Research Article
BibTex RIS Cite

Dövüş Sporcularının Algılarına Göre Antrenör İletişim Becerisinin Sporcudaki Benlik Saygısı ile İlişkisi

Year 2023, Volume: 25 Issue: 4, 99 - 104, 28.12.2023
https://doi.org/10.5152/JPESS.2023.23096

Abstract

Bu araştırmanın amacı dövüş sporcuların algılarına göre antrenörün iletişim becerilerinin sporcudaki benlik saygısı ile ilişkisini belirlemektir. Araştırmaya aktif olarak bir dövüş sporu ile uğraşan 278 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak katılımcıların demografik bilgilerini öğrenmek için araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu, “Sporcu Algısına Göre Antrenörün İletişim Becerileri Ölçeği” ve “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise betimsel istatistikler, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Tukey çoklu karşılaştırma, Pearson korelasyon testleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda sporcuların algılarına göre antrenörlerin iletişim becerilerinin sporcudaki cinsiyet, millilik durumu ve eğitim seviyesi değişkenleri açısından değerlendirildiğinde anlamlı bir farklılık gözlenmişken, sporcu yaşı ve spor yaşı değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Benlik saygısının ise herhangi bir demografik değişkenle anlamlı farklılık yaratmadığı görülmüştür. Sporcu algısına göre antrenör iletişim becerilerinin benlik saygısı ölçeği arasındaki korelasyonda pozitif yönde düşük düzeyde bir ilişki olduğu söylenebilir.

