psikolojik dayanıklılıkları arasındaki ilişkinin analizi (Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi örneği [Analysis of the relationship between stress levels and psychological responsibility of the health employees (doctor and nurses) with the time of participation in the leisure time activities (SBÜ Dr. Siyami Ersek chest heart and vascular surgery education and research hospital example)] (Master’sthesis, İstanbul Gelişim University, Istanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Atik, L. E. (2013). Liseli ergenlerde bağlanma stilleri ve psikolojik sağlamlık düzeyleri arasındaki ilişkide öz-yansıtma ve içgörünün rolü [The role of self-reflection and insight in the relationship between high school adolescents attachment styles and psyhological resilience degree] (Master’s thesis, İstanbul Bilim University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Avşar, E. (2019). Boşanmış ve boşanmamış ailelerin çocuklarının aile aidiyeti ve psikolojik sağlamlığının karşılaştırılması [Comparison of the psychological strength of the family sense of belongin the children of divorced and married families] (Master’sthesis, Selçuk University, Konya, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Benard, B. (1996). The foundations of the resiliency paradigm. Premier Issue.
 • Beyazkılınç, E. (2019). Yüksek din öğretimi öğrencilerinde Allah’a bağlanma ve psikolojik sağlamlık: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi örneği [Attachment to God and psychological soundness in higher religious education students: An example of Ankara University Faculty of Theology] (Master’sthesis, Ankara University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Boardman, J. D., Blalock, C. L., & Button, T. M. (2008). Sex differences in the heritability of resilience. Twin Research and Human Genetics, 11(1), 12-27.
 • Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2014). Meta-analize giriş, (Çev. S. Dinçer). Ankara: Anı Yayınları.
 • Bozan Işık, G. (2019). Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin psikolojik dayanıklılığının ve akademik erteleme düzeylerinin incelenmesi [Investigation of psychological resilience and academic procrastination of the Faculty of Sport Sciences students] (Master’sthesis, Akdeniz University, Antalya, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Bulut, Ö. (2019). Gemi adamlarının kişilik tipleri ile psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relationship among seafarers' personality types and psychological endurance levels] (Master’sthesis, İstanbul University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Cal, S. F., Cal, L. D. M., Glustak, M. E., & Barreto, S. M. (2015). Psychological resilience and immunity. In W. A. Khan (Ed.), Innovative immunology (pp. 1-20). Austin Publishing Group.
 • Cavga, Z. (2019). Lise öğrencilerinde aile yaşam doyumu ile psikolojik dayanıklılık ve sosyal medya kullanım bozukluğu arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relationship between high school students 'family life satisfaction and psychological resilience and social media use disorders] (Master’sthesis, İstanbul Sabahattin Zaim University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). London and New York, NY: Routledge Falmer.
 • Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18, 76-82.
 • Costa J., P. T., Terracciano, A., & McCrae, R. R. (2001). Gender differences in personality traits across cultures: robust and surprising findings. Journal of Personality and Social Psychology, 81(2), 322-331.
 • Çakır, H. (2019). Cerrahi tedavi uygulanan kolorektal kanserli hastaların sosyal destek ve psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi [Identifying the relation between social support and the psychological resilience levels of the patients having had a surgical operatıon for colorectal cancer] (Master’sthesis, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Nevşehir, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Çakmak, M. İ. (2019). Lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye giriş sınavına yönelik algıları bağlamında psikolojik sağlamlık düzeylerinin incelenmesi [Analysing the psychological resilience level of high school senior students in the context of the perceptions of the university entrance exam] (Master’sthesis, Anadolu University, Eskişehir, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Çelikkaleli, Ö., & Kaya, S. (2016). University students’ interpersonal cognitive distortions, psychological resilience, and emotional self-efficacy according to sex and gender roles. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi [Journal of Pegem Education and Training ], 6(2), 187-212.
