Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Reflection of Trade Wars on Logistics Sector

Year 2020, Volume 3, Issue 2, 121 - 130, 30.04.2020
https://doi.org/10.33723/rs.684902

Abstract

Globalization has become more widespread as a result of a number of changes and developments in recent years. As a result of globalization, the borders disappeared and countries started to trade goods and services intensively with each other. On the one hand, the increase in trade volume has made the countries dependent on each other while eliminating the need for goods and services and providing income to the treasury. Another inevitable consequence of countries' trade with each other is the trade deficit. In an environment of intense global competition, countries are taking measures to avoid trade deficit. The application of these measures in the form of retaliation between countries results in trade wars.
From the mercantilist era to the present day, the wars that have been increasing rapidly and intensively have become more effective and widespread with the developing technology and logistics networks. As a result of technological development, transportation and informatics have improved considerably. Goods produced in an environment where borders are abolished, with a large number of producers and consumers, must be delivered quickly to the importing country. At this point, the logistics sector is increasingly important. The aim of this study is to explain the effect of trade wars on logistics sector in recent years. In this context, previously prepared studies are compiled. As a result of the evaluation, it was determined that the trade wars experienced decreased the global trade volume and adversely affected the logistics sector. 

References

 • Aran. B. (2018). ABD, Çin, Ticaret Savaşları ve Türkiye. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), N201813, 1-6.
 • Ateş. E. vd. (2018). Ticaret Savaşlarına Oyun Teorik Bir Yaklaşım: Türkiye-ABD Örneği. Uluslararası Ekonomi Konferansı Türkiye Ekonomi Kurumu, 1-19.
 • Aytekin. İ., Uçan O. (2018). Ticaret Savaşları ve Korumacı Politikalar: Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye İlişkileri Bakımından Bir İnceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, 851-862.
 • Babacan. M. (2004). Lojistik Sektörünün Ülkemizdeki Gelişimi Ve Rekabet Vizyonu. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı, 9.
 • Bowersox. D.J., Closs. D.J. (1996). Logistical Management: The integrated Supply Chain Process. McGrawHill: New York.
 • Coughlin, C.C., Chrystal, K.A. ve Wood, G.E. (2003). Protectionist Trade Policies: A Survey of Theory, Evidence and Rationale. ( Editor , Jeffry, Friedien ve Lake, David A., International economic policy Perspectıves On Global Power And Wealth, Fourth Edition, Routhledge: London and Newyork).
 • Çekerol. G.S., Kurnaz N. (2011). Küresel Kriz Ekseninde Lojistik Sektörü ve Rekabet Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 47-59.
 • Doğan. N. (1999). Dünyadaki Yeni Lojistik Eğilimler ve Türkiye’deki Lojistik Şirketlerin Durumu. İstanbul Teknik Üniversitesi: İstanbul.
 • Dedekoca. E. (2011). ABD-Çin İlişkilerinin Ekonomi Politiği ve Yeni Dünya Düzeni Oluşumuna Etkileri. Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi: İstanbul.
 • Ertürk. N. (2017). Ticaret Savaşları ve Dünya Ekonomisine Etkileri. Fiscaoeconomia, 2(1), 88- 112.
 • Fouda, R. A. N. (2012). Protectionism and Free Trade: A Country‘s Glory or Doom. International Journal of Trade Economics and Finance, 1(5), 351-355.