References

 • Abakay, U., & Kuru, E. (2009). Coach communication scale in football a study of validity and reliablity. Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science, Movement and Health, 9(2), 183–187.
 • Ahn, J., & Yang, Y. (2022). Relationship between self-esteem and risky sexual behavior among adolescents and young adults: A systematic review. American Journal of Sexuality Education, 18(3), 484–503.
 • Akçakoyun, F., Çalışkan, E., & Karlı, H. (2010). Dövüş ve takım sporcularının empati düzeylerinin karşılaştırılması. Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 37–47.
 • Aktaş, G. (2014). Farklı branşlarda spor yapan ve spor yapmayan bireylerin benlik saygısı ve risk alma düzeylerinin incelenmesi (Tez No: 379323). [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezi.
 • Altıntaş, A., Çetinkalp, Z., & Aşçı, H. (2012). Antrenör-sporcu ilişkisinin değerlendirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 23(3), 119–128.
 • Aslan, Ş., Baş Aslan, U., & Uyan, A. (2017). Comparison of self-esteem in physically disabled people according to participating sports /Spor yapma Durumlarına göre bedensel Engelli Bireylerin Benlik Saygısının karşılaştırılması. Journal of Human Sciences, 14(4), 4032–4040. [CrossRef]
 • Birinci, R. (2019). Spor yapan ve yapmayan bireylerin benlik saygısı ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi (Tez No: 551149). [Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezi.
 • Bojanić, Ž., Nedeljković, J., Šakan, D., Mitić, P. M., Milovanović, I., & Drid, P. (2019). Personality traits and self-esteem in combat and team sports. Frontiers in Psychology, 10, 2280. [CrossRef]
 • Cranmer, G. A., & Myers, S. A. (2015). Sports teams as organizations: A leader–member exchange perspective of player communication with coaches and teammates. Communication & Sport, 3(1), 100-118.
 • Collins, N. M., Cromartie, F., Butler, S., & Bae, J. (2018). Effects of early sport participation on self-esteem and happiness. Sport Journal, 20, 1–20.
 • Corey, D. G. (2007). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve Uygulamaları. Mentis Yayıncılık.
 • Çelik, R. (2022). Rafting sporcularının benlik saygısı ile gelecek beklentisi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. [Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezi.
 • Çelik, R. (2022). Rafting Sporcularının Benlik Saygısı ile Gelecek Beklentisi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi.
 • Dinçer, A. (2021). Taekwondo milli sporcularında benlik saygısı ve psikolojik sağlamlık düzeyleri arasındaki ilişki [Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezi.
 • Efilti, E., & Çıkılı, Y. (2017). Investigation of self-esteem and occupational self-esteem of special education department. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 99–114.
 • Eroğlu, M. Z., Sertçelik, S., Gündüz, A., & Demirkol, M. E. (2018). Self-esteem and quality of life in bariatric surgery candidates. Anatolian Journal of Psychiatry, 20(1), 20–28. [CrossRef]
 • Gürşen Ortacıoğlu, S. (2009). Müzik öğretmeni adaylarının benlik saygısı düzeyleri ile akademik ve çalgı başarılarının karşılaştırılması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 141–150.
 • Jowett, S., & Cockerill, I. M. (2003). Olympic medallists’ perspective of the athlete–coach relationship. Psychology of Sport and Exercise, 4(4), 313–331. [CrossRef]
 • Katra, H. (2021). Egzersiz yapan bireylerde egzersiz bağımlılığı ve benlik saygısı. Bağımlılık Dergisi, 22(4), 370–378. [CrossRef]
 • Kaya, Y. (2021). Beden eğitimi öğretmenlerinin benlik saygısı ve mesleki benlik saygısı düzeylerinin çeşitli değişkenlere bağlı olarak incelenmesi (Tez No: 706977). [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezi.
 • Kırkbir, H. (2019). Fitness sporu ile ilgilenen sporcuların benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi (Tez No: 569262). [Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezi.
