Year 2017, Volume 9 , Issue 1, Pages 251 - 272 2017-04-30

"Kur’ân’daki Deyimlerin Kürtçe Meâllerdeki Çevirileri Hakkında Bir İnceleme"

Mehmet SALMAZZEM [1] , Abdulkerim BİNGÖL [2]


Çeviri tartışmasını bir kenara koyarsak, i’câz değeri haiz Kur’ân’ın doğru çevirisini yapmak, zengin ilmî birikime sahip olmayı gerektirir. Özellikle Kur’ân’ın çevrileceği dilin yanısıra Arapçanın edebî incelikleri hakkında yetkin olunmalıdır. Mevzu bahis, deyimler gibi ekseriyetle lafzî mananın ötesinde farklı bir anlama sahip olan ibareler olunca çevirinin daha bir özen gerektirdiği yadsınamaz.

Bu çalışmada ele alınan ibarelerin deyimsel niteliklerine, sahasında ağırlığı bulunan önemli birçok müfessir, eserlerinde yer vermektedir. Ne var ki bu minvalde incelediğimiz Kürtçe meâllerin ekseriyetinde bu hususun göz ardı edilerek, ibarelerin deyimsel yönlerinin çeviriye yansıtılmadığı görülmektedir. Üzerinde durduğumuz meâllerin çoğunda ibarelerin yalnızca lafzî tercümelerinin yapılması ve bazılarında Türkçe meâllerden etkilenerek söz konusu ibarelerin çevrilmesi ciddi hata olarak değerlendirilebilir. 

Kur’ân, deyim, meâl, çeviri, Kürtçe meâller
  • AHFEŞ, Ebu’l-Hasen Saîd b. Mes‘ade el-Evsat, Me’ani’l-Kur’ân, Mektebetu’l-Hancî, Kahire, 1990. AKDAĞ, Hasan, Arap Dilinde Deyimler ve Atasözleri, Tekin Kitabevi, Konya, ts. AKDEMİR, Salih, Son Çağrı Kur’ân, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2015. AKSAN, Doğan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2009. AKSOY, Doğan, Ömer Asım, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, İnkilab Kitabevi, İstanbul, 1988. AMEDİ, Fikri, Qur’ana Kerim û Meâla Wê ya Kurdî, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2014. ASLAN, Şêxmûs, Ferhenga Biwêjan, Söz Gazetecilik Yayın Tic. Aş., Diyarbakır, 2005. AYDAR, Hidayet, Kur’ân-ı Kerîm’in Tercümesi Meselesi, Yeni Zamanlar Yayınları, İstanbul, 2014. BERTRAM, Anne, NTC İngilizce-Türkçe Atasözleri ve Klişeler Sözlüğü, (Çev.: Alfa Çeviri Grubu), Alfa Yayınları, İstanbul, 2009.
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet SALMAZZEM

Author: Abdulkerim BİNGÖL

Dates

Publication Date : April 30, 2017

ISNAD Salmazzem, Mehmet , Bingöl, Abdulkerim . ""Kur’ân’daki Deyimlerin Kürtçe Meâllerdeki Çevirileri Hakkında Bir İnceleme"". Şarkiyat 9 / 1 (April 2017): 251-272 .