Year 2017, Volume 9 , Issue 2, Pages 1096 - 1121 2017-11-30

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DİN EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (NİTEL BİR ARAŞTIRMA)

SEMRA AKTO [1] , AKİF AKTO [2]


Okul öncesi öğretmenlerinin din eğitimi hakkında hazırbulunuşlukları var mıdır? Okul öncesi öğretmenleri din eğitimi hakkında ne tür bir donamına sahiptir? Okul öncesi öğretmenleri din eğitimi hakkında benzer mi, yoksa farklı görüşlere mi sahiptir? Bu sorular çalışmanın problemini ortaya koymaktadır. Okul öncesi öğretmenlerinin din eğitimi hakkındaki görüşleri nelerdir? Sorusu çalışmanın ana problemidir. Okul öncesi öğretmenlerinin din eğitimi hakkındaki görüşlerinin nitel bir araştırmayla incelenmesi de bu çalışmanın amacıdır. Çalışma nitel bir çalışma olup, olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu Mardin İl merkezinde çalışan okul öncesi öğretmenleridir. Katılımcıların 1’i erkek 47’si ise bayan olup, mesleki deneyimleri 1 ile 15 yıl arasında değişmektedir. Veriler, görüşme formları ve yüz yüze derinlemesine görüşmeler ile yarı-yapılandırılmış olarak elde edilmiştir. Veri analizinde tematik analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışma bulguları açısından eldeki verilerden üç ana tema oluşturulmuştur. Bu temalardan da katılımcılar; okul öncesinde din eğitimi verilemez, verilmelidir, şartlı verilmelidir ve dördüncü olarak da din eğitimi ailede verilmelidir gibi dört farklı görüş beyan etmişlerdir. Sonuç olarak okul öncesinde din eğitimi hakkında öğretmen görüşleri bilimsel bir temele dayanmamakta, öğretmenler kendilerini ideolojik olarak konumlandırdıkları yerden görüş beyan etmişlerdir. Çözüm önerisi olarak okul öncesi dönemin gelişim ve öğrenme psikolojisi dikkate alınmalıdır.   

Din, Eğitim, Din Eğitimi
 • AKDUMAN, Gülümser Gültekin, ¨Okul Öncesi Eğitimin Tanımı ve Önemi¨, Ed. Gülden Uyanık Balat, Okul Öncesi Eğitime Giriş, 5. Basım, Nobel Yayınları, Ankara: 2015.
 • ARMANER, Neda, Din Psikolojisine Giriş I, Ankara:1980, s. 117.
 • BALAT, Gülden Uyanık, ¨ Önsöz ¨, Ed. Gülden Uyanık Balat, Okul Öncesi Eğitime Giriş, 5. Basım, Nobel Yayınları, Ankara: 2015.
 • BALCI, A. Sosyal Bilimlerde Araştırma, Pegem Akademi, Ankara: 2009.
 • BİLİCİ, Ali Baz, ¨0-6 Yaş Grubu Çocuklarda Dini Gelişim Süreci Ve Din Eğitimi¨, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe ve Din Bilimleri, İzmir, 2014, ¨Basılmamış Yüksek Lisans Tezi¨.
 • BLOOM, Benjamin, Stabilitiy and Chance in Human Characteristics, New York: 1964.
 • CİHANDİDE, Zeynep Nezahat, Okul Öncesi Din ve Ahlak Eğitimi, 2. Baskı, Dem Yayınevi, İstanbul: 2014.
 • CRESWELL, J. W., Qualitative inquiry&research design choosing among five approaches. Second edition. Sage Publication, London: 2007.
 • DODSON, F., Çocuk Yaşken Eğilir, Çev. Seçkin Selvi, 5. Baskı, Özgür Yayınları, İstanbul: 1997.
 • FOWLER, James W., Faith Development and Pastoral Care, Fortress Press: Philadelphia, 1986.
 • FOWLER, James W., Weaving the New Creation: Stages of Faith and the Public Church, HarperCollins: San Francisco, 1991.
 • GLASNE, Corrine, Nitel Araştırmaya Giriş, Çeviri Editörleri: Ali Ersoy- Pelin Yalçınoğlu, 5. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara: 2015.
 • HOLM, G. Nils, Din Psikolojisine Giriş, Çev. Abdulkerim Bahadır, İnsan Yayınları, İstanbul: 2004, s.168.
 • HONG, Y., ¨Culturel Meaning of Group Discussions on Problematic Moral Stuations in Korean Kindergarden Classrooms¨, Journal of Research in Childhood Education, 18 (3), 179-193.
 • İSLAMOĞLU, A. H., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Beta Yayıncılık, 2. Baskı. İstanbul: 2011.
 • KATRANCI, Mehmet ¨Okul öncesi Eğitim ve Önemi¨, s. 2-4, Ed. Serdal Seven, Okul öncesi Eğitime Giriş, Pegem Akademi, Ankara: 2014, (ss. 1-19).
 • KUŞ, Elif, Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri, 4. Baskı, Anı Yayınclık, Ankara: 2012.
 • LASTER, Stan, ¨An introduction to phenomenological research¨,https://www.researchgate.net/publication/255647619_An_introduction_to_phenomenological_research?enrichId=rgreq-e6047350f6aa2dd71b7468322da7f45a XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI1NTY0NzYxOTtBUzoxNjAxMTUzODY3NTcxMjBAMTQxNTE4NTg5MTEzNQ%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf, 15.03.2017, 21:21, s. 1-5.
 • MAYRİNG, Philipp, Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş, Çev. Adnan Gümüş-M. Sezai Durgun, BilgeSu Yayıncılık, Ankara: 2011.
 • MERRİAM, Sharan B., Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber, 3. Basımdan Çeviri Editörü: Selahattin Turan, Nobel Yayıncılık, Ankara: 2013.
 • MUSTARD, J. F., ¨Experience-Based Brain Development: The Scientific Underpinning Of The Importence Of Early Child Development in A Globalized World¨, M.E. Young and L.M. Richardson (Eds), In early Child Development: From Measurement to Action,Washington D.C.: World Bank: 2007, pp.35-64.
 • NİRON, D. Gören, ¨Avrupa Birliği Ülkeleriyle Uyumlu Bir Okul Öncesi Eğitim Model Önerisinin Benimsenme Durumu ve Uygulanabilirliği¨, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara: 2010, ¨Basılmamış Doktora Tezi¨.
 • OKTAY, A., ¨Okul Öncesi Eğitimin Önemi Ve Yaygınlaştırılması¨, Ed. Ayla Oktay Ve Özgül Polat Unutkan, Okul öncesi eğitimde Güncel Konular İçinde, Morpa Yayınları, İstanbul: 2005, s.11-24.
 • OKTAY, A., ¨Türkiye Cumhuriyeti’nin 75.Yılında Okul öncesi eğitim Ve İlköğretim¨, Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yılında Bilim ¨Bilanço 1923-1998¨ Ulusal Toplantısı Kitabı, I. Cilt, Ankara: TÜBA: 1999, s. 137-161.
 • ORUÇ, Cemil, ¨Çocuk Medyalarında Dinin Sunuluşu¨, I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul: 2013.
 • ORUÇ, Cemil, Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Din Eğitimi, Dem Yayınları, İstanbul: 2014.
 • ÖMEROĞLU, E., vd., ¨Okul Öncesi Eğitim¨, Tüsiad Görüş Dergisi, No. 58-59, 2004, s. 74-80.
 • PEKER, H., “Okul Öncesinde Çocuğun Dini Gelişimi Ve Eğitimi. Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretimi”, ( Ed.) F. Unan ve Y. Hacaloğlu, Türk Yurdu Yayınları, Ankara: 1999, s. 301-307.
 • RATCLİFF, Donald (Ed.), Handbook of Preschool Religious Education, Birmingham, Alabama: Religious Education Press., 1988.
 • SELÇUK, Mualla, Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler, (Okul öncesi Çağ), İslami Araştırmalar Dergisi, IV, 2, 1990.
 • ŞEN, S., vd., ¨Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden ve Etmeyen 5-6 Yaş Çocukların Üstdil Becerilerinin İncelenmesi¨, Ondukuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), Samsun: 2010, s. 37-54.
 • TUĞRUL, B., ¨Okul öncesi Eğitimde Kalite¨, III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, Çanakkale, 2006.
 • URAL, O., vd.,¨ Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Dünü ve Bugünü¨, (Ed.) S. ÖZDEMİR, H., vd., Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi ve İlköğretim Sistemi Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Türk Eğitim Derneği Yayıncılık, Ankara, 2007.
 • YAVUZER, Haluk, Doğum Öncesinden Ergenlik Sonuna Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitapçılik, İstanbul: 2011.
 • YILMAZ, N., ¨Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi¨, Ed. M. Sevinç, Erken Çocuklarda Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar içinde, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul: 2003, 14. (s.12-17).
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: SEMRA AKTO
Institution: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: AKİF AKTO
Institution: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 30, 2017