 • Kline, R. B. (2011). Convergence of structural equation modeling and multilevel modeling. The SAGE handbook of innovation in social research methods, 562-589.
 • Kul, M., Boz, E., Şipal, O., Erdoğan, Y., & Baycan, Y. (2020). Elit boks sporcularının benlik saygısı ve karanlık üçlü kişilik özelliklerinin incelenmesi. 4 th International Conference on Social Sciences, & Humanities Tam Metin Kitabı. Ankara, ss. 103–121.
 • Li, B., Dittmore, S. W., & Park, J. A. (2015). Exploring different perceptions of coach-athlete relationship: The case of Chinese olympians. International Journal of Coaching Science, 9(2), 59–76.
 • Moen, F., & Kvalsund, R. (2013). Subjective beliefs among sport coaches about communication during coachathlete conversations. Athletic Insight, 5(3), 229–249.
 • Navarre, M. J. (2011). Male College Soccer Coaches Perceptions of Gender Similarities and Differences in Coach–Athlete and Teammate Relationships: Introducing The Construct of Relat ionsh ip–Perform ance Orientation. Ph.D. Retrieved from the University of Minnesota Digital Conservancy.
 • Nazik, M. H., & Bayazıt, A. (2005). İnsan İlişkiler ve İletişim. Ya-Pa Yayınları.
 • Özbey, Ö. (2019). Türkiye olimpik hazırlık merkezlerinde görev yapan antrenörlerin liderlik ve iletişim beceri düzeylerinin sporcular tarafından değerlendirilmesi (Tez No: 561172). [Yüksek Lisans Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezi.
 • Rice, D. B., Young, N. C. J., Johnson, D., Walton, R., & Stacy, S. (2020). Overall justice and supervisor conscientiousness: Implications for ethical leadership and employee self-esteem. Business Ethics: A European Review, 29(4), 856–869. [CrossRef]
 • Rosenberg, M. (1963). Society and the adolescent self-image. Princeton University Press.
 • Savcı, D. Ü. (2017). Sporcular tarafından algılanan antrenör iletişim becerilerinin branşlara göre incelenmesi (Tez No: 474013). [Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezi.
 • Selağzı, S., & Çepikkurt, F. (2015). Antrenör ve sporcu iletişim düzeylerinin belirlenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(1), 11–18.
 • Şipal, O. (2022). Üniversite öğrencilerinin egzersizde davranışsal düzenlemeleri, benlik saygısı ve liderlik yönelimleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Tez No: 735407). [Yüksek Lisans Tezi, Bayburt Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezi.
 • Tekin, G., Aykora, E., Bozacı, S., & Eliöz, M. (2010). Dövüş ve takım sporcularının yalnızlık düzeyleri açısından karşılaştırılması. Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 28–36.
 • Tepeköylü Öztürk, Ö., & Soytürk, M. (2019). Sporcu algılarına göre antrenör iletişim becerileri. Manas sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1), 587–594.
 • Tepeköylü Öztürk, Ö., Soytürk, M., Daşdan Ada, N., & Çamlıyer, H. (2011). Üniversite takımlarında sporcu olan öğrencilerle spor yapmayan öğrencilerin iletişim becerisi düzeylerinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 22(2), 43–53.
 • Thelwell, R. C., Wagstaff, C. R., Rayner, A., Chapman, M., & Barker, J. (2017). Exploring athletes’ perceptions of coach stress in elite sport environments. Journal of Sports Sciences, 35(1), 44–55. [CrossRef]
 • Turiel, E. (1983). The development of social knowledge: Morality and convention. Cambridge University Press.
 • Türker, A., Yusuf, E. R., Eroğlu, S. Y., Şentürk, A., & Durmaz, M. (2018). Spor yapan bireylerin sosyal görünüş kaygısı ve benlik saygısının incelenmesi. Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 8-15.
 • Uyar, M. (2021). Dövüş sporları yapan kadın sporcuların, benlik saygısı ve toplumsal cinsiyet algı düzeylerinin incelenmesi (Tez No: 701619). [Yüksek Lisans Tezi, Bozok Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezi.

