Research Article
BibTex RIS Cite

Salon Sporları Hakemlerinin Karar Verme ve Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi

Year 2023, Volume: 25 Issue: 1, 19 - 25, 15.03.2023
https://doi.org/10.5152/JPESS.2023.222858

Abstract

Bu çalışmanın amacı; badminton, basketbol, hentbol ve voleybol gibi salon sporlarında görev yapan hakemlerin karar verme ve öz güven düzeylerinin cinsiyet, branş, eğitim durumu, hakemlik süresi, hakemlik kategorisi, medeni durum ve yaş değişkenlerine göre incelenmesidir. Araştırmaya 2021–2022 yılında Ankara ilinde görev yapan 296 hakem gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada, katılımcılara Kişisel Bilgi Formu, Taşdelen (2002)’in uyarladığı “Karar Verme Stilleri Ölçeği (KVSÖ)” ve Akın (2007) tarafından geliştirilen “Özgüven Ölçeği” uygulanmıştır. Uygulanan analizler verilerin normal dağıldığını ve ikili karşılaştırmalar için bağımsız örneklem t-testi, ikiden fazla grupların karşılaştırılması için tek yönlü ANOVA testi yapılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmiştir. Salon sporları hakemlerinin karar verme stillerinde cinsiyet(bağımlı ve kaçınmacı), medeni durumu(kaçınmacı), yaş(bağımlı) ve branş(bağımlı) göre farklılık olduğu, eğitim durumu değişkenine göre farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Özgüven ölçeğine bakıldığı zaman eğitim durumunda(dışsal ve ölçek toplamında) farklılık olduğu, cinsiyet, medeni durum ve yaşa göre istatistiksel olarak farklılık olmadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak salon hakemlerinin karar verme stilleri ve özgüven düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı olmayan bir ilişki olduğu görülmektedir.