 • Freeman. R.B. (2004). Trade Wars: The Exaggerated Impact of Trade in Economic Debate. The World Economy, Blackwell Publishing, 1(27), 1-23.
 • Gençosman. Ö.T. (2014). Uluslararası Ticarette Tarife Dışı Engeller ve Kullanım Kısıtları: Türkiye Örneği. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ABD, Yayınlanmamış Doktora Tezi: Ankara.
 • Gould. D.M., Woodbrige. G.L. (1998). The Political Economy of Retaliation, Liberalization and Trade Wars. European Journal of Political Economy, 1(14), 115-137.
 • Heller, H. R. (1968). International Trade Theory and Empirical Evidence. Prentice Hall, Inc., Engewood Cliffs: New Jersey.
 • Işın. F. (1998). Uluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi, Korumacılık Kavramı ve Tarım. Tarım Ekonomisi Derneği, 3.
 • Kalaycı. İ. (2011). Küresel Finans Krizine Karşı Korumacılık: Bir GFZT Yaklaşımı. Sayıştay Dergisi,C.22. S. 83.
 • Koban. E., Keser. H. (2007). Dış Ticarette Lojistik. 1.Baskı, Ekin Yayınları: Bursa.
 • KPMG. (2019). Taşımacılık: Sektörel Bakış. KPMG Rapor.
 • Krugman, P. R. and Obstfeld. M. (1991). International Economics (Second Edition), Canada: Harper Collins Publishers.
 • MccGwire. J. (2017). A Game Theory Analysis of Donald Trump’s Proposed Tariff on Chinese Exports. The Student Economic Review, 31, 69-77.
 • Seyidoğlu, H. (2009). Uluslararası İktisat Teori ve Uygulama. Güzem Can Yayınları: İstanbul.
 • Şahinöz. A. (1992). ABD-AT Ticaret Savaşı Paylaşılamayan Dünya Tarım Pazarları. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (10), 9-16.
 • Ünay. S., Dilek. Ş. (2018). Yeni Korumacılık ve Ticaret Savaşları. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Analiz, 228. 1-28.
 • Yeldan. E. (2013). Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi Bölüşüm, Birikim ve Büyüme. İletişim Yayınları: İstanbul, 17. Baskı. 9.
 • Yıldıztekin. A. (2001). Lojistik Yönetiminin Tarihçesi. 08.02.2001. Dünya Gazetesi. İstanbul.
 • https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/598112.(18.10.2019)
 • https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=r0c8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT22&dq=k%C3%BCreselle%C5%9Fme&ots=Io5AMMeOct&sig=FkCcANuMpUsdaiSbG5wDrzr_y4Q&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.(18.10.2019).
 • http://www.businessdictionary.com/definition/trade-war.html.(19.10.2019).
 • https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/556816.(15.10.2019).
 • http://www.aso.org.tr/site/files/pdf/asomedya/2018kasimaralik.pdf.(22.10.2019).
 • https://goftlhub.io/effects-of-the-trade-war/.(22.10.2019).
 • https://www.reuters.com/article/usa-trade-transportation/trade-war-could-impede-u-s-transport-infrastructure-growth-fitch-idUSL1N1U70VV.(02.11.2019).
 • https://www.weforum.org/agenda/2019/09/us-china-trade-war-disrupting-services/.(19.10.2019).
 • https://www.borsagundem.com/haber/ticaret-savaslari-tasimaciligi-vurdu/1428182.(31.10.2019).
 • https://setav.org/assets/uploads/2018/01/A228_.pdf.(01.11.2019).
 • http://www.yesillojistikciler.com/haber/savasin-karisikligin-oldugu-yerde-ticaret-olmaz-ticaret-olmadan-da-lojistik-sektoru-buyuyemez-13094.html.(25.10.2019).
 • https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/tr/pdf/2019/05/sektorel-bakis-2019-tasimacilik.pdf.(20.10.2019).

TİCARET SAVAŞLARININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YANSIMASI

Year 2020, Volume 3, Issue 2, 121 - 130, 30.04.2020
https://doi.org/10.33723/rs.684902

