Year 2018, Volume 10 , Issue 1, Pages 39 - 67 2018-04-30

BİLİMSEL TEFSİRE FARKLI BİR YAKLAŞIM: ZAĞLÛL NECCÂR ÖRNEĞİ
READING THE QUR'ANIC VERSES ABOUT THE UNİVERSE FROM THE WINDOW OF A SCIENTIST –THE EXAMPLE OF ZAGHLOUL EL-NAGGAR-

Abdullah TEMİZKAN [1]


Kur’ân'da kâinatla ilgili âyetleri modern bilimin ışığında okuyan bilim adamlarından biri Zağlûl Neccâr’dır. Bu çalışmada, bilimsel tefsîr/iʽcâz konusunda öne çıkan katı, esnek ve dengeli yaklaşımları tahlil ve tenkîde tabi tutan Zağlûl Neccâr’ın görüşleri incelenecektir.

               Bilimsel tefsîrde dengeli bir yaklaşım sergileyen Neccâr, ilmî iʻcâz ile bilimsel tefsîri birbirinden ayırmaktadır. Zira bilimsel tefsîrde teoriler ve bilimsel gerçekler kullanılırken, ilmî iʻcâz’da sadece bilimsel gerçeklere yer verilmektedir. Kevnî âyetleri bilimsel gerçekleri kullanmak sûretiyle yorumlamaya çalışan Neccâr, bu yorumlarıyla kevnî âyetlerin anlam zenginliğini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Zağlûl Neccâr, semâ, yerküre, hayvan, bitki ve insan gibi varlık sahalarıyla ilgili âyetleri ilmî iʻcâz bağlamında açıklamıştır. Onun, bilimsel tefsîrle ilgili çıkarımlarını konulu veya bir tür işârî tefsîr olarak değerlendirmek mümkündür.

 

               Jeoloji alanında önemli başarılara imza atan bir bilim adamının Kevnî âyetlere ilişkin özgün yorumlarının ortaya konulması bu çalışmanın öncelikleri arasında yer almaktadır.


Zaghloul El-Naggar is one of the scientists who reads the Qur'anic verses about the universe in the light of the modern science. In this study, the views of Zaghloul Neccâr, who analyzes and criticizes the rigid, flexible and balanced approaches to scientific Tafsîr/I'jaz, will be examined.

 

               Zaghloul El-Naggar has a balanced approach to Scientific tafsîr and he separates scientific i’jâz from scientific tafsîr. Because while theories and scientific facts are used in the scientific tafsîr, only the scientific facts are hand led in the scientific i'jâz. Neccâr, who attempts to interpret the Qur'anic verses related to the universe (kevnî) by using scientific facts, aims to reveal the richness of the meanings of the kevnî verses with these interpretations. Zaghloul El-Naggar explains the verses related to the element of the universe such as the sky, the earth,  animal, plant and human being in the context of the scientific i'jâz. His inferences about the scientific tafsîr may be considered as either a thematic tafsîr or a sûfî tafsîr.

               It is one of the priorities of this work to put forward the original interpretations of the kevnî verses of a scientist who has made significant achievements in the field of geology.

 