 • Çetin, E. (2019). Öğretmenlerin psikolojik dayanıklılığı ile stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Analysing the psychological resilience level of high school senior students in the context of the perceptions of the university entrance exa Teachers psychological resistance and relationship between stress and coping styles] (Master’sthesis, Marmara University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Çetinkaya, A., & Sarıcı Bulut, S. (2019). Lise öğrencilerinde kendini toparlama gücü düzeyleri ve öznel iyi oluşu artırma stratejilerinin incelenmesi [Investigation of the Resilience Levels and the Strategies for Increasing Subjective Well Being of High School Students]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi [Journal of Turkish Psychological Counseling and Guidance], 9(55), 1053-1084.
 • Çetinkaya, M. C. (2019). Psikolojik dayanıklılık ve örgütsel yabancılaşma arasındaki ilişki: birey-örgüt uyumu, birey-iş uyumu, işten ayrılma niyeti ve algılanan örgütsel desteğin düzenleyicilik rolü (Perakende sektörü örneği) [The relationship between psychological resilience and organizational alienation: Moderatıng role of personorganisation fit, person-job fit, turnover intention and perceived organizational support (sample of retail industry)] (Doctoral dissertation, Çukurova University, Adana, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Çifci, A. (2019). 14-18 yaş grubunda tanrı algısı ile psikolojik sağlamlık ilişkisinin incelenmesi [Examining the relationship between the perception of god and psychological resilience in the 14-18 age group] (Master’sthesis, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • De Caroli, M. E., & Sagone, E. (2014). Generalized self-efficacy and well-being in adolescents with high vs. low scholastic self-efficacy. Procedia Social and Behavioral Sciences, 141, 867- 874.
 • De la Fuente, J., Cardelle-Elawar, M., Martínez-Vicente, J. M., Zapata, L., & Peralta, F. J. (2013). Gender as a determining factor in the coping strategies and resilience of university students. In R. H. Haumann, & G. Zimmer (Eds.), Handbook of academic performance: Predictors, learning strategies and influences of gender (pp. 205-217). Publisher: Nova Science Pub Inc; UK ed. Edition.
 • Demircioğlu, H. (2017). Psychological resilience at social-emotional development. In I. Koleva & G. Duman (Eds.), Educational research and practice (pp. 246-255). St. Kliment Ohridski University Press.
 • Diker-Coşkun, Y., Garipağaoğlu, Ç., & Tosun, Ü. (2014). Analysis of the relationship between the resiliency level and problem solving skills of university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 114, 673-680.
 • DuMont, K. A., Widom, C. S., & Czaja, S. J. (2007). Predictors of resilience in abused and neglected children grown-up: The role of individual and neighborhood characteristics. Child Abuse and Neglect, 31(3), 255-274.
 • Duval, S. J., & Tweedie, R. L. (2000a). Trim and fill: A simple funnel-plot-based method of testing and adjusting for publication bias in meta-analysis. Biometrics, 56, 455–463.
 • Duval, S. J., & Tweedie, R. L. (2000b). A nonparametric trim and fill method of accounting for publication bias in meta-analysis. Journal of the American Statistical Association, 95, 89-98.
 • Egger, M., & Smith, G. D. (1997). Meta-analysis: Potentials and promise. British Medical Journal, 315(7119), 1371-1374.
 • Egger, M., Smith, G. D., Schneider, M., & Minder, C. (1997). Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. British Medical Journal, 315(7109), 629-634.
 • Elsel, D. (2019). Yetişkin bireylerin özgüvenleri ile psikolojik sağlamlık düzeyleri arasındaki ilişki [The relationship between self-confıdence and resilience among adults] (Master’sthesis, On dokuz Mayıs University, Samsun, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Erdener, M. (2019). Afet alanında çalışan profesyonellerin psikolojik dayanıklılık ve ikinci travmatik stres düzeylerinin incelenmesi [Examination of psychological resilience and secondary traumatic stress levels of working professionals in disasters] (Master’sthesis, Hacettepe University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Eren, B. (2019). Hematoloji hastalarında psikolojik sağlamlık ve etkileyen faktörler [Psychological resilience in hematology patients and affecting factors] (Master’sthesis, İstanbul University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Ergüner-Tekinalp, B., & Terzi, Ş. (2016). Coping, social interest, and psychological birth order as predictors of resilience in Turkey. Applied Research in Quality of Life, 11(2), 509-524.
