Year 2017, Volume 9 , Issue 2, Pages 582 - 598 2017-11-30

TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Sanem BERKÜN [1]


Günümüzde birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede, sosyal politikaların uygulanmasında merkezi yönetim yanında yerel yönetimler de önemli sorumluluklar üstlenmektedirler. Devlet “sosyal devlet” anlayışını sağlayabilmede vatandaşa en yakın birimlerinden destek görmektedir. Doğal olarak yerel yönetimlerin sosyal politika sistemi içerisindeki ağırlığı ülkenin siyasal, kültürel ve tarihi birikimine bağlı olarak farklılık göstermekte ve bu durum ülke mevzuatına yansımaktadır. Yerel yönetimlerin sosyal politika uygulamaları sosyal belediyecilik kapsamına girmekte ve sosyal belediyeler, sosyal devletin yereldeki temsilcileri olmaktadırlar. Türkiye’de son yıllarda belediyelerin sosyal politika uygulamalarıyla önemli bir aktör durumuna geldiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı belediyeler tarafından özenle yürütülen sosyal belediyecilik faaliyetlerinin, sınırlı imkanlara ve kıt kaynaklara sahip ülkemizde, gelişip yoğunlaşması yönünde akademik desteğin sağlanması ve sürekli kılınmasına yardımcı olmaktır. Çalışmada sosyal belediyeciliğin teorik temelleri verildikten sonra, başarılı örnekler üzerinden sosyal belediyecilik hizmetlerine yönelik algı ve faydalanma düzeyine dair ipuçları aranmaktadır.

Sosyal belediyecilik, sosyal politika, sosyal devlet
 • Adıyaman, A. T. & Demirel, S. (2011), “Sosyal Belediyecilik Üzerine Bir İnceleme: Ankara Büyükşehir Örneği,” SayderDışDenetim Dergisi, ss.115-129.
 • Akarsu, S. (2014) Sosyal Belediyecilik: Zeytinburnu Belediyesi Örneği, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim DalıYayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Akdoğan, Y. (2006) “Sosyal Belediyecilik”, Yerel Siyaset, Sayı:3, ss.29-37.
 • Al, H. (2007) "Türk Yerel Yönetimlerin Yeniden İnşası", Dönüşüm Sürecindeki Türkiye Aktörler, Alanlar Sorunlar, Ed: D. DURSUN, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Arslan, M. (2013) Yerel Yönetimlerde Sosyal Belediyecilik Faaliyetleri (Arnavutköy Belediyesi Örneği), İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim DalıYayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Aydın, M. (2008) Sosyal Politika ve Yerel Yönetimler, Yedirenk Yayınları, İstanbul.
 • Aygen, M. (2014) “Sosyal Belediyecilik Üzerine Bir İnceleme: Elazığ Belediyesi Örneği”, Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı: 1, ss.173- 192.
 • Batal, S. (2015) “Türkiye’de Sosyal Devlet Kavramının Dönüşümü: Sosyal Belediyecilik”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 19, Sayı:2, ss.221-245.
 • Bayraktar, B. (2013) Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sosyal Politikaya Bakış Açısı “Sosyal Belediyecilik” (Nilüfer ve Yıldırım Belediyesi Örneği), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim DalıYayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa.
 • Beki, A. (2009) “Türkiye’de Sosyal Belediyecilik (Ümraniye BelediyesiÖrneği), Sena Ofset, İstanbul.
 • Bulut, N. (2003) “Küreselleşme Sosyal Devletin Sonu mu?” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:52, Sayı:2, ss.173-197.
 • Çelik, A. (2014) “Sosyal Belediyecilik Anlayışı: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Örneği”, Gazi Üniversitesi İktisadi veİdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı:1, ss.1-20.
 • Çöpoğlu, M. (2014) “Sosyal Belediyecilik ve Sorunları”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi”, Cilt:5, Sayı:2, ss. 223-247.
 • Durdu, Z. (2009) “Modern Devletin Dönüşümünde Bir Ara Dönem: Sosyal Refah Devleti”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi”, Sayı:22, ss.37-50.
 • Ekici, B. & Toker, M. C. (2005) “Avrupa’da ve Ülkemizde Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Etkinliği”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:14, Sayı: 1, ss.5-28.
 • Eren, H. ()1994 “Yönetimde Merkeziyetçilik, Adem-i Merkeziyetçilik ve ÖzerklikDenetim”, Türk İdare Dergisi, Cilt: 403, Sayı: 66, ss.145-150.
 • Ersöz, H. Y. (2006) “Sosyal Politika-Refah Devleti-Yerel Yönetimler İlişkisi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, (Prof. Dr. Toker Dereli’ye Armağan Özel Sayısı), Cilt: 55, Sayı:1, ss. 759-775.
 • Ersöz, H. Y. (2005) “5272 Sayılı Yasa Öncesinde Türkiye’de Belediyelerin Sosyal Politika Alanındaki Deneyimleri”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı: 50, ss.134-151.
 • Gül, S.S. (2009) Sosyal Devlet ya da Refah Devleti Nedir?” Toplumcu Belediyecilik Yerel Yönetimde Sosyal Demokrasi Teorik Yaklaşımlar, Türkiye Uygulamaları, Der: İ. KAMALAK & H. GÜL, Kalkedon Yayıncılık, İstanbul.
 • Henden, H. B. (2005). “Katılımcı Yerel Yönetim Anlayışında E-Belediyeciliğin Yeri ve Önemi”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, ss. 1-13,
 • Karcı, Ş. M. (2008) “Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımının Temel Değerleri Üzerine Bir İnceleme”, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, ss.40-64.
 • Kavruk, H. & YAYLI, H. (2008) “2004 Belediye Reform Çalışmalarında İdari Vesayete İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi ve Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 3, ss.1-32.
 • Kaya, E. (2003) Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma, İlke Yayıncılık, İstanbul.
 • Keleş, S. (2008) Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon.
 • Kesgin, B. (2012) “Kentsel Yoksulluğa Yönelik Yerinden ve Yerel Müdahale: Sosyal Belediyecilik”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 26, ss. 169-180.
 • Ökmen, M. & Parlak B. (2008) Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler İlkeler, Yaklaşımlar ve Mevzuat, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa.
 • Öz, S. C. & Yıldırımalp, S. (2009) “Türkiye’de Kentsel Yoksullukla Mücadelede Sosyal Belediyeciliğin Rolü”, Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Akdeniz Üniversitesi, ss.453-461.
 • Pekküçükşen, Ş. (2004) Sosyal Belediyecilik ve Selçuklu Belediyesi Şefkat Evleri Örneği, Yerel Yönetimler Kongresi, Bildiriler Kitabı, Çanakkale.
 • Pekşen, N. (2014), Sosyal Belediyecilik Çerçevesinde Engellilere Sunulan Hizmetler: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Pektaş, E.K. (2010) “Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar”, Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, ss.5-23.
 • Sevinç, I. (2015) “Sosyal Belediyecilik Uygulamalarında Kent Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Konya Büyükşehir Belediyesi Örneği”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt:22, Sayı: 1, ss.201-218.
 • Seyyar, A. (2008a) Sosyal Siyaset Terimleri; Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • Seyyar, A. (2008b) “Yerel Siyasetin Gelişiminde Sosyal Politikaların Önemi”; Yerel SiyasetDergisi, Sayı:25, ss.21-38.
 • Şahinoğlu, İ. (2014) Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Anlayışı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Toprak D. & ŞATA C. (2009) “Türkiye’de Yerel Yönetimler Reformu Çerçevesinde Sosyal Belediyecilik Yaklaşımı”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, ss.11-24.
 • TÜİK (2014) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, http://www.tuik.gov.tr (22.04.2017).
 • Uçaktürk, T.& Uçaktürk, A. ve Özkan, M.,”Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Bağlamında Sosyal Belediyecilik: Biga Belediyesi Örneği, http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/ahmet.ucakturk/bildiri/ahmet.ucakturk11.0 8.2011_04.20.14bildiri.pdf (22.04.2017).
 • Uğur, A. & Bostan, M. K. (2016) Sosyal Harcamaların Yerelleşmesi: Sosyal Belediyecilik Uygulamalarının Etkinliği, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Cilt7: 7, Sayı:15, ss. 39-59.
 • Urban, V. F. (2008) “Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması”, Sayıştay Dergisi, Sayı.70, ss. 85-102.
 • Uslu, H. (2011) Sosyal Politika Açısından Belediyeler ve Sosyal Belediyecilik, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Ünlü, U. (2016) “Sosyal Belediyecilik Anlayışının E-Belediyecilik Uygulamalarına Entegre Edilmesi, Sayıştay Dergisi, Sayı: 102, ss. 63-89.
 • Yavuz, İ. (2013) Sosyal Belediyecilik Bağlamında Çocuk ve Gençlik Hizmetleri: Adapazarı Belediyesi Bilgi Evi Örneği, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yalova.
 • Yay, S. (2014) “Tarihsel Süreçte Türkiye’de Sosyal Devlet”, Eğitim ve Toplum, Cilt:3, Sayı:9, ss. 147-161.
 • https://www.izmir.bel.tr/HizmetlerimizMenu.ascx/44/tr (19.04.2017).
 • https://www.antalya.bel.tr/calismalarimiz/sosyal-hizmetler (19.04.2017).
 • https://www.artvin.bel.tr/evden-eve-temizlik-hizmeti/ (19.04.2017).
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Sanem BERKÜN
Institution: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 30, 2017

