Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Difficulties Experienced By Postpartum Women Diagnosed With Breast Cancer

Year 2022, Volume 2, Issue 2, 49 - 57, 21.12.2022

Abstract

The purpose of this study is to explain the difficulties experienced by postpartum women diagnosed with breast cancer. The research was a qualitative descriptive research and it was carried out in a private hospital where the possibility of total treatment (surgerychemotherapy-radiation oncology) of cancer located in the Istanbul province Anatolian side was provided. The survey was carried out between 01.01.2017-01.12.2017. Ten women who were diagnosed with postpartum breast cancer constitute the research sample. The Personal Information Form and the Interview Form were used as data collection tools in the research. Findings related to demographic information were presented by frequency analysis with SPSS statistical program. Findings related to the interview form are explained by qualitative analysis method. According to the results of the research, women who have been diagnosed with postpartum breast cancer have the greatest difficulty in this process due to chemotherapy. Besides, they are worried about their children, fear of death, not seeing enough support from their spouses, and living under economic burden are important difficulties.

References

 • Page AE, Adler NE.Cancer Care for the Whole Patient: Meeting Psychosocial Health Needs. National Academies Press, 2008.
 • Kaymakçı Ş.Meme Hastalıkları. Adana : Nobel Kitabevi, 2011.
 • Council NR.Meeting Psychosocial Needs of Women with Breast Cancer. National Academies Press, 2004.
 • Ganz P. "Psychological and Social Aspects of Breast Cancer",Oncology, 2008, 22(8): 1-9.
 • Özkan S.Psiko-Onkoloji. İstanbul : Form Reklam Hizmetleri, 2007.
 • Johnson JY.Anne Yenidoğan Hemşireliği, Açıklığa Kavuşturulmuş Kendi Kendine Öğrenim Rehberi. [çev.] L. Taşkın ve N. Çiçek. Ankara : Palme Yayıncılık, 2012.
 • Okumuş H, Mete S.Anneler ve Babalar için Doğuma Hazırlık. İstanbul : Deomed Medikal Matbaacılık, 2009.
 • Taşkın L.Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği. Ankara : Sistem Ofset Matbaacılık, 2012
 • Şirin A, Kavlak O.Kadın Sağlığı . İstanbul : Bedray Basın Yayıncılık, 2008.
 • Chiechi LM. "Breast Screening in Women Considering Pregnancy", Minerva Ginecologica,1999, 51: 77-81.
 • Gemignani ML, Petrek JA. "Pregnancy-Associated Breast Cancer: Diagnosis and Treatment",The Breast Journal, 2000, 6(1): 68-73.
 • Albrektsen G, Heuch I, Hansen S, Kvale G. "Breast cancer risk by age at birth, time since birth and time intervals between births: exploring interaction effects" British Journal of Cancer, 2005; 92(1):167-75.
 • Özel A, Davutoğlu EA, Yılmaz N, Madazlı R. “Gebelikte Tanı Alan Meme Kanseri:11 Olgunun Obstetrik VePerinatal Sonuçları”, İst Tıp Fak Derg,2016, 79(2):61-65.
 • Navrozoglou I, Vrekoussis T, Kontostolis E et al. "Breast cancer during pregnancy: A mini-review", ESJO, 2008;34: 837-43.
 • Keyser EA, Staat MBC, Fausett MB, Shields AD. "Pregnancy-associated breast cancer", Reviews in Obstetrics & Gynecology, 2012;5(2): 94-9.
 • Molckovsky A, Madarnas Y." Breast cancer in pregnancy: a literature review". BreastCancer Research and Treatment, 2008;108: 333-8.
 • Hermann S, Nolson B. "Breast cancer diagnosis while breastfeeding: When two worlds collide", AWHONN, 2012:163.