Abstract

Son yıllarda yaşanan bir takım değişim ve gelişmeler neticesinde küreselleşme giderek yaygınlaşmıştır. Küreselleşme sonucunda sınırlar ortadan kalkmış ve ülkeler yoğun şekilde birbirleriyle mal ve hizmet ticareti yapmaya başlamıştır. Ticaret hacmindeki artış bir yandan ülkelerin mal ve hizmet ihtiyacını giderip, hazineye gelir sağlarken bir yandan da ülkeleri birbirine bağımlı hale getirmiştir. Ülkelerin birbirleriyle ticaret yapmasının bir diğer kaçınılmaz sonucu da ticaret açığıdır. Yoğun küresel rekabetin yaşandığı bir ortamda ülkeleri ticaret açığı vermemek için bir takım önlemler almaktadır. Bu önlemlerin ülkeler arasında karşılıklı misilleme şeklinde uygulanması sonucunda da ticaret savaşları ortaya çıkmaktadır. 
Merkantilist dönemden günümüze kadar hızla ve şiddetini arttırarak gelen ticaret savaşları gelişen teknoloji ve lojistik ağları ile daha da etkili ve yaygın hale gelmiştir. Teknolojik gelişme sonucunda ulaşım ve bilişim oldukça gelişmiştir. Sınırların ortadan kalktığı, çok sayıda üretici ve tüketicinin olduğu bir ortamda üretilen mallar hızlı bir şekilde ithalatçı ülkeye ulaştırılmalıdır. Bu noktada lojistik sektörü oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı son yıllarda yaşanan ticaret savaşlarının lojistik sektörü üstündeki etkisinin açıklanmasıdır. Bu bağlamda daha önce hazırlanmış olan çalışmalar derlenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda, yaşanan ticaret savaşlarının küresel ticaret hacmini düşürdüğü ve lojistik sektörünü olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.