References

 • Akın, A. (2007). Özgüven ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 167–176.
 • Aksu, A. (2016). Farklı klasmanlarda görev yapan futbol hakemlerinin iletişim becerileri ve öz güven düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Aydın İli Örneği (Tez No: 437462) [Yüksek Lisans Tezi]. Aydın Üniversitesi.
 • Atılgan, D., & Tükel, Y. (2019). Hakemlerin karar verme stillerinin incelenmesi. Sport Sciences, 14(2), 22–23.
 • Aygün, M. (2018). Buz hokeyi sporcularının duygusal zekâ ve liderlik özelliklerinin sportif sürekli kendine güven üzerine etkisi (Tez No: 515547] [Doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Başoğlu, U. D. (2018). Patika oryantiring sporuna katılan bireylerin cinsiyet değişkenine göre özgüven düzeylerinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 31–39.
 • Baştuğ, G., Duman, S., Akçakoyun, F., & Karadeniz, F. (2016). Football referees; stress, self-confidence, decision making Futbol hakemlerinde; stres, özgüven, karar verme. Journal of Human Sciences, 13(3), 5399–5406.
 • Bostancı, T. G., Özen, G., Yıldız, N. O., & Üzüm, H. (2016, November 18–20). Studying self-confidence perception of school of education and sports students in terms of different variables. The 10th International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy, FiratUniversity, Elazig, Turkey.
 • Damar, İ., & Uçan, Y. (2021). TheInvestigation of self-confidence levels of adult individuals who do and do not do sports. International Journal of Physical Education Sportand Technologies, 2(2), 1–10.
 • Demir-Tekkurşun, G., Namlı, S., Hazar, Z., Türkeli, A., & Cicioğlu, İ. (2018). Bireysel ve takım sporcularının karar verme stilleri ve mental iyi oluş düzeyleri. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(1), 176–191.
 • Deryahanoğlu, G. (2014). Kick boks hakemlerinin karar verme ve atılganlık düzeylerinin algılanan mesleki yeterlilik üzerine etkisinin incelenmesi (Tez No: 377637) [Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya.
 • Dilmaç, B., & Bozgeyikli, H. (2009). Öğretmen adaylarının öznel iyi olma ve karar verme stillerinin incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 171–187.
 • Doğru, Z. (2017). Beden araçlarından ve spor bölümlerinden güven ve özterlik algıları ile ilgili değerlendirmeleri. Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi, 9(1), 13–23.
 • Egesoy, H., Eniseler, N., Çamlıyer, H., & Çamlıyer, H. (1999). Elit ve elit olmayan futbol oyuncularının karar verme performanslarının karar verme hızı ve verilen kararın doğruluğu açısından karşılaştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 1–10.
 • Feltz, D. L. (1988). Self-confidence and sports performance. Exercise and Sport Sciences Reviews, 16, 423–457.
 • Ghareeb, M., & Kaya, M. (2022). Futbolcuların karar verme stillerinin bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 119–131.
 • Gökkaya, D., & Biçer, T. (2017). Psikolojik beceri kıstası olarak özgüvenin elit sporcuların performansına katkısı; boks milli takımı örneği. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 25.
 • Güvendi, B., Can, H. C., & Işım, A. T. (2020). Triatlon sporcularının zihinsel dayanıklılıklarının karar verme stilleri ile ilişkisinin incelenmesi. International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), 6(1), 146–160.
 • Hansson, P. H., & Andersen, J. A. (2007). TheSwedishPrincipal: Leadership style, decision-making style, and motivation profile.IEJLL. International Electronic Journal for Leadership in Learning, 11(8).
 • Işım, A., Güvendi, B., & Toros, T. (2019). Amatör lig futbolcularında sporda ahlaktan uzaklaşma, güdüsel iklim ve karar verme. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5(1), 54–62.
 • Karagün, E. (2014). Self confidence level in professional athletes; an examination of exposure to violence. Branch and socio-demographic aspects. International Journal of Human Sciences, 11(2), 744-753.
 • Kartal, E. (2021). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinde duyguların karar verme ve öz yeterlik üzerine etkisi (Tez No: 696207) [Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya.
 • Kaya, B., & Tuncel, S. (2021). Takım sporları hakemlerinin iletişim becerilerinin ve öz güven düzeylerinin değerlendirilmesi. International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), 7(2), 605–622.
 • Kıratlı, E., & İkizler, H. C. (2021). Tenis hakemlerinin empatik eğilim düzeyleri ve karar verme stillerinin incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(2), 102–111.
 • Kural, B. (2013). Dağcıların stresle başa çıkma tutumlarının karar vermede özsaygı ve karar verme stilleriyle ilişkisi (Tez No: 359432) [Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Kuzgun, Y. (2000). Meslek danışmanlığı. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Phillips, S. D.,Pazienza, N. J., & Ferrin, H. H. (1984). Decision making styles and 9. Problem solving appraisal. Journal of Counseling Psychology, 31(4), 497–502.
 • Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1995). Decision making sytle, the development and of a new measure.Educational and Psychological Measurement, 55(5), 818–831.
 • Simmons, P. (2011). Competent, dependable and respectful: Football refereeing as a model for communicating fairness.Journal: Ethical Space. International Journal of Communication Ethics, 3(4), 33–42.
 • Taşdelen, A. (2002). Öğretmen adaylarının farklı psiko sosyal değişkenlere göre karar verme stilleri (Tez No: 116971) [Doktora Tezi]. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi].
 • Tekin, M., Özmutlu, İ., & Erhan, S. E. (2009). Özel yetenek sınavlarına katılan öğrencilerin karar verme ve düşünme stillerinin incelenmesi. Journal of Physical Education and Sport Sciences, 11(3), 42–56.
 • Tekin, M., Taşğın, Ö., & Baydil, B. (2009). Çeşitli değişkenlere göre taekwondo hakemlerinin tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 1001–1012.
 • Tekkurşun Demir, G., Namlı, S., Hazar, Z., Türkeli, A. & Cicioğlu, H. İ. (2018). Bireysel ve takım sporcularının karar verme stilleri ve mental iyi oluş düzeyleri. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(1), 176-191.
 • Yerebatan, Z. (2019). Basketbol klasman hakemlerinin karar verme stilleri ve özgüven düzeylerinin incelenmesi (Tez No: 567417) [Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi

Review of Decision-Making and Self-Confidence Levels of Salon Sports Referees

Year 2023, Volume: 25 Issue: 1, 19 - 25, 15.03.2023
https://doi.org/10.5152/JPESS.2023.222858

