Year 2018, Volume 10 , Issue 2, Pages 610 - 624 2018-05-30

HİNT ALT-KITASININ DİNİ VE KÜLTÜREL YAPISININ ŞEKİLLENMESİNDE ARİLERİN ROLÜ

Halide Rumeysa KÜÇÜKÖNER [1]


Hint alt-kıtası dünyanın en kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Bu topraklar, binlerce yıldan beri içerisinde sayısız etnik, dinsel, mezhepsel farklılığı barındırmış, çeşitli inanç ve kültürler bir arada yaşamış, birbirlerinden etkilenmiş, yeni kültür sentezleri üretmişlerdir. Bölge dokusuna en fazla etki eden unsurlardan biri de M.Ö. 1250ler’den itibaren alt-kıtaya kavimler halinde göç ettiği düşünülen Ariler olmuştur. Aryan kültürü benliğini Hindistan’ın temel kültürel değerlerinin ve dini yapılarının neredeyse tümüne işletmiştir. Bu medeniyet, tasavvur edilemeyecek derecede hızlı ve etkili bir biçimde Hint kültürünü etkisi altına almış, başlarda Hinduizm’in nüveleri sayılan ya da Hinduist bir geleneği temsil eden Harappa dinini, Brahmanizmi ve devamında Hinduizmi derinlemesine etkilemiştir. Bölge yerli kültürü olan Dradviyen kültürle aralarında karşılıklı bir kültür aktarımı gerçekleşmiş ve bu birleşme alt-kıta inançlarının amentüsü sayılan “tenasüh” inancının doğmasının yanı sıra sınıflı bir toplumsal yapısının, alt-kıta kültürüne bir daha çıkmayacak derecede yerleşmesine neden olmuştur. Aynı şekilde batıni karakterli İslam mezheplerinde söz konusu olan tenasüh inancı ve sınıflı sosyal yapı bu kültürün diğer medeniyetlere de etkilerindendir.

Aryanlar, Hindistan, Hinduizm, Vedik kültür
  • 1.“Syncretism”, Concise Oxford English Dictionary, Oxford University Press, 2004. 2. Agrawal, Ravi, “India’s Caste System: Outlawed, But Still Omnipresent”, 24 February 2016, http://edition.cnn.com/2016/02/23/asia/india-caste-system/index.html, Erişim tarihi: 15.10.2017. 3. Allchin, Bridget and Raymond, The Birth of Indian Civilization, yy. 1968. 4. Altuner, İlyas, “Upaşinad Metinlerinde Varlık Düşüncesi” Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sy: 6, Ekim 2015, s. 133-160. 5. Anthony, David, “The Archaeology of Indo-European origins”, Journal of Indo-European Studies, 19, 1991, 193-222. 6. Aydın, Fuat, Hint Dini Düşüncesinde İnsanın Özgürlük Arayışı, Ankara 2013. 7. Bayur, Yusuf Hikmet, Hindistan Tarihi -İlk Çağlardan Gürkanlı Devletinin Kuruluşuna Kadar-, I-III, Ankara 1987, 8. Cereceda, Rafa, “How India’s Caste System Works”, http://www.euronews.com/2016/02/23/delhi-water-protests-expose-india-s-ever-present-caste-system, Erişim tarihi: 15.10.2017. 9. Chakrabarti, D. K, "Iron in early Indian literature". Journal of the Royal Asiatic Society, 1979, 22-30. 10. Çağdaş, Kemal, “Upanishadlar”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, c. XIX, sy: 3- 4, Temmuz - Aralık 1961, s. 143-163. 11. Devoto, G., Origini Indeuropee, Floransa 1962. 12. Dumézil, George, Servius et la Fortune, Paris 1943. 13. Elia de, Mircea, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, I-III, İstanbul 2009. 14. Garvie, A. E. “Polytheism” Enclopedia of Religion, X, 112-114. 15. Gimpera, Bosch, P., Les Indo-Européens çev. R. Lantier, Paris 1961. 16. Gündüz, Şinasi, Din ve İnanç Sözlüğü, Ankara 1998. 17. Javonillo, Charise Joy, “Anlaşılmaz, İbret Verici ve Deşifre Edilmemiş Yönleriyle İndus Vadisi Medeniyeti”, çev. Yalçın Kayalı, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı/No.7, Nisan 2015: 191-206. 18. Johnson, Gordon, Hint Dünyası Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi (Cilt X), çev. M. Pekin İstanbul 1998. 19. Joshi, A.P., Srinivas M. D., Bajaj. J., K., “An Illustrated Presentation on Religious Demography of India Updated up to 2001” New Delhi 2005. 20. Kaynar, Nilgün, “Eski Yunanistan Uydurmacası Nasıl İmal Edildi?”, Usûl İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı 7 (Ocak- Haziran 2007), 188-190. 21. Krishnamurti, Bhadriraju, The Dravidian Languages, UK 2003. 22. Margul, Tadeusz, “Hint İnek Tapımının Bugünkü Durumu”, çev. Ali İhsan Yitik, Aynur Yıldız, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2 (2012), s. 301-320. 23. Marshall, John, Mohenjo-Daro and Indus Culture, Londra 1931, I-III. 24. Raju, P. T., Chan, W.-t., Kitagawa, J. M., Faruki, İ. R., Asya Dinleri, çev. A. Davudoğlu, İstanbul, 2001. 25. Rousseau, Hérve, Dinler Tarihi ve Sosyal incelemeler, çev. Osman Pazarlı İstanbul 1970. 26. Schrader, O, Reallexikon der İndogermanische Altertumskunde, Berlin 1917. 27. Upanishadlar, çev. Korhan Kaya, İstanbul 2016 28. Usta, Sadık, Dünyayı Değiştiren Düşünürler, I. Cilt: Hint Vedalar’ından Giordano Bruno’ya, İstanbul 2013. 29. Valmiki, Ramayana Hint Destanı, çev. Korhan Kaya, Ankara 2002. 30. Witzel, M. “Autochthonous Aryans? The Evidence from Old Indian and Iranian Texts”, Electronic Journal of Vedic Studies (EJVS) 2001, 1-115. 31. Yitik, Ali İhsan, “Hinduizm”, Yaşayan Dünya Dinleri, ed. Şinasi Gündüz, Ankara 2010.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Halide Rumeysa KÜÇÜKÖNER
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 30, 2018

ISNAD Küçüköner, Halide Rumeysa . "HİNT ALT-KITASININ DİNİ VE KÜLTÜREL YAPISININ ŞEKİLLENMESİNDE ARİLERİN ROLÜ". Şarkiyat 10 / 2 (May 2018): 610-624 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.344516