 • Eşigül Yaghmaei, S. N. (2019). Genç mevsimlik tarım işçilerinin psikolojik dayanıklılığı ve etkileyen faktörler [Psychological resilience of young seasonal agricultural workers and affecting factors] (Master’sthesis, İstanbul Bilgi University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Genç, B. (2019). Çocuk refahı alanında çalışan meslek elemanlarının psikolojik dayanıklılıkları ve baş etme tarzları [Resilience and coping styles of professionals working in child welfare area] (Master’sthesis, Hacettepe University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Göksel-Oflas, S., & Yüksel-Şahin, F. (2019). Predicting the psychological resilience levels of university students according to some variables. Pegem Journal of Education and Instruction, 9(3), 819-848.
 • Güçlü, G. (2019). Ergenlerde siber zorbalığa maruz kalma durumuna göre psikolojik sağlamlığın incelenmesi [Investigation of resilience in adolescents by exposure to cyber bully] (Master’sthesis, Çukurova University, Adana, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Güloğlu, B., & Karaırmak, Ö. (2010). Üniversite öğrencilerinde yalnızlığın yordayıcısı olarak benlik saygısı ve psikolojik sağlamlık [Self-esteem and resilience as the predictors of loneliness among university students]. Ege Eğitim Dergisi [Journal of Ege Education], 11(2), 73-88.
 • Güney, E. (2016). Ebeveynleri boşanmış ve boşanmamış olan lise öğrencilerinin yılmazlık düzeyleri ile algıladıkları sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Research of resiliency traits and perceived social support levels of high school students whose parents are divorced and nondivorced]. (Master’sthesis, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Güngör, E. (2019). Kanser tanısı alan bireylerde travma sonrası büyüme ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinin incelenmesi [Investigation of posttraumatic growth and psychological resilience levels in individuals with Cancer Diagnosis] (Master’sthesis, Atatürk University, Erzurum, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Güngörmüş, K., Okanlı, A., & Kocabeyoğlu, T. (2015). Hemşirelik öğrencilerinin psikolojik dayanıklılıkları ve etkileyen faktörler [Factors influencing resilience in nursing students]. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi [Journal of Psychiatric Nursing], 6(1), 9-14.
 • Higgins, J. P., Thompson, S. G., Deeks, J. J., & Altman, D. G. (2003). Measuring inconsistency in meta-analyses. British Medical Journal, 327(7414), 557-560.
 • Hökkaş, M. (2019). Hemşirelerin psikolojik sağlamlık düzeyleri ve etkileyen faktörler [Psychological resilience levels and affecting factors of nurses] (Master’sthesis, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Nevşehir, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Hu, T., Zhang, D., & Wang, J. (2015). A meta-analysis of the trait resilience and mental health. Personality and Individual Differences, 76, 18-27.
 • Hyde, J. S. (2005). The gender similarities hypothesis. American Psychologist, 60(6), 581-592.
 • Işık, Ş. (2016). Türkiye’de kendini toparlama gücü konusunda yapılmış araştırmaların incelenmesi [Analysis of the studies in the field of resilience published in Turkey]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi [Journal of Turkish Psychological Counseling and Guidance], 6(45), 65-76.
