Systematic Reviews and Meta Analysis
BibTex RIS Cite
Year 2020, Volume: 4 Issue: Special Issue, 88 - 106, 30.04.2020

Abstract

References

 • Abasız Tercan, M. (2019). Matematik dersi üst düzey bilişsel becerileri kazandırmada istasyon tekniğinin etkisi [The effect of the station technique in the acquisition of high-level cognitive skills in mathematics] (Master’s thesis, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Alacapınar, F. G. (2009). İstasyon tekniği ile ders işlemeye yönelik öğrenci görüşleri [Students’ views on studying lessons with station technique]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi [Abant İzzet Baysal University Faculty of Education], 9(1), 137-147.
 • Arslan, A. (2017). Türkçe öğretiminde istasyon tekniği kullanımının öğrencilerde akademik başarıya, tutuma ve kalıcılığa etkisi [The effect of station technique on academic success, attitude, and retention in Turkish language teaching] (Master’s thesis, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ *
 • Aksoy, İ., & Aydın, A. (2019, April). Fen bilimleri dersinde istasyon tekniğinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi [The effect of the station method on students’ academic achievement in science lesson]. Paper presented at the The International Virtual Symposium of Innovations in Education and Social Sciences, Ankara, Turkey.
 • Albayrak, H. (2016). Astronomi konularında istasyon tekniğinin öğrencilerin akademik başarısına ve astronomiye karşı tutumuna etkisi [The effect of the station technique to students’ academic achievement in astronomy topics and students’ attitudes to astronomy] (Master’s thesis, Erzincan University, Erzincan, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Avcı, H. (2015). İngilizce öğretiminde istasyon tekniği kullanımının akademik başarıya, tutumlara ve kalıcılığa etkisi [The effect of the usage of station technique on academic achievement, attitudes and retention in teaching English] (Master’s thesis, Fırat University, Elazığ, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Aydoğmuş, M., & Şentürk, C. (2019). The effects of learning stations technique on academic achievement: A meta-analytıc study. Research in Pedagogy, 9(1), 1-15.
 • Başbay, A. (2005). Basamaklı öğretim programı [Layered curriculum]. In Ö. Demirel (Ed.), Eğitimde yeni yönelimler [New trends in education] (2nd edition) (pp. 241-252). Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • Batdı, V., & Semerci, Ç. (2012). Derslerde istasyon tekniği uygulamasının yansıtıcı sorgulaması [Reflective inquiry of the station teaching method in lessons]. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Bartın University Journal of Faculty of Education], 1(1), 190-203.
 • Benek, İ. (2012). İstasyonlarda öğrenme tekniğinin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki başarılarına etkisi [Effect of the learning in stations technique on 7th grade secondary school students’ achievement on science and technology course] (Master’s thesis, Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Bloom, B. S. (1976). Human characteristics and school learning. New York: McGraw-Hill.
 • Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2013). Meta-analize giriş [Introduction to meta-analysis] (S. Dinçer, Trans.). Ankara, Turkey: Anı Yayıncılık.
 • Bottini, M., & Grossman, S. (2005). Center-based teaching and children’s learning: the effects of learning centers on young children’s growth and development. Childhood Education, 81(5), 274-277.
 • Bozpolat, E., & Arslan, A. (2018). Türkçe öğretiminde istasyon tekniği kullanımına ilişkin nitel bir çalışma [A qualitative study on the use of station technique in Turkish teaching]. Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute, 21(39), 55-97.
 • Budak, Y. (1999). Eğitim sürecinde öğrencinin tüm beynini kullanmasını sağlamanın yolları [Ways to ensure that the student uses his entire brain during the education process]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 18, 283-302.
 • Bulunuz, N., & Jarrett, O. (2010). The effects of hands-on learning stations on building American elementary teachers’ understanding about earth and space science concepts. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 6(2), 85-99.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York: Routledge.
 • Çakmak, M. (2018). İstasyon tekniğinin 6. sınıf madde ve ısı ünitesindeki öğrenci başarısına etkisi ve öğrencilerin tekniğe ilişkin görüşleri [The effect of station-based teaching method on the success of 6th grade students in matter and heat unit and students' opinions on the method] (Master’s thesis, Dicle University, Diyarbakır, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Çelebi Yıldız, N. (2002). Verilerin değerlendirilmesinde meta analiz [Meta analysis method in data evaluation] (Master’s thesis, Marmara University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Çilenti, K. (1988). Eğitim teknolojisi ve öğretim [Educational technology and teaching]. Ankara, Turkey: Kadıoğlu Matbaası.
