Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Hastane ve Evde Lohusalık Dönemindeki Annelerin Konfor Durumlarının Değerlendirilmesi

Year 2021, Volume: 6 Issue: 1, 23 - 42, 01.04.2021
https://doi.org/10.25279/sak.561893

Abstract

Giriş: Doğum sonu dönemin anne ve bebek açısından sağlıklı geçirilmesi aile bireyleri ve sağlık profesyonellerinin lohusaya vereceği konfor ile yakından ilişkilidir. Amaç: Araştırma hastane ve evde lohusalık dönemindeki annelerin konfor durumlarının değerlendirilmek amacıyla planlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı nitelikteki araştırmanın örneklemini, Kırklareli il ve ilçe merkezinde bulunan iki kamu hastanesinde 4 ay içerisinde canlı doğum yapmış tüm lohusalardan %95 güven aralığında 0.05 örneklem hatası ile seçilen 110 lohusa oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, lohusaların demografik ve obstetrik özelliklerini değerlendiren Bilgi Formu, konfor düzeylerini belirlemeye yönelik Doğum Sonu Konfor Ölçeği ile Çevresel Etmenler Anketi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışma, %40.9’u 25 yaş altı, %51.8’i ilköğretim mezunu, %94.5’i çalışmayan, %73.6’sı gelir durumu orta seviyede, %77.3’ü planlı gebeliği olan, %93.6’sı gebelik boyunca düzenli kontrollere giden annelerden oluşmaktadır. Ev ve hastanede doğum sonu konfor toplam puanları ile fiziksel, sosyokültürel ve psikospritüel konfor alt boyut puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür (p<0.05). Sonuç ve Öneriler: Doğum yapan annelerin hastaneden daha çok evde konfor yaşadıkları ve hem evde hem de hastanede fiziksel konfora daha fazla önem verdikleri saptanmıştır. Bu doğrultuda yeni doğum yapan annelerin ev ziyaretleri ile desteklenerek lohusalık sürecinin evde geçirilmesi önerilebilir.

Supporting Institution

Destekleyen kurum bulunmamaktadır.

Thanks

Çalışmanın istatistiksel analiz aşamasındaki yardımları için Fatih Sontay’a ve metnin İngilizce değerlendirilmesini yapan Özgür Perçin’e teşekkür borçluyum.