 • Işık, Y. (2019). Ergenlerde psikolojik sağlamlığın sosyal dışlanma, sosyal kaygı, cinsiyet ve sınıf düzeyi açısından incelenmesi [An investigation of resilience among adolescents in terms of ostracism, social anxiety, gender and grade level] (Master’sthesis, Sakarya University, Sakarya, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kahraman, S. (2019). Multipl sklerozlu bireyler ile aile üyelerinin psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relationship between multiple sclerosis individuals and resiliance levels of family members] (Master’sthesis, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kandemir, A. (2019). Psikoloji öğrencilerinin psikolojik sağlamlık, duygusal zeka ve kişilik özellikleri açısından incelenmesi [Examination of psychology students in terms of psychological resilience, emotional intelligence and personality traits] (Master’sthesis, Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Karaırmak, Ö., & Çetinkaya, R. S. (2011). Benlik saygısının ve denetim odağının psikolojik sağlamlık üzerine etkisi: Duyguların aracı rolü [The effect of self-esteem and locus of control on resilience: The mediating role of affects]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi [Journal of Turkish Psychological Counseling and Guidance], 4(35), 30-43.
 • Karakış, S. (2019). Kamu hastanelerinde çalışan hemşirelerin afetlere hazır oluşuk durumları ve psikolojik sağlamlıkları [Disaster preparedness of nurses who works at hospitals of public and their psychological resilience] (Master’sthesis, Marmara University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kaya, M. E. (2019). Kayıp yaşayan yetişkinlerin psikolojik dayanıklılıkları ve psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlarının incelenmesi [Investigation of psychological resilience and attitudes toward seeking psychological help of bereaved adults] (Master’sthesis, Üsküdar University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kazazoğlu, A. (2019). Üniversite öğrencilerinin çocukluk çağı travmaları ile psikolojik dayanıklılıkları arasındaki ilişkiye aleksitimik özelliklerinin etkisinin incelenmesi [Investigation of the effect of alexithymic caracteristics on the relationship between childhood trauma and resilience of university students] (Master’sthesis, Ufuk University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kılıç, P. (2019). Ergenlerde beden imgesi ile psikolojik sağlamlık ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki [The relationship between body images, levels of psychological resilience and happiness of adolescents] (Master’sthesis, Yıldız Teknik University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kına, D. (2019). 23 yaş üstü bireylerde travma sonrası büyüme düzeyinin travmatik yaşantı türü, algılanan sosyal destek, dünyaya ilişkin varsayımlar, psikolojik sağlamlık ve ruhsal belirti düzeyi değişkenleri ile yordanması [Prediction of post traumatic growth level in terms of types of traumatic experiences, perceived social support, assumptions about the world, psychologial resilience and mental symptom levels variables in 23 years old] (Master’sthesis, Ege University, İzmir, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kodaman, U. (2019). 14-18 yaş arası ergenlerşn psikolojik dayanıklılıkları ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi [A research on relationship between psychological resistance and adolescence of adolescents between 14-18 ages] (Master’s thesis, İstanbul Aydın University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kumpfer, K. L. (1999). Factors and processes contributing to resilience: the resilience framework. In M. D. Glantz & J. L. Johnson (Eds.), Resilience and Development: Positive life adaptations (pp. 179-224). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
 • Kurnaz, M. (2019). 14-18 yaş arası ergenlerin psikolojik dayanıklılıkları ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examining the relationship between the psychological resilience of young people aged 14-18 and internet addiction] (Tıpta uzmanlık tezi, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Kurtoğlu, S. S. (2019). Ortaöğretim öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinin algılanan sosyal destek, benlik saygısı ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Examination of psychological resilience levels of secondary school students in terms of perceived social support, self-esteem and various variables] (Master’s thesis, Ufuk University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Küçük, T. (2019). Çocukluk çağı örseleyici yaşantıları: Geç ergenlik döneminde duygu düzenleme, psikolojik uyum ve sağlamlık [Childhood abuse experiences: emotion regulation, psychological adjustment and resilience in late adolescence] (Master’s thesis, Ankara University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Luthar, S. S. (1999). Poverty and children’s adjustment. New-Bury Park, CA: Sage.
 • Luthar, S. S. (2006). Resilience in development: A synthesis of research across five decades. In D. Cicchetti & D. J. Cohen (Eds.), Developmental psychopathology: Risk, disorder, and adaptation (pp. 739-795). John Wiley & Sons Inc.
 • Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychologist, 56(3), 227-238.
 • Masten, A. S. (2002). Resilience in development. In CR Snyder, Shane J Lopez, (Ed.). Handbook of Positive Psychology (pp. 74-78). New York: Oxford University Press.
 • Masten, A. S. (2011). Resilience in children threatened by extreme adversity: Frameworks for research, practive, and translational synergy. Development and Psychopathology, 23, 493-506.
 • McDonough, P., & Walters, V. (2001). Gender and health: Reassessing patterns and explanations. Social Science & Medicine, 52(4), 547-559.
 • McGrath, R. J., Julie, W., & Caron, R. M. (2009). The relationship between resilience and body image in college women. The Internet Journal of Health, 10(2), 17-37.
 • Mustafaoğlu Çiçek, N. (2019). Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların anne-babalarında psikolojik dayanıklılık ve kardeşlerinde duygu düzenleme becerilerinin incelenmesi [Investigation of Psychological Resilience in Parents of Children with Autism Spectrum Disorder and Emotion Regulation Skills in Siblings] (Doctoral dissertation, Hacettepe University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Nas, H. (2019). Lise öğrencilerinde sportmenlik, öz-yeterlik ve psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examination of the relationship between sportsmanship, self-efficacy and psychological resilience of high school students] (Master’s thesis, Erzincan Binali Yıldırım University, Erzincan, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Nolen-Hoeksema, S. (1991). Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes. Journal of Abnormal Psychology, 100(4), 569-582.
 • Oktan, V. (2008). Üniversite sınavına hazırlanan ergenlerin psikolojik sağlamlıklarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [Investigate resilience of adolescents who are getting prepared for the university entrance exam] (Master’sthesis, Karadeniz Teknik University, Trabzon, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Oshio, A., Taku, K., Hirano, M., & Saeed, G. (2018). Resilience and big five personality traits: A meta-analysis. Personality and Individual Differences, 127, 54-60.
 • Özbağır, T. (2019). Öğretmenlerde psikolojik dayanıklılığın duygusal zekayla, pozitif öğretmen özellikleriyle ve demografik değişkenlerde ilişkisi [The relationship between psychological resilience and emotional intelligence, positive teacher traits and demografic variables in teachers] (Master’s thesis, Yıldız Teknik University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Özden, S. G. (2019). Interplay of parental ınvolvement, school belongıng, peer socıal support, and self-esteem ın resılıence of adolescents from low socıoeconomıc dıstrıcts (Master’s thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Özkapu, Y. (2019). Suriyeli çocuklarla çalışan psikolojik danışmanların, kişilik özellikleri ve öz yeterlik algılarının psikolojik sağlamlıkları üzerindeki etkisi [The effect of psychological counselors working with syrian children on resilience of personality and self-efficiency perceptions] (Master’s thesis, Marmara Teknik University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Özünlü, B. M. (2018). Ebeveyn yoksunluğu yaşayan bireylerde aşkınlık, kendini toparlama gücü ve iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of relationships among transcendence, resilience and well being in people with parental absence] (Doctoral dissertation, Gazi University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Parsons, S., Kruijt, A. W., & Fox, E. (2016). A cognitive model of psychological resilience. Journal of Experimental Psychopathology, 7(3), 296-310.
 • Patsopoulous, N, A., Evangelou, E., & Ioannidis, JP. (2008). Sensitivity of between-study heterogeneity in metaanalysis: Proposed metrics and empirical evaluation. International Journal of Epidemiology, 37(5), 1148-1157.
 • Polat, Y. (2019). Hastane öncesi acil sağlık çalışanlarının afete karşı psikolojik dirençliliği, iyilik haline ilişkin algıları ve bütünlük duyguları [Pre-hospital emergency health workers’ psychological resilience against disasters, perceptions on wellbeing and sense of coherence] (Master’s thesis, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Ramírez-Maestre, C., & Esteve, R. (2014). The role of sex/gender in the experience of pain: resilience, fear, and acceptance as central variables in the adjustment of men and women with chronic pain. The Journal of Pain, 15(6), 608-618.
