Volume: 3 Issue: 1, 4/9/23

Year: 2023

Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi (SABİTED)’nin amacı sağlık ve teknoloji alanıyla ilişkili konularda bilimsel ilkeler ve yayın etiğine uygun çalışmaları değerlendirerek bilimsel platformda tartışılmasına olanak sağlamak, sağlık ve teknolojik alanda tercih edilen dergiler arasında yer almak ve bilime katkı sağlamaktır.

Dergiye sağlık bilimleri altındaki tüm disiplinlerce (beslenme ve diyetetik, çocuk gelişimi, gerontoloji, hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, odyoloji, sağlık yönetimi, sosyal hizmet ve diğer sağlık bilimleri alanlarında) yürütülen ve sağlık alanında teknolojik gelişmeleri kapsayan nitelikli orijinal araştırmalar, derleme makaleler, olgu sunumları ve diğer (kısa bildiri, ön rapor, gözlem, editöre mektup, eğitim ve çeşitli) bilimsel yazılar değerlendirilmek üzere kabul edilir.

Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi (SABİTED)'nde yazılar Türkçe veya İngilizce olarak yayımlanır. Türkçe yazılar kolay anlaşılır olmalı, arı bir Türkçe ile yazılmalı, Türk dilinin bütünlüğü korunmalı, yazılar Türk Dil Kurumu kurallarına uygun olmalıdır. Mümkün olduğu kadar yabancı sözcüklerin kullanımından kaçınılmalı, Türkçe çok yaygın olarak kullanılan yabancı sözcüklerin Türkçe karşılığı ilk kullanımlarında parantez içinde verilmelidir. Türkçede çok kullanılmayan sözcüklerin yabancı dildeki karşılığı ilk kullanımlarında parantez içinde verilmelidir. İlaçların ticari adları yerine jenerik (etken madde) adları Türkçe okunduğu gibi verilmelidir. İngilizce yazılar anlaşılır ve hatasız olmalıdır.

SABİTED'e makale yüklerken aşağıdaki şablonlar kullanılmalıdır:

Yazı içindeki 1-10 arası rakamsal veriler yazıyla, 10 ve üstü rakamlarla belirtilmelidir. Ancak, cümle başındaki sayılar yazıyla yazılmalıdır. Yazıda, imla kurallarına uyulmalıdır. 

Bulgularda, tablolarda, ingilizce ve türkçe özette ve metin boyunca sayılar arasına virgül (,) konmalıdır.

Dergiye yayımlanması için gönderilen makaleler, Microsoft Word programında, A4 kâğıt boyutunda, kâğıdın her kenarından 2.5 cm boşluk kalacak şekilde, 1.5 satır aralıklı olarak Times New Roman yazı tipi ve 12 punto ile iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Sorumlu yazar araştırma çalışmasıyla birlikte ETİK KURUL ONAM BELGESİNİ, derleme gibi diğer çalışmasıyla birlikte Etik Beyan Formu'nu, BENZERLİK RAPORUNU (iThenticate üzerinden alınan en fazla %20 oranında) gösterir belgeyi ve Telif Hakkı Devir Formunu’nu SİSTEM üzerinden makalesiyle birlikte göndermelidir.

Makale her bölümü ayrı bir sayfadan başlayacak biçimde; kapak sayfası, özetler ve anahtar kelimeler, makalenin ana metni, kaynaklar, tablolar ve şekil veya grafik düzeninde hazırlanmalıdır. Sistematik derleme ve meta-analiz çalışmaları dışında kalan makalenin ana metni 4000 kelimeyi, tablolar ve şekil sayısı toplamda beşi geçmemelidir. Kaynak sayısının 50’yi geçmemesine özen gösterilmelidir. Kısa bildiri, ön rapor, gözlem, editöre mektup, eğitim ve çeşitli gibi diğer yazılar 1000-2000 kelime arasında olmalıdır.

