Şarkiyat
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 1308-9633 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Şarkiyat Araştırmaları Derneği | https://www.esarkiyat.com


JOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) 


Şarkiyat

e-ISSN 1308-9633 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Şarkiyat Araştırmaları Derneği | https://www.esarkiyat.com
Cover Image


JOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) 


Volume 11 - Issue 2 - Aug 2019
 1. RİSALE-İ NUR’DA HADİS KABUL KRİTERLERİ
  Pages 428 - 439
  Mehmet Bilen
 2. KUR’AN’DA DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN BELİRLENMİŞ YASAL ADIMLARININ KELÂMÎ YORUMU
  Pages 440 - 467
  Namık Kemal Okumuş
 3. CLASSICAL AND MODERNIST APPROACHES TO THE MIRACLES IN THE QUR’AN: A DIACHRONIC REVIEW
  Pages 468 - 479
  Ahmet Özdemir
 4. أدب الرحلة في شبه القارة الهندية
  Pages 480 - 499
  Mahmoud Nasssan
 5. EBÛBEKIR EFENDÎ XWOŞNAV (1814-1880): ‘ALIMEKÎ KURD LI EFRÎQAYA BAŞÛR
  Pages 500 - 525
  M. Zahir Ertekin, Bedrettin Başuğuy
 6. ÂLEMİN YARATILMASI PROBLEMİ: İBN TUFEYL-KANT KARŞILAŞTIRMASI
  Pages 526 - 542
  Aykut Küçükparmak
 7. ZAHȊR-İ FȂRYȂBȊ’NİN DȊVȂN’INDA VEZİN TÜRLERİ
  Pages 543 - 558
  Funda Türkben Aydın
 8. İSLÂM TASAVVUFUNDA HZ. MERYEM
  Pages 559 - 572
  Hatice Çubukcu
 9. KUR’ÂN’IN KORUNMASINDA HIFZ VE KİTÂBET
  Pages 573 - 597
  İrfan Çakıcı
 10. MOLLA SADRÂ’DA İLÂHİ FÂİLİYETİN NİTELİĞİ
  Pages 598 - 613
  Sedat Baran
 11. البعد النفسي في رواية حمامات بيض ونارجيلة لأحمد زياد محبك
  Pages 614 - 648
  Mohamad Alahmad
 12. KLASİK ARAP EDEBİYATINDA ŞİİR SİRKATİ HAKKINDAKİ KARŞIT GÖRÜŞLERİN BİR MUKAYESESİ
  Pages 649 - 668
  Rıfat Akbaş
 13. KADİYÂNİLİĞİN İSİM VE İÇERİK BAKIMINDAN KENDİSİNİ KONUMLANDIRMA PROBLEMİ
  Pages 669 - 683
  Halide Rumeysa Küçüköner
 14. HİLÂFETİN KALDIRILMASININ AVUSTURYA BASININDA YANSIMALARI
  Pages 684 - 712
  Gülşen İstek
 15. ŞİRKİN TEVHİDE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE İLAHÎ METOT
  Pages 713 - 733
  Fatih Tok
 16. KUR’ÂN’DA TASRÎF OLGUSU VE KUR’ÂN KISSALARINDA KARYE/MEDÎNE KELİMELERİNİN TASRÎFİ
  Pages 734 - 762
  Ahmet Sait Sıcak
 17. İBÂDÎ ÂLİMLERİNDEN İBN HUMEYD ES-SÂLİMÎ’NİN KELAMÎ GÖRÜŞLERİ
  Pages 763 - 788
  Ahmet Bardak
 18. TÜRKÇE SÖZLÜK İLE MİSALLİ BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜK’ÜN KARŞILAŞTIRMALI KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ
  Pages 789 - 804
  Serdal Kara
 19. PARANIN SANALLAŞMA SERÜVENİ
  Pages 805 - 818
  Mehmet Hadi Turan
 20. SEYFEDDİN ÂMİDÎ’NİN İ’CÂZU’L-KUR’ÂN MÜDAFAASI
  Pages 819 - 840
  İbrahim Halil Erdoğan
 21. KUR’AN PERSPEKTİFİNDEN KADIN
  Pages 841 - 859
  Abdulkadir Karakuş
 22. OSMANLI SOSYAL HAYATINDA MOLLALAR: 18. VE 19. YY. DİYARBEKİR ÖRNEĞİ
  Pages 860 - 895
  Ümit Güler
 23. İLHAMINI KUR’ÂN’DAN ALAN ŞAİR, MEHMED ÂKİF ERSOY
  Pages 896 - 930
  Ramazan Şahan
 24. SEVGİLİNDEN GÜZELLİĞİNİN ZEKÂTINI İSTEMEK
  Pages 931 - 952
  Sıtkı Nazik
 25. DİN, SOSYALLEŞME VE TOPLUMSAL UYUM: SURİYELİ MÜLTECİLER ÖRNEĞİ
  Pages 953 - 971
  Ramazan Akkır
 26. دور النحو في التفسیر من حيث الكشف عن المعنى خلال نماذج من أحکام القرآن للجصاص
  Pages 972 - 988
  Mustafa KESKİN
 27. CERH AÇISINDAN KADIN RÂVÎLER
  Pages 989 - 1006
  Uğur Erman
 28. BÎBLIYOGRAFYAYA TEZÊN MASTERÊ YÊN BEŞÊN ZIMAN Û EDEBIYATA KURDÎ Û ZIMAN Û ÇANDA KURDÎ (2011-2018)
  Pages 1007 - 1043
  Yakup Aykaç, Şerif Güzel, Sinan Çakar
 29. MÜSLÜMAN KADINLARIN EŞİTLİK ARAYIŞI: İSLAM HUKUKU VE FEMİNİZM
  Pages 1044 - 1053
  Saadet Altay
 30. “İCTİHÂD” KAVRAMININ CÂFERÎ ÂLİMLERCE KABULÜNÜN TARİHSEL SÜRECİ
  Pages 1054 - 1057
  Nizamettin Ergüven
 31. Şerefeddin Sabuncuoğlu, Cerrahiyetü'l-Haniyye, Hazırlayan: İlter Uzel, 2 Cilt. (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları 1992)
  Pages 1058 - 1062
  Zehra Efe
 32. Müsennâ Muhammed Hebyân, Min Revaiiʽl-Beyân fî Suveri’l-Kur’ân, (Beyrut: Darü’l-Fikr 2017), 13 Cilt.
  Pages 1063 - 1067
  Abdullah Temizkan
 33. Aydın Taş, İmam Muhammed’in Usul Anlayışı, (İstanbul: Nizamiye Akademi Yayınları 2019)
  Pages 1068 - 1071
  Hüseyin Okur
Indexes and Platforms
DUYURU

11. cilt 4. sayımız için makale kabulü sona ermiştir. Yeni gönderilecek makaleler 12.  cilt  1. sayımızı için değerlendirilecektir.

12864

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.