Bibtex @research article { sarkiat342147, journal = {Şarkiyat}, issn = {}, eissn = {1308-9633}, address = {}, publisher = {Şarkiyat Araştırmaları Derneği}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {1096 - 1121}, doi = {10.26791/sarkiat.342147}, title = {OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DİN EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (NİTEL BİR ARAŞTIRMA)}, key = {cite}, author = {AKTO, SEMRA and AKTO, AKİF} }
APA AKTO, S , AKTO, A . (2017). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DİN EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (NİTEL BİR ARAŞTIRMA). Şarkiyat , 9 (2) , 1096-1121 . DOI: 10.26791/sarkiat.342147
MLA AKTO, S , AKTO, A . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DİN EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (NİTEL BİR ARAŞTIRMA)". Şarkiyat 9 (2017 ): 1096-1121 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sarkiat/issue/30758/342147>
Chicago AKTO, S , AKTO, A . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DİN EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (NİTEL BİR ARAŞTIRMA)". Şarkiyat 9 (2017 ): 1096-1121
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DİN EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (NİTEL BİR ARAŞTIRMA) AU - SEMRA AKTO , AKİF AKTO Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26791/sarkiat.342147 DO - 10.26791/sarkiat.342147 T2 - Şarkiyat JF - Journal JO - JOR SP - 1096 EP - 1121 VL - 9 IS - 2 SN - -1308-9633 M3 - doi: 10.26791/sarkiat.342147 UR - https://doi.org/10.26791/sarkiat.342147 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Şarkiyat OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DİN EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (NİTEL BİR ARAŞTIRMA) %A SEMRA AKTO , AKİF AKTO %T OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DİN EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (NİTEL BİR ARAŞTIRMA) %D 2017 %J Şarkiyat %P -1308-9633 %V 9 %N 2 %R doi: 10.26791/sarkiat.342147 %U 10.26791/sarkiat.342147
ISNAD AKTO, SEMRA , AKTO, AKİF . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DİN EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (NİTEL BİR ARAŞTIRMA)". Şarkiyat 9 / 2 (November 2017): 1096-1121 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.342147
AMA AKTO S , AKTO A . OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DİN EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (NİTEL BİR ARAŞTIRMA). Şarkiyat. 2017; 9(2): 1096-1121.
Vancouver AKTO S , AKTO A . OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DİN EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (NİTEL BİR ARAŞTIRMA). Şarkiyat. 2017; 9(2): 1121-1096.