References

 • Aran. B. (2018). ABD, Çin, Ticaret Savaşları ve Türkiye. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), N201813, 1-6.
 • Ateş. E. vd. (2018). Ticaret Savaşlarına Oyun Teorik Bir Yaklaşım: Türkiye-ABD Örneği. Uluslararası Ekonomi Konferansı Türkiye Ekonomi Kurumu, 1-19.
 • Aytekin. İ., Uçan O. (2018). Ticaret Savaşları ve Korumacı Politikalar: Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye İlişkileri Bakımından Bir İnceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, 851-862.
 • Babacan. M. (2004). Lojistik Sektörünün Ülkemizdeki Gelişimi Ve Rekabet Vizyonu. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı, 9.
 • Bowersox. D.J., Closs. D.J. (1996). Logistical Management: The integrated Supply Chain Process. McGrawHill: New York.
 • Coughlin, C.C., Chrystal, K.A. ve Wood, G.E. (2003). Protectionist Trade Policies: A Survey of Theory, Evidence and Rationale. ( Editor , Jeffry, Friedien ve Lake, David A., International economic policy Perspectıves On Global Power And Wealth, Fourth Edition, Routhledge: London and Newyork).
 • Çekerol. G.S., Kurnaz N. (2011). Küresel Kriz Ekseninde Lojistik Sektörü ve Rekabet Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 47-59.
 • Doğan. N. (1999). Dünyadaki Yeni Lojistik Eğilimler ve Türkiye’deki Lojistik Şirketlerin Durumu. İstanbul Teknik Üniversitesi: İstanbul.
 • Dedekoca. E. (2011). ABD-Çin İlişkilerinin Ekonomi Politiği ve Yeni Dünya Düzeni Oluşumuna Etkileri. Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi: İstanbul.
 • Ertürk. N. (2017). Ticaret Savaşları ve Dünya Ekonomisine Etkileri. Fiscaoeconomia, 2(1), 88- 112.
 • Fouda, R. A. N. (2012). Protectionism and Free Trade: A Country‘s Glory or Doom. International Journal of Trade Economics and Finance, 1(5), 351-355.
 • Freeman. R.B. (2004). Trade Wars: The Exaggerated Impact of Trade in Economic Debate. The World Economy, Blackwell Publishing, 1(27), 1-23.
 • Gençosman. Ö.T. (2014). Uluslararası Ticarette Tarife Dışı Engeller ve Kullanım Kısıtları: Türkiye Örneği. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ABD, Yayınlanmamış Doktora Tezi: Ankara.
 • Gould. D.M., Woodbrige. G.L. (1998). The Political Economy of Retaliation, Liberalization and Trade Wars. European Journal of Political Economy, 1(14), 115-137.
 • Heller, H. R. (1968). International Trade Theory and Empirical Evidence. Prentice Hall, Inc., Engewood Cliffs: New Jersey.
 • Işın. F. (1998). Uluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi, Korumacılık Kavramı ve Tarım. Tarım Ekonomisi Derneği, 3.
 • Kalaycı. İ. (2011). Küresel Finans Krizine Karşı Korumacılık: Bir GFZT Yaklaşımı. Sayıştay Dergisi,C.22. S. 83.
 • Koban. E., Keser. H. (2007). Dış Ticarette Lojistik. 1.Baskı, Ekin Yayınları: Bursa.
 • KPMG. (2019). Taşımacılık: Sektörel Bakış. KPMG Rapor.
 • Krugman, P. R. and Obstfeld. M. (1991). International Economics (Second Edition), Canada: Harper Collins Publishers.
 • MccGwire. J. (2017). A Game Theory Analysis of Donald Trump’s Proposed Tariff on Chinese Exports. The Student Economic Review, 31, 69-77.
 • Seyidoğlu, H. (2009). Uluslararası İktisat Teori ve Uygulama. Güzem Can Yayınları: İstanbul.
 • Şahinöz. A. (1992). ABD-AT Ticaret Savaşı Paylaşılamayan Dünya Tarım Pazarları. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (10), 9-16.
 • Ünay. S., Dilek. Ş. (2018). Yeni Korumacılık ve Ticaret Savaşları. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Analiz, 228. 1-28.
 • Yeldan. E. (2013). Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi Bölüşüm, Birikim ve Büyüme. İletişim Yayınları: İstanbul, 17. Baskı. 9.
 • Yıldıztekin. A. (2001). Lojistik Yönetiminin Tarihçesi. 08.02.2001. Dünya Gazetesi. İstanbul.
 • https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/598112.(18.10.2019)
 • https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=r0c8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT22&dq=k%C3%BCreselle%C5%9Fme&ots=Io5AMMeOct&sig=FkCcANuMpUsdaiSbG5wDrzr_y4Q&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.(18.10.2019).
 • http://www.businessdictionary.com/definition/trade-war.html.(19.10.2019).
 • https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/556816.(15.10.2019).
 • http://www.aso.org.tr/site/files/pdf/asomedya/2018kasimaralik.pdf.(22.10.2019).
 • https://goftlhub.io/effects-of-the-trade-war/.(22.10.2019).
 • https://www.reuters.com/article/usa-trade-transportation/trade-war-could-impede-u-s-transport-infrastructure-growth-fitch-idUSL1N1U70VV.(02.11.2019).
 • https://www.weforum.org/agenda/2019/09/us-china-trade-war-disrupting-services/.(19.10.2019).
 • https://www.borsagundem.com/haber/ticaret-savaslari-tasimaciligi-vurdu/1428182.(31.10.2019).
 • https://setav.org/assets/uploads/2018/01/A228_.pdf.(01.11.2019).
 • http://www.yesillojistikciler.com/haber/savasin-karisikligin-oldugu-yerde-ticaret-olmaz-ticaret-olmadan-da-lojistik-sektoru-buyuyemez-13094.html.(25.10.2019).
 • https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/tr/pdf/2019/05/sektorel-bakis-2019-tasimacilik.pdf.(20.10.2019).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Published Date 2020 Nisan
Journal Section Articles
Authors

Zeynep KÖSE (Primary Author)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9494-3098
Türkiye


Mehmet Kamil AY
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0098-9870
Türkiye

Publication Date April 30, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 3, Issue 2

Cite

APA Köse, Z. & Ay, M. K. (2020). TİCARET SAVAŞLARININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YANSIMASI . R&S - Research Studies Anatolia Journal , 3 (2) , 121-130 . DOI: 10.33723/rs.684902

R&S - Research Studies Anatolia Journal

Assist. Editor
Assist. Prof. Esra SİPAHİ DÖNGÜL- 0 534 852 09 53

Editor
Assist. Prof. Arif YILDIZ - 0 543 505 2344

rsanatolia@gmail.com