References

 • Akgün, Ö. (2016). Annelerin Doğum Sonu Konfor Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Beydağ, D. K. (2007). Doğum sonu dönemde anneliğe uyum ve hemşirenin görevi. TSK Korucu Hekimlik Bülteni, 6(6), 479-84.
 • Burucu, R., Akın, B. (2017). Gebeliğin üçüncü trimestrında gebelere verilen eğitimin doğum sonu taburculuğa hazıroluşluk düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 4(2), 25-35.
 • Çalışkan, Z., Bayat, M. (2011). Annelerin bebek bakımı uygulamaları ve etkileyen faktörler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(2), 23-30.
 • Çapık, A., Özkan, H., Apay, S. (2014). Lohusaların doğum sonu konfor düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 7(3), 186-192.
 • Duman, B. N. (2009). Postpartum erken taburculuk sonrası evde bakım. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(1), 73-82.
 • Erenel, Ş. A., Eroğlu, K. (2005). Doğum sonrası ilk altı ayda ev ziyareti yoluyla desteklenen emzirme eğitimi modelinin etkili emzirme davranışı üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 43-54.
 • Erkaya, R., Türk, R., Sakar, T. (2017). Determining comfort levels of postpartum women after vaginal and caesarean birth. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 237: 1526- 1532.
 • Karakaplan, S. (2007). Doğum Şeklinin Annelerin Doğum Sonu Konforuna ve Yenidoğan Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karakaplan, S., Yıldız, H. (2010). Doğum sonu konfor ölçeği geliştirme çalışması. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3(1), 55-65.
 • Kolcaba, K. (2003). Comfort Theory and Practice: A Vision for Holistic Health Care and Research. Springer Publishing Co, New York
 • Kolcaba, K., Fisher, E. (1996). A holistic perspective on comfort care as an advanced directive. Critical Care Nursing Quarterly, 18(4), 66–78.
 • Kolcaba, K., Fox, C. (1999). The effects of guided imagery on comfort of women with early- stage breast cancer going through radiation therapy. Oncology Nursing Forum, 26(1), 67-71.
 • Kolcaba, K., Wykle, M. (1997). Comfort research: Spreading comfort around the world. Reflections, 23: 12–13.
 • Kumcağız, H., Doyurgan, K. T., Malazgirt, Z. (2012). Özel ve normal hasta odalarında yatan hastaların memnuniyet düzeylerinin karşılaştırılması. Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi, 29: 296-303.
 • Pınar, G., Doğan, N., Algıer, L., Necibe, K., Çakmak, F. (2009). Annelerin doğum sonu konforunu etkileyen faktörler. Dicle Tıp Dergisi, 36(3), 184-190.
 • Simpson, R. K., Creehan, P. A. (2001). Perinatal Nursing. Second Edition. Lippincott Company, Philadelpia, 446-667.
 • Şimşek, Ç., Esencan, Y. T. (2017). Doğum sonu dönemde hemşirelik bakımı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 48(4), 183-189.
 • Taşkın, L. (2016). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 8. Baskı. Ankara: Akademisyen Kitabevi, 437-566.
 • Terzi, B., Kaya, N. (2017). Konfor kuramı ve analizi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(1), 67-74.
 • Yılmaz, A., Bayar, A., Esenay, I. F. (2016). Annelerin Doğum Sonrası Bebek Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi, I.Uluslarası ve II.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7-8 Ekim 2016, s. 70.

Assessment of Comfort Conditions of Mother in Postpartum Period in Hospital and at Home

Year 2021, Volume: 6 Issue: 1, 23 - 42, 01.04.2021
https://doi.org/10.25279/sak.561893

Abstract

Introduction: Having postpartum period in a healthy way in terms of mother and baby is closely related to the comfort that family members and health professionals will give to the puerperant. Aim: The research was planned to evaluate the comfort status of mothers in hospital and at home during their puerperium. Materials and Methods: The sampling of the descriptive and comparative research consisted of 110 puerperants selected from all puerperants in Kırklareli province and district center, with a sampling error of 0.05% in 95% confidence interval from all puerperant women. In the collection of the data, the Information Form evaluating the demographic and obstetric features of the puerperant, the Postpartum Comfort Scale and the Environmental Factors Questionnaire were used to determine the comfort levels. Results: The study consist of mothers whom 40.9% were under 25 years old, 51.8% were primary school graduates, 94.5% were non-employed, 73.6% were in middle income level, 77.3% had planned pregnancy, 93.6% of them had regular controls during pregnancy. There was a statistically significant difference between at home and hospital postpartum comfort total scores and physical, sociocultural and psychospritical comfort subscale scores (p <0.05). Conclusion and Suggestions: It was identified in this study that the mothers having birth experience have more comfort at home rather than at the hospital and they paid attention to physical comfort more both at home and at the hospital. Accordingly, it can be suggested to spend the puerperium process at home by supporting home visits mothers with new births.     