The Relationship Between Combat Athletes’ Perceptions of Coaches’ Communication Skills and Self-Respect in Athletes

Year 2023, Volume: 25 Issue: 4, 99 - 104, 28.12.2023
https://doi.org/10.5152/JPESS.2023.23096

Abstract

The purpose of this research is to determine the relationship between coaches’ communication skills and athletes’ self-esteem based on the perceptions of combat sports athletes. A total of 278 athletes actively involved in a combat sport participated in the study voluntarily. The data collection tools used in the research were the “Personal Information Form” prepared by the researchers to obtain participants’ demographic information, the “Coach’s Communication Skills Scale According to Athlete Perception,” and the “Rosenberg Self-Esteem Scale.” Descriptive statistics, t-tests, one-way analysis of variance, Tukey multiple comparison, and Pearson correlation tests were used in the data analysis. The findings of the study revealed significant differences in athletes’ perceptions of coaches’ communication skills concerning gender, nationality, and educational level variables, while no significant differences were observed concerning the age of the athlete and their experience in sports. Moreover, self-esteem was not found to be significantly different based on any demographic variable. It can be concluded that there is a low-level positive correlation between athletes’ perception of coaches’ communication skills and self-esteem.

References

 • Abakay, U., & Kuru, E. (2009). Coach communication scale in football a study of validity and reliablity. Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science, Movement and Health, 9(2), 183–187.
 • Ahn, J., & Yang, Y. (2022). Relationship between self-esteem and risky sexual behavior among adolescents and young adults: A systematic review. American Journal of Sexuality Education, 18(3), 484–503.
 • Akçakoyun, F., Çalışkan, E., & Karlı, H. (2010). Dövüş ve takım sporcularının empati düzeylerinin karşılaştırılması. Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 37–47.
 • Aktaş, G. (2014). Farklı branşlarda spor yapan ve spor yapmayan bireylerin benlik saygısı ve risk alma düzeylerinin incelenmesi (Tez No: 379323). [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezi.
 • Altıntaş, A., Çetinkalp, Z., & Aşçı, H. (2012). Antrenör-sporcu ilişkisinin değerlendirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 23(3), 119–128.
 • Aslan, Ş., Baş Aslan, U., & Uyan, A. (2017). Comparison of self-esteem in physically disabled people according to participating sports /Spor yapma Durumlarına göre bedensel Engelli Bireylerin Benlik Saygısının karşılaştırılması. Journal of Human Sciences, 14(4), 4032–4040. [CrossRef]
 • Birinci, R. (2019). Spor yapan ve yapmayan bireylerin benlik saygısı ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi (Tez No: 551149). [Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezi.
 • Bojanić, Ž., Nedeljković, J., Šakan, D., Mitić, P. M., Milovanović, I., & Drid, P. (2019). Personality traits and self-esteem in combat and team sports. Frontiers in Psychology, 10, 2280. [CrossRef]
 • Cranmer, G. A., & Myers, S. A. (2015). Sports teams as organizations: A leader–member exchange perspective of player communication with coaches and teammates. Communication & Sport, 3(1), 100-118.
 • Collins, N. M., Cromartie, F., Butler, S., & Bae, J. (2018). Effects of early sport participation on self-esteem and happiness. Sport Journal, 20, 1–20.
 • Corey, D. G. (2007). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve Uygulamaları. Mentis Yayıncılık.
 • Çelik, R. (2022). Rafting sporcularının benlik saygısı ile gelecek beklentisi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. [Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezi.
 • Çelik, R. (2022). Rafting Sporcularının Benlik Saygısı ile Gelecek Beklentisi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi.
 • Dinçer, A. (2021). Taekwondo milli sporcularında benlik saygısı ve psikolojik sağlamlık düzeyleri arasındaki ilişki [Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezi.
 • Efilti, E., & Çıkılı, Y. (2017). Investigation of self-esteem and occupational self-esteem of special education department. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 99–114.
 • Eroğlu, M. Z., Sertçelik, S., Gündüz, A., & Demirkol, M. E. (2018). Self-esteem and quality of life in bariatric surgery candidates. Anatolian Journal of Psychiatry, 20(1), 20–28. [CrossRef]
 • Gürşen Ortacıoğlu, S. (2009). Müzik öğretmeni adaylarının benlik saygısı düzeyleri ile akademik ve çalgı başarılarının karşılaştırılması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 141–150.
 • Jowett, S., & Cockerill, I. M. (2003). Olympic medallists’ perspective of the athlete–coach relationship. Psychology of Sport and Exercise, 4(4), 313–331. [CrossRef]
