Şarkiyat
Submission Date
Start: January 1, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1308-9633 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Şarkiyat Araştırmaları Derneği | https://www.esarkiyat.com


JOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) 


Şarkiyat

e-ISSN 1308-9633 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Şarkiyat Araştırmaları Derneği | https://www.esarkiyat.com
Cover Image


JOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH  (JOSR) 


Cilt:12 Sayı:3 Last Issue
Volume 12 - Issue 3 - Aug 31, 2020
 1. OSMANLI MODERNLEŞME DÖNEMİNDE BİR TAŞRA OKULU: MALATYA ERKEK RÜŞDİYESİ (1870-1899)
  Pages 369 - 409
  Danyal TEKDAL
 2. “MEDENİLEŞTİRME”ARACI OLARAK OSMANLI’NIN İSKÂN POLİTİKASI: CAF AŞİRETİ ÖRNEĞİ
  Pages 410 - 426
  Fasih DİNÇ
 3. İRAN MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE COŞKULU BİR ŞAİR: ÂRİF KAZVÎNÎ
  Pages 427 - 447
  Yeşim IŞIK BAĞRIAÇIK
 4. ZERDÜŞTİLİK VE İŞRAKİLİK ARASINDA BIR KARŞILAŞTIRMA: “MİNUYÎ ÂLEM” VE “MİSAL ÂLEMİ”
  Pages 448 - 464
  Mehmet Mekin MEÇİN
 5. ULUS-DEVLET İNŞASININ TAHTACILARA YANSIMALARI: İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ’NİN TAHTACI ALEVİLERİ RAPORU
  Pages 465 - 489
  Erdal ÇİFTÇİ
 6. FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ DİN ALGISINI SALTUK-NÂME ÜZERİNDEN OKUMAK
  Pages 490 - 505
  Yalçın ÇAKMAK
 7. YORUMUN LİTERAL ANLAMINI AŞMASI: SUFİ TE’VİLDE ANLAM GENİŞLEMESİ, CENNET VE NAR (CEHENNEM) ÖRNEĞİ
  Pages 506 - 517
  Ahmet GÜL
 8. TİMURLU DEVLET ADAMLARINDAN EMİR ŞAH MELİK
  Pages 518 - 535
  Hasan TAŞKIRAN
 9. MERVÂNÎ HÜKÜMDARI MÜMEHHIDÜDDEVLE EBU MANSÛR SAİD
  Pages 536 - 558
  Arafat YAZ
 10. KOLONİZE EDİLMİŞ BİR ALANI ARAŞTIRMAK Alman Oryantalist Çalışmalarında Zazalar
  Pages 559 - 574
  Nurettin BELTEKİN
 11. DİYARBAKIR İNCİL TOPLULUĞU ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR İNCELEME
  Pages 575 - 602
  Abdussamet KAYA
 12. KIRSAL ALANDAKİ ENGELLİLERİN SORUNLARI VE ETKİLEŞİM FARKLILIKLARI
  Pages 603 - 618
  Serdar NERSE
 13. KLASİK TÜRK ŞAİRLERİ İÇİN ÖRNEK BİR ŞAHSİYET: HASSÂN B. SABİT
  Pages 619 - 641
  Mahmut GİDER
 14. MORMON BAKIŞ AÇISINDAN AHMEDÎLİK: GARTH JONES VE ONUN “İSLAM’IN AHMEDÎLERİ: BİR MORMON KARŞILAŞ-TIR-MASI VE PERSPEKTİFİ” MAKALESİNE DAİR DEĞERLENDİRME VE TERCÜME
  Pages 642 - 688
  Halide Rumeysa KÜÇÜKÖNER
 15. FAHREDDÎN-İ IRÂKÎ DİVANI’NDA KOZMİK UNSURLAR
  Pages 689 - 707
  Esengül UZUNOĞLU SAYIN
 16. YENİ BULUNAN AVÂRIZ DEFTERLERİNE GÖRE 17. YÜZYILIN İLK YARISINDA AMİD (DİYARBEKİR)
  Pages 708 - 742
  Murat ALANOĞLU
 17. ŞİÎ ÇALIŞMALARDA İSRÂÎLİYÂT
  Pages 743 - 769
  Hüseyin ZAMUR
 18. SÖZLÜKBİLİMDE ETİKETLEME ve DİLBİLGİSEL TERİMLERİN ETİKETLENMESİ SORUNU
  Pages 770 - 785
  Mehmet KAHRAMAN
 19. 13. YÜZYILDA KONYA’NIN BİR İLİM MERKEZİNE DÖNÜŞMESİNDE İRANLI ÂRİFLERİN ROLÜ
  Pages 786 - 818
  Abdurrahim ALKIŞ
 20. TÜRKİYE’DE KÜRTÇE ÖĞRETMENİ: Yetiş(tir)me ve Kürtçe Öğretim Deneyimine İlişkin Bir Çözümleme
  Pages 819 - 839
  Şehmus KURT , Nurettin BELTEKİN
 21. پیوند اندیشه های هویت ملی و دینی در شعر دفاع مقدس
  Pages 840 - 859
  Seyyed Ali SERAJ , Ahmet YEŞİL
 22. SON ASIR TÜRK ŞAİRLERİNDEN DİYARBAKIRLI BAKİ’NİN DİCLE VE PEYMAN GAZETELERİNDE YER ALAN ŞİİRLERİ
  Pages 860 - 884
  Hasan KAPLAN
 23. MEZHEBĪ TEFSİRLERDE İMAN-AMEL İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BÜYÜK GÜNAH VE ŞEFAAT MESELELERİ (ZEMAḪŞERÎ, ṬABERSÎ, RĀZÎ ÖRNEĞİNDE)
  Pages 885 - 905
  Mehmet BAĞIŞ
 24. KUR’AN’IN MAHİYETİ MESELESİ. KİTAP MI HİTAP MI?
  Pages 906 - 932
  Salih GEDÜK
 25. HUZUR DERSLERİNE KATILAN TRABZONLU ALİMLER
  Pages 933 - 974
  Süleyman GÜR
 26. ŞÂRİH YÛNUS EDÎB’İN SULTAN III. SELİM (İLHÂMÎ) METHİNDE KALEME ALDIĞI BİR MANZUMESİ (İNCELEME-METİN)
  Pages 975 - 993
  Abdulkadir KIZILTAŞ
 27. KEMÂL’İN MANZUM KIRK HADİSİ
  Pages 994 - 1015
  Kübra YILMAZ
 28. TARNISHED HEROES: FACES OF WAR IN AMERICAN FICTION
  Pages 1016 - 1026
  M Ikbal M ALOSMAN
 29. ARAP GRAMERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA YENİLİKÇİLİK HAREKETLERİ VE ARAPÇA ÖĞRETİMİNE ETKİLERİ
  Pages 1027 - 1034
  Cüneyt MARAL
 30. HADİSLERE GÂÎ YAKLAŞIM
  Pages 1035 - 1038
  Abdulvasıf ERASLAN
Submission Date
Start: January 1, 2021
Indexes and Platforms
DUYURU

- Başvuru yoğunluğu nedeniyle 1 Ocak 2021 tarihine kadar yeni makale kabulü durdurulmuştur.