Abstract

The purpose of this study is to determine the level of self-confidence, gender, industry, educational status, referee time, and referee category of referees in sports such as badminton, basketball, handball, and volleyball. It is examined according to the variables of marital status and age. During 2021–2022, 296 referees who worked in Ankara province volunteered to participate in the study. The study used relational screening patterns from quantitative research methods. In the study, participants were presented with the “Confidence Scale” developed by the Personal Information Form, Tasdelen (2002), “Decision Styles Scale (KVSO),” and Ackin (2007). The independent samples t-test for the applied analysis is performed for the normal distribution of the data and for the dual comparisons, and one-sided ANOVA test was performed to compare more than two groups. The significance level in the study was set at .05. It was found that sports referees differ in their decision-making styles according to gender (dependent and abstinent), marital status (offender), age (dependent), and industry (dependent) and that there was no difference in the variability of educational situation. When looking at the confidence scale, it was found that there is a difference in the educational situation (in the sum of external and scale) and that there is no statistical difference in gender, marital status, and age. This indicates that there is a negative correlation between decision-making style and confidence level among salon jurors.

References

 • Akın, A. (2007). Özgüven ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özellikleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 167–176.
 • Aksu, A. (2016). Farklı klasmanlarda görev yapan futbol hakemlerinin iletişim becerileri ve öz güven düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Aydın İli Örneği (Tez No: 437462) [Yüksek Lisans Tezi]. Aydın Üniversitesi.
 • Atılgan, D., & Tükel, Y. (2019). Hakemlerin karar verme stillerinin incelenmesi. Sport Sciences, 14(2), 22–23.
 • Aygün, M. (2018). Buz hokeyi sporcularının duygusal zekâ ve liderlik özelliklerinin sportif sürekli kendine güven üzerine etkisi (Tez No: 515547] [Doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi.
 • Başoğlu, U. D. (2018). Patika oryantiring sporuna katılan bireylerin cinsiyet değişkenine göre özgüven düzeylerinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 31–39.
 • Baştuğ, G., Duman, S., Akçakoyun, F., & Karadeniz, F. (2016). Football referees; stress, self-confidence, decision making Futbol hakemlerinde; stres, özgüven, karar verme. Journal of Human Sciences, 13(3), 5399–5406.
 • Bostancı, T. G., Özen, G., Yıldız, N. O., & Üzüm, H. (2016, November 18–20). Studying self-confidence perception of school of education and sports students in terms of different variables. The 10th International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy, FiratUniversity, Elazig, Turkey.
 • Damar, İ., & Uçan, Y. (2021). TheInvestigation of self-confidence levels of adult individuals who do and do not do sports. International Journal of Physical Education Sportand Technologies, 2(2), 1–10.
 • Demir-Tekkurşun, G., Namlı, S., Hazar, Z., Türkeli, A., & Cicioğlu, İ. (2018). Bireysel ve takım sporcularının karar verme stilleri ve mental iyi oluş düzeyleri. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(1), 176–191.
 • Deryahanoğlu, G. (2014). Kick boks hakemlerinin karar verme ve atılganlık düzeylerinin algılanan mesleki yeterlilik üzerine etkisinin incelenmesi (Tez No: 377637) [Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya.
 • Dilmaç, B., & Bozgeyikli, H. (2009). Öğretmen adaylarının öznel iyi olma ve karar verme stillerinin incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 171–187.
 • Doğru, Z. (2017). Beden araçlarından ve spor bölümlerinden güven ve özterlik algıları ile ilgili değerlendirmeleri. Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi, 9(1), 13–23.
 • Egesoy, H., Eniseler, N., Çamlıyer, H., & Çamlıyer, H. (1999). Elit ve elit olmayan futbol oyuncularının karar verme performanslarının karar verme hızı ve verilen kararın doğruluğu açısından karşılaştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 1–10.
 • Feltz, D. L. (1988). Self-confidence and sports performance. Exercise and Sport Sciences Reviews, 16, 423–457.
