Research Article
BibTex RIS Cite

Üniversite Öğrencilerinin Spora Katılım Açısından Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi

Year 2023, Volume: 25 Issue: 4, 89 - 92, 28.12.2023
https://doi.org/10.5152/JPESS.2023.23098

Abstract

Psikolojik etkenler yaşamımızın birçok alanını etkilemektedir. Bu araştırmada, üniversite öğrencilerin saldırganlık düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma evrenini, Ardahan Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler oluştururken, örneklem grubunu 201’i erkek ve 190’ı kadın toplamda 391 kişinin katılımıyla oluşturulmuştur. Araştırmada kişisel bilgi formu ve Saldırganlık Ölçeği kullanılarak veriler toplanmıştır. Verilerin normallik dağılımları Kolmogorov Smirnov testi ile sınandıktan sonra verilerin normal dağılmadığı tespit edildmiştir. İkili karşılaştırmalarda Mann-Whitney-U ve Ki-Kare, ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında ise Kruskal Wallis-H testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p < ,05 olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak; spor yapıp yapmama değişkeninde anlamlı fark olmadığı, cinsiyet, savunma sporu yapma durumu ve yaş değişkenlerinin anlamlı olduğu görülmüştür. Saldırgan tutumun belirlenmesinde toplum düzeninin etken olduğu düşünülmektedir.

References

 • Acet, M. (2005). Sporda saldırganlık ve şiddet. Morpa Yayıncılık.
 • Adak, N. (2004). Bir sosyalizasyon aracı olarak televizyon ve şiddet. Bilgi Dergisi, 30, 27–38.
 • Amedahe, F. K., & Owusu-Banahene, N. O. (2007). Sex differences in the forms of aggression among adolescent students in Ghana. Research in Education, 78(1), 54–64. [CrossRef]
 • Atatekin, B., & İstanbullu, A. (2023). Spor yapan ve yapmayan öğrencilerin şiddet eğilimi ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(2), 73–83.
 • Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The aggression questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63(3), 452–459. [CrossRef]
 • Çağlayan, H. S., Çetin, M. Ç., & Şirin, E. F. (2005). Futbol seyircisinin sosyo-ekonomik-kültürel yapısının şiddet eğilimindeki rolü. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(2), 15–24.
 • Çelik, A., Zengin, S., & Baş, M. (2017). Sporcu lise öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin belirlenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(4), 20–31.
 • Çobanoğlu Güner, B. (2006). Takım sporları ve bireysel sporlar yapan sporcuların saldırganlık düzeylerinin incelenmesi (Tez No: 192497). [Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü]. Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezi.
 • Dever, A., & Bulut, E. (2017). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin araştırılması: Ordu Üniversitesi örneği. Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 45–56.
 • DeWall, C. N., Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2013). Aggression. In H. Tennen, J. Suls & I. B. Weiner (Eds.), Handbook of psychology: Personality and social psychology (pp. 449–466). John Wiley And Sons, Inc.
 • Erdoğan, Ç. H., & Bahadır, Z. (2016). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 7, 33–48.
 • Erşan, E., Doğan, O., & Doğan, S. (2009). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin sosyodemografik açıdan değerlendirilmesi. Cumhuriyet Medical Journal, 31(3), 231–238.
 • Giles, J. W., & Heyman, G. D. (2005). Young children's beliefs about the relationship between gender and aggressive behavior. Child Development, 76(1), 107–121. [CrossRef]
 • Girginer, N., Aydın., S., & Çavdar, Z. (2006). Üniversite öğrencilerinin sporda şiddet konusuna yaklaşımları: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 1–30.
 • Karabulut, E. O. (2013). 16 yaş altı çim hokeyi sporcularının saldırganlık düzeylerinin çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(2), 139–147.
 • Kırımoğlu, H., Parlak, N., Dereceli, Ç., & Kepoğlu, A. (2008). Lise öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin spora katılım düzeylerine göre incelemesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 147–154.
 • Krishnaveni, K., & Shahin, A. (2014). Aggression and its influence on sports performance. International Journal of Physical Education, Sports and Health, 1(2), 29–32.
 • Madran, H. A. (2013). Buss perry saldırganlık ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 24(2), 1–6.
 • Scharf, S. C. (2000). Gender differences in adolescent aggression: An analysis of instrumentality expressivenes (Thesis No: 9976795). [Doctoral Thesis, Michigan University Departmant of Clinical Psychology ].
 • Schultz, D. P., & Schult, S. E. (2007). Modern psikoloji tarihi (Y. Aslay, Çev.). Kaknüs Yayınları (Orijinal Eser 2004 Yılında Basılmıştır).
 • Şahinler, Y., & Ulukan, M. (2020). Spor yapan üniversite öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Çalışmaları, 2(1), 16–24.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

An Examination of University Students’ Levels of Aggression in Terms of Participation in Sports