 • Chalvin, D. (1991). Utiliser tout son cerveau. Paris: ESF Editeur.
 • Demir, M. R. (2008). İstasyonlarda öğrenme modelinin hayat bilgisi dersindeki üst düzey beceri erişisine etkisi [The effect of learning station (center) model to the achievements of high level skills in life studies lessons] (Master’s thesis, Hacettepe University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Demiray, P. (2013). Proje tabanlı öğrenme modelinin etkililiği: Bir meta analiz çalışması [The effect of project based learning method: A meta analytic study] (Master’s thesis, Ankara University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Demirörs, F. (2007). Lise I. sınıf öğrencileri için ohm yasası konusunda öğrenme istasyonları’nın geliştirilmesi ve uygulanması [The development and application of learning stations on ohm law for the first year highschool students] (Master’s thesis, Hacettepe University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Dinçer, S. (2014). Eğitim bilimlerinde uygulamalı meta-analiz [Applied meta-analysis in education sciences]. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • Ekemen, H. (2017). Beyin temelli öğrenmenin akademik başarı ve öğrenci tutumu üzerindeki etkisi: Bir meta-analiz çalışması [The effect of brain based learning on academic success and student's attitude: A meta analytic study] (Master’s thesis, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Erdağı, S. (2014). İstasyon tekniğinin fen ve teknoloji dersinin akademik başarısına etkisi [The influence of station technique on the academic success of science and technology lesson] (Master’s thesis, Kafkas University, Kars, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Glass, G. V. (1976). Primary, secondary, and meta-analysis of research. Educational Researcher, 5(10), 3-8.
 • Göçmen, G. (2004). Meta-analizin genel bir değerlendirmesi [A general assessment of meta-analysis]. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Sakarya University Journal of Faculty of Education], 7, 186-192.
 • Güç, F., Korkmaz, Ö., Çakır, R., & Bacanak, A. (2016). İstasyon Tekniğinin Matematik Dersi Akademik Başarısına Etkisi ve Öğrenci Görüşleri [The effect of station technique on students’ academic achievement in mathematics and students’ views]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty], 40, 171-190.
 • Güneş, E. (2009). Fen ve teknoloji dersinde istasyon tekniği ile yapılan öğretimin erişiye ve kalıcılığa etkisi [The effect of learning stations instruction on gain score and retention in science and technology lesson] (Master’s thesis, Hacettepe University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Hall, A. M., & Zentall, S. S. (2000). The effects of a learning station on the completion and accuracy of math homework for middle school students. Journal of Behavioral Education, 10(2/3), 123-137.
 • Johnson, R. T., & Johnson, D. W. (2008). Active learning: cooperation in the classroom. The Annual Report of Educational Psychology in Japan, 47(0), 29-30.
 • Kablan, Z., Topan, B., & Erkan, B. (2013). Sınıf içi öğretimde materyal kullanımının etkililik düzeyi: Bir meta-analiz çalışması [The effectiveness level of material use in classroom instruction: A meta-analysis study]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri [Educational Sciences: Theory & Practice], 13(3), 1638-1644.
 • Kara Ekemen, D. (2017). Biyolojik çeşitlilik ve korunması konusunun öğretilmesinde istasyon tekniği kullanımının 9. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları ve tutumları üzerine etkisi [The effect of using station technique in biodiversity and conservation subject to 9th grade students’ academic achievement and attitudes] (Master’s thesis, Gazi University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Karacalı, K. (2018). Fen öğretiminde öğrenme istasyonları konusunda Türkiye’de yapılan çalışmalardan bir derleme [A review of studies conducted in learning stations in Turkish science teaching]. ESTÜDAM Eğitim Dergisi [Journal of Education in Eskisehir Osmangazi University Turkic World Apply and Research Center], 3(2), 59-77.
 • Kinder, J.S. (1973). Using instructional media. New York: HarperCollins College Publisher.
 • Koca, M. (2018). Altıncı sınıf fen bilimleri dersi hücre konusunun öğretiminde istasyon tekniği uygulamasının öğrencilerin akademik başarısına, kalıcılığına ve tutumlarına etkisi [The effect of the application of station technique in teaching the 6th grade science lesson cell topic on the academic achievement of students, permanence and attitudes] (Master’s thesis, Fırat University, Elazığ, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Koç, G. (2000). Etkin öğrenme yaklaşımının eğitim ortamlarında kullanılması [Using active learning approach in educational environment]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 19, 220-226.