 • Ghareeb, M., & Kaya, M. (2022). Futbolcuların karar verme stillerinin bazı demografik değişkenlere göre incelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 119–131.
 • Gökkaya, D., & Biçer, T. (2017). Psikolojik beceri kıstası olarak özgüvenin elit sporcuların performansına katkısı; boks milli takımı örneği. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 25.
 • Güvendi, B., Can, H. C., & Işım, A. T. (2020). Triatlon sporcularının zihinsel dayanıklılıklarının karar verme stilleri ile ilişkisinin incelenmesi. International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), 6(1), 146–160.
 • Hansson, P. H., & Andersen, J. A. (2007). TheSwedishPrincipal: Leadership style, decision-making style, and motivation profile.IEJLL. International Electronic Journal for Leadership in Learning, 11(8).
 • Işım, A., Güvendi, B., & Toros, T. (2019). Amatör lig futbolcularında sporda ahlaktan uzaklaşma, güdüsel iklim ve karar verme. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5(1), 54–62.
 • Karagün, E. (2014). Self confidence level in professional athletes; an examination of exposure to violence. Branch and socio-demographic aspects. International Journal of Human Sciences, 11(2), 744-753.
 • Kartal, E. (2021). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinde duyguların karar verme ve öz yeterlik üzerine etkisi (Tez No: 696207) [Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya.
 • Kaya, B., & Tuncel, S. (2021). Takım sporları hakemlerinin iletişim becerilerinin ve öz güven düzeylerinin değerlendirilmesi. International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), 7(2), 605–622.
 • Kıratlı, E., & İkizler, H. C. (2021). Tenis hakemlerinin empatik eğilim düzeyleri ve karar verme stillerinin incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(2), 102–111.
 • Kural, B. (2013). Dağcıların stresle başa çıkma tutumlarının karar vermede özsaygı ve karar verme stilleriyle ilişkisi (Tez No: 359432) [Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Üniversitesi.
 • Kuzgun, Y. (2000). Meslek danışmanlığı. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Phillips, S. D.,Pazienza, N. J., & Ferrin, H. H. (1984). Decision making styles and 9. Problem solving appraisal. Journal of Counseling Psychology, 31(4), 497–502.
 • Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1995). Decision making sytle, the development and of a new measure.Educational and Psychological Measurement, 55(5), 818–831.
 • Simmons, P. (2011). Competent, dependable and respectful: Football refereeing as a model for communicating fairness.Journal: Ethical Space. International Journal of Communication Ethics, 3(4), 33–42.
 • Taşdelen, A. (2002). Öğretmen adaylarının farklı psiko sosyal değişkenlere göre karar verme stilleri (Tez No: 116971) [Doktora Tezi]. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi].
 • Tekin, M., Özmutlu, İ., & Erhan, S. E. (2009). Özel yetenek sınavlarına katılan öğrencilerin karar verme ve düşünme stillerinin incelenmesi. Journal of Physical Education and Sport Sciences, 11(3), 42–56.
 • Tekin, M., Taşğın, Ö., & Baydil, B. (2009). Çeşitli değişkenlere göre taekwondo hakemlerinin tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 1001–1012.
 • Tekkurşun Demir, G., Namlı, S., Hazar, Z., Türkeli, A. & Cicioğlu, H. İ. (2018). Bireysel ve takım sporcularının karar verme stilleri ve mental iyi oluş düzeyleri. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13(1), 176-191.
 • Yerebatan, Z. (2019). Basketbol klasman hakemlerinin karar verme stilleri ve özgüven düzeylerinin incelenmesi (Tez No: 567417) [Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi
There are 33 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sports Science and Exercise
Journal Section Research Articles
Authors

Bekir Çar This is me 0000-0001-7422-9543

Oğuzhan Arslan This is me 0000-0001-5099-1971

Ahmet Kurtoğlu This is me 0000-0002-9292-5419

Latif Aydos This is me 0000-0002-1378-2537

Publication Date March 15, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 25 Issue: 1

Cite

APA Çar, B., Arslan, O., Kurtoğlu, A., Aydos, L. (2023). Salon Sporları Hakemlerinin Karar Verme ve Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi. Research in Sport Education and Sciences, 25(1), 19-25. https://doi.org/10.5152/JPESS.2023.222858

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929