Year 2018, Volume 8 , Issue 2, Pages 240 - 254 2018-08-31

Analysis of Geography and Biology Teachers’ Self-Efficacy in Environmental Education

Tahsin YILDIRIM [1] , Mustafa KIŞOĞLU [2] , Muhammed SALMAN [3]


Teachers have an important role in raising environmental awareness in individuals through environmental education and thus preventing environmental problems. For this reason, the self-efficacy level of teachers in environmental education is crucial. This study aims at determining the self-efficacy levels of geography and biology teachers and analyzing these levels according to different variables (gender, subject field, years of service, and participation in scientific events related to environmental education). The study was conducted through the survey model, and the study group consisted of 91 geography and biology teachers (41 female, 50 male) employed at high schools in Aksaray Province city center. The “Environmental Education Self-Efficacy Scale” was used in the study as data collection tool. The scale consisted of 2 dimensions, namely subject knowledge and teaching strategy, and 24 items in total. Items in the survey were scaled between 0-100 points (with 10 points distance). Data collected was analyzed through Mann-Whitney-U and Kruskal Wallis tests, which are both nonparametric tests. Findings of the study suggest that the geography and biology teachers have a high level of self-efficacy in environmental education. Furthermore, no significant difference based on gender, subject, or years of service was found between the points the teachers obtained overall and from sub-dimensions. However, it was determined that the overall and sub-dimension points of the teachers who participated in scientific events related to environmental education were statistically higher than of those who did not participate in such events. Lastly, the study proposes different suggestions in the light of these findings.

Environmental Education, Teacher Self-Efficacy, High School
 • Akkuzu, N. & Akçay, H. (2012). Kimya öğretmen adaylarının öz yeterlik inançlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi (Dokuz Eylül Üniversitesi örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 2195-2216.
 • Aşkar, P., & Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
 • Bandura, A. (1995). Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. In A. Bandura (Ed.), Self-efficacy in changing societies (pp. 1-45). New York: Cambridge University Press.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York, NY: Freeman
 • Benzer, F. (2011). İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin öz yeterlik algılarının analizi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Konya. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı istatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum. (7. Baskı), Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çapri, B., & Kan, A. (2007). Öğretmenlerin kişilerarası öz-yeterlik inançlarının hizmet süresi, okul türü, öğretim kademesi ve unvan değişkenleri açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 63-83.
 • Çimen, O., Gökmen, A., Altunsoy, S., Ekici, G. & Yılmaz, M. (2011). Analysis of biology candidate teachers’ self –efficacy beliefs on environmental education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2549-2553. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.143
 • Dilekli, Y., & Tezci, E. (2016). The relationship among teachers’ classroom practices for teaching thinking skills, teachers’ self-efficacy towards teaching thinking skills and teachers’ teaching styles. Thinking Skills and Creativity, 21, 144-151. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2016.06.001
 • Dobson, A. & Bell, D. (Ed). (2006). Environmental citizenship. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Ekici, G. (2006). Meslek lisesi öğretmenlerinin öğretmen öz-yeterlik inançları üzerine bir araştırma. Eurasian Journal of Educational Research, 24, 87-96.
 • Erkol, M., Erbasan, Ö., Aydoğdu, B. & Kıvrak, E. (2017, Kasım). Öğretmenlerin çevre eğitimi öz-yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Kıdem ve çalışılan yer [Öz]. 1. Uluslar arası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumunda sunulan bildiri, Antalya. Retrieved from http://www.iscer.org/iscer-ozet.pdf
 • Erten, S. (2004). Çevre eğitimi ve çevre bilinci nedir, çevre eğitimi nasıl olmalıdır? Çevre ve İnsan Dergisi, 65(66), 1-13.
 • Gençtürk, A., & Memiş, A. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ve iş doyumlarının demografik faktörler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 9(3), 1037-1054.
 • Guskey, T. R., & Passaro, P. D. (1994). Teacher efficacy: A study of construct dimensions. American educational research journal, 31(3), 627-643.
 • Güler, T. (2009). Ekoloji temelli bir çevre eğitiminin öğretmenlerin çevre eğitimine karşı görüşlerine etkileri. Eğitim ve Bilim, 34(151), 31-43.
 • Kahyaoğlu, M. (2011). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile çevre eğitimi öz‐yeterlikleri arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(2), 67–82. Retrieved from http://ebad‐jesr.com/
 • Karademir, E. (2016). Eğitim fakültelerinin yapılandırılması sürecinde öğretmen adaylarının çevre bilinci ve özyeterliklerinin belirlenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 7(13), 3-18.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. (22. Baskı). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Korkut, K., & Babaoğlan, E. (2012). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(16), 269-282.
 • Liefländer, A. K. & Bogner, F. X. (2018). Educational impact on the relationship of environmental knowledge and attitudes. Environmental Education Research, 24(4), 611-624. https://doi.org/10.1080/13504622.2016.1188265
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2011). Coğrafya dersi öğretim programı (9, 10, 11 ve 12. sınıflar). Retrieved from http://bilgiyoluyayincilik.com/mufredat/2015-2016_ogretim_donemi_9-12.sinif_cografya_mufredati.pdf
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2013). Ortaöğretim biyoloji dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Retrieved from https://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx /program2.aspx?islem=1&kno=216
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry. (Sixth Edition). London: Pearson
 • Milner, H. R., & Hoy, A. W. (2003). A case study of an African American teacher's self-efficacy, stereotype threat, and persistence. Teaching and teacher Education, 19(2), 263-276.
 • Nwankwoala, H.N.L. (2015). Causes of climate and environmental changes: the need for environmental-friendly education policy in Nigeria. Journal of Education and Practice, 6(30), 224-234.
 • Özlü, G., Özer Keskin, M., & Gül, A. (2013). Çevre eğitimi öz-yeterlik ölçeği geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), 33(2), 393-410.
 • Özmen, H. & Özdemir, S. (2016). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının çevre eğitimine yönelik düşüncelerinin tespiti. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1691-1712.
 • Saracaloğlu, S. A., & Yenice, N. (2009). Investigating the self-efficacy beliefs of science and elementary teachers with respect to some variables. Journal of Theory and Practice in Education, 5(2), 244-260.
 • Sönmez, A. & Kılınç, A. (2012). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının gdo’lu besinler konusunun öğretimine yönelik öz yeterlilikleri: Bazı psikometrik faktörlerin muhtemel etkileri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(2), 49-76. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/39857
 • Şimşekli, Y. (2004). Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çevre eğitimi etkinliklerine ilköğretim okullarının duyarlılığı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1). 83-92
 • Tschannen-Moran, M., & Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and teacher education, 17(7), 783-805.
 • Üstüner, M., Demirtaş, H., Cömert, M. & Özer, N. (2009). Ortaöğretim öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 1-16.
 • West, S. E. (2015). Understanding participant and practitioner outcomes of environmental education, Environmental Education Research, 21(1), 45-60. https://doi.org/10.1080/13504622.2013.879695
 • Yıldız, K., Sipahioğlu, Ş., & Yılmaz, M. (2000). Çevre bilimi. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.
 • Yılmaz, F., & Gültekin, M. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının çevre sorunları bağlamında öğrenim gördükleri programa ilişkin görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 120-132.
 • Zayimoğlu Öztürk, F., Öztürk, T. & Şahin, A. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının çevre eğitimi özyeterlik algılarının incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 293-311.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Tahsin YILDIRIM (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Mustafa KIŞOĞLU
Country: Turkey


