Research Article
BibTex RIS Cite

Duyulara Hitap Etme Noktasında Ses - Ürün Etkileşimi: Çocuklarla, Oyuncaklar Ve Sesleri Üzerine Bir Çalışma

Year 2017, Issue: 19, 233 - 251, 22.06.2017
https://doi.org/10.18603/sanatvetasarim.323132

Abstract

Görsel ve işitsel uyaranların
kullanıcıların duyularına hitap etmesi, ürün üzerindeki etkiyi arttıran bir
faktördür. Ürün kullanıcı etkileşimi dokunsal, görsel, işitsel, koku ve tat
almayı kapsayan çok duyulu bir eksende gerçekleşmektedir. Kullanıcılar
ürünlerin duyusal niteliklerini bir bütün olarak algılama eğiliminde olmakla
birlikte, aslında her bir duyunun ürünle olan etkileşimi ve deneyimdeki rolü
sorgulanmalıdır. Bu duyulardan biri olan ses, kullanıcı deneyimini
şekillendiren önemli bir unsurdur. Aynı zamanda ürün karakterini belirleyen
faktörlerden biri olup, kullanıcıya ürünü anlamlandırma noktasında etkili bir
geribildirim sağlamaktadır. Bu çerçevede ilköğretim birinci sınıfta okuyan
öğrencilerle yapılan çalışmada ilk olarak öğrencilere belirli oyuncaklara ait
sesler dinletilerek, bu sesin onlar üzerindeki çağrışımlarını belirtmeleri
istenmiştir. İkinci aşamada ise ses olmadan sadece oyuncaklara bakarak görsel
açıdan her birini yorumlamaları istenmiş, son aşamada ise sesler tekrar
dinletilip sesin hangi ürüne ait olabileceği sorularak, ses-görsel
ilişkilendirmesi yapılmıştır. Belirli seslerin, ürünlere ait ses deneyimini
nasıl etkileyeceğini anlamak adına yapılan bu çalışmada, sesin görsel ile uyumu
sorgulanmıştır.

References

 • Akbulut, D. (2009). “Günümüzde Geleneksel Oyuncaklar”, Millî Folklor Dergisi, Yıl 21, Sayı 84.
 • Aydınlı, S. (1992). Mimarlıkta Görsel Analiz. İstanbul: İTÜ Mim. Fak. Baskı Atölyesi.
 • Bayazıt, N. (2011). Endüstri Tasarımı Temel Kavramları, İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık A.Ş.
 • Blakemore, J. E. O. ve Centers, R. E. (2005). “Characteristics of boys’ and girls’ toys”, SexRoles, 53, 619-633.
 • Csikszentmihalyi, M. ve Robinson, R. E. (1990). The Art of Seeing: An Interpretation of the Aesthetic Encounter. Los Angeles: Getty Publications.
 • Çağlayan, S., Korkmaz, M. ve Öktem G. (2014). “Sanatta Görsel Algının Literatür Açısından Değerlendirilmesi”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt:3, Sayı: 1, 160-173.
 • Çelebi, D. B. (2007). Türkiye ve Azerbaycan’daki çocuk oyunları ve oyuncaklarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Desmet, P. M. A. ve Hekkert, P. (2007). “Framework of product experience”, International Journal of Design, 1(1), 57-66.
 • Dökmen, Ü. (1994). Okuma Becerisi, İlgisi ve Alışkanlığı Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma. Ankara: MEB Yayınları.
 • Erhan, İ. (1978). Endüstri Tasarımında Görsel Bildirişim, Doktora Tezi, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul.
 • Genç, A. ve Sipahioğlu, A. (1990). Görsel Algılama- Sanatta Yaratıcı Süreç. İzmir: Sergi Yayınları.
 • Hekkert, P. (2006). “Design aesthetics: Principles of pleasure in product design”, Psychology Science, 48(2), 157-172.
 • Hekkert, P. ve Leder, H. (2008). “Product aesthetics”. In H. N. J. Schifferstein& P. Hekkert (Eds.), San Diego. CA: Elsevier. Product Experience. 259-286. Jackson, K. M. (2001). “From control to adaptation: America’s toy story”, Journal of American and Comparative Cultures, 1 (2), 139-145.
 • Kim, M. (2002). “Parents’ perceptions and behaviors regarding toys for young children’s play in Korea”, Education, 122 (4), 793-807.
 • McCormick, E. J. (1970). Human Factors Engineering. New York: McGraw-Hill, Inc.
 • Özcan, Z., Bayraktar, N., Göker, N. ve Tekel, A. (2003). “Kente Dair Analitik Bir Çözümleme: Sokaklar ‘İlk Yıl Şehir Planlama Atölyesi Deneyimi”, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt 18, No 2, 17-30.
 • Özcan, E. ve Van Egmond, R. (2012). “Basic semantics of product sounds”, International Journal of Design, 6(2), 41-54.
 • Schafer, C. (2006). Ömür Törpüsü mü? Bal Küpü mü? (Çev: C. Aydın), İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Van Egmond, R. (2008). “The experience of product sounds”. In H. N. J. Schifferstein, & P. Hekkert (Eds.), Amsterdam: Elsevier Product Experience, 69-89.
 • Wilbrandt, E. (2009). Maria Montessori Yöntemiyle Çocuk Eğitim Sanatı. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Yalçınkaya, T. (1993). “0-6 Yaş Arasında Oyun ve Oyuncaklar”, M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı:5, 169-174.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • İnternet: AÖF, (2014). Okul Öncesi Eğitimde Araç Gereç Geliştirme, Ünite 5, Eğitici Oyuncak Yapma-I. Web:http://www.ataturkuni.com/ow_userfiles/plugins/forum/attachment_1322_54419e92b87d8_54419e88d6920_ARA%C3%87-VE-GERE%C3%87-GEL%C4%B0%C5%9ET%C4%B0RME-5.pdf adresinden 14.01.2015 tarihinde alınmıştır.
 • İnternet: TDK, (2015). Web:http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.54bab078709792.11922479 adresinden 13.06.2015 tarihinde alınmıştır.
 • Desmet, P. (2003). “A Multilayered Model of Product Emotions”, The Design Journal, 6:2, s.4-13
 • Langeveld, L., Van Egmond, R., Jansen, R., Özcan, E. (2013). “Product Sound Design: Intentional and Consequential Sounds”, Advances in Industrial Design Engineering, Prof. Denis Coelho (Ed.), InTech, DOI: 10.5772/55274.
 • Özcan, E., Van Egmond, R. (2008). “Product Sound Design: An Inter-Disciplinary Approach”, Design Research Society Biennial Conference (DRS2008), Sheffield, UK.
Year 2017, Issue: 19, 233 - 251, 22.06.2017
https://doi.org/10.18603/sanatvetasarim.323132