Year 2023, Volume: 25 Issue: 4, 89 - 92, 28.12.2023
https://doi.org/10.5152/JPESS.2023.23098

Abstract

Psychological factors affect many aspects of our lives. The aim of this research is to examine the levels of aggression in university students. The study population consisted of students attending Ardahan University, with a sample group comprising 201 males and 190 females, totaling 391 participants. Personal information form and the Aggression Scale were used to collect data. After testing the normality distribution of the data using the Kolmogorov–Smirnov test, it was determined that the data were not normally distributed. For pairwise comparisons, the Mann–Whitney U test and chi-square test were used, while the Kruskal–Wallis H test was used for comparisons involving more than two groups. The statistical significance level was set at p < .05. As a result, no significant difference was found in the variable of engaging in sports or not, but gender, engagement in defense sports, and age were found to be significant. It is believed that social order plays a role in determining aggressive attitudes.

References

 • Acet, M. (2005). Sporda saldırganlık ve şiddet. Morpa Yayıncılık.
 • Adak, N. (2004). Bir sosyalizasyon aracı olarak televizyon ve şiddet. Bilgi Dergisi, 30, 27–38.
 • Amedahe, F. K., & Owusu-Banahene, N. O. (2007). Sex differences in the forms of aggression among adolescent students in Ghana. Research in Education, 78(1), 54–64. [CrossRef]
 • Atatekin, B., & İstanbullu, A. (2023). Spor yapan ve yapmayan öğrencilerin şiddet eğilimi ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(2), 73–83.
 • Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The aggression questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63(3), 452–459. [CrossRef]
 • Çağlayan, H. S., Çetin, M. Ç., & Şirin, E. F. (2005). Futbol seyircisinin sosyo-ekonomik-kültürel yapısının şiddet eğilimindeki rolü. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(2), 15–24.
 • Çelik, A., Zengin, S., & Baş, M. (2017). Sporcu lise öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin belirlenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(4), 20–31.
 • Çobanoğlu Güner, B. (2006). Takım sporları ve bireysel sporlar yapan sporcuların saldırganlık düzeylerinin incelenmesi (Tez No: 192497). [Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü]. Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezi.
 • Dever, A., & Bulut, E. (2017). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin araştırılması: Ordu Üniversitesi örneği. Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 45–56.
 • DeWall, C. N., Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2013). Aggression. In H. Tennen, J. Suls & I. B. Weiner (Eds.), Handbook of psychology: Personality and social psychology (pp. 449–466). John Wiley And Sons, Inc.
 • Erdoğan, Ç. H., & Bahadır, Z. (2016). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 7, 33–48.
 • Erşan, E., Doğan, O., & Doğan, S. (2009). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin sosyodemografik açıdan değerlendirilmesi. Cumhuriyet Medical Journal, 31(3), 231–238.
 • Giles, J. W., & Heyman, G. D. (2005). Young children's beliefs about the relationship between gender and aggressive behavior. Child Development, 76(1), 107–121. [CrossRef]
 • Girginer, N., Aydın., S., & Çavdar, Z. (2006). Üniversite öğrencilerinin sporda şiddet konusuna yaklaşımları: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 1–30.
 • Karabulut, E. O. (2013). 16 yaş altı çim hokeyi sporcularının saldırganlık düzeylerinin çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(2), 139–147.
 • Kırımoğlu, H., Parlak, N., Dereceli, Ç., & Kepoğlu, A. (2008). Lise öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin spora katılım düzeylerine göre incelemesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 147–154.
 • Krishnaveni, K., & Shahin, A. (2014). Aggression and its influence on sports performance. International Journal of Physical Education, Sports and Health, 1(2), 29–32.
 • Madran, H. A. (2013). Buss perry saldırganlık ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 24(2), 1–6.
 • Scharf, S. C. (2000). Gender differences in adolescent aggression: An analysis of instrumentality expressivenes (Thesis No: 9976795). [Doctoral Thesis, Michigan University Departmant of Clinical Psychology ].
 • Schultz, D. P., & Schult, S. E. (2007). Modern psikoloji tarihi (Y. Aslay, Çev.). Kaknüs Yayınları (Orijinal Eser 2004 Yılında Basılmıştır).
 • Şahinler, Y., & Ulukan, M. (2020). Spor yapan üniversite öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Çalışmaları, 2(1), 16–24.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sports Science and Exercise (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Yusuf GÜNAY 0000-0003-4419-695X

Murat AYGÜN 0000-0002-7636-8325

Publication Date December 28, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 25 Issue: 4

Cite

APA GÜNAY, Y., & AYGÜN, M. (2023). Üniversite Öğrencilerinin Spora Katılım Açısından Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi. Research in Sport Education and Sciences, 25(4), 89-92. https://doi.org/10.5152/JPESS.2023.23098

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929