 • Katra, H. (2021). Egzersiz yapan bireylerde egzersiz bağımlılığı ve benlik saygısı. Bağımlılık Dergisi, 22(4), 370–378. [CrossRef]
 • Kaya, Y. (2021). Beden eğitimi öğretmenlerinin benlik saygısı ve mesleki benlik saygısı düzeylerinin çeşitli değişkenlere bağlı olarak incelenmesi (Tez No: 706977). [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezi.
 • Kırkbir, H. (2019). Fitness sporu ile ilgilenen sporcuların benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi (Tez No: 569262). [Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezi.
 • Kline, R. B. (2011). Convergence of structural equation modeling and multilevel modeling. The SAGE handbook of innovation in social research methods, 562-589.
 • Kul, M., Boz, E., Şipal, O., Erdoğan, Y., & Baycan, Y. (2020). Elit boks sporcularının benlik saygısı ve karanlık üçlü kişilik özelliklerinin incelenmesi. 4 th International Conference on Social Sciences, & Humanities Tam Metin Kitabı. Ankara, ss. 103–121.
 • Li, B., Dittmore, S. W., & Park, J. A. (2015). Exploring different perceptions of coach-athlete relationship: The case of Chinese olympians. International Journal of Coaching Science, 9(2), 59–76.
 • Moen, F., & Kvalsund, R. (2013). Subjective beliefs among sport coaches about communication during coachathlete conversations. Athletic Insight, 5(3), 229–249.
 • Navarre, M. J. (2011). Male College Soccer Coaches Perceptions of Gender Similarities and Differences in Coach–Athlete and Teammate Relationships: Introducing The Construct of Relat ionsh ip–Perform ance Orientation. Ph.D. Retrieved from the University of Minnesota Digital Conservancy.
 • Nazik, M. H., & Bayazıt, A. (2005). İnsan İlişkiler ve İletişim. Ya-Pa Yayınları.
 • Özbey, Ö. (2019). Türkiye olimpik hazırlık merkezlerinde görev yapan antrenörlerin liderlik ve iletişim beceri düzeylerinin sporcular tarafından değerlendirilmesi (Tez No: 561172). [Yüksek Lisans Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezi.
 • Rice, D. B., Young, N. C. J., Johnson, D., Walton, R., & Stacy, S. (2020). Overall justice and supervisor conscientiousness: Implications for ethical leadership and employee self-esteem. Business Ethics: A European Review, 29(4), 856–869. [CrossRef]
 • Rosenberg, M. (1963). Society and the adolescent self-image. Princeton University Press.
 • Savcı, D. Ü. (2017). Sporcular tarafından algılanan antrenör iletişim becerilerinin branşlara göre incelenmesi (Tez No: 474013). [Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezi.
 • Selağzı, S., & Çepikkurt, F. (2015). Antrenör ve sporcu iletişim düzeylerinin belirlenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(1), 11–18.
 • Şipal, O. (2022). Üniversite öğrencilerinin egzersizde davranışsal düzenlemeleri, benlik saygısı ve liderlik yönelimleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Tez No: 735407). [Yüksek Lisans Tezi, Bayburt Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezi.
 • Tekin, G., Aykora, E., Bozacı, S., & Eliöz, M. (2010). Dövüş ve takım sporcularının yalnızlık düzeyleri açısından karşılaştırılması. Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 28–36.
 • Tepeköylü Öztürk, Ö., & Soytürk, M. (2019). Sporcu algılarına göre antrenör iletişim becerileri. Manas sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1), 587–594.
 • Tepeköylü Öztürk, Ö., Soytürk, M., Daşdan Ada, N., & Çamlıyer, H. (2011). Üniversite takımlarında sporcu olan öğrencilerle spor yapmayan öğrencilerin iletişim becerisi düzeylerinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 22(2), 43–53.
 • Thelwell, R. C., Wagstaff, C. R., Rayner, A., Chapman, M., & Barker, J. (2017). Exploring athletes’ perceptions of coach stress in elite sport environments. Journal of Sports Sciences, 35(1), 44–55. [CrossRef]
 • Turiel, E. (1983). The development of social knowledge: Morality and convention. Cambridge University Press.
 • Türker, A., Yusuf, E. R., Eroğlu, S. Y., Şentürk, A., & Durmaz, M. (2018). Spor yapan bireylerin sosyal görünüş kaygısı ve benlik saygısının incelenmesi. Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 8-15.
 • Uyar, M. (2021). Dövüş sporları yapan kadın sporcuların, benlik saygısı ve toplumsal cinsiyet algı düzeylerinin incelenmesi (Tez No: 701619). [Yüksek Lisans Tezi, Bozok Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurumu Tez Merkezi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sports Science and Exercise (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Samet SAĞ 0000-0003-3471-125X

Nimet KORKMAZ 0000-0001-7648-3289

Mehmet GÜÇLÜ 0000-0002-7507-5694

Publication Date December 28, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 25 Issue: 4

Cite

APA SAĞ, S., KORKMAZ, N., & GÜÇLÜ, M. (2023). Dövüş Sporcularının Algılarına Göre Antrenör İletişim Becerisinin Sporcudaki Benlik Saygısı ile İlişkisi. Research in Sport Education and Sciences, 25(4), 99-104. https://doi.org/10.5152/JPESS.2023.23096

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929