Research Article
BibTex RIS Cite

Investigation of the Relationship Between Individuals’ Authenticity, Self-Esteem, and Serious Leisure Perspectives of Individuals Participating in Leisure Activities

Year 2022, Volume: 24 Issue: 3, 65 - 72, 03.10.2022
https://doi.org/10.5152/JPESS.2022.1018159

Abstract

The aim of this study was to examine the relationships among authenticity, self-esteem, and serious leisure perspective of individuals participating in leisure activities. The sample of the study consisted of 295 leisure time participants, 197 females and 98 males, who attend KOMEK Public Education Center and Youth Center courses as a leisure time activity affiliated to Konya Metropolitan Municipality. While the demographic information form created by the researcher was used in obtaining the data in this study, Authenticity Scale, Two Dimensional Self-Esteem Scale, and Serious Leisure Inventory were used in this study. Independent groups t test and oneway analysis of variance (ANOVA) were conducted to find out the differences of the participants’ authenticity, self-esteem, and serious leisure scores with regard to demographic variables. In adddition, Pearson’s Moments Multiplication Correlation Coefficients was calculated to examine the relarionships among authenticiy, self-esteem, and serious leisure perspective scores. As a result of the analyses, it was seen that there was a positive and moderately significant relationship between participants’ authenticity and self-esteem scores (r=,484, p=,000). While there was no significant relationship between serious leisure and authenticity scores (r=−,005, p=,937), there was a positive and low level significant relationship between self-esteem and serious leisure scores (r=,214, p=,000). The relationship between self-esteem and serious leisure perspectives of individuals who regularly participate in activities underlines how important it is for individuals to benefit from activity opportunities where they will gain serious leisure perspectives.

References

 • Akyıldız, M. (2013). Ciddi ve kayıtsız katılımcıların kişilik özellikleri ile boş zaman tatmini ve yaşam tatmini arasındaki ilişki [Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü].
 • Aydoğan, D., Özbay, Y., & Büyüköztürk, Ş. (2017). Özgünlük ölçeğinin uyarlanması ve özgünlük ile mutluluk arasındaki ilişkide maneviyatın aracı rolü. Journal of Happiness & Well-Being, 5(1), 38–59.
 • Baybek, H., & Yavuz, S. (2005). Muğla Üniversitesi öğrencilerinin benlik saygılarının incelenmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 73–95.
 • Deci, E. L., & Ryan, R.M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.
 • Demir, R., & Murat, M. (2017). Öğretmen adaylarının mutluluk, iyimserlik, yaşam anlamı ve yaşam doyumlarının incelenmesi. Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 347–378.
 • Doğan, T. (2011). İki boyutlu benlik saygısı: Kendini sevme ve Öz-Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(162) , 126–137.
 • Doğan, T., & Eryılmaz, D. (2013). Benlik saygısı ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33) , 107–117.
 • Gould, J., Moore, D., Karlin, N. J., Gaede, D. B., Walker, J., & Dotterweich, A. R. (2011). Measuring serious leisure in chess: Model confirmation and method bias. Leisure Sciences, 33(4), 332–340.
 • Hamilton-Smith, E. (1991). The benefit-based approach to recreation policy planning and programming. Notes of presentation at. Edith Cowan University.
 • Harter, S. (2002). Authenticity. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (pp. 382-394). Oxford University Press.
 • Hastings, D. W., Kurth, S. B., Schloder, M., & Cyr, D. (1995). Reasons for participating in a serious leisure career: Comparison of Canadian and US masters swimmers. International Review for the Sociology of Sport, 30(1), 101–119.
 • Heppner, W. L., Kernis, M. H., Nezlek, J. B., Foster, J., Lakey, C. E., & Goldman, B. M. (2008). Within-person relationships among daily self-esteem, need satisfaction, and authenticity. Psychological Science, 19(11), 1140–1145.
 • İmamoğlu, E. O., Günaydın, G., & Selçuk, E. (2011). Özgün benliğin yordayıcıları olarak kendileşme ve i̇lişkililik: Cinsiyetin ve kültürel yönelimlerin ötesinde. Türk Psikoloji Dergisi, 26(67), 27-43.
 • Kantardzic, M. (2003). Data mining: Concepts, models, methods, and algorithms (p. 36). IEEE, John Wiley & Sons, Inc.
 • Karaoğlan, M. F. (2018). 12–14 Yaş Obez Çocuklarda Rekreatif Amaçlı Yürüme Egzersizinin Benlik Saygısı Üzerine Etkisinin Incelenmesi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü].
 • Kernis, M. H., & Goldman, B. M. (2004). Authenticity, social motivation, and well-being. In J. P. Forgas, K. D. Williams, & S. M. Laham (Eds.), Social motivation: Conscious and unconscious processes (210-227). Cambridge University Press.
 • Kernis, M. H., & Goldman, B. M. (2006). A multicomponent conceptualization of authenticity: Research and theory. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (38, pp. 284-357). Academic Press.
 • Koole, S. L., & Kuhl, J. (2003). In search of the real self: A functional perspective on optimal self-esteem and authenticity: Comment. Psychological Inquiry, 14(1), 43–48.
 • Lopez, F. G., & Rice, G. K. (2006). Preliminary development and validation of a measure of relationship authenticity. Journal of Counseling Psychology, 53(3), 362–371.
 • Özdemir, S., Karaküçük, S., Gümüş, M., & Kıran, S. (2006). Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nde çalışan yeraltı işçilerinin boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıklarının belirlenmesi. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı.
 • Sheldon, K. M., Ryan, R. M., Rawsthorne, L. J., & Ilardi, B. (1997). Trait self and true self: Cross-role variation in the Big-Five personality traits and its relations with psychological authenticity and subjective wellbeing. Journal of Personality and Social Psychology, 73(6), 1380–1393.
 • Stebbins, R. A. (1992). Amateurs, professionals, and serious leisure. McGillQueen’s University.
 • Stebbins, R. A. (2001). New directions in the theory and research of serious leisure. Edwin Mellen Press.
 • Stebbins, R. A. (2007). Serious leisure, A perspective for our time. Transaction Publishers.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Allyn and Bacon.
 • Tafarodi, R. W., & Swann, W. B. (1995). Self-liking and self-competence as dimensions of global self-esteem: Initial validation of a measure. Journal of Personality Assessment, 65(2), 322–342.
 • Tafarodi, R. W., & Swann, W. B. (2001). Two dimensional self-esteem: Theory and measurement. Personality and Individual Differences, 31(5), 653–673.
 • Yıldız, Y. (2019). Boş zaman faaliyeti olarak bisiklet sporu yapan bireylerin benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü].
 • Zhang, J. W., Chen, S., Tomova Shakur, T. K. T., Bilgin, B., Chai, W. J., Ramis, T., Shaban-Azad, H., Razavi, P., Nutankumar, T., & Manukyan, A. (2019). A compassionate self is a true self? Self-compassion promotes subjective authenticity. Personality and Social Psychology Bulletin, 45(9), 01461672.

