Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

MODERN TURİZMİN ÖNEMLİ SORUNLARI: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TAŞIMA KAPASİTESİ

Year 2020, Volume 3, Issue 3, 424 - 436, 31.12.2020

Abstract

Bu çalışmada modern turizm hareketlerinin önemli sorunları olan sürdürülebilirlik ve taşıma kapasitesinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma için Maşukiye/Kartepe araştırma alanı olarak seçilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ise gözlem ve doküman incelemesi teknikleri kullanılmıştır. Hafta sonu iki ayrı gün ve hafta içi iki ayrı gün olmak üzere dört gün Maşukiye gidilerek gözlemler yapılmıştır. Bu kapsamda çevre, restoranlar, hediyelik eşyacılar gezilerek gözlenen sorunlar raporlanmıştır. Çalışma gözlem tekniğinin kullanılması araştırmacıları veri toplama sürecinin bir parçası haline getirmiştir. Bu durum bölgedeki bütün sorunların ve bu sorunların geleceğe olan olası yansımaların gözlemlenmesini sağlamıştır. Bu anlamda verilerin paydaşların bilgisi dışında alınmış olması, bu çalışmadaki tespitleri yansızlığı ve bölgedeki paydaşlara fikir vermesi noktasında değerli kılmaktadır. Bölgede yeni ürün ve hizmetler oluşturulurken çevre tahrip edilmektedir. Bölgedeki canlı yaşamının doğal dengesi de yapılan faaliyetlere bağlı olarak tehlike alındadır. Bölgenin genelinde bir bölgesel enflasyonun varlığı göze çarpmaktadır. Ayrıca özellikle gürültü kirliliği bölgedeki halkın rahatsız olmasına sebep olmaktadır.

References

 • Acuner, A. (2015). Zigana Turizm Merkezi’nin Sürdürülebilir Turizm Kriterleri Çerçevesinde Yerel Destinasyon Yönetim Örgütleri Tarafından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, (1), 62-93.
 • Alyakut, Ö. (2016). Kartepe Örneğinde Doğal Gıda Üretimi Yapan Üre-Tüketicilerin Sosyal Medyada Üretim ve Tüketim Pratikleri. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 57, 125-149.
 • Alyakut, Ö. ve Küçükkömürler, Ö. (2018). Kocaeli Gastronomi Potansiyelinin Yaratıcı Şehirler Ağı Kapsamında Değerlendirilmesi. Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-V, Kocaeli.
 • Avcı, N. (2007). Turizmde Taşıma Kapasitesinin Önemi. Ege Akademik Bakış, 7(2), 485-501
 • Coccossis, H. ve Mexa, A. (2017). The challenge of tourism carrying capacity assessment: Theory and practice. New York: Routledge Publishing.
 • Çalık, A. Ö. (2014). Turistik Merkezlerin Sosyal Taşıma Kapasitesi: Beypazarı Örneği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Çeken, H., Yılmaz, G. Ö. ve Ertürk, N. (2018). Arap Ülkelerinden Gelen Turistlerin Etkilerine Yönelik Yerel Halkın Algısı: Sapanca Örneği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), 401-414.
 • Düzgün, E. ve Ödemiş, M. (2020). Arap Turistlerin Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Ekonomik Katkılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 19(1), 109-123.
 • Godfrey, K. B. (1998). Attitudes Towards “Sustainable Tourism” In The UK: A View From Local Goverment, Tourism Management, 19(3), 213-224
 • Göktuğ, T. H., Yıldız, N. D., Demir, M. ve Bulut, Y. (2013). Taşıma Kapasitesi Kuramının Milli Parklarda Oluşum - Gelişimve Modellenme Süreci. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44 (2), 195-206.
 • Holden, A. (2000). Environment and Tourism, London: Routledge Press.
 • Jurado E. N., Damian I. M. and Morales A. F. (2013). Carrying Capacity Model Applied in Coastal Destinations. Annals of Tourism Research, (43), 1–19.
 • Kaypak, Ş. (2012). Ekolojik Turizm ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 11-29.
 • Kılıçarslan, D. (2017). Turizmde Taşıma Kapasitesi Kavramı ve Boyutları, https://prezi.com/caoosm9gxeiw/turizmde-tasma-kapasitesi-kavram-ve-boyutlar/ [Erişim Tarihi: 15.09.2018].
 • Korkmaz, M. ve başkalkan, S. N. (2011). Eğirdir Gölü ve Çevresinde Turizm Gelişiminin Sürdürülebilirliği Üzerine Değerlendirmeler. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, (12), 62-69.
 • Kuter, N. Ünal, H. M. (2009). Sürdürülebilirlik Kapsamında Ekoturizmin Çevresel, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 9(2), 146-156.
 • Lane, M. (2010). The carrying capacity imperative: Assessing regional carrying capacity methodologies for sustainable land-use planning. Land Use Policy, 27(4), 1038-1045.
 • McCool, S. F. ve, D. W. (2001). Tourism carrying capacity: tempting fantasy or useful reality?. Journal of sustainable tourism, 9(5), 372-388.
 • Nakip, M. (2016). SPSS Uygulamalı Pazarlama Araştırmalarına Giriş, Ankara: Seçkin Yayınları
 • Papageorgiou, K. ve Brotherton, I. (1999). A management planning framework based on ecological, perceptual and economic carrying capacity: the case study of Vikos-Aoos National Park, Greece. Journal of Environmental management, 56(4), 271-284.
 • Saya, Ö ve Güney, E. (2014). Türkiye Bitki Coğrafyası. İstanbul: Nobel Yayınları. Somuncu, M. ve Yiğit, T. (2015). Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Kayalık Sitleri Dünya Mirası Alanı’ndaki Turizmin Sürdürülebilirlik Perspektifinden Değerlendirilmesi, http://tucaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/ 280/ 2015 /08/semp5_39.pdf, [Erişim Tarihi: 18.09.2018].
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2020). Kartepe İlçesi Turizm İşletme Belgeli Tesislerin İstatistikleri, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-201121/isletme-bakanlik-belgeli-tesis-konaklama-istatistikleri.html , [Erişim Tarihi: 15.09.2020].
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2018). Kartepe İlçesi Belediye Belgeli Tesislerin İstatistikleri, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-201122/belediye-belgeli-tesis-konakla ma-istatistikleri.html, [Erişim Tarihi: 15.09.2020].
 • Twynam, G., Johnston, D., ve Margaret E. (2002). The Use Of Sustainable Tourism Practices, Annals Of Tourism Research, 29(4), 1165-1168.
 • Wackernagel, M. (1994). Ecological footprint and appropriated carrying capacity: a tool for planning toward sustainability (Doctoral dissertation, University of British Columbia).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri, Ankara: Seçkin Yayınları.

