Research Article
BibTex RIS Cite

Spor Merkezine Giden Yetişkin Bireylerin Yeni Tip Korona Virüse (Koronavirüs Hastalığı 2019) Yakalanma Kaygısının İncelenmesi

Year 2023, Volume: 25 Issue: 4, 105 - 110, 28.12.2023
https://doi.org/10.5152/JPESS.2023.23102

Abstract

Araştırmada, spor merkezlerine giden yetişkin bireylerin yeni tip korona virüse (COVID-19) yakalanma kaygısının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya bir spor merkezine kayıtlı olan ve aktif olarak spor yapan 177 erkek ve 155 kadın birey olmak üzere toplam 332 kişi katılmıştır. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu "Sporcuların COVID-19 Yakalanma Kaygısı Ölçeği (SYTKYKÖ)” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin cinsiyeti ile hem bireysel ve sosyalleşme kaygı alt boyutlarında hem de genel toplam puanlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Yine araştırmaya katılan bireylerin yaşları ile hem bireysel ve sosyalleşme kaygısı alt boyutunda hem de genel toplam puanlarında anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Haftalık spor yapma sıkılığı türüne bakıldığında ise yine hem bireysel kaygı ve sosyalleşme kaygısı alt boyutunda hem de genel toplam puanlarında anlamlı farklıklar görülmüş olup haftalık 1 gün spor yapan bireylerin haftalık 4–5 gün spor yapan bireylere kıyasla kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu ve haftalık 2–3 gün spor yapan bireylerin ise haftalık 4–5 gün spor yapan bireylere göre daha kaygılı olduğu tespit edilmiştir. Araştırmamızda kronik hastalık durumuna göre hem bireysel ve sosyalleşme kaygısı alt boyutlarında hem de genel toplam puanlarında anlamlı farklılık tespit edilmiştir

References

 • Ağduman, F. (2021). Sporcuların pandemi döneminde Covıd–19’a yakalanma kaygı düzeylerinin incelenmesi. Germenica Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 1–14.
 • Amen, D. (2008). Healing the hardware of the soul: How making the brainsoul connection can optimize your life, love, and spiritual growth. Simon and Schuster.
 • Başaran, M. H., Taşğın, Ö., Sanioğlu, A., & Taşkın, A. K. (2009). Sporcularda durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 533–542.
 • Çevik, A. (1993). Yaygın anksiyete Bozukluğu Kliniği, LI (ss. 25–26). Anksiyete Bozuklukları Sempozyumu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Basımevi.
 • Civan, A., Arı, R., Görücü, A., & Özdemir, M. (2010). Bireysel ve takım sporcularının müsabaka öncesi ve sonrası durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 193–206.
 • Deveci, S. E., Çalmaz, A., & Açık, Y. (2012). Doğu Anadolu’da yeni açılan bir üniversitenin öğrencilerinde kaygı düzeylerinin sağlık, sosyal ve demografik faktörler ile ilişkisi. Dicle Tıp Dergisi, 39(2), 189–196.
 • Ekenci, G., & İmamoğlu, A. F. (Eds). (2002). Spor İşletmeciliği (s. 27). Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ekren, N., & Çağlar, A. B. (2003). Spor ekonomisi: Teorik bir çerçeve. Active Dergisi, 32, 17–25.
 • Erbaş, M. K., & Küçük, V. (2012). Üst düzey basketbolcularda durumluk kaygı düzeylerinin farklı değişkenlere göre karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 257-261.
 • Eroğlu, S. Y., & Acet, M. (2017). İşitme engelli öğrencilerin spor yapma değişkenine göre sosyal görünüş kaygısı ile yaşam kalitesi düzeylerinin incelenmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 9(2).
 • Güdül, N. (2008). Fitness salonlarına giden bireylerin beklentileri (Bursa İli Örneği) (Tez No: 2008-044) [Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi].
 • Güler, H., & Cicioğlu, H. İ. (2021). Investigation of individual anxiety levels of sedentary and athletes in the novel coronavirus: Sedanter ve sporcuların yeni tip koronavirüse yakalanmada bireysel kaygı düzeylerinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 18(1), 67–75. [CrossRef]
 • İnce, U. (2021). Pandemi sürecinde beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrenci adaylarının Covid-19 korku düzeylerinin incelenmesi. Journal of ROL Sport Sciences, 2(1), 50-59.
 • İrgil, E., & Özen, N. S. (2004). Uludağ üniversitesi öğrencilerinde anksiyete görülme sıklığı ve sosyo-demografik özellikleri ile karşılaştırılması. https ://acikerisim.uludag .edu. tr/handle/ 11452 /3159 4.
 • Koehn, S. (2013). Effects of confidence and anxiety on flow state in competition. European Journal of Sport Science, 13(5), 543-550.
 • Korkmaz, M., & Tuna, U. S. L. U. (2020). Fitness yapan bireylerin benlik saygısı, sosyal görünüş kaygısı ve sosyalleşme düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 4(3), 1–18.
 • Manav, F. (2011). Kaygı kavramı. Toplum Bilimleri Dergisi, 5(9), 201-211
 • Şimşekoğlu, N., & Mayda, A. S. (2016). Bir üniversite hastanesinde görevli hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve sağlık kaygısı düzeyleri. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), 19–29.
 • Tekkurşun Demir, G., Cicioğlu, H., & İlhan, E. (2020).Sporcuların yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma kaygısı ölçeği (SYTKYKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 17(2), 458-468.
 • Türkçapar, Ü. (2012). Güreşçilerin farklı değişkenler açısından sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 129–140.
 • Yetim, A. A. (2019). Sosyoloji ve Spor. Gazi kitabevi, 8. Baskı, 155.

