Research Article
BibTex RIS Cite

Views of Girls’ Parents on Swimming Competitions

Year 2023, Volume: 25 Issue: 3, 51 - 55, 27.09.2023
https://doi.org/10.5152/JPESS.2023.23078

Abstract

In this study, it is aimed to examine the views of girls’ parents toward swimming competitions. For this purpose, phenomenology design, which is a type of qualitative research method, was used
in the study. The universe of the study consists of the parents of the athletes who are interested in swimming in Amasya, and the sample group is within the scope of seven parents. The sample
group in the study was determined by the criterion sampling method. The criterion in the study is the condition of parents being interested in swimming sports of their children. A semi-structured
interview form consisting of 11 questions was prepared by the researchers as a data-collection tool. In line with the permissions obtained, face-to-face interviews were conducted with the parents on the specified day and time, and the interviews were audio recorded in order not to cause data loss. The audio recordings obtained were transcribed, transferred to the Nvivo program and analyzed by content analysis method. As a result of the analysis of the data obtained, it was determined that swimming contributes to children's socialization, fitness, self-confidence, and skill development, and that they direct their children to this sports branch because of factors such as fun, being safe in water, weight control, body development, and overcoming fears. In addition, it is determined that the clothes should be covered for the majority of the parents, and this is important for them in mixed competitions. On the other hand, it is determined that the children do not want to choose this branch of sports as a profession due to the fact that the income is not clear and it is not seen as a guaranteed profession. In addition to all these, regarding the swimming sport of the parents, it has been determined that children have concerns such as the danger of choking, injury, cramps, and swallowing water.

References

 • Ağdemir, S. (1991). Aile ve eğitim. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 1(1), 1-3.
 • Avan, M. (2020). Yüzme sporu yapan çocukların ailelerinin sosyo-ekonomik düzeylerine göre spora bakış açısının incelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 18–29.
 • Bestman, A., Thomas, S. L., Randle, M., & Thomas, S. D. M. (2015). Children's implicit recall of junk food, alcohol and gambling sponsorship in Australian sport. BMC Public Health, 15(1), 1022. [CrossRef]
 • Bilton, T., Bonnet, K., Jones, P., Sheard, K., Stanworth, M., & Webster, A. (1987). Introductory sociology (2nd ed). The Macmillan Press.
 • Can, E. (2022). Ebeveyn ilgisini arttırma eğitiminin çocukların spora bağlanma duygularına etkisi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Chan, D. K., Lonsdale, C., & Fung, H. H. (2012). Influences of coaches, parents, and peers on the motivational patterns of child and adolescent athletes. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 22(4), 558–568. [CrossRef]
 • Coakley, J. (2009). The good father: Parental expectations and youth sports. In T. Kay (Ed.). Fathering through sport and leisure (pp. 40–50). Routledge/Taylor and Francis Group.
 • Eccles, J., Wigfield, A., Harold, R. D., & Blumenfeld, P. (1993). Age and gender differences in children's self‐and task perceptions during elementary school. Child Development, 64(3), 830–847. [CrossRef]
 • Elçi, G., & Ballı, Ö. (2011). Ebeveynlerin çocuklarının serbest zaman aktiviteleri ve spora katılımlarıyla ilgili görüş ve beklentileri. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 36–46.
 • Grbich, C. (2013). Qualitative data analysis: An introduction (2nd ed). Sage. Hutchinson, S. L., Baldwin, C. K., & Caldwell, L. L. (2003). Differentiating parent practices related to adolescent behavior in the free time context. Journal of Leisure Research, 35(4), 396–422. [CrossRef]
 • Ilkım, E. (2019). Bireylerin yüzme sporunu tercih etmelerinin nedenleri (Malatya ili örneği) (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı.
 • Kaya, M. (2014). Ankara’da performans sporu yapan yüzme sporcularının yüzmeye başlama nedenleri ve beklentileri (Tez No: 369803). [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı].
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage Publication.
 • Orhanlı, C. (2017). Ailelerin çocuklarını yüzme sporuna gönderme nedenlerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi (Tez No: 487360). [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü].
 • Salman, U., & Sarı, İ. (2020). Beden eğitimi öğretmenleri, öğrenciler ve ailelerin bakış açısı ile sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk karnesi: Yeni bir uygulama. Spormetre the Journal of Physical Education and Sport Sciences, 18(2), 77–103. [CrossRef]
 • Thompson, J. L., Davis, S. M., Gittelsohn, J., Going, S., Becenti, A., Metcalfe, L., Stone, E., Harnack, L., & Ring, K. (2001). Patterns of physical activity among American Indian children: An assessment of children’s development. Pediatric Nursing, 24(5), 483–486. [CrossRef]
 • Tümer, S. (2001). Gençleri spora yönlendirmede ailenin etkisi (İzmit Örneği) (Tez No: 111975). [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü].
 • Weiss, M. R., & Raedeke, T. D. (2004). Developmental sport and exercise psychology: Research status on youth and directions toward a lifespan perspective. In M. R. Weiss (Ed.). Developmental sport and exercise psychology: A lifespan perspective (pp. 1–26) Fitness Information Technology.
 • Yfanti, M., Samara, A., Kazantzidis, P., Hasiotou, A., &Alexiou, S. (2014). Swimming as physical activity and recreation for women. Tims. Acta: Naučni Časopis za Sport, Turizam i Velnes, 8(2), 137–145. [CrossRef]

