Year 2017, Volume 9 , Issue 1, Pages 297 - 314 2017-04-30

"ظاهرة التحويل في النحو العربي على ضوء اللسانيات المعاصرة""Çağdaş Dilbilim Işığında Arap Dili Gramerinde Üretici-Dönüşümsel Olgu"

Abdelalim Boufatah [1]


Üretici-dönüşümsel dil olgusu Noam Chomsky’nin ortaya attığı üretici dil bilgisi veya dönüşümsel dil bilgisi kuramının en önemli tarafını oluşturmaktadır. Kavramlar ve işleme yöntemi değişse de bu durum Arap dili gramerinde de kendini göstermekte ve dönüşüm, özü oluşturan derin yapıdan farklı terkipler yoluyla üzerinde çok sayıda sözün meydana geldiği yüzeysel yapıya ulaşarak sağlanmaktadır. Bu durum silme, katma, cümledeki öğelerin yer değiştirmesi, lafızların birbiri yerine kullanılması ve anlamın taşınması gibi modern dilbilim kuramının öngördüğü üretici-dönüşümsel yapılarda değişiklikler yaparak gerçekleşmektedir. Aynı şekilde Arap dilcilerinin yapı ve anlamları ile iletişim süreci ve mekanizmaları üzerine çok sayıda çalışma yaptıklarını da biliyoruz. 

Nahiv, Arapça, Seviye, Terkip, Dönüşüm, Yapı, Cümle, Chomsky
  • ‘Amâyira, Halîl Ahmed. Fî Nahvi’l-Lüğa ve Terâkîbuhâ, Cidde, 1984.
  • Atîk, Abdulaziz. el-Medhal ilâ ‘İlmi’n-Nahvi ve’s-Sarf, yy, 1990
  • Bennânî, Muhammed es-Sağîr. en-Nazariyyâtu’l-Lisâniyye ve’l-Belâğiyye ve’l- Edebiyye ‘İnda’l-Câhız, yy, 1994. el-Cevziyye, İbnu’l-Kayyim. Bedâi‘u’l-Fevâid, Cidde, ty. Chomsky, Noam. Syntactic Structures, 1957, Paris. Cürcânî, Abdülkâhir. Esrâru’l-Belâğa, (thk. Muhammed Abdülmün‘im Hafâcî, Mektebetü’l-Kâhire, yy, 1979.
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdelalim Boufatah

Dates

Publication Date : April 30, 2017

ISNAD Boufatah, Abdelalim . ""ظاهرة التحويل في النحو العربي على ضوء اللسانيات المعاصرة""Çağdaş Dilbilim Işığında Arap Dili Gramerinde Üretici-Dönüşümsel Olgu"". Şarkiyat 9 / 1 (April 2017): 297-314 .