References

 • Akgün, Ö. (2016). Annelerin Doğum Sonu Konfor Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Beydağ, D. K. (2007). Doğum sonu dönemde anneliğe uyum ve hemşirenin görevi. TSK Korucu Hekimlik Bülteni, 6(6), 479-84.
 • Burucu, R., Akın, B. (2017). Gebeliğin üçüncü trimestrında gebelere verilen eğitimin doğum sonu taburculuğa hazıroluşluk düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 4(2), 25-35.
 • Çalışkan, Z., Bayat, M. (2011). Annelerin bebek bakımı uygulamaları ve etkileyen faktörler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(2), 23-30.
 • Çapık, A., Özkan, H., Apay, S. (2014). Lohusaların doğum sonu konfor düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 7(3), 186-192.
 • Duman, B. N. (2009). Postpartum erken taburculuk sonrası evde bakım. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(1), 73-82.
 • Erenel, Ş. A., Eroğlu, K. (2005). Doğum sonrası ilk altı ayda ev ziyareti yoluyla desteklenen emzirme eğitimi modelinin etkili emzirme davranışı üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 43-54.
 • Erkaya, R., Türk, R., Sakar, T. (2017). Determining comfort levels of postpartum women after vaginal and caesarean birth. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 237: 1526- 1532.
 • Karakaplan, S. (2007). Doğum Şeklinin Annelerin Doğum Sonu Konforuna ve Yenidoğan Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karakaplan, S., Yıldız, H. (2010). Doğum sonu konfor ölçeği geliştirme çalışması. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3(1), 55-65.
 • Kolcaba, K. (2003). Comfort Theory and Practice: A Vision for Holistic Health Care and Research. Springer Publishing Co, New York
 • Kolcaba, K., Fisher, E. (1996). A holistic perspective on comfort care as an advanced directive. Critical Care Nursing Quarterly, 18(4), 66–78.
 • Kolcaba, K., Fox, C. (1999). The effects of guided imagery on comfort of women with early- stage breast cancer going through radiation therapy. Oncology Nursing Forum, 26(1), 67-71.
 • Kolcaba, K., Wykle, M. (1997). Comfort research: Spreading comfort around the world. Reflections, 23: 12–13.
 • Kumcağız, H., Doyurgan, K. T., Malazgirt, Z. (2012). Özel ve normal hasta odalarında yatan hastaların memnuniyet düzeylerinin karşılaştırılması. Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi, 29: 296-303.
 • Pınar, G., Doğan, N., Algıer, L., Necibe, K., Çakmak, F. (2009). Annelerin doğum sonu konforunu etkileyen faktörler. Dicle Tıp Dergisi, 36(3), 184-190.
 • Simpson, R. K., Creehan, P. A. (2001). Perinatal Nursing. Second Edition. Lippincott Company, Philadelpia, 446-667.
 • Şimşek, Ç., Esencan, Y. T. (2017). Doğum sonu dönemde hemşirelik bakımı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 48(4), 183-189.
 • Taşkın, L. (2016). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 8. Baskı. Ankara: Akademisyen Kitabevi, 437-566.
 • Terzi, B., Kaya, N. (2017). Konfor kuramı ve analizi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(1), 67-74.
 • Yılmaz, A., Bayar, A., Esenay, I. F. (2016). Annelerin Doğum Sonrası Bebek Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi, I.Uluslarası ve II.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7-8 Ekim 2016, s. 70.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Nursing
Journal Section Original research articles
Authors

Tuğçe ATEŞ
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
0000-0002-1266-0888
Türkiye


Birsel Canan DEMİRBAĞ
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
0000-0002-7533-7201
Türkiye

Project Number Proje değildir.
Publication Date April 1, 2021
Submission Date May 8, 2019
Acceptance Date June 16, 2020
Published in Issue Year 2021 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Ateş, T. & Demirbağ, B. C. (2021). Hastane ve Evde Lohusalık Dönemindeki Annelerin Konfor Durumlarının Değerlendirilmesi . Sağlık Akademisi Kastamonu , 6 (1) , 23-42 . DOI: 10.25279/sak.561893

Health Academy Kastamonu is included in the class of 1-b journals (journals scanned in international indexes other than SCI, SSCI, SCI-expanded, ESCI) according to UAK associate professorship criteria. HEALTH ACADEMY KASTAMONU Journal cover is registered by the Turkish Patent Institute.