Kız Çocuğu Ebeveynlerinin Yüzme Müsabakalarına Karşı Görüşleri

Year 2023, Volume: 25 Issue: 3, 51 - 55, 27.09.2023
https://doi.org/10.5152/JPESS.2023.23078

Abstract

Bu çalışmada kız çocuğu ebeveynlerinin yüzme müsabakalarına karşı görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nitel araştırma yöntemlerinin bir çeşidi olan
fenomonoloji deseni kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Amasya ilinde yüzme sporuyla ilgilenen sporcuların ebeveynleri oluşturmakta olup, örneklem grubu 7 ebeveyn kapsamındadır. Çalışmada
örneklem grubu ölçüt örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışmadaki ölçüt ebeveynlerin çocuklarının yüzme sporuyla ilgilenmesi koşuludur. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 11 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Alınan izinler doğrultusunda çalışmada ebeveynler ile belirlenen gün ve saatte yüz yüze görüşmeler yürütülmüş ve veri kaybına sebebiyet vermemek için görüşmeler ses kaydına alınmıştır. Elde edilen ses kayıtlarının yazıya dökümü gerçekleştirilmiş, Nvivo programına aktarılarak içerik analiz yöntemi
ile çözümlenmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda; yüzme sporunun çocukların sosyalleşmesi, zinde olması, özgüven ve beceri gelişimi kazanımları noktasında katkıları olduğu; çocuklarını
bu spor dalına eğlence, su içinde güvende olma, kilo kontrolünü sağlama, vücut gelişimi, korkuları yenme gibi etkenlerden dolayı yönlendirdikleri tespit edilmektedir. Bunun yanı sıra ebeveynlerin
çoğunluğu için kıyafetlerin kapalı olması gerektiği, karma müsabakalarda bu durumun kendileri için önemli olduğu belirlenmektedir. Diğer taraftan gelirin tam olarak net olmaması, garanti bir
meslek olarak görülmemesinden kaynaklı olarak çocukların bu spor dalını meslek olarak tercih etmesini istemedikleri saptanmaktadır. Tüm bunlara ek olarak ebeveynlerin yüzme sporuna ilişkin; çocukların boğulma tehlikesi, sakatlanma, kramp, su yutma gibi endişelerinin oldukları tespit edilmektedir.