 • Köksal, O., & Atalay, B. (2017). Öğretim ilke ve yöntemleri (Çeşitli uygulamalarla yöntem ve teknikler) [Teaching principles and methods (Methods and techniques with various applications)]. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • McClay, J. L. (1996). Learning centers. Professional's Guide. Westminster: Teacher Created Materials.
 • Mergen, H. H. (2011). İlköğretim 5. Sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrenme istasyonları uygulamasının akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi [The effects of learning stations technic on academic success and permanence in social sciences lesson in 5th classes of primary school] (Master’s thesis, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. Journal of Engineering Education, 93(3), 223-231.
 • Ocak, G. (2010). The effect of learning stations on the level of academic success and retention of elementary school students. The New Educational Review, 21(2), 146-156.
 • Öztürk, F. (2019). İstasyon tekniğinin 11. sınıf coğrafya dersinde akademik başarıya etkisi ve tekniğe yönelik öğrenci görüşleri [The effect of station technique at 11th grade geography lessons on academic achievement and opinions of students about this technique] (Master’s thesis, Atatürk University, Erzurum, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Savaş, E., Taş, S., & Duru, A. (2010). Matematikte öğrenci başarısını etkileyen faktörler [Factors affecting students’ achievement in mathematics]. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Inonu University Journal of The Faculty of Education], 11(1), 113-132.
 • Slavin, R. E. (1980). Cooperative learning. Review of Educational Research, 50(2), 315-342.
 • Slavin, R. E. (1989). Cooperative learning and student achievement. In R. E. Slavin (Ed.), School and Classroom Organization (pp. 129-156). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Sönmez, V. (2005). Hayat ve sosyal bilgiler öğretimi [Life and social studies teaching]. Ankara, Turkey: Anı Yayıncılık.
 • Sönmez, V. (2015). Program geliştirmede öğretmen elkitabı [Teacher handbook in curriculum development]. Ankara, Turkey: Anı Yayıncılık.
 • Sönmez, V., & Alacapınar, F. G. (2014). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri [Sampled scientific research methods]. Ankara, Turkey: Anı Yayıncılık.
 • Şaşan, H. H. (2002). Yapılandırmacı öğrenme [Constructivist learning]. Yaşadıkça Eğitim [Journal of Education for Life], 74-75, 49-52.
 • Taşdemir, D. (2015). Sosyal bilgiler dersi 6. sınıf ülkemizin kaynakları ünitesinin istasyon tekniği ile öğretiminin öğrencilerin akademik başarısı ve derse karşı tutumuna etkisi [The effect of teaching 6th grades social studies “the resources of country unit” with station technique on students’ academic success and their attitude towards the lesson] (Master’s thesis, Fırat University, Elazığ, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Thalheimer, W., & Cook, S. (2002). How to calculate effect sizes from published research: A simplified methodology. Work-Learning Research, 1, 1-9.
 • Topan, B. (2013). Matematik öğretiminde öğrenci merkezli yöntemlerin akademik başarı ve derse yönelik tutum üzerindeki etkililiği: bir meta-analiz çalışması [Effects of student-centered methods on academic achievement and attitude towards the subject: A meta-analysis study] (Master’s thesis, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Türe, Z. G. (2018). Örnek olay destekli istasyon tekniğinin sosyobilimsel konuların öğretimi üzerine etkisi [Teaching of socioscientific issues with case-based supported station technique] (Master’s thesis, Erzincan Binali Yıldırım University, Erzincan, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Vygostky, L. (1978). Mind in society: The development of higher psychological process. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Yılmaz, A. (2001). Sınıf içi öğrenci - öğrenci etkileşiminin öğrenme ve sosyal gelişim üzerindeki etkileri [In-class student - effects of student interaction on learning and social development]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 25, 147-158.
 • Yüksel, Ö. (2017). “Evsel atıklar ve geri dönüşüm - kimya endüstrisi” konularında istasyon tekniğinin öğrencilerin akademik başarısına ve görüşlerine etkisi [The effect of station techiıque on students’ academic achievement and opinions in the teaching of "household waste and recycling-chemical industry" subjects] (Master’s thesis, Ordu University, Ordu, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Effect of Station Technique in Classroom Teaching: A Meta-Analysis Study