Abstract

References

 • Akbulut, D. (2009). “Günümüzde Geleneksel Oyuncaklar”, Millî Folklor Dergisi, Yıl 21, Sayı 84.
 • Aydınlı, S. (1992). Mimarlıkta Görsel Analiz. İstanbul: İTÜ Mim. Fak. Baskı Atölyesi.
 • Bayazıt, N. (2011). Endüstri Tasarımı Temel Kavramları, İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık A.Ş.
 • Blakemore, J. E. O. ve Centers, R. E. (2005). “Characteristics of boys’ and girls’ toys”, SexRoles, 53, 619-633.
 • Csikszentmihalyi, M. ve Robinson, R. E. (1990). The Art of Seeing: An Interpretation of the Aesthetic Encounter. Los Angeles: Getty Publications.
 • Çağlayan, S., Korkmaz, M. ve Öktem G. (2014). “Sanatta Görsel Algının Literatür Açısından Değerlendirilmesi”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt:3, Sayı: 1, 160-173.
 • Çelebi, D. B. (2007). Türkiye ve Azerbaycan’daki çocuk oyunları ve oyuncaklarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Desmet, P. M. A. ve Hekkert, P. (2007). “Framework of product experience”, International Journal of Design, 1(1), 57-66.
 • Dökmen, Ü. (1994). Okuma Becerisi, İlgisi ve Alışkanlığı Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma. Ankara: MEB Yayınları.
 • Erhan, İ. (1978). Endüstri Tasarımında Görsel Bildirişim, Doktora Tezi, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul.
 • Genç, A. ve Sipahioğlu, A. (1990). Görsel Algılama- Sanatta Yaratıcı Süreç. İzmir: Sergi Yayınları.
 • Hekkert, P. (2006). “Design aesthetics: Principles of pleasure in product design”, Psychology Science, 48(2), 157-172.
 • Hekkert, P. ve Leder, H. (2008). “Product aesthetics”. In H. N. J. Schifferstein& P. Hekkert (Eds.), San Diego. CA: Elsevier. Product Experience. 259-286. Jackson, K. M. (2001). “From control to adaptation: America’s toy story”, Journal of American and Comparative Cultures, 1 (2), 139-145.
 • Kim, M. (2002). “Parents’ perceptions and behaviors regarding toys for young children’s play in Korea”, Education, 122 (4), 793-807.
 • McCormick, E. J. (1970). Human Factors Engineering. New York: McGraw-Hill, Inc.
 • Özcan, Z., Bayraktar, N., Göker, N. ve Tekel, A. (2003). “Kente Dair Analitik Bir Çözümleme: Sokaklar ‘İlk Yıl Şehir Planlama Atölyesi Deneyimi”, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt 18, No 2, 17-30.
 • Özcan, E. ve Van Egmond, R. (2012). “Basic semantics of product sounds”, International Journal of Design, 6(2), 41-54.
 • Schafer, C. (2006). Ömür Törpüsü mü? Bal Küpü mü? (Çev: C. Aydın), İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Van Egmond, R. (2008). “The experience of product sounds”. In H. N. J. Schifferstein, & P. Hekkert (Eds.), Amsterdam: Elsevier Product Experience, 69-89.
 • Wilbrandt, E. (2009). Maria Montessori Yöntemiyle Çocuk Eğitim Sanatı. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Yalçınkaya, T. (1993). “0-6 Yaş Arasında Oyun ve Oyuncaklar”, M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı:5, 169-174.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • İnternet: AÖF, (2014). Okul Öncesi Eğitimde Araç Gereç Geliştirme, Ünite 5, Eğitici Oyuncak Yapma-I. Web:http://www.ataturkuni.com/ow_userfiles/plugins/forum/attachment_1322_54419e92b87d8_54419e88d6920_ARA%C3%87-VE-GERE%C3%87-GEL%C4%B0%C5%9ET%C4%B0RME-5.pdf adresinden 14.01.2015 tarihinde alınmıştır.
 • İnternet: TDK, (2015). Web:http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.54bab078709792.11922479 adresinden 13.06.2015 tarihinde alınmıştır.
 • Desmet, P. (2003). “A Multilayered Model of Product Emotions”, The Design Journal, 6:2, s.4-13
 • Langeveld, L., Van Egmond, R., Jansen, R., Özcan, E. (2013). “Product Sound Design: Intentional and Consequential Sounds”, Advances in Industrial Design Engineering, Prof. Denis Coelho (Ed.), InTech, DOI: 10.5772/55274.
 • Özcan, E., Van Egmond, R. (2008). “Product Sound Design: An Inter-Disciplinary Approach”, Design Research Society Biennial Conference (DRS2008), Sheffield, UK.
There are 27 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Cemil Yavuz