Serbest Zaman Etkinliklerine Katılan Bireylerin Özgünlük Benlik Saygısı ve Ciddi Boş Zaman Perspektifleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Year 2022, Volume: 24 Issue: 3, 65 - 72, 03.10.2022
https://doi.org/10.5152/JPESS.2022.1018159

Abstract

Bu çalışmanın amacı serbest zaman aktivitelerine katılan bireylerin özgünlük, benlik saygısı ve ciddi boş zaman perspektifleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklemi Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı, KOMEK, Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezi kurslarına katılan 197 kadın (yaş=28,33 ± 8,57), 98 erkek (yaş=25,60 ± 5,33) toplam 295 ciddi boş zaman katılımcısından oluşmaktadır. Çalışmada verilerin elde edilmesinde kişisel bilgi formu, Özgünlük Ölçeği, İki Boyutlu Benlik Saygısı Ölçeği ve Ciddi Boş Zaman Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda katılımcıların özgünlük, benlik saygısı ve ciddi boş zaman puanlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı bulunmuştur (p > ,05). Katılımcıların özgünlük, benlik saygısı ve ciddi boş zaman puan ortalamalarının etkinliğe katılım sebeplerine göre (psikolojik açıdan sağlıklı olmak, sosyalleşmek ve kişisel gelişim için) birbirlerinden farklılaşmadığı görülmektedir (p > ,05). Katılımcıların ciddi boş zaman puan ortalamalarının katıldıkları aktivite türlerine göre anlamlı olarak farklılaştığı (p < ,05) görülmüştür. Ayrıca katılımcıların özgünlük, benlik saygısı ve ciddi boş zaman puan ortalamaları arasındaki ilişki incelendiğinde ise katılımcıların özgünlük puanları ve benlik saygıları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir (r=,484, p=,000). Ciddi boş zaman puanları ve özgünlükleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken (r=−,005, p=,937), benlik saygısı ve ciddi boş zaman puanları arasında pozitif yönde ve düşük düzeyde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir (r=,214, p=,000). Düzenli olarak aktivtelere katılan bireylerin benlik saygıları ve ciddi boş zaman perspektifleri arasındaki ilişki, bireylerin ciddi boş zaman perspektifi kazanacağı aktivite imkânlarından yararlanabilmelerinin ne kadar önemli olduğunun altını çizmektedir.

