Year 2017, Volume 9 , Issue 1, Pages 388 - 411 2017-04-30

SUÛD SELEFİYYESİ’NİN HADÎS ANLAYIŞI

Mazhar TUNÇ [1]


Selefîlik İslâm düşünce tarihinin önemli fırkalarından biridir. Tarihî kökenleri değişmemekle beraber günümüzde Selefiyye içerisinde siyasi, fikrî veya ideolojik yönü ön plana çıkan farklı yönelişler ortaya çıkmıştır. Ancak çıkışı itibariyle Ehl-i Hadîs geleneğine dayanan Selefiyye’nin Hadîs ve Sünnet’e verdiği önem geçmişte olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Bu araştırmamızda Suûdi Arabistan devletinin kuruluş ideolojisi olan Vehhâbilik’le birlikte bu devletin âdeta resmî mezhebi durumundaki Selefiyye’nin Hadîs anlayışını inceledik.

Bazı çevrelerce Selefi’lerin veya Vehhâbî’lerin Hadîs’e ve Sünnet’e pek önem vermedikleri veya inkâr ettikleri iddia edilmekte ise de, yaptığımız araştırma neticesinde bunun gerçekle bir ilgisinin olmadığı görülmüştür. Özellikle Hadîs’in hüccet değeri, Hadîs Vahiy ilişkisi ve Haber-i Vâhit’le amel meselelerinde selefiyyenin oldukça radikal sayılabilcek bir görüş benimseyerek Hadîs ve Sünnet’e sahip çıktığı görülmektedir. İçinde bulunduğumuz asırda Suûdi Arabistan Selefiyyesi’nin Hadîs alanında yaptığı önemli katkılar bunun bir kanıtıdır. Günümüzde internet aracılığıyla Hadîs’e dair eserlerin ‘pdf’ halinde araştırmacılara sunulması, eş-Şamile gibi Hadîs programı, Wakfeya ve Mülteka Ehli’l-Hadîs gibi internet siteleri Suûd âlimlerinin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. 

Selefiyye, Hadîs, sünnet, Hadis ve hüccet, Hadis ve Vahiy
 • ‘AZZÂMÎ, Halil b. İbrahim Molla Hâtır, “es-Sünnetü’n-Nebeviyye Vahyun”, “Cuhudu’l- Memleketi’l-Arabiyye es-Suûdiyye fi Hidmeti’s-Sünne ve’s-Sireti’n-Nebeviyye Sempozyumu”, Medine 2004.
 • EL-ACLÛNİ, İsmail b. Muhammed, Keşfü’l-Hafa, Mektebetü’l-Kudus 1350. EL-ÂCÜRRÎ, Ebû Bekr Muhammed, Kitabu’ş-Şerîa, Tahkîk: Abdullah b. Ömer ed-Dümeycî, Dâru’l-Vatan, Riyad 1997.
 • AHMED B. HANBEL, eş-Şeybânî Ebû Abdullah,el- Müsned, Çağrı Yay., İstanbul 1992.
 • ALU M‘ADİ, Abdullah b. İbrahim b. Abdurahman, el-Cuhûdu’l-Hadîsiyye li Semâheti’ş- Şeyh Abdülazîz b. Bâz, Riyad 1426.
 • EL-ÂLÛSİ, Şihâbu’d-Dîn Mahmut, Rûhu’l-Maâni fi Tefsiri’l-Kur’âni’l-Azîm, Dâru İhyai’t-Turasi’l-Arabi, Beyrut Tsz.,
 • EL-ASKALÂNÎ, Ali b. Ahmed b. Hacer, Fethu’l-Bâri bi Şerhi Sahhi’l-Buhari, Tahkik: Muhibbu’d-Din Hatip, Daru’l-Kütübi’s-Selefi, Riyad 1423.
 • EL-BAĞDÂDÎ, Hatip Ebu Bekr Ahmed b. Abdülmecid b. Aliel-Kifâye fi İlmi’r-Rivâye, Tahkîk: Ahmed Ömer Hâşim, Dâru’l-Kitabi’l-Arabi, Beyrut 1986.
 • ___ Tarîhu Bağdâd, Tahkîk: Beşşar Avvâd Marûf, Dâru’l-Ğarb el-İslâmi, Beyrut 2001. EL-BEĞAVÎ, Ebû Muhammed Hüseyin b. Mesud, Tefsiru’l-Beğavi, Riyad 1993.
 • EL-BEYHAKÎ, Ebu Bekr Ahmed b. Hüseyin, es-Sünenu’l-Kübra, Tahhkik: Muhammed Abdülkadir Ata, Darü’l-Kutubi’l-lmiyye, Beyrut 1424.
 • EL- BUHÂRÎ, Muhammed b. İsmail Ebû Abdullah, el-Câmiu’s-Sahîh (Fethu’l-Bâri ile birlikte), Dâru’l-Marife, Beyrut Tsz.
 • EL-BÛTİ, Muhammed Said Ramazan, es-Selefiyyetu Merheletün Zemeniyyetün Mübareketün lâ Mezhebün İslâmiyyun, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1998.
 • EL-CEVHERÎ, İsmail b. Hammâd, es-Sihâh Tacü’l-Luğa ve Sihâhu’l-Arabiyye, Beyrut 1984.
 • EL-CEVZİYYE, İbn Kayyim, Muhammed b. Ebi Bekr el-Cevziyye, es-Sevâiku’l-Mursele ale’l-Cehmiyye ve’l-Muuattıla, Tahkik: Ali b. Muhammed Eddahilallah, Dâru’l-Âsima, Riyad 1408.
 • COŞKUN, Selçuk, Hadîse Bütüncül Bakış, MÜİFV Yayınları, İstanbul 2011. ED-DÂREKUTNÎ, Ebu’l-Hasan Ali b. Ömer, Kitabu’s-Sıfat, Tahkîk: Ali Nasır el-Fakîhî,Medine 1983.
 • DERBÂLE, Ebû Selâme İslâm b. Mahmud b. Muhammed, Bülûğu’l-Emânî min Kelâmi’l- Muallimî’l-Yemânî -Fevâidün ve Kavâidün fi’l-Cerh ve’t-Ta’dil ve Ulûmi’l-Hadîs-, Riyad 1997.
 • EBÛ DÂVUD ES-SİCİSTANÎ, el-Merâsîl, Tahkîk: Şuayb el-Arnavûtvut, Beyrut 1988
Journal Section Articles
Authors

Author: Mazhar TUNÇ

Dates

Publication Date : April 30, 2017

ISNAD Tunç, Mazhar . "SUÛD SELEFİYYESİ’NİN HADÎS ANLAYIŞI". Şarkiyat 9 / 1 (April 2017): 388-411 .