 • Ramírez-Maestre, C., Martínez, A. E. L., & Zarazaga, R. E. (2004). Personality characteristics as differential variables of the pain experience. Journal of Behavioral Medicine, 27(2), 147-165.
 • Reiser, B., & Faraggi, D. (1999). Confidence intervals for the overlapping coefficient: The normal equal variance case. Journal of the Royal Statistical Society, 48(3), 413-418.
 • Roothman, B., Kirsten, D., & Wissing, M. (2003). Gender differences in aspects of psychological well-being. South African Journal of Psychology, 33(4), 212-218
 • Ruscio, J. (2008). A probability-based measure of effect size: Robustness to base rates and other factors. Psychological Methods, 13(1), 19-30.
 • Sagone, E., & Indiana, M. L. (2017). The relationship of positive affect with resilience and self efficacy in life skills in Italian adolescents. Scientific Research Publishing, 8, 2226-2239.
 • Şahin-Baltacı, H., & Karataş, Z. (2015). Perceived social support, depression and life satisfaction as the predictor of the resilience of secondary school students: The case of Burdur. Eurasian Journal of Educational Research, 60, 111-130.
 • Sarıkaya, B. (2019). Üniversite öğrencilerinin ebeveynleşme yaşantıları ile psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişki [The relationship between parentification and psychological resilience levels of university students] (Master’s thesis, Erzincan Binali Yıldırım University, Erzincan, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Sarıpınar, E. (2019). Mülteci çocukların duygusal yılmazlıklarının ve sosyal destek algılarının incelenmesi: Karşılaştırmalı bir çalışma [Examining the emotional resilience of refugee children and their perception of social support: A comparative study] (Master’s thesis, Ufuk University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Saruhan, U. (2019). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile psikolojik dayanıklılık, algılanan sosyal destek ve iş yaşamında yalnızlık düzeylerinin ilişkisi [The relationship between teacher burnout levels and psychological hardiness, perceived social support, and job lonliness] (Master’s thesis, Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Schore, A. (2001). The e ects of early relational trauma on right brain development, affect regulation, and infant mental health. Infant Mental Health Journal, 22(1-2), 201-269.
 • Seçer, E. (2019). Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ile psikolojik dayanıklılıkları arasındaki ilişki [The relationship between physical activity levels and psychological resilience of college students] (Master’s thesis, Erzincan Binali Yıldırım University, Erzincan, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Soylu, G. (2019). Hemodiyaliz tedavisi görenkronik böbrek yetmezliği hastalarının psikolojik dayanıklılığının yaşam kalitesine etkisi [The effect of resilience on quality of life in chronic renal insufficiency patients taking hemodialysis treatment] (Master’s thesis, Başkent University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Steca, P., Alessandri, G., & Caprara, G. V. (2010). The utility of a well-known personality typology in studying successful aging: Resilients, undercontrollers, and over- controllers in old age. Personality and Individual Differences, 48, 442-446.
 • Şahin, S., & Hepsöğütlü, Z. B. (2018). Psychological resilience and coping strategies of high school students based on certain variables. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi [Journal of Educational Sciences Research], 8(2), 49-64.
 • Terzi, Ş. (2008). Üniversite öğrencilerinde kendini toparlama gücü’nün içsel koruyucu faktörlerle ilişkisi [The relationships between resilience and internal protective factors in university students]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Journal of Hacettepe University Faculty of Education], 35(35), 297-306.
 • Terzi, Ş. (2013). Secure attachment style, coping with stress and resilience among university students. The Journal of Happiness & Well-Being, 1(2), 97-109.
 • Thomas, A. M. (2020). Body image satisfaction, resilience, optimism and subjective well-being. Our Heritage, 68(1), 9540-9552.