Year 2020, Volume 3, Issue 3, 424 - 436, 31.12.2020

Abstract

References

 • Acuner, A. (2015). Zigana Turizm Merkezi’nin Sürdürülebilir Turizm Kriterleri Çerçevesinde Yerel Destinasyon Yönetim Örgütleri Tarafından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, (1), 62-93.
 • Alyakut, Ö. (2016). Kartepe Örneğinde Doğal Gıda Üretimi Yapan Üre-Tüketicilerin Sosyal Medyada Üretim ve Tüketim Pratikleri. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 57, 125-149.
 • Alyakut, Ö. ve Küçükkömürler, Ö. (2018). Kocaeli Gastronomi Potansiyelinin Yaratıcı Şehirler Ağı Kapsamında Değerlendirilmesi. Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-V, Kocaeli.
 • Avcı, N. (2007). Turizmde Taşıma Kapasitesinin Önemi. Ege Akademik Bakış, 7(2), 485-501
 • Coccossis, H. ve Mexa, A. (2017). The challenge of tourism carrying capacity assessment: Theory and practice. New York: Routledge Publishing.
 • Çalık, A. Ö. (2014). Turistik Merkezlerin Sosyal Taşıma Kapasitesi: Beypazarı Örneği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Çeken, H., Yılmaz, G. Ö. ve Ertürk, N. (2018). Arap Ülkelerinden Gelen Turistlerin Etkilerine Yönelik Yerel Halkın Algısı: Sapanca Örneği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), 401-414.
 • Düzgün, E. ve Ödemiş, M. (2020). Arap Turistlerin Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Ekonomik Katkılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 19(1), 109-123.
 • Godfrey, K. B. (1998). Attitudes Towards “Sustainable Tourism” In The UK: A View From Local Goverment, Tourism Management, 19(3), 213-224
 • Göktuğ, T. H., Yıldız, N. D., Demir, M. ve Bulut, Y. (2013). Taşıma Kapasitesi Kuramının Milli Parklarda Oluşum - Gelişimve Modellenme Süreci. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 44 (2), 195-206.
 • Holden, A. (2000). Environment and Tourism, London: Routledge Press.
 • Jurado E. N., Damian I. M. and Morales A. F. (2013). Carrying Capacity Model Applied in Coastal Destinations. Annals of Tourism Research, (43), 1–19.
 • Kaypak, Ş. (2012). Ekolojik Turizm ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 11-29.
 • Kılıçarslan, D. (2017). Turizmde Taşıma Kapasitesi Kavramı ve Boyutları, https://prezi.com/caoosm9gxeiw/turizmde-tasma-kapasitesi-kavram-ve-boyutlar/ [Erişim Tarihi: 15.09.2018].
 • Korkmaz, M. ve başkalkan, S. N. (2011). Eğirdir Gölü ve Çevresinde Turizm Gelişiminin Sürdürülebilirliği Üzerine Değerlendirmeler. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, (12), 62-69.
 • Kuter, N. Ünal, H. M. (2009). Sürdürülebilirlik Kapsamında Ekoturizmin Çevresel, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 9(2), 146-156.
 • Lane, M. (2010). The carrying capacity imperative: Assessing regional carrying capacity methodologies for sustainable land-use planning. Land Use Policy, 27(4), 1038-1045.
 • McCool, S. F. ve, D. W. (2001). Tourism carrying capacity: tempting fantasy or useful reality?. Journal of sustainable tourism, 9(5), 372-388.
 • Nakip, M. (2016). SPSS Uygulamalı Pazarlama Araştırmalarına Giriş, Ankara: Seçkin Yayınları
 • Papageorgiou, K. ve Brotherton, I. (1999). A management planning framework based on ecological, perceptual and economic carrying capacity: the case study of Vikos-Aoos National Park, Greece. Journal of Environmental management, 56(4), 271-284.
 • Saya, Ö ve Güney, E. (2014). Türkiye Bitki Coğrafyası. İstanbul: Nobel Yayınları. Somuncu, M. ve Yiğit, T. (2015). Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Kayalık Sitleri Dünya Mirası Alanı’ndaki Turizmin Sürdürülebilirlik Perspektifinden Değerlendirilmesi, http://tucaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/ 280/ 2015 /08/semp5_39.pdf, [Erişim Tarihi: 18.09.2018].
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2020). Kartepe İlçesi Turizm İşletme Belgeli Tesislerin İstatistikleri, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-201121/isletme-bakanlik-belgeli-tesis-konaklama-istatistikleri.html , [Erişim Tarihi: 15.09.2020].
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2018). Kartepe İlçesi Belediye Belgeli Tesislerin İstatistikleri, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-201122/belediye-belgeli-tesis-konakla ma-istatistikleri.html, [Erişim Tarihi: 15.09.2020].
 • Twynam, G., Johnston, D., ve Margaret E. (2002). The Use Of Sustainable Tourism Practices, Annals Of Tourism Research, 29(4), 1165-1168.
 • Wackernagel, M. (1994). Ecological footprint and appropriated carrying capacity: a tool for planning toward sustainability (Doctoral dissertation, University of British Columbia).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri, Ankara: Seçkin Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Merve IŞKIN
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-4748-0422
Türkiye