Year 2020, Volume: 4 Issue: Special Issue, 88 - 106, 30.04.2020

Abstract

By applying meta-analysis method, the present article examines academic theses based on experimental design related to the station technique conducted in the period 2007-2019 and accepted by universities. Meta-analysis covered 15 postgraduate theses that are fit for the problem of the present study and have sufficient statistical data. Treatment effectiveness meta-analysis was used in data analysis. The effect of station technique on students’ cognitive achievement, attitude and retention scores was examined. After meta-analysis calculations, station technique was found to have the effect size value of 0.865 on students’ cognitive achievement/success scores, of -0.006 on attitude scores, and of 0.961 on retention scores. These values obtained from meta-analysis suggest that the effect size is large in achievement/success and retention, but negative and negligible in the case of attitude. Findings confirm that the use of station technique in class teaching has its positive effect, relative to the present teaching method, on both cognitive achievement/success and retention.

References

 • Abasız Tercan, M. (2019). Matematik dersi üst düzey bilişsel becerileri kazandırmada istasyon tekniğinin etkisi [The effect of the station technique in the acquisition of high-level cognitive skills in mathematics] (Master’s thesis, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Alacapınar, F. G. (2009). İstasyon tekniği ile ders işlemeye yönelik öğrenci görüşleri [Students’ views on studying lessons with station technique]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi [Abant İzzet Baysal University Faculty of Education], 9(1), 137-147.
 • Arslan, A. (2017). Türkçe öğretiminde istasyon tekniği kullanımının öğrencilerde akademik başarıya, tutuma ve kalıcılığa etkisi [The effect of station technique on academic success, attitude, and retention in Turkish language teaching] (Master’s thesis, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ *
 • Aksoy, İ., & Aydın, A. (2019, April). Fen bilimleri dersinde istasyon tekniğinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi [The effect of the station method on students’ academic achievement in science lesson]. Paper presented at the The International Virtual Symposium of Innovations in Education and Social Sciences, Ankara, Turkey.
 • Albayrak, H. (2016). Astronomi konularında istasyon tekniğinin öğrencilerin akademik başarısına ve astronomiye karşı tutumuna etkisi [The effect of the station technique to students’ academic achievement in astronomy topics and students’ attitudes to astronomy] (Master’s thesis, Erzincan University, Erzincan, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Avcı, H. (2015). İngilizce öğretiminde istasyon tekniği kullanımının akademik başarıya, tutumlara ve kalıcılığa etkisi [The effect of the usage of station technique on academic achievement, attitudes and retention in teaching English] (Master’s thesis, Fırat University, Elazığ, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Aydoğmuş, M., & Şentürk, C. (2019). The effects of learning stations technique on academic achievement: A meta-analytıc study. Research in Pedagogy, 9(1), 1-15.
 • Başbay, A. (2005). Basamaklı öğretim programı [Layered curriculum]. In Ö. Demirel (Ed.), Eğitimde yeni yönelimler [New trends in education] (2nd edition) (pp. 241-252). Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • Batdı, V., & Semerci, Ç. (2012). Derslerde istasyon tekniği uygulamasının yansıtıcı sorgulaması [Reflective inquiry of the station teaching method in lessons]. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Bartın University Journal of Faculty of Education], 1(1), 190-203.
 • Benek, İ. (2012). İstasyonlarda öğrenme tekniğinin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki başarılarına etkisi [Effect of the learning in stations technique on 7th grade secondary school students’ achievement on science and technology course] (Master’s thesis, Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Bloom, B. S. (1976). Human characteristics and school learning. New York: McGraw-Hill.
 • Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2013). Meta-analize giriş [Introduction to meta-analysis] (S. Dinçer, Trans.). Ankara, Turkey: Anı Yayıncılık.
 • Bottini, M., & Grossman, S. (2005). Center-based teaching and children’s learning: the effects of learning centers on young children’s growth and development. Childhood Education, 81(5), 274-277.
 • Bozpolat, E., & Arslan, A. (2018). Türkçe öğretiminde istasyon tekniği kullanımına ilişkin nitel bir çalışma [A qualitative study on the use of station technique in Turkish teaching]. Balıkesir University The Journal of Social Sciences Institute, 21(39), 55-97.
 • Budak, Y. (1999). Eğitim sürecinde öğrencinin tüm beynini kullanmasını sağlamanın yolları [Ways to ensure that the student uses his entire brain during the education process]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 18, 283-302.
 • Bulunuz, N., & Jarrett, O. (2010). The effects of hands-on learning stations on building American elementary teachers’ understanding about earth and space science concepts. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 6(2), 85-99.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York: Routledge.
 • Çakmak, M. (2018). İstasyon tekniğinin 6. sınıf madde ve ısı ünitesindeki öğrenci başarısına etkisi ve öğrencilerin tekniğe ilişkin görüşleri [The effect of station-based teaching method on the success of 6th grade students in matter and heat unit and students' opinions on the method] (Master’s thesis, Dicle University, Diyarbakır, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Çelebi Yıldız, N. (2002). Verilerin değerlendirilmesinde meta analiz [Meta analysis method in data evaluation] (Master’s thesis, Marmara University, İstanbul, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Çilenti, K. (1988). Eğitim teknolojisi ve öğretim [Educational technology and teaching]. Ankara, Turkey: Kadıoğlu Matbaası.
 • Chalvin, D. (1991). Utiliser tout son cerveau. Paris: ESF Editeur.
 • Demir, M. R. (2008). İstasyonlarda öğrenme modelinin hayat bilgisi dersindeki üst düzey beceri erişisine etkisi [The effect of learning station (center) model to the achievements of high level skills in life studies lessons] (Master’s thesis, Hacettepe University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Demiray, P. (2013). Proje tabanlı öğrenme modelinin etkililiği: Bir meta analiz çalışması [The effect of project based learning method: A meta analytic study] (Master’s thesis, Ankara University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Demirörs, F. (2007). Lise I. sınıf öğrencileri için ohm yasası konusunda öğrenme istasyonları’nın geliştirilmesi ve uygulanması [The development and application of learning stations on ohm law for the first year highschool students] (Master’s thesis, Hacettepe University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Dinçer, S. (2014). Eğitim bilimlerinde uygulamalı meta-analiz [Applied meta-analysis in education sciences]. Ankara, Turkey: Pegem Akademi.
 • Ekemen, H. (2017). Beyin temelli öğrenmenin akademik başarı ve öğrenci tutumu üzerindeki etkisi: Bir meta-analiz çalışması [The effect of brain based learning on academic success and student's attitude: A meta analytic study] (Master’s thesis, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Erdağı, S. (2014). İstasyon tekniğinin fen ve teknoloji dersinin akademik başarısına etkisi [The influence of station technique on the academic success of science and technology lesson] (Master’s thesis, Kafkas University, Kars, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Glass, G. V. (1976). Primary, secondary, and meta-analysis of research. Educational Researcher, 5(10), 3-8.
 • Göçmen, G. (2004). Meta-analizin genel bir değerlendirmesi [A general assessment of meta-analysis]. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Sakarya University Journal of Faculty of Education], 7, 186-192.