References

 • Akyıldız, M. (2013). Ciddi ve kayıtsız katılımcıların kişilik özellikleri ile boş zaman tatmini ve yaşam tatmini arasındaki ilişki [Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü].
 • Aydoğan, D., Özbay, Y., & Büyüköztürk, Ş. (2017). Özgünlük ölçeğinin uyarlanması ve özgünlük ile mutluluk arasındaki ilişkide maneviyatın aracı rolü. Journal of Happiness & Well-Being, 5(1), 38–59.
 • Baybek, H., & Yavuz, S. (2005). Muğla Üniversitesi öğrencilerinin benlik saygılarının incelenmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 73–95.
 • Deci, E. L., & Ryan, R.M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.
 • Demir, R., & Murat, M. (2017). Öğretmen adaylarının mutluluk, iyimserlik, yaşam anlamı ve yaşam doyumlarının incelenmesi. Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 347–378.
 • Doğan, T. (2011). İki boyutlu benlik saygısı: Kendini sevme ve Öz-Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(162) , 126–137.
 • Doğan, T., & Eryılmaz, D. (2013). Benlik saygısı ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33) , 107–117.
 • Gould, J., Moore, D., Karlin, N. J., Gaede, D. B., Walker, J., & Dotterweich, A. R. (2011). Measuring serious leisure in chess: Model confirmation and method bias. Leisure Sciences, 33(4), 332–340.
 • Hamilton-Smith, E. (1991). The benefit-based approach to recreation policy planning and programming. Notes of presentation at. Edith Cowan University.
 • Harter, S. (2002). Authenticity. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (pp. 382-394). Oxford University Press.
 • Hastings, D. W., Kurth, S. B., Schloder, M., & Cyr, D. (1995). Reasons for participating in a serious leisure career: Comparison of Canadian and US masters swimmers. International Review for the Sociology of Sport, 30(1), 101–119.
 • Heppner, W. L., Kernis, M. H., Nezlek, J. B., Foster, J., Lakey, C. E., & Goldman, B. M. (2008). Within-person relationships among daily self-esteem, need satisfaction, and authenticity. Psychological Science, 19(11), 1140–1145.
 • İmamoğlu, E. O., Günaydın, G., & Selçuk, E. (2011). Özgün benliğin yordayıcıları olarak kendileşme ve i̇lişkililik: Cinsiyetin ve kültürel yönelimlerin ötesinde. Türk Psikoloji Dergisi, 26(67), 27-43.
 • Kantardzic, M. (2003). Data mining: Concepts, models, methods, and algorithms (p. 36). IEEE, John Wiley & Sons, Inc.
 • Karaoğlan, M. F. (2018). 12–14 Yaş Obez Çocuklarda Rekreatif Amaçlı Yürüme Egzersizinin Benlik Saygısı Üzerine Etkisinin Incelenmesi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü].
 • Kernis, M. H., & Goldman, B. M. (2004). Authenticity, social motivation, and well-being. In J. P. Forgas, K. D. Williams, & S. M. Laham (Eds.), Social motivation: Conscious and unconscious processes (210-227). Cambridge University Press.
 • Kernis, M. H., & Goldman, B. M. (2006). A multicomponent conceptualization of authenticity: Research and theory. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (38, pp. 284-357). Academic Press.
 • Koole, S. L., & Kuhl, J. (2003). In search of the real self: A functional perspective on optimal self-esteem and authenticity: Comment. Psychological Inquiry, 14(1), 43–48.
 • Lopez, F. G., & Rice, G. K. (2006). Preliminary development and validation of a measure of relationship authenticity. Journal of Counseling Psychology, 53(3), 362–371.
 • Özdemir, S., Karaküçük, S., Gümüş, M., & Kıran, S. (2006). Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nde çalışan yeraltı işçilerinin boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıklarının belirlenmesi. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı.
 • Sheldon, K. M., Ryan, R. M., Rawsthorne, L. J., & Ilardi, B. (1997). Trait self and true self: Cross-role variation in the Big-Five personality traits and its relations with psychological authenticity and subjective wellbeing. Journal of Personality and Social Psychology, 73(6), 1380–1393.
 • Stebbins, R. A. (1992). Amateurs, professionals, and serious leisure. McGillQueen’s University.
 • Stebbins, R. A. (2001). New directions in the theory and research of serious leisure. Edwin Mellen Press.
 • Stebbins, R. A. (2007). Serious leisure, A perspective for our time. Transaction Publishers.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Allyn and Bacon.
 • Tafarodi, R. W., & Swann, W. B. (1995). Self-liking and self-competence as dimensions of global self-esteem: Initial validation of a measure. Journal of Personality Assessment, 65(2), 322–342.
 • Tafarodi, R. W., & Swann, W. B. (2001). Two dimensional self-esteem: Theory and measurement. Personality and Individual Differences, 31(5), 653–673.
 • Yıldız, Y. (2019). Boş zaman faaliyeti olarak bisiklet sporu yapan bireylerin benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü].
 • Zhang, J. W., Chen, S., Tomova Shakur, T. K. T., Bilgin, B., Chai, W. J., Ramis, T., Shaban-Azad, H., Razavi, P., Nutankumar, T., & Manukyan, A. (2019). A compassionate self is a true self? Self-compassion promotes subjective authenticity. Personality and Social Psychology Bulletin, 45(9), 01461672.
There are 29 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sports Science and Exercise
Journal Section Research Articles
Authors

Mehmet Denktaş This is me 0000-0001-8205-8764

Gaye Erkmen Hadi This is me 0000-0003-4129-3236

Publication Date October 3, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 24 Issue: 3

Cite

APA Denktaş, M., & Erkmen Hadi, G. (2022). Serbest Zaman Etkinliklerine Katılan Bireylerin Özgünlük Benlik Saygısı ve Ciddi Boş Zaman Perspektifleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Research in Sport Education and Sciences, 24(3), 65-72. https://doi.org/10.5152/JPESS.2022.1018159

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929