 • Traş, Z., Öztemel, K., & Kağnıcı, E. (2019). Öğretmen adaylarında kendini toparlama gücünün çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [Investigation of resilience according to the various variables of teacher candidates]. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi [Journal of Necmettin Erbakan University Ereğli Education Faculty], 1(1), 29-41.
 • Türsel, E. G. (2019). İkili ABCX stres modeli kapsamında bir inceleme: Yaygın gelişimsel bozukluk tanılı çocukların ebeveynlerinin aile uyumu ve duygu sosyalleştirme tepkileri [An examination in the scope of double abcx stress model: Famıly adaptation and emotion socialization reactions of parents of children with autism spectrum disorder] (Master’s thesis, Bursa Uludağ University, Bursa, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Uslu, Ş. S. (2019). Okul öncesi çocukların yılmazlıkları ile sosyal değerleri kazanımları ve ailelerin yılmazlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Research on the relatıon among resilience and social value acquisition of preschool children and resilience of their families] (Master’s thesis, Gazi University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Varıcıer, Ş. E. (2019). Yetişkin psikolojik sağlamlığı üzerine bir inceleme: Algılanan ebeveyn tutumu, kontrol odağı, algılanan sosyal destek ve stresle başa çıkma stilleri [An examination on adult resilience: Perceived parenting styles, locus of control, perceived social support and stress coping styles] (Master’s thesis, İbn Haldun University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Yaman Akpınar, T. (2019). Çocukluk dönemi mutluluk anıları ile kendini toparlama gücünün çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [The examination of relationship between the early memories of warmth and resilience in terms of various variables] (Master’s thesis, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Yavuz, S. (2019). Bedensel engelli sporcuların psikolojik sağlamlık ve bilişsel esneklik düzeylerinin incelenmesi [Investigation of resilience and cognitive flexibility levels of physical disabled athletes] (Master’s thesis, Aksaray University, Aksaray, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Yeken, H. (2019). Post-traumatic stres disorder and pos-traumatic growth in refugee adolescents: Risks and protective factors (Master’s thesis, Bolu Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Yıldırım, Ö. (2019). Bilim ve sanat merkezlerine devam eden öğrencilerin psikolojik sağlamlık, öz-yeterlik ve sosyal destek düzeylerinin incelenmesi [Investigation of resilience, self-effıcacy and perceived social support of gifted students attending science and art centers] (Master’s thesis, İstanbul University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Yıldız, F. N. (2019). Ergenlerde öz yeterlik, motivasyon, azim ve psikolojik dayanıklılığın iyi oluş ile ilişkisi: Bir model sınaması [The relationship of self-efficacy, motivation, grit and resilience with well-being in adolescents: a model test] (Master’s thesis, Van Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Yüksel, B. Ö. (2019). Üniversite öğrencilerinde yalnızlık ve psikolojik sağlamlığın yordayıcısı olarak aleksitimi [Investigating the predictive role of alexıthymia on loneliness and resilience in university students] (Master’s thesis, Yıldız Teknik University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Yüksel, M. Y. (2019). Ergenlerin yılmazlık düzeyleri ile aile işlevleri ve aile iletişim kalıpları arasındaki ilişkinin incelenmesi [The relationship among adolescents resilience level, family function and family communication patterns] (Master’s thesis, İstanbul University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Zeybekoğlu, A. (2019). Erken ergenlik dönemindeki öğrencilerin yılmazlıkları ile umut ve bağlanma stilleri arasındaki ilişki [The relationship between resilience, hope and attachment styles of students in early adolescence period] (Master’s thesis, Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
There are 116 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Studies on Education
Journal Section Articles
Authors

Alkım Arı 0000-0003-1126-4434

Ersoy Çarkıt 0000-0002-9811-9135

Publication Date April 30, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 4 Issue: Special Issue

Cite

APA Arı, A., & Çarkıt, E. (2020). Investigation of Resilience in Terms of Gender: A Meta-Analysis Study. Research on Education and Psychology, 4(Special Issue), 34-52.

17908

All the articles published in REP are licensed with "Creative Commons Attribution 4.0 International License"