Investigation of the Anxiety of Adult Individuals Attending Sports Centers to Catch the New Type of Coronavirus Disease 2019

Year 2023, Volume: 25 Issue: 4, 105 - 110, 28.12.2023
https://doi.org/10.5152/JPESS.2023.23102

Abstract

The study aimed to examine the anxiety of adult individuals attending sports centers about catching the new type of coronavirus 2019. A total of 332 individuals, 177 male and 155 female individuals, who were registered to a sports center and actively engaged in sports, participated in the study. In the study, “Personal Information Form” and “Athletes’ Anxiety Scale for Catching New Type of Coronavirus (COVID-19) (SYTKYKYKÖ)” were used as data collection tools. Significant differences were found in both individual and socialization anxiety subdimensions and general total scores based on gender of the individuals participating in the study. Again, no significant differences were found between the ages of the individuals participating in the study and both individual and socialization anxiety subdimensions and general total scores. When the type of weekly sports frequency was examined, significant differences were observed in both individual anxiety and socialization anxiety subdimensions and general total scores, and it was determined that individuals who do sports 1 day a week have higher anxiety levels compared to individuals who do sports 4–5 days a week, and individuals who do sports 2–3 days a week are more anxious than individuals who do sports 4–5 days a week. In our study, a significant difference was found in both individual and socialization anxiety subdimensions and general total scores according to chronic disease status.

References

 • Ağduman, F. (2021). Sporcuların pandemi döneminde Covıd–19’a yakalanma kaygı düzeylerinin incelenmesi. Germenica Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 1–14.
 • Amen, D. (2008). Healing the hardware of the soul: How making the brainsoul connection can optimize your life, love, and spiritual growth. Simon and Schuster.
 • Başaran, M. H., Taşğın, Ö., Sanioğlu, A., & Taşkın, A. K. (2009). Sporcularda durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 533–542.
 • Çevik, A. (1993). Yaygın anksiyete Bozukluğu Kliniği, LI (ss. 25–26). Anksiyete Bozuklukları Sempozyumu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Basımevi.
 • Civan, A., Arı, R., Görücü, A., & Özdemir, M. (2010). Bireysel ve takım sporcularının müsabaka öncesi ve sonrası durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 193–206.
 • Deveci, S. E., Çalmaz, A., & Açık, Y. (2012). Doğu Anadolu’da yeni açılan bir üniversitenin öğrencilerinde kaygı düzeylerinin sağlık, sosyal ve demografik faktörler ile ilişkisi. Dicle Tıp Dergisi, 39(2), 189–196.
 • Ekenci, G., & İmamoğlu, A. F. (Eds). (2002). Spor İşletmeciliği (s. 27). Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ekren, N., & Çağlar, A. B. (2003). Spor ekonomisi: Teorik bir çerçeve. Active Dergisi, 32, 17–25.
 • Erbaş, M. K., & Küçük, V. (2012). Üst düzey basketbolcularda durumluk kaygı düzeylerinin farklı değişkenlere göre karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 257-261.
 • Eroğlu, S. Y., & Acet, M. (2017). İşitme engelli öğrencilerin spor yapma değişkenine göre sosyal görünüş kaygısı ile yaşam kalitesi düzeylerinin incelenmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 9(2).
 • Güdül, N. (2008). Fitness salonlarına giden bireylerin beklentileri (Bursa İli Örneği) (Tez No: 2008-044) [Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi].
 • Güler, H., & Cicioğlu, H. İ. (2021). Investigation of individual anxiety levels of sedentary and athletes in the novel coronavirus: Sedanter ve sporcuların yeni tip koronavirüse yakalanmada bireysel kaygı düzeylerinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 18(1), 67–75. [CrossRef]
 • İnce, U. (2021). Pandemi sürecinde beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrenci adaylarının Covid-19 korku düzeylerinin incelenmesi. Journal of ROL Sport Sciences, 2(1), 50-59.
 • İrgil, E., & Özen, N. S. (2004). Uludağ üniversitesi öğrencilerinde anksiyete görülme sıklığı ve sosyo-demografik özellikleri ile karşılaştırılması. https ://acikerisim.uludag .edu. tr/handle/ 11452 /3159 4.
 • Koehn, S. (2013). Effects of confidence and anxiety on flow state in competition. European Journal of Sport Science, 13(5), 543-550.
 • Korkmaz, M., & Tuna, U. S. L. U. (2020). Fitness yapan bireylerin benlik saygısı, sosyal görünüş kaygısı ve sosyalleşme düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 4(3), 1–18.
 • Manav, F. (2011). Kaygı kavramı. Toplum Bilimleri Dergisi, 5(9), 201-211
 • Şimşekoğlu, N., & Mayda, A. S. (2016). Bir üniversite hastanesinde görevli hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve sağlık kaygısı düzeyleri. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), 19–29.
 • Tekkurşun Demir, G., Cicioğlu, H., & İlhan, E. (2020).Sporcuların yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanma kaygısı ölçeği (SYTKYKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 17(2), 458-468.
 • Türkçapar, Ü. (2012). Güreşçilerin farklı değişkenler açısından sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 129–140.
 • Yetim, A. A. (2019). Sosyoloji ve Spor. Gazi kitabevi, 8. Baskı, 155.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sports Science and Exercise (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Kıvanç BURU 0000-0002-7769-8975

Mehmet Şirin GÜLER This is me 0000-0001-6014-0636

Publication Date December 28, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 25 Issue: 4

Cite

APA BURU, K., & GÜLER, M. Ş. (2023). Spor Merkezine Giden Yetişkin Bireylerin Yeni Tip Korona Virüse (Koronavirüs Hastalığı 2019) Yakalanma Kaygısının İncelenmesi. Research in Sport Education and Sciences, 25(4), 105-110. https://doi.org/10.5152/JPESS.2023.23102

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929