Bibtex @research article { sarkiat331199, journal = {Şarkiyat}, issn = {}, eissn = {1308-9633}, address = {}, publisher = {Şarkiyat Araştırmaları Derneği}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {582 - 598}, doi = {10.26791/sarkiat.331199}, title = {TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI}, key = {cite}, author = {BERKÜN, Sanem} }
APA BERKÜN, S . (2017). TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI. Şarkiyat , 9 (2) , 582-598 . DOI: 10.26791/sarkiat.331199
MLA BERKÜN, S . "TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI". Şarkiyat 9 (2017 ): 582-598 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sarkiat/issue/30758/331199>
Chicago BERKÜN, S . "TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI". Şarkiyat 9 (2017 ): 582-598
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI AU - Sanem BERKÜN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26791/sarkiat.331199 DO - 10.26791/sarkiat.331199 T2 - Şarkiyat JF - Journal JO - JOR SP - 582 EP - 598 VL - 9 IS - 2 SN - -1308-9633 M3 - doi: 10.26791/sarkiat.331199 UR - https://doi.org/10.26791/sarkiat.331199 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Şarkiyat TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI %A Sanem BERKÜN %T TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI %D 2017 %J Şarkiyat %P -1308-9633 %V 9 %N 2 %R doi: 10.26791/sarkiat.331199 %U 10.26791/sarkiat.331199
ISNAD BERKÜN, Sanem . "TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI". Şarkiyat 9 / 2 (November 2017): 582-598 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.331199
AMA BERKÜN S . TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI. Şarkiyat. 2017; 9(2): 582-598.
Vancouver BERKÜN S . TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI. Şarkiyat. 2017; 9(2): 598-582.