Year 2018, Volume 10 , Issue 2, Pages 598 - 609 2018-05-30

ARAP DİLİNDE SANATKARANE BİR LÜGAT TÜRÜ: MÜŞECCER

Mehmet Nafi Arslan [1]


Arap dilinde kelimelerin zincirleme olarak birbiriyle izah edildiği lügat türü müşeccer olarak bilindiği gibi müdâhal ve müselsel isimleriyle de anılmaktadır. Bu çalışmada öncelikle müşeccer kelimesinin lügat anlamı izah edilmiş, bir lügat türü olarak tanımına yer verilmiş, bu türün tarihçesi üzerinde durulmuş, son olarak da müşeccer türünde yazılmış belli başlı eserlerin metotları incelenmiştir.
Arap dili, lügat, müşeccer, mudahal
 • Demirayak, Kenan, Arap-İslam Edebiyatı Literatür Bilgisi, İstanbul 2016.
 • Durmuş, İsmail, “İbnü’l-A‘râbî, Ebû Abdullah”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul 1999.
 • ______, “Müşeccer”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul 2006.
 • el-Eşterkûnî, Muhammed b. Yûsuf b. Abdillâh, el-Müselsel fî Ğarîbi Luğati’l-‘Arab, thk. Muhammed Abdulcevâd, Vizâretu’s-Sakâfe ve’l-İrşâdi’l-Kavmî, tsz.
 • Gulâmu Sa‘leb, Ebû Ömer ez-Zâhid, el-Müdâhal fi’l-luğa, thk. Muhmmed Abdülcevâd, Mektebetü’l-Anclû el-Mısriyye, tsz.
 • İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem, Lisânü’l-‘Arab, nşr. Dâru Sâdır, Beyrut 1414.
 • İkbâl, Ahmed eş-Şarkâvî, Mu‘cemu’l-me‘âcim, Beyrut 1407/1987.
 • Kılıçlı, Mustafa, “Kazzâz”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul 2002.
 • el-Luğavî, Ebu’t-Tayyib, Şecerü’d-dür fî tedâhuli’l-kelâm bi’l-me‘âni’l-muhtelife, thk. Muhammed Abdulcevâd, Dâru’l-me‘ârif, tsz.
 • Muhammed, Hüseyin Abdülhâdi, “Gulâmu Sa‘leb”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul 1996, XIV, 188.
 • er-Râfi‘î, Musatafa Sâdık, Târihu Âdâbi’l-‘Arab, nşr. Dâru Kitâbi’l-‘Arabî, tsz.
 • es-Suyûtî, Celâluddîn, el-Müzhir fî ‘ulûmi’l-luğa ve envâ‘ihâ, thk. Fuâd Ali Mansûr, Dâru’l-kutubi’l-‘ilmiyye, Beyrut 14181998.
 • Tüccar, Zülfikar, “el-Eşterkînî”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul 1995.
 • Yakub, Emîl Bedi‘, el-Me‘âcimu’l-lugaviyyeti’l-‘Arabiyye (Bedâetuhâ ve tatavvuruhâ), Daru’l-‘ilmi li’l-melâyin, Beyrut, 1985.
 • ez-Zebîdî, Muhammed Murtazâ, Tâcü’l-‘arûs min cevâhiri’l-kâmûs, thk. Komisyon, Dârü’l-Hidâye tsz.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Nafi Arslan
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 30, 2018

Bibtex @research article { sarkiat363331, journal = {Şarkiyat}, issn = {}, eissn = {1308-9633}, address = {}, publisher = {Şarkiyat Araştırmaları Derneği}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {598 - 609}, doi = {10.26791/sarkiat.363331}, title = {ARAP DİLİNDE SANATKARANE BİR LÜGAT TÜRÜ: MÜŞECCER}, key = {cite}, author = {Arslan, Mehmet Nafi} }
APA Arslan, M . (2018). ARAP DİLİNDE SANATKARANE BİR LÜGAT TÜRÜ: MÜŞECCER. Şarkiyat , 10 (2) , 598-609 . DOI: 10.26791/sarkiat.363331
MLA Arslan, M . "ARAP DİLİNDE SANATKARANE BİR LÜGAT TÜRÜ: MÜŞECCER". Şarkiyat 10 (2018 ): 598-609 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sarkiat/issue/36710/363331>
Chicago Arslan, M . "ARAP DİLİNDE SANATKARANE BİR LÜGAT TÜRÜ: MÜŞECCER". Şarkiyat 10 (2018 ): 598-609
RIS TY - JOUR T1 - ARAP DİLİNDE SANATKARANE BİR LÜGAT TÜRÜ: MÜŞECCER AU - Mehmet Nafi Arslan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26791/sarkiat.363331 DO - 10.26791/sarkiat.363331 T2 - Şarkiyat JF - Journal JO - JOR SP - 598 EP - 609 VL - 10 IS - 2 SN - -1308-9633 M3 - doi: 10.26791/sarkiat.363331 UR - https://doi.org/10.26791/sarkiat.363331 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Şarkiyat ARAP DİLİNDE SANATKARANE BİR LÜGAT TÜRÜ: MÜŞECCER %A Mehmet Nafi Arslan %T ARAP DİLİNDE SANATKARANE BİR LÜGAT TÜRÜ: MÜŞECCER %D 2018 %J Şarkiyat %P -1308-9633 %V 10 %N 2 %R doi: 10.26791/sarkiat.363331 %U 10.26791/sarkiat.363331
ISNAD Arslan, Mehmet Nafi . "ARAP DİLİNDE SANATKARANE BİR LÜGAT TÜRÜ: MÜŞECCER". Şarkiyat 10 / 2 (May 2018): 598-609 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.363331
AMA Arslan M . ARAP DİLİNDE SANATKARANE BİR LÜGAT TÜRÜ: MÜŞECCER. Şarkiyat. 2018; 10(2): 598-609.
Vancouver Arslan M . ARAP DİLİNDE SANATKARANE BİR LÜGAT TÜRÜ: MÜŞECCER. Şarkiyat. 2018; 10(2): 609-598.