  • Akbaş, Ahmet, Prof. Dr. Zağlûl en-Neccâr ile Bilimsel Tefsîr Üzerine, Nidâ Yayınları, İstanbul 2017. .........., “Bilimsel Tefsîre Dair Tartışmaların Güncel Değeri”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, 2016/3, Yıl:7, Cilt:7, sayı:15. Alûsî, Mahmud b. Abdullah, Rûhu’l-Meânî fi Tefsîri’l- Kur’âni’l-Azîm ve’s-Seb’il-Mesânî, thk. Heyet, Muessesetu’r-Risale, Beyrût 2010. Ateş, Abdurrahman, “ Geçmişten Günümüze Bilimsel Tefsîr Okulu”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi II, 2002. Sayı:4. Beğavi, Muhammed Hüseyin b. Mesud, Meâlimu’t-Tenzîl, thk. Heyet, Dâru Tiybe, Riyâd 1409. Beyzâvî, Nasiruddîn Ebu Saîd Abdullah b. Ömer b. Muhammed, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, thk. Muhammed Subhî b. Hasan Hallaf, Mahmud Ahmed Atrûş, Dâru’r-Reşîd, Beyrût 2001. Cündioğlu Dücane, “Tefsîrde Helenizm ‘Bilimsel Tefsîr’ Zaafı ve Eleştirisi”, Bilgi ve Hikmet, Güz, 1993/4. Demir, Şeyhmus, Kur’ân’ın Yeniden Yorumlanması, İnsan Yay., İstanbul 2002. ……..,“Kurân’ın Bilimsel Veriler Işığında Yorumlanmasına Eleştirel Bir Yaklaşım” Tarihten Günümüze Kur’ân’a Yaklaşımlar içinde, İlim Yayma Vakfı Kur’ân ve Tefsîr Akademisi, İstanbul 2010. Demirci, Mehmet, “Zağlûl en-Neccâr’ın Tefsîru’l-Âyati’l-Kevniyyesi Örneğinde Ankebût Sûresi 41. Âyetin İlmî Tefsîr Geleneği Bağlamında Tahlili”, KSÜ. İlahiyat Fak. Dergisi, (25) 2015. Ahmed, Ebû Hacer Ömer, et-Tefsîru’l-İlmî li’l-Kur’ân fi’l-Mîzân, Dâru’l-Medârî’l-İslâmî, Beyrût 2001. Ebu Hayyân, Muhammed b. Yusuf b. Ali b. Yusuf, thk. Mahir Habbûş, el-Bahru’l-Muhît, er-Risale al-Alemiyye, Beyrût 2015. Ebu Suûd, Muhhammed b. Muhammed el-Amadî, Muessetu Tarihi’l-Arabî, Beyrût 2010. Güllüce, Veysel, Bilimsel Tefsîrde Usûl, Aktif Yayınevi, Erzurum 2007. el-Hûlî, Emîn Menahîcü’t-tecdîd fi’n-nahvi ve’l-belağa ve’t-tefsîr ve’l-edeb, Dâru’l-Marife, Kahire 1961. İbn Atiyye, Ebu Muhammed Abdulhak b. Ğalib, el-Muharreru’l-Vecîz fi Tefsîri’l-Kitâbi’l-Azîz, thk. Abdusselâm Abduşşâfî Muhammed, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrût 2011. İbn Cevzî, Ebu’l-Ferec Abdurrahman b. Ali b., Zâdu’l-Mesîr fi İlmi’t-Tefsîr, thk. Abdurrezzak el-Mehdî, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrût 2010. İbn Kesir, Ebû’l-Fidâ İsmail b. Ömer el-Kureşî el-Basrî ed-Dımaşkî, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, thk. Muhammed İbrahim el-Benna, Dâru İbn Hazm, Beyrût 1998. J.J.G., Jansen, Kur’ân’a Bilimsel-Filolojik-Pratik Yaklaşımlar, çev.Halilrâhman Açar, Fecr Yayınevi, Ankara 1993. el-Karadavi, Yusuf, Keyfe Neteâmelu maa'l-Kur'ân'i'l-Azim, Dâru'ş-Şuruk, Kahire 2009. el-Kurtûbî , Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekir, el-Camiu’l-Ahkâmi’l-Kur’ân, thk. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Turkî, Müessesetü’r-Risale, Beyrût 2013. Maturidî, Ebu Mansûr, Muhammed b. Muhamed b. Mahmud, Te’vilatu’l-Kur’âni’l-Azîm, thk. Fatima Yusuf el-Haymî, Muessesetu’r-Risâle Nâşirûn, Beyrût 2004. Neccâr, Zağlûl, Tefsîru’l-Ayati’l-Kevniyye fi’l-Kur’âni’l-Kerim, Mektebetu’ş-Şurûki’d-Devliyye, Kahire 2007. ..........., es-Semâ fi’l-Kur’âni’l-Kerîm, Dâru’l-Ma’rife, Beyrût 2008. ………, el-Arz fi’l-Kur’âni’l-Kerîm, Dâru’l-Ma’rife, Beyrût 2006. ………, el-Hayvan fi’l-Kur’âni’l-Kerîm, Dâru’l-Marife, Beyrût 2005. ............, Haza Hüve’l-Kur’ân, Dâru’l-Marife, Beyrût 2014. ………, Medhal ilâ Dirâseti’l-İ’câzi’l-İlmî fi’l-Kur’âni’l-Kerîm ve’s-Sünneti’n-Nebeviyyeti’l-Mutahhara, Dâru’l-Marife, Beyrût, 2009. http://www.elnaggarzr.com er-Râzî, Fahruddîn Ebû Abdillah Muhammed b. Ömer, Mefâtihu’l-Ğayb, Dâru’l-Fikr, Beyrût 2005. Sallâbî, Ali Muhammed Muhammed, el-Mu’cizetu’l-Hâlide el-İ’câzu’l-İlmî fi’l-Kur’âni’l-Kerîm, Dâru İbn Kesîr, Beyrût 2013. eş-Şa’ravî, Muhammed Mütevellî, Tefsîru’l-Kurân, Medya protec, Kahire 2016. Gezer, Süleyman, Kur’ân'ın Bilimsel Yorumu, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2009. Şelebî, Hind, et-Tefsîru’l-İlmî li’l-Kur’âni’l-Kerîm beyne’n-Nazariyyat ve’t-Tatbîk, Matbaatu Tunus, Kartac, 1985. Şevkanî, Muhammed b. Ali b. Muhammed, Fethu’l-Kadîr, Dâru’l-Vefa, Kahire 2014. Taberî, Ebu Cafer Muhammed b. Cerîr, Camiu’l-Beyan an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, thk.Heyet, Dâru’s-Selâm, Kahire 2008. İbn Aşur, Tahir Muhammed, et- et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, Dâru Sahnûn li’n-Neşr ve’t-Tevzi’, Tunûs trs. Tayyâr, Müsaid b. Süleyman b. Nasır, el-İ’câzu’l-ilmî ila Eyne, Dâru İbn Cevzî, Riyad 1433. Tirmizi,Muhammed b. Îsâ, Sunenu’t-Tirmîzî, thk.Ahmed Muhammed Şâkir, Muhammed Fuad Abdulbakî, Şirket Mektebe ve Matbaa Mustafa el-Babî el-Halebî, Kahire 1975.Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, Eser Kitabevi, yy. trs. Zehebî, Muhammed Hüseyin, et-Tefsîr ve’l-Müfess,rûn, Dâru’l-Erkam, Beyrût trs. http://www.elnaggarzr.com
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdullah TEMİZKAN (Primary Author)
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2018

ISNAD Temi̇zkan, Abdullah . "BİLİMSEL TEFSİRE FARKLI BİR YAKLAŞIM: ZAĞLÛL NECCÂR ÖRNEĞİ". Şarkiyat 10 / 1 (April 2018): 39-67 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.370603