Ümit ŞENGEL (Primary Author)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0003-1284-836X
Türkiye

Supporting Institution Yok
Project Number Yok
Thanks Yok
Publication Date December 31, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 3, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { saktad822885, journal = {Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2630-6360}, address = {Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Yeni Mahalle Mah. Prof. Dr. Metin Sözen Cad. 78600 Safranbolu / KARABÜK}, publisher = {Karabuk University}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {424 - 436}, doi = {}, title = {MODERN TURİZMİN ÖNEMLİ SORUNLARI: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TAŞIMA KAPASİTESİ}, key = {cite}, author = {Işkın, Merve and Şengel, Ümit} }
APA Işkın, M. & Şengel, Ü. (2020). MODERN TURİZMİN ÖNEMLİ SORUNLARI: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TAŞIMA KAPASİTESİ . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi , 3 (3) , 424-436 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/saktad/issue/59328/822885
MLA Işkın, M. , Şengel, Ü. "MODERN TURİZMİN ÖNEMLİ SORUNLARI: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TAŞIMA KAPASİTESİ" . Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 424-436 <https://dergipark.org.tr/en/pub/saktad/issue/59328/822885>
Chicago Işkın, M. , Şengel, Ü. "MODERN TURİZMİN ÖNEMLİ SORUNLARI: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TAŞIMA KAPASİTESİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 424-436
RIS TY - JOUR T1 - MODERN TURİZMİN ÖNEMLİ SORUNLARI: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TAŞIMA KAPASİTESİ AU - Merve Işkın , Ümit Şengel Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 424 EP - 436 VL - 3 IS - 3 SN - -2630-6360 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Saffron Journal of Culture and Tourism Research MODERN TURİZMİN ÖNEMLİ SORUNLARI: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TAŞIMA KAPASİTESİ %A Merve Işkın , Ümit Şengel %T MODERN TURİZMİN ÖNEMLİ SORUNLARI: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TAŞIMA KAPASİTESİ %D 2020 %J Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2630-6360 %V 3 %N 3 %R %U
ISNAD Işkın, Merve , Şengel, Ümit . "MODERN TURİZMİN ÖNEMLİ SORUNLARI: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TAŞIMA KAPASİTESİ". Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi 3 / 3 (December 2020): 424-436 .
AMA Işkın M. , Şengel Ü. MODERN TURİZMİN ÖNEMLİ SORUNLARI: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TAŞIMA KAPASİTESİ. saktad. 2020; 3(3): 424-436.
Vancouver Işkın M. , Şengel Ü. MODERN TURİZMİN ÖNEMLİ SORUNLARI: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TAŞIMA KAPASİTESİ. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 3(3): 424-436.
IEEE M. Işkın and Ü. Şengel , "MODERN TURİZMİN ÖNEMLİ SORUNLARI: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TAŞIMA KAPASİTESİ", Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, vol. 3, no. 3, pp. 424-436, Dec. 2021