Kapak Sayfası: Kapak Sayfası ayrı bir sayfa olarak düzenlenmeli ve yüklenmelidir. Kapak sayfasındaki bilgilere diğer sayfalarda yer verilmemelidir. Ayrıca, makale ile ilgili gerek görülen açıklayıcı bilgiler (tez, proje, varsa kongrede sunulma durumu vb.) kapak sayfasında "diğer beyanlar" başlığı altında belirtilmelidir.

Türkçe Özet: Yapılan çalışmanın amacı, çalışma türü, bulgular ve tartışma kısa ve açıkça belirtilmeli, başlıklar kullanılmamalıdır. Makale özetleri en az 50, en çok 300 sözcük olmalıdır.

İngilizce Özet (Abstract): İngilizce özet Türkçe özet ile aynı olacak şekilde 300 kelimeyi geçmemelidir. Makalenin tamamı İngilizce olarak gönderilecekse Türkçe özet de yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Türkçe ve İngilizce özetlerin altına yerleştirilmelidir. Bu sözcükler Medical Subject Headings (MeSH)’e uyumlu olmalıdır. Bunlar alfabetik olarak aralarında virgül olacak şekilde sıralanmalıdır ve en fazla beş adet olmalıdır.

Anahtar kelimelerde standart bir terminoloji oluşturulması ve araştırmacıların makalelere kolay bir şekilde ulaşabilmeleri için, bilimsel makalelerde uygun sayıda, uygun nitelikte ve standart terminolojide anahtar kelimeler bulunması gereklidir. Türkiye Bilim Terimleri, MeSH (Medical Subject Headings) terimlerinin, Türkçe karşılıklarının bulunduğu bir anahtar kelimeler dizinidir. Anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimlerinden seçildiğinde, anahtar kelimenin hem MeSH terimlerine uygunluğu, hem de Türkçe karşılıklarının standart hale gelmesi sağlanmış olur. http://www.bilimterimleri.com

Makale Ana Metni: Araştırma makaleleri, sistematik derleme ve meta-analiz çalışmaları; Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler bölümlerinden oluşmalıdır. Klasik derlemede Giriş, Sonuç ve Öneriler bölümleri olmalı, diğer başlıklar derlemenin yapısına göre yazarlar tarafından belirlenmelidir. Olgu sunumu Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, Sonuç ve Öneriler bölümlerini içermelidir.

Giriş: Araştırma probleminin sunulduğu, bu problemle ilgili önceki çalışmaların özetlendiği ve yapılan araştırmanın güncel öneminin, hangi amaçla yapıldığının belirtildiği bölümdür. Yazar(lar) öncelikle iyi bir literatür taraması sunarak konuyla ilgili ne bilindiğini ortaya koymalıdır. Sonra ne bilinmediğini yani doldurmak istenilen literatürdeki boşluğu, mevcut çalışmaya gereksinim olduğunu kanıtlamalıdır. Akabinde, bilgideki boşluğu mevcut araştırmanın niçin ve nasıl dolduracağını açıklayarak, araştırmanın amacı ve tanımlayıcı araştırmalar için araştırma sorusu/soruları, deneysel araştırmalar için hipotezler verilmelidir. Klasik derlemede de giriş bölümü, derlemenin yazılma gerekçesini içermeli ve son paragrafında derlemenin amacı yazılmalıdır. Olgu sunumunda giriş bölümünde olgunun neden önemli ve özgün olduğu, olgu sunumunun amacı açıklanmalıdır.

Gereç ve Yöntem: Bu bölümde araştırmanın türü ve deseni, yeri ve zamanı, evren ve örneklem, içleme-dışlama kriterleri, veri toplama araçları, veri toplama süreci, etik sorumluluklar, verilerin analizi gibi konular ayrıntılı anlatılmalıdır. Bu bölümde kullanılan alt başlıklar bold (kalın) olmamalıdır. 