 • Güç, F., Korkmaz, Ö., Çakır, R., & Bacanak, A. (2016). İstasyon Tekniğinin Matematik Dersi Akademik Başarısına Etkisi ve Öğrenci Görüşleri [The effect of station technique on students’ academic achievement in mathematics and students’ views]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty], 40, 171-190.
 • Güneş, E. (2009). Fen ve teknoloji dersinde istasyon tekniği ile yapılan öğretimin erişiye ve kalıcılığa etkisi [The effect of learning stations instruction on gain score and retention in science and technology lesson] (Master’s thesis, Hacettepe University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Hall, A. M., & Zentall, S. S. (2000). The effects of a learning station on the completion and accuracy of math homework for middle school students. Journal of Behavioral Education, 10(2/3), 123-137.
 • Johnson, R. T., & Johnson, D. W. (2008). Active learning: cooperation in the classroom. The Annual Report of Educational Psychology in Japan, 47(0), 29-30.
 • Kablan, Z., Topan, B., & Erkan, B. (2013). Sınıf içi öğretimde materyal kullanımının etkililik düzeyi: Bir meta-analiz çalışması [The effectiveness level of material use in classroom instruction: A meta-analysis study]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri [Educational Sciences: Theory & Practice], 13(3), 1638-1644.
 • Kara Ekemen, D. (2017). Biyolojik çeşitlilik ve korunması konusunun öğretilmesinde istasyon tekniği kullanımının 9. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları ve tutumları üzerine etkisi [The effect of using station technique in biodiversity and conservation subject to 9th grade students’ academic achievement and attitudes] (Master’s thesis, Gazi University, Ankara, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Karacalı, K. (2018). Fen öğretiminde öğrenme istasyonları konusunda Türkiye’de yapılan çalışmalardan bir derleme [A review of studies conducted in learning stations in Turkish science teaching]. ESTÜDAM Eğitim Dergisi [Journal of Education in Eskisehir Osmangazi University Turkic World Apply and Research Center], 3(2), 59-77.
 • Kinder, J.S. (1973). Using instructional media. New York: HarperCollins College Publisher.
 • Koca, M. (2018). Altıncı sınıf fen bilimleri dersi hücre konusunun öğretiminde istasyon tekniği uygulamasının öğrencilerin akademik başarısına, kalıcılığına ve tutumlarına etkisi [The effect of the application of station technique in teaching the 6th grade science lesson cell topic on the academic achievement of students, permanence and attitudes] (Master’s thesis, Fırat University, Elazığ, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Koç, G. (2000). Etkin öğrenme yaklaşımının eğitim ortamlarında kullanılması [Using active learning approach in educational environment]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 19, 220-226.
 • Köksal, O., & Atalay, B. (2017). Öğretim ilke ve yöntemleri (Çeşitli uygulamalarla yöntem ve teknikler) [Teaching principles and methods (Methods and techniques with various applications)]. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • McClay, J. L. (1996). Learning centers. Professional's Guide. Westminster: Teacher Created Materials.
 • Mergen, H. H. (2011). İlköğretim 5. Sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrenme istasyonları uygulamasının akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi [The effects of learning stations technic on academic success and permanence in social sciences lesson in 5th classes of primary school] (Master’s thesis, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. Journal of Engineering Education, 93(3), 223-231.
 • Ocak, G. (2010). The effect of learning stations on the level of academic success and retention of elementary school students. The New Educational Review, 21(2), 146-156.