 • Beadle BM, Woodward WA, Middleton LP, Tereffe W, Strom EA, Litton JK, et al. "The impact of pregnancy on breast cancer outcomes in women", Cancer, 2009;115:1174-84.
 • Ives AD, Saunders CM, Semmens JB. "The Western Australian gestational breast cancerproject: a population-based study of the incidence, management and outcomes", Breast, 2005;14(4): 276-82.
 • Carpenter KM, Fowler JM, Maxwell GL, Andersen BL. "Direct and buffering effects of social support among gynecologic cancer survivors", The Society of Behavioral Medicine, 2010;39:79-90.
 • Pınar G, Okdem Ş, Büyükgönenç L, Ayhan A. "The relationship between social support and the level of anxiety, depression, and quality of life of turkish women with gynecologic cancer", Cancer Nursing, 2012;35(3):229-35.
 • Güleç G, Büyükkınacı A. "Kanserde Psikiyatrik Bozukluklar", Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2011, 3(2), 343,367.
 • Aslan C. Meme Kanseri Tedavisi Gören Kadınların Eşlerinin Deneyimleri (Tez). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2017.
 • Ünal H. "Meme Kanserli Hastalara Cerrahın Bakış Açısı", Türkiye'de SıkKarşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar Sempozyum Dizisi, 2008, 119-126.
 • Özbaş A. "Meme Kanserli Ailelerde Sorunlar ve Çözümler", Meme SağlığıDergisi, 2006, 2(3), 115-117.
 • Çömez S. Meme Kanseri Olan Kadınlar Ve Eşleri İçin Oluşturulan Web Tabanlı Eğitimin Yaşam Kalitesi Ve Eş Uyumuna Etkisi (Tez). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2016.
 • Kabataş Saral E. Meme Kanseri Hastalarının Kansere UyumlarınınBelirlenmesi(Tez), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, HemşirelikProgramı, Yüksek Lisans Tezi, 2008.
 • Ponto JA, Barton D. "Husbands’ perspective of living with wives’ ovarian cancer", Psycho- Oncology, 2008;17:1225-31.
 • Babaoğlu E, Öz F. "Terminal Dönem Kanser Hastasına Bakım VerenEşlerin Duygusal ve Sosyal Sorunları Arasındaki İlişki", HemşirelikteAraştırma Geliştirme Dergisi,2003, 2, 24-33. Tünel M. Meme Kanserli Hastalarda Cerrahi Tedavi Öncesi ve SonrasıAnksiyete ve Deprsyon Düzeyi (Tez), Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Uzmanlık Tezi, 2011.
 • Tünel M, Vural A, Evlice Y, Tamam L. "Meme Kanserli HastalardaPsikiyatrik Sorunlar", Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 2012, 21(3), 189-219.
 • Hocaoğlu Ç, Kandemir G, Civil F. "Meme Kanserinin Aile İlişkilerineEtkileri", Meme Sağlığı Dergisi, 2007, 3(3), 163-165.
 • Güner İ. "Meme Kanseri ve Eşlerin Desteği", Gaziantep Tıp Dergisi, 2008, 46-49.
 • Ceylan M. Meme Kanseri Olan Hastalarda Tanı Sonrası PsikososyalSorunlar(Tez). Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı UzmanlıkTezi, 2009.
 • Becker S. "Breast cancer in pregnancy: A brief clinical review", Best Practice & ResearchClinical Obstetrics and Gynaecology, 2016; 33: 79-85.
 • İsbir GG. “Gebelikle İlişkili Meme Kanserinin Tanı, Tedavi Süreci ve Hemşirelik Yaklaşımları: Otoetnoğrafik Çalışma”, Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics, 2017, 3(1):1-7
 • Ulutin HC. "Kanserli Hastada Psikolojik Sorunlar", FTR Bil Der,2006, 9(1), 39-41.
 • Altınova HH, Duyan V. "Onkolojik Sosyal Hizmet", The Journal OfFamily Medicine and Primary Care, 2013, 7(3), 40-45.
 • Snyder CR, Crowson JJ. "Hope and coping with cancer by collage women",JPers, 1998; 66:195-214.
 • Küçükkaya PG. "An exploratory study of positive life changes in Turkish women diagnosed with breast cancer", Eur J Oncol Nurs, 2010;14:166-173.