Bulgular: Bu bölümde, toplanan veri ve bu verinin analiz sonuçları sunulur. Araştırmanın temel bulguları veya vurgulanması gereken istatistiksel veriler tablo veya şekil/grafik olarak sunulmalıdır. Tablo ve şekil/grafiklerdeki tüm veri yazıda verilmemeli, sadece önemli noktaları vurgulanmalıdır. Şekil/grafiklerde ve tablolarda aynı veri tekrarlamamalıdır. Verilen sayılar arasına virgül (,) konmalıdır.

Tartışma: Bulguların yorumlanması ve sonuçlarının vurgulanması tartışma bölümünde yapılır. Tartışma bölümü, çalışmada elde edilen temel bulgularla ilgili bir cümle ile başlamalıdır. Yapılan araştırmanın bulguları ile literatür bulguları arasındaki benzerlikler veya karşıtlıklar açıklanmalıdır. Çalışmanın yeni ve önemli yanları ve bunlardan çıkan sonuçları vurgulanmalıdır.
Araştırmanın bulgularından yola çıkılarak ne tür kuramsal ve uygulamaya yönelik çıkarımların olabileceği ve benzer araştırmaların iyileştirilerek nasıl daha iyi yapılabileceği tartışılmalıdır. Tartışmanın sonunda araştırmanın sınırlı (araştırıcıların ellerinde olmayan nedenlerle karşılaştıkları, araştırma sonucuna etki edebilecek faktörler) ve güçlü yönleri açıklanmalıdır.

Sonuç ve Öneriler: Araştırma bulgularına göre varılan sonuçlar belirtilmeli ve literatüre, uygulamaya ve/veya topluma katkısı ayrıca açıklanmalıdır. Gerekli öneriler elde edilen bulgulara dayalı olarak yapılmalıdır. Yazarlar, elde ettikleri verileri içermeyen, genel faydalarla ilgili yorumlardan ve önerilerden özellikle kaçınılmalıdır.

Kaynaklar: Yazıda kullanılan kaynaklar metin içinde ilgili cümlenin sonunda parantez içinde numaralarla, metin içinde geçtiği sıraya göre verilmelidir. Örneğin; …… (1). veya …… (1,2). veya …… (3-6). gibi. Tüm kaynaklar metinde belirtilmelidir.

Kaynaklar, yazının sonunda, metindeki geçiş sırasına göre numaralandırılıp dizilmelidir. Kaynaklar kısmında referansların yazımında öncelikle bu referansların doğruluğuna dikkat edilmelidir. Yazarların sayısı 6 kişi veya daha az ise hepsinin adı yazılmalı, yazar sayısı altı kişiden fazla ise, ilk üç yazarın adı yazıldıktan sonra, Türkçe makalelerde “ve ark.”, İngilizce makalelerde “et al.” kısaltması kullanılmalıdır.

Kitap veya kitap bölümünün kaynak gösterilmesi;

-Tümü tek yazar veya yazarlar tarafından ortak olarak yazılmış kitaptan alınan yazı kaynağı için;

Comfort A. A good age. London, Mitchell Beazley, 1997.

-Yazar sayısı altıdan fazla ise;

Rodgers P, Smith K, Williams D, et al. The way forward for Australian libraries. Perth, Wombat Press, 2002.

-Kitaplardaki bölümler için; Yazarın soyadı, adı, makale adı, editör soyadı ve adı, kitabın adı, kaçıncı baskı ve cilt olduğu, basıldığı yer, basımevi, basıldığı yıl, sayfa numarası.

Beneke ES, Sterenson KE. Classification of food and beverage fungi. In food and beverage Mycology, ed. Beuchat LR, 2nd ed., New York, Van Nostrand Reinhold, 1987, 1-50.

-Tercüme bir kitaptan alınan yazı kaynağı için;

Berne RM, Levy MN, Koeppen BM, Stanton BA. Physiology (5 th ed). Çeviri: Türk Fizyolojik Bilimler Derneği. Bölüm Çeviri: Aşçıoğlu M. Hipotalamus ve hipofiz bezi. Kitap: Fizyoloji. Ankara, Güneş Tıp Kitabevleri, 2008, 819-59.