 • Öztürk, F. (2019). İstasyon tekniğinin 11. sınıf coğrafya dersinde akademik başarıya etkisi ve tekniğe yönelik öğrenci görüşleri [The effect of station technique at 11th grade geography lessons on academic achievement and opinions of students about this technique] (Master’s thesis, Atatürk University, Erzurum, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Savaş, E., Taş, S., & Duru, A. (2010). Matematikte öğrenci başarısını etkileyen faktörler [Factors affecting students’ achievement in mathematics]. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Inonu University Journal of The Faculty of Education], 11(1), 113-132.
 • Slavin, R. E. (1980). Cooperative learning. Review of Educational Research, 50(2), 315-342.
 • Slavin, R. E. (1989). Cooperative learning and student achievement. In R. E. Slavin (Ed.), School and Classroom Organization (pp. 129-156). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Sönmez, V. (2005). Hayat ve sosyal bilgiler öğretimi [Life and social studies teaching]. Ankara, Turkey: Anı Yayıncılık.
 • Sönmez, V. (2015). Program geliştirmede öğretmen elkitabı [Teacher handbook in curriculum development]. Ankara, Turkey: Anı Yayıncılık.
 • Sönmez, V., & Alacapınar, F. G. (2014). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri [Sampled scientific research methods]. Ankara, Turkey: Anı Yayıncılık.
 • Şaşan, H. H. (2002). Yapılandırmacı öğrenme [Constructivist learning]. Yaşadıkça Eğitim [Journal of Education for Life], 74-75, 49-52.
 • Taşdemir, D. (2015). Sosyal bilgiler dersi 6. sınıf ülkemizin kaynakları ünitesinin istasyon tekniği ile öğretiminin öğrencilerin akademik başarısı ve derse karşı tutumuna etkisi [The effect of teaching 6th grades social studies “the resources of country unit” with station technique on students’ academic success and their attitude towards the lesson] (Master’s thesis, Fırat University, Elazığ, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Thalheimer, W., & Cook, S. (2002). How to calculate effect sizes from published research: A simplified methodology. Work-Learning Research, 1, 1-9.
 • Topan, B. (2013). Matematik öğretiminde öğrenci merkezli yöntemlerin akademik başarı ve derse yönelik tutum üzerindeki etkililiği: bir meta-analiz çalışması [Effects of student-centered methods on academic achievement and attitude towards the subject: A meta-analysis study] (Master’s thesis, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Türe, Z. G. (2018). Örnek olay destekli istasyon tekniğinin sosyobilimsel konuların öğretimi üzerine etkisi [Teaching of socioscientific issues with case-based supported station technique] (Master’s thesis, Erzincan Binali Yıldırım University, Erzincan, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Vygostky, L. (1978). Mind in society: The development of higher psychological process. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Yılmaz, A. (2001). Sınıf içi öğrenci - öğrenci etkileşiminin öğrenme ve sosyal gelişim üzerindeki etkileri [In-class student - effects of student interaction on learning and social development]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 25, 147-158.
 • Yüksel, Ö. (2017). “Evsel atıklar ve geri dönüşüm - kimya endüstrisi” konularında istasyon tekniğinin öğrencilerin akademik başarısına ve görüşlerine etkisi [The effect of station techiıque on students’ academic achievement and opinions in the teaching of "household waste and recycling-chemical industry" subjects] (Master’s thesis, Ordu University, Ordu, Turkey). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
There are 60 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Studies on Education
Journal Section Articles
Authors

Füsun Gülderen Alacapınar 0000-0001-7515-3851

Hatice Uysal 0000-0003-3935-5899

Publication Date April 30, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 4 Issue: Special Issue

Cite

APA Alacapınar, F. G., & Uysal, H. (2020). Effect of Station Technique in Classroom Teaching: A Meta-Analysis Study. Research on Education and Psychology, 4(Special Issue), 88-106.

17908

All the articles published in REP are licensed with "Creative Commons Attribution 4.0 International License"