Postpartum Dönem Meme Kanseri Tanısı Alan Kadınların Yaşadığı Güçlükler

Year 2022, Volume 2, Issue 2, 49 - 57, 21.12.2022

Abstract

Bu araştırmanın amacı postpartum dönem meme kanseri tanısı alan kadınların yaşadığı güçlüklerin açıklanmasıdır. Araştırma niteliksel tanımlayıcı bir araştırma olup, İstanbul ili Anadolu yakasındaki bulunan kanserin bütüncül tedavi (ameliyat-kemoterapi-radyasyon onkolojisi) olanağı sunulan özel bir hastanede yapılmıştır. Araştırma 01.01.2017-01.12.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Postpartum meme kanseri tanısı alan 10 kadın araştırma örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu ve Görüşme Formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Demografik bilgilere ilişkin bulgular SPSS istatistik programı ile frekans analizi yapılarak sunulmuştur. Görüşme formuna ilişkin bulgular ise nitel analiz yöntemiyle açıklanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre postpartum dönem meme kanseri tanısı alan kadınlar bu süreçte en fazla kemoterapi nedeniyle zorluk yaşamaktadır. Bunun yanında çocukları hakkında yaşadıkları endişeler, ölüm korkusu, eşlerinden yeterli desteği görememek, ekonomik yük altında kalmakta yaşanan önemli güçlüklerdir.