Dergilerdeki makalelerin kaynak gösterilmesi;

-Yazarın soyadı, adı, yazının başlığı, derginin Index Medicus’taki kısaltmalara uygun kısaltılmış adı, basıldığı yıl, cilt ve sayfa numarası.

Vasconcelos CTM, Firmiano MLV, Oriá MOB, Vasconcelos Neto JA, Saboia DM, Bezerra LRPS. Women’s knowledge, attitude and practice related to urinary incontinence: systematic review. Int Urogynecol J, 2019;30(2):171–80.

Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: A retrospective cohort study. The Lancet, 2020; 395(10229): 1054-62.

İnternetten ulaşılan kaynakların gösterilmesi;

Division of Aging and Seniors Public Health Agency of Canada. "Report on senior's fall in Canada", Ontario, 2005. http://publications.gc.ca/collections/Collection/HP2 5-1-2005E.pdf. Erişim: 12.12.2017

Tezin kaynak olarak gösterilmesi;

Tez gibi yayımlanmamış çalışmalar mümkün olduğunca kaynak olarak tercih edilmemelidir. Eğer kullanılması gerekirse aşağıdaki örnekte olduğu gibi yazılmalıdır.

Yahyaoğlu R. Yaşlanma ve zaman algısı. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.

Tablo, Grafik ve Şekiller: Yazı içindeki tablo, grafik ve şekiller  Arap sayıları ile numaralandırılmalıdır. Her tablo, grafik ve şekil metindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalı, her birine kısa bir başlık verilmelidir. Başlıklar tümce düzeninde olmalı ve sayılar arasına virgül (,) konmalıdır. Metin içinde her birine atıfta bulunulduğundan emin olunmalıdır.

Şekiller ya profesyonel olarak çizilmeli ve fotoğraflanmalı ya da fotoğraf kalitesinde dijital olarak gönderilmelidir. Şekillerin basıma uygun versiyonlarının yanı sıra JPEG ya da GIF gibi elektronik versiyonlarda yüksek çözünürlükte görüntü oluşturacak biçimlerde elektronik dosyaları gönderilmeli ve yazarlar göndermeden önce bu dosyaların görüntü kalitelerini bilgisayar ekranında kontrol etmelidir. Eğer önceden yayınlanmış bir şekil kullanılacaksa, yayın hakkını elinde bulunduran bireyden izin alınmalıdır.

Kısaltmalar ve Semboller: Kabul edilebilir standartlarda olmalı gereksiz kısaltmalardan kaçınılmalı, bütün kısaltmalar metinde ilk geçtikleri yerde parantez içinde açıklanmalıdır. Başlıkta kısaltmadan kaçınılmalıdır. Yazılarda uzunluk, ağırlık, sıcaklık vb. belirtmede kullanılan ölçü birimleri uluslararası birim sistemine uygun şekilde kısaltılarak yazılmalı, tamamı metrik sistemde verilmelidir.

Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi yayınladığı makalelerin konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir. Bu kapsamda derginin editörlük ve yayın süreçleri; Uluslararası Tıbbi Dergi Editörleri Konseyi (International Council of Medical Journal Editors-ICMJE), Dünya Tıp Editörleri Birliği (The World Association of Medical Editors-WAME), Bilim Editörleri Konseyi (Council of Science Editors-CSE), Makale Basım Komitesi (The Committee on Publication) yönergelerine göre şekillendirilmektedir. Yayın Etiği Komitesi (Commitee on Publications Ethics-COPE), Avrupa Bilim Editörleri Birliği (European Association of Science Editors-EASE) ve Ulusal Bilgi Standartları Örgütü (National Information Standards Organization -NISO), Dergi, Şeffaflık İlkeleri ve Bilimsel Yayıncılıkta En İyi Uygulama (Directory of Open Access Journals-www.doaj.org/bestpractice) yönergelerine uygun olarak yürütülmektedir.