Author: Muhammed SALMAN
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 16, 2018
Acceptance Date : January 30, 2018
Publication Date : August 31, 2018

Bibtex @research article { rigeo494015, journal = {Review of International Geographical Education Online}, issn = {2146-0353}, eissn = {2146-0353}, address = {}, publisher = {Eyüp ARTVİNLİ}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {240 - 254}, doi = {}, title = {Analysis of Geography and Biology Teachers’ Self-Efficacy in Environmental Education}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Tahsin and Kışoğlu, Mustafa and Salman, Muhammed} }
APA Yıldırım, T , Kışoğlu, M , Salman, M . (2018). Analysis of Geography and Biology Teachers’ Self-Efficacy in Environmental Education . Review of International Geographical Education Online , 8 (2) , 240-254 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/rigeo/issue/40904/494015
MLA Yıldırım, T , Kışoğlu, M , Salman, M . "Analysis of Geography and Biology Teachers’ Self-Efficacy in Environmental Education" . Review of International Geographical Education Online 8 (2018 ): 240-254 <https://dergipark.org.tr/en/pub/rigeo/issue/40904/494015>
Chicago Yıldırım, T , Kışoğlu, M , Salman, M . "Analysis of Geography and Biology Teachers’ Self-Efficacy in Environmental Education". Review of International Geographical Education Online 8 (2018 ): 240-254
RIS TY - JOUR T1 - Analysis of Geography and Biology Teachers’ Self-Efficacy in Environmental Education AU - Tahsin Yıldırım , Mustafa Kışoğlu , Muhammed Salman Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Review of International Geographical Education Online JF - Journal JO - JOR SP - 240 EP - 254 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-0353-2146-0353 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Review of International Geographical Education Online Analysis of Geography and Biology Teachers’ Self-Efficacy in Environmental Education %A Tahsin Yıldırım , Mustafa Kışoğlu , Muhammed Salman %T Analysis of Geography and Biology Teachers’ Self-Efficacy in Environmental Education %D 2018 %J Review of International Geographical Education Online %P 2146-0353-2146-0353 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Yıldırım, Tahsin , Kışoğlu, Mustafa , Salman, Muhammed . "Analysis of Geography and Biology Teachers’ Self-Efficacy in Environmental Education". Review of International Geographical Education Online 8 / 2 (August 2018): 240-254 .
AMA Yıldırım T , Kışoğlu M , Salman M . Analysis of Geography and Biology Teachers’ Self-Efficacy in Environmental Education. Review of International Geographical Education Online. 2018; 8(2): 240-254.
Vancouver Yıldırım T , Kışoğlu M , Salman M . Analysis of Geography and Biology Teachers’ Self-Efficacy in Environmental Education. Review of International Geographical Education Online. 2018; 8(2): 240-254.
IEEE T. Yıldırım , M. Kışoğlu and M. Salman , "Analysis of Geography and Biology Teachers’ Self-Efficacy in Environmental Education", Review of International Geographical Education Online, vol. 8, no. 2, pp. 240-254, Aug. 2018