References

 • Page AE, Adler NE.Cancer Care for the Whole Patient: Meeting Psychosocial Health Needs. National Academies Press, 2008.
 • Kaymakçı Ş.Meme Hastalıkları. Adana : Nobel Kitabevi, 2011.
 • Council NR.Meeting Psychosocial Needs of Women with Breast Cancer. National Academies Press, 2004.
 • Ganz P. "Psychological and Social Aspects of Breast Cancer",Oncology, 2008, 22(8): 1-9.
 • Özkan S.Psiko-Onkoloji. İstanbul : Form Reklam Hizmetleri, 2007.
 • Johnson JY.Anne Yenidoğan Hemşireliği, Açıklığa Kavuşturulmuş Kendi Kendine Öğrenim Rehberi. [çev.] L. Taşkın ve N. Çiçek. Ankara : Palme Yayıncılık, 2012.
 • Okumuş H, Mete S.Anneler ve Babalar için Doğuma Hazırlık. İstanbul : Deomed Medikal Matbaacılık, 2009.
 • Taşkın L.Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği. Ankara : Sistem Ofset Matbaacılık, 2012
 • Şirin A, Kavlak O.Kadın Sağlığı . İstanbul : Bedray Basın Yayıncılık, 2008.
 • Chiechi LM. "Breast Screening in Women Considering Pregnancy", Minerva Ginecologica,1999, 51: 77-81.
 • Gemignani ML, Petrek JA. "Pregnancy-Associated Breast Cancer: Diagnosis and Treatment",The Breast Journal, 2000, 6(1): 68-73.
 • Albrektsen G, Heuch I, Hansen S, Kvale G. "Breast cancer risk by age at birth, time since birth and time intervals between births: exploring interaction effects" British Journal of Cancer, 2005; 92(1):167-75.
 • Özel A, Davutoğlu EA, Yılmaz N, Madazlı R. “Gebelikte Tanı Alan Meme Kanseri:11 Olgunun Obstetrik VePerinatal Sonuçları”, İst Tıp Fak Derg,2016, 79(2):61-65.
 • Navrozoglou I, Vrekoussis T, Kontostolis E et al. "Breast cancer during pregnancy: A mini-review", ESJO, 2008;34: 837-43.
 • Keyser EA, Staat MBC, Fausett MB, Shields AD. "Pregnancy-associated breast cancer", Reviews in Obstetrics & Gynecology, 2012;5(2): 94-9.
 • Molckovsky A, Madarnas Y." Breast cancer in pregnancy: a literature review". BreastCancer Research and Treatment, 2008;108: 333-8.
 • Hermann S, Nolson B. "Breast cancer diagnosis while breastfeeding: When two worlds collide", AWHONN, 2012:163.
 • Beadle BM, Woodward WA, Middleton LP, Tereffe W, Strom EA, Litton JK, et al. "The impact of pregnancy on breast cancer outcomes in women", Cancer, 2009;115:1174-84.
 • Ives AD, Saunders CM, Semmens JB. "The Western Australian gestational breast cancerproject: a population-based study of the incidence, management and outcomes", Breast, 2005;14(4): 276-82.
 • Carpenter KM, Fowler JM, Maxwell GL, Andersen BL. "Direct and buffering effects of social support among gynecologic cancer survivors", The Society of Behavioral Medicine, 2010;39:79-90.
 • Pınar G, Okdem Ş, Büyükgönenç L, Ayhan A. "The relationship between social support and the level of anxiety, depression, and quality of life of turkish women with gynecologic cancer", Cancer Nursing, 2012;35(3):229-35.
 • Güleç G, Büyükkınacı A. "Kanserde Psikiyatrik Bozukluklar", Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2011, 3(2), 343,367.
 • Aslan C. Meme Kanseri Tedavisi Gören Kadınların Eşlerinin Deneyimleri (Tez). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2017.
 • Ünal H. "Meme Kanserli Hastalara Cerrahın Bakış Açısı", Türkiye'de SıkKarşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar Sempozyum Dizisi, 2008, 119-126.
 • Özbaş A. "Meme Kanserli Ailelerde Sorunlar ve Çözümler", Meme SağlığıDergisi, 2006, 2(3), 115-117.
 • Çömez S. Meme Kanseri Olan Kadınlar Ve Eşleri İçin Oluşturulan Web Tabanlı Eğitimin Yaşam Kalitesi Ve Eş Uyumuna Etkisi (Tez). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2016.
 • Kabataş Saral E. Meme Kanseri Hastalarının Kansere UyumlarınınBelirlenmesi(Tez), Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, HemşirelikProgramı, Yüksek Lisans Tezi, 2008.
 • Ponto JA, Barton D. "Husbands’ perspective of living with wives’ ovarian cancer", Psycho- Oncology, 2008;17:1225-31.
 • Babaoğlu E, Öz F. "Terminal Dönem Kanser Hastasına Bakım VerenEşlerin Duygusal ve Sosyal Sorunları Arasındaki İlişki", HemşirelikteAraştırma Geliştirme Dergisi,2003, 2, 24-33. Tünel M. Meme Kanserli Hastalarda Cerrahi Tedavi Öncesi ve SonrasıAnksiyete ve Deprsyon Düzeyi (Tez), Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Uzmanlık Tezi, 2011.
 • Tünel M, Vural A, Evlice Y, Tamam L. "Meme Kanserli HastalardaPsikiyatrik Sorunlar", Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 2012, 21(3), 189-219.
 • Hocaoğlu Ç, Kandemir G, Civil F. "Meme Kanserinin Aile İlişkilerineEtkileri", Meme Sağlığı Dergisi, 2007, 3(3), 163-165.
 • Güner İ. "Meme Kanseri ve Eşlerin Desteği", Gaziantep Tıp Dergisi, 2008, 46-49.
 • Ceylan M. Meme Kanseri Olan Hastalarda Tanı Sonrası PsikososyalSorunlar(Tez). Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı UzmanlıkTezi, 2009.
 • Becker S. "Breast cancer in pregnancy: A brief clinical review", Best Practice & ResearchClinical Obstetrics and Gynaecology, 2016; 33: 79-85.
 • İsbir GG. “Gebelikle İlişkili Meme Kanserinin Tanı, Tedavi Süreci ve Hemşirelik Yaklaşımları: Otoetnoğrafik Çalışma”, Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics, 2017, 3(1):1-7
 • Ulutin HC. "Kanserli Hastada Psikolojik Sorunlar", FTR Bil Der,2006, 9(1), 39-41.
 • Altınova HH, Duyan V. "Onkolojik Sosyal Hizmet", The Journal OfFamily Medicine and Primary Care, 2013, 7(3), 40-45.
 • Snyder CR, Crowson JJ. "Hope and coping with cancer by collage women",JPers, 1998; 66:195-214.
 • Küçükkaya PG. "An exploratory study of positive life changes in Turkish women diagnosed with breast cancer", Eur J Oncol Nurs, 2010;14:166-173.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Nursing
Journal Section Research Articles
Authors

Seda ÇİÇEK This is me
It is not affiliated with an institution
0000-0001-8965-119X
Türkiye


Kerime Derya BEYDAĞ> (Primary Author)
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7251-4882
Türkiye

Supporting Institution yok
Project Number yok
Thanks Araştırmaya katılım sağlayan tüm kadınlara teşekkür ederiz.
Publication Date December 21, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 2, Issue 2

Cite

Vancouver Çiçek S. , Beydağ K. D. Postpartum Dönem Meme Kanseri Tanısı Alan Kadınların Yaşadığı Güçlükler. Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi. 2022; 2(2): 49-57.