İntihal ve/veya kendinden aşırma tespit edilen yayınlar değerlendirmeye alınmamaktadır. Dosya yükleme sürecinde yazarların uygun bir intihal programı (iThenticate, Turnitin vb.) kullanarak elde ettikleri benzerlik raporunu diğer dosyalarla birlikte göndermeleri gerekmektedir. Benzerlik oranı %20'den fazla olan makaleler intihal olarak kabul edilerek reddedilmektedir.

Yazıların bilimsel ve hukuksal sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Dergi editörler kurulu sorumlu tutulamaz. Yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da aynı anda başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Her makale için yazarlar, Telif Hakkı Devir Formu’nu doldurup, makale ile birlikte dergiye göndermelidirler. Gönderilen makalede, telif hakkı devir formunda ismi belirtilmiş tüm yazarların akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısının olması gerekir. Telif hakkı devir formunda imzası bulunanlar dışında yazar ismi eklenemez, yazar sırası değiştirilemez ve yazarlarından herhangi birinin ismi çıkartılamaz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üye ve görevlileri danışma kurulunun doğal üyeleridir. Yazılar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi dışındaki hakemlere de gönderilebilir. Yayınlanmaya aday makaleler, yazarların ismi belirtilmeden hakemlere gönderilip görüşleri alınır. Makaleler hakemler tarafından özellikle bilimsel doğruluk, içerik, düzen ve dil açısından incelenir.

Editörler Kurulu, yayın koşullarına uymayan yazıları; düzeltmek, kısaltmak, biçimce düzenlemek veya düzeltmek üzere yazarına geri vermek ya da yayınlamamak yetkisine sahiptir. Dergiye gönderilmiş yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın geri verilmez. Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın/telif hakları Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi’ne aittir. Dergide açık erişim politikası benimsenmiş olup, makale başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamasında ücret talep edilmemektedir.

Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin resmi yayın organıdır. Makalelerin tüm hakları yayımlandıktan sonra dergiye ait olur. Editörden yazılı olarak izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kısmen veya tamamen kopya edilemez, fotokopi, teksir, baskı ve diğer yollarla çoğaltılamaz.

ETİK SORUMLULUK

Derginin yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimini ve dağıtımını amaçlamaktadır. Sürecin bütün paydaşlarının (editörler, hakemler, yazarlar, araştırmacılar ve okuyucular) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır.

Editörler Kurulunun Sorumlulukları

Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin yayınlanması ve sonrasındaki süreçlerden editör kurulu sorumludur. Editör kurulu dergi ve basılan makalelerle ilgili kararları verirken tarafsız olarak ve kamu yararını düşünerek hareket ederler. Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt ederler. Editör kurulu makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler.

Editörler kurulu makalelerin alanında uzman kişiler tarafından değerlendirilmesini sağlarlar. Makaleyi değerlendirmek için gönderilen hakemlerle yazarlar arasında çıkar çatışması-çıkar birliği bulunup bulunmadığına dikkat ederler. Alan editörleri atandıkları makalelerle herhangi bir kişisel ve/veya mali çıkar ilişkisi içinde olmamalıdır. Gönderilen bir makalenin yazar listesinde bulunan editör, o makalenin değerlendirme süreci dışında tutulur. Editör kurulu kör hakemlik, değerlendirme süreci ile yazarlar ve hakemlerle ilgili bilgileri her iki tarafa da ifşa etmezler. Yazarlar, makalelerin durumu ile ilgili bilgi talep ettiklerinde kör hakemlik sürecine zarar vermeden makale durumuna ilişkin bilgi verilir.

Makalelerde gönderi ve kabul tarihleri yayımlanır. Editörler kurulu dergiyi geliştirmek ve yayın kalitesini yükseltmek için çaba gösterir.