Dilek Akbulut

Aydın Şık

Publication Date June 22, 2017
Published in Issue Year 2017 Issue: 19

Cite

APA Yavuz, C., Akbulut, D., & Şık, A. (2017). Duyulara Hitap Etme Noktasında Ses - Ürün Etkileşimi: Çocuklarla, Oyuncaklar Ve Sesleri Üzerine Bir Çalışma. Sanat Ve Tasarım Dergisi(19), 233-251. https://doi.org/10.18603/sanatvetasarim.323132
AMA Yavuz C, Akbulut D, Şık A. Duyulara Hitap Etme Noktasında Ses - Ürün Etkileşimi: Çocuklarla, Oyuncaklar Ve Sesleri Üzerine Bir Çalışma. Sanat ve Tasarım Dergisi. June 2017;(19):233-251. doi:10.18603/sanatvetasarim.323132
Chicago Yavuz, Cemil, Dilek Akbulut, and Aydın Şık. “Duyulara Hitap Etme Noktasında Ses - Ürün Etkileşimi: Çocuklarla, Oyuncaklar Ve Sesleri Üzerine Bir Çalışma”. Sanat Ve Tasarım Dergisi, no. 19 (June 2017): 233-51. https://doi.org/10.18603/sanatvetasarim.323132.
EndNote Yavuz C, Akbulut D, Şık A (June 1, 2017) Duyulara Hitap Etme Noktasında Ses - Ürün Etkileşimi: Çocuklarla, Oyuncaklar Ve Sesleri Üzerine Bir Çalışma. Sanat ve Tasarım Dergisi 19 233–251.
IEEE C. Yavuz, D. Akbulut, and A. Şık, “Duyulara Hitap Etme Noktasında Ses - Ürün Etkileşimi: Çocuklarla, Oyuncaklar Ve Sesleri Üzerine Bir Çalışma”, Sanat ve Tasarım Dergisi, no. 19, pp. 233–251, June 2017, doi: 10.18603/sanatvetasarim.323132.
ISNAD Yavuz, Cemil et al. “Duyulara Hitap Etme Noktasında Ses - Ürün Etkileşimi: Çocuklarla, Oyuncaklar Ve Sesleri Üzerine Bir Çalışma”. Sanat ve Tasarım Dergisi 19 (June 2017), 233-251. https://doi.org/10.18603/sanatvetasarim.323132.
JAMA Yavuz C, Akbulut D, Şık A. Duyulara Hitap Etme Noktasında Ses - Ürün Etkileşimi: Çocuklarla, Oyuncaklar Ve Sesleri Üzerine Bir Çalışma. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2017;:233–251.
MLA Yavuz, Cemil et al. “Duyulara Hitap Etme Noktasında Ses - Ürün Etkileşimi: Çocuklarla, Oyuncaklar Ve Sesleri Üzerine Bir Çalışma”. Sanat Ve Tasarım Dergisi, no. 19, 2017, pp. 233-51, doi:10.18603/sanatvetasarim.323132.
Vancouver Yavuz C, Akbulut D, Şık A. Duyulara Hitap Etme Noktasında Ses - Ürün Etkileşimi: Çocuklarla, Oyuncaklar Ve Sesleri Üzerine Bir Çalışma. Sanat ve Tasarım Dergisi. 2017(19):233-51.