Year 2018, Volume 10 , Issue 2, Pages 690 - 707 2018-05-30

İSLAM HUKUKUNA GÖRE KADININ HÂKİMLİĞİ

Bekir Karadağ [1]


Bu çalışmada İslam hukukuna göre kadının hâkim olabilmesinin imkânı ele alınmaktadır. Kadının hâkim olabilmesi hakkında fakihler arasında müspet, menfi ve ikisi arasında olmak üzere üç temel görüş ortaya çıkmıştır. Konu hakkında oluşan görüşler ele alınmış ve deliller incelenmiştir. Her üç görüşün ayet ve hadislerden delilleri bulunmakla beraber kadının bu vazifeyi yapması ile ilgili doğrudan bir nass bulunmamaktadır
İslam Hukuku, fakih
  • EL-KÂSÂNÎ, Ebû Bekr Alaeddin Ebû Bekr b. Mes‛ûd b. Ahmed el-Hanefi (1406/1986). Bedâi‛ü’s-Sanâi‛ fî Tertîbi’ş-Şerâi‛, YY: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye. KUDÛRÎ, Ebü’l-Hüseyin Ahmed b. Ebî Bekr Muhammed b. Ahmed (1427/2006). Mevsûatü’l-Kavâidi’l-Fıkhiyyeti’l-Mukârene (et-Tecrîd),Thk: Muhammed Ahmed Sirâc, Ali Cum‛a Muhammed, Kahire: Dâru Selâm. EL-MÂVERDÎ, Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb Basrî (TY). el-Ahkamü’s-Sultâniyye, Kahire: Dâru’l-Hadîs.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Bekir Karadağ (Primary Author)
Institution: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 30, 2018

ISNAD Karadağ, Bekir . "İSLAM HUKUKUNA GÖRE KADININ HÂKİMLİĞİ". Şarkiyat 10 / 2 (May 2018): 690-707 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.370840