Hakemlerin Sorumlulukları

Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi çift yönlü kör hakemlik ilkesi ile yürütülür. Hakemlerin yazarlar ile doğrudan iletişime geçmediği bu sistemde, hakemler makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme isteklerini dergi yönetim sistemi üzerinden editörler aracılığıyla yazarlara iletmektedir. Hakemlere yalnızca uzmanlık alanları ile ilgili makaleler gönderilir. Fakat, seçilen danışman, makalede yer alan araştırmanın uzmanlık alanı ile ilgili olmadığını düşünüyorsa veya bu makaleyi değerlendirmek için yeterli olmadığını düşünüyorsa veya makaleyi zamanında değerlendiremeyecekse, bu durumu ilgili editöre bildirerek, değerlendirme sürecinden çıkmalıdırlar. Hakemler makaleye ilişkin bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür ve değerlendirmeyi nesnel, yansızlık içeresinde yapmalıdırlar. Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, ilgili editöre bilgi vermelidirler. Irk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inançlar, etnik köken, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemeli, sadece makalenin bilimsel yönlerini değerlendirerek karar vermelidirler. Hakemler, makaleleri değerlendirirken akademik ve yapıcı bir dil kullanmalı, hakaret içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır. Hakemler değerlendirmeyi kabul ettikleri makalelerle ilgili görüşlerini kendilerine verilen süre içerisinde ilgili editöre iletmelidir.

Yazar(lar)ın Sorumlulukları

Yazıların bilimsel içeriği ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. İnsan veya hayvanlar üzerinde yapılan tüm anket, gözlem, girişimsel araştırma makalelerinde etik kurul izni gerekli olup, ayrıca katılımcılardan onam alındığı ve kurum izninin mevcut olduğu da belirtilmelidir. “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygun davranılmalı, bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, makalenin gereç ve yöntem bölümünde etik sorumlulukları (etik kurul onamı, tarih ve numarası, kurum izni, katılımcılardan bilgilendirilmiş olur aldıklarını) belirtmelidirler. Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin gereç ve yöntemler bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını beyan etmelidirler. Olgu sunumlarında hastanın kimliği gizli tutulmalı, bilgilendirilmiş olur alındığı belirtilmeli ve hasta mahremiyetine uygun bir şekilde yazılmalıdır. 

Yazar(lar)ın dergiye gönderdikleri makalelerin özgün olması beklenmektedir. Benzerlik raporları iThenticate (http://www.ithenticate.com/) programı kullanılarak belgelenmelidir. Yazar(lar), makale yazımı sırasında kullandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda atıf yapmalıdır. Makale, kitap veya dergilerde daha önce yayınlanmış alıntı yazı, tablo, şekil bulunuyorsa yazar(lar) ilgili yazı, tablo ve şekil telif hakkı sahibinden ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Yazar(lar) değerlendirmeye alınan makalelerle ilgili bilgi ve ham veri istendiğinde editöre sunmaya hazır olmalıdırlar.

Yazarlar doğrudan çalışmayı yapan ve yazan kişiler olmalıdır. Yazar olarak listelenen her birey, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi (International Commitee of MedicalJournalEditors - ICMJE – www.icmje.org) tarafından önerilen yazarlık kriterlerini karşılamalıdır. Eğer yazarlık kriterlerini karşılamayan ancak katkı sağlayanlar varsa teşekkür bölümünde söz edilmelidir. Editörler kurulu bir “hediye yazarlığı” durumundan şüphelenirse, makale başka bir inceleme yapılmadan reddedilir. Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerde daha sonra yazar sırası değişikliği, yazar ekleme ve çıkarma işlemi istenmemelidir. Dergiye makale gönderen yazarların ORCID numaraları olmalıdır (https://orcid.org).

Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır. Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vb. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), kapak sayfasında belirtmelidirler.

Çalışmalar aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulundurulmamalıdır. Başka bir dergide yayınlanmış çalışmayı Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi’ne göndermemelidirler.

Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi’nde açık erişim politikası benimsenmiş olup, dergimizde makale başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamasında ücret talep edilmemektedir.