References

 • Ağdemir, S. (1991). Aile ve eğitim. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 1(1), 1-3.
 • Avan, M. (2020). Yüzme sporu yapan çocukların ailelerinin sosyo-ekonomik düzeylerine göre spora bakış açısının incelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 18–29.
 • Bestman, A., Thomas, S. L., Randle, M., & Thomas, S. D. M. (2015). Children's implicit recall of junk food, alcohol and gambling sponsorship in Australian sport. BMC Public Health, 15(1), 1022. [CrossRef]
 • Bilton, T., Bonnet, K., Jones, P., Sheard, K., Stanworth, M., & Webster, A. (1987). Introductory sociology (2nd ed). The Macmillan Press.
 • Can, E. (2022). Ebeveyn ilgisini arttırma eğitiminin çocukların spora bağlanma duygularına etkisi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Chan, D. K., Lonsdale, C., & Fung, H. H. (2012). Influences of coaches, parents, and peers on the motivational patterns of child and adolescent athletes. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 22(4), 558–568. [CrossRef]
 • Coakley, J. (2009). The good father: Parental expectations and youth sports. In T. Kay (Ed.). Fathering through sport and leisure (pp. 40–50). Routledge/Taylor and Francis Group.
 • Eccles, J., Wigfield, A., Harold, R. D., & Blumenfeld, P. (1993). Age and gender differences in children's self‐and task perceptions during elementary school. Child Development, 64(3), 830–847. [CrossRef]
 • Elçi, G., & Ballı, Ö. (2011). Ebeveynlerin çocuklarının serbest zaman aktiviteleri ve spora katılımlarıyla ilgili görüş ve beklentileri. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 36–46.
 • Grbich, C. (2013). Qualitative data analysis: An introduction (2nd ed). Sage. Hutchinson, S. L., Baldwin, C. K., & Caldwell, L. L. (2003). Differentiating parent practices related to adolescent behavior in the free time context. Journal of Leisure Research, 35(4), 396–422. [CrossRef]
 • Ilkım, E. (2019). Bireylerin yüzme sporunu tercih etmelerinin nedenleri (Malatya ili örneği) (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı.
 • Kaya, M. (2014). Ankara’da performans sporu yapan yüzme sporcularının yüzmeye başlama nedenleri ve beklentileri (Tez No: 369803). [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı].
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage Publication.
 • Orhanlı, C. (2017). Ailelerin çocuklarını yüzme sporuna gönderme nedenlerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi (Tez No: 487360). [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü].
 • Salman, U., & Sarı, İ. (2020). Beden eğitimi öğretmenleri, öğrenciler ve ailelerin bakış açısı ile sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk karnesi: Yeni bir uygulama. Spormetre the Journal of Physical Education and Sport Sciences, 18(2), 77–103. [CrossRef]
 • Thompson, J. L., Davis, S. M., Gittelsohn, J., Going, S., Becenti, A., Metcalfe, L., Stone, E., Harnack, L., & Ring, K. (2001). Patterns of physical activity among American Indian children: An assessment of children’s development. Pediatric Nursing, 24(5), 483–486. [CrossRef]
 • Tümer, S. (2001). Gençleri spora yönlendirmede ailenin etkisi (İzmit Örneği) (Tez No: 111975). [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü].
 • Weiss, M. R., & Raedeke, T. D. (2004). Developmental sport and exercise psychology: Research status on youth and directions toward a lifespan perspective. In M. R. Weiss (Ed.). Developmental sport and exercise psychology: A lifespan perspective (pp. 1–26) Fitness Information Technology.
 • Yfanti, M., Samara, A., Kazantzidis, P., Hasiotou, A., &Alexiou, S. (2014). Swimming as physical activity and recreation for women. Tims. Acta: Naučni Časopis za Sport, Turizam i Velnes, 8(2), 137–145. [CrossRef]
There are 19 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sports Science and Exercise (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Ünal Saki This is me 0000-0003-4913-0693

Seda Sabah This is me

Rümeysa Öksüz This is me

Publication Date September 27, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 25 Issue: 3

Cite

APA Saki, Ü., Sabah, S., & Öksüz, R. (2023). Kız Çocuğu Ebeveynlerinin Yüzme Müsabakalarına Karşı Görüşleri. Research in Sport Education and Sciences, 25(3), 51-55. https://doi.org/10.5152/JPESS.2023.23078

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929