Year 2018, Volume 10 , Issue 4, Pages 1328 - 1353 2018-12-30

THE COMPARISON WİTH QURAN CONSCİOUS TAFSİR AND THE QURAN'S SUPREME MAAL
SÜLEYMAN ATEŞ VE ABDULLAH PARLIYAN’IN MEALLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Mehmet YOLCU [1] , Ayşe TOKAY [2] , Ayşenur BIÇAK [3]


The Qur'an is the main source of our supreme religion, the books most read and translated most. One of the biggest goals of Muslims is to understand the Qur'an in the most correct way and to put it into his life. This request has been instrumental in translating the Qur'an into Turkish and making dozens work of Maal.

Because of the large number of Maals, they also need to be carry out studies on them and carefully examined. For this reason, in this study, Süleyman Ateş and Abdullah Parlıyan's Maals, which are written in quite different forms in terms of style and method, have been examined. The common and different aspects of the works are emphasized.

Yüce dinimizin ana kaynağı Kur’ân-ı Kerîm en çok okunan ve çevirisi en çok yapılan kitapların başında gelmektedir. Müslümanların en büyük gayelerinden biri de Kur’ân’ı en doğru şekilde anlamak ve onu hayata geçirmektir. İşte bu istek Kur’ân’ın Türkçeye çevrilmesine ve onlarca meâl çalışmasının yapılmasına vesile olmuştur.

Meâllerin sayıca fazla olması onların titizlikle incelenmesini ve üzerinde çalışmalar yapılmasını da gerektirmiştir. Bu sebeple bu çalışmada, üslup ve yöntem açısından birbirinden oldukça farklı şekillerde yazılan Süleyman Ateş ve Abdullah Parlıyan’a ait meâller incelenmiştir. Eserlerin ortak ve farklı yönleri üzerinde durulmuştur.

 • Akdemir, Salih. Cumhuriyet Dönemi Kur’ân Tercümeleri (eleştirel bir yaklaşım). Ankara: 1989.
 • Altuntaş, Mehmet. “Mukâtil b. Süleyman’ın Tefsirinde İsrâiliyat ve Hurûf-ı Mukattaa Hakkındaki Yorumları”. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13/13 (2008): 129-158.
 • Arslan, Gıyasettin. “Türkçe Kur’ân Meâllerinde Kaynak Dilin Egemenliği Sorunu (Halil Altuntaş- Muzaffer Şahin örneği)”. Kur’ân Meâlleri Sempozyumu -Eleştiriler ve Öneriler (İzmir 2003), 475-494. İzmir: 1/2007.
 • Ateş, Süleyman. Kur’ân-ı Kerim’in Yüce Meâli. Ankara: Hayat Yayınları, 2017.
 • Bilmen, Ömer Nasuh. Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Meâli Âlisi ve Tefsiri. İstanbul: Nesa Basın Yay. 1996.
 • Cerrahoğlu, İsmail. Tefsir Usulü. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2013.
 • Çantay, Hasan Basri. Kur’ân’ı Hâkim ve Meâli Kerîm. İstanbul: 2. Baskı, B. Basın Yay., 2008.
 • Demirci, Muhsin. Tefsirde Metodolojik Sorunlar. İstanbul: İFAV Yayınları, 2017.
 • Duman, M. Zeki. Nüzulunden Günümüze Kur’an ve Müslümanlar. Ankara: Fecr Yayınları, 1996.
 • Duman, M. Zeki. “Kur'an'da Neshe Delil Gösterilen ve Mensûh Addedilen Ayetlerin Mana Yönünden Yeniden Gözden Geçirilip Değerlendirilmeleri”. Bilimname: Düşünce Platformu, 7/17, 2009, ss. 9-50.
 • Durmuş, Zülfikar. “Muhammed Hamîdullah’ın Aziz Kur’ân Adlı Meali Üzerine Tetkikler”. Kur’ân Meâlleri Sempozyumu -Eleştiriler ve Öneriler-, (İzmir 2003), 69-86. İzmir: 2/2007.
 • Durmuş, Zülfikar. Kur’ân’ın Türkçe Tercümeleri -Aziz Kur’ân ve İnsanlığa Son Çağrı Örneği-. İstanbul: Rağbet Yayınları, 2003.
 • Dursun, Ahmet. “Bir Karşılaştırma Örneği: Risale-i Nur’daki Meâl Örnekleri ve Mehmet Akif Meâli”. Direnen Meal Akif Meâli Uluslararası Sempozyum (2016), 279-297.
 • Fazlu’r-Rahman. Ana Konularıyla Kur’ân. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2016.
 • Işıcık, Yusuf. Kur’ân Meâli. Konya: 2. Baskı, Konya İlahiyat Dergisi Yay. 2010.
 • Mukâtil b. Süleyman. Kur’an Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İşaret Yayınları, 2016.
 • Öztürk, Mustafa. Kur’ân-ı Kerim Meâli Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2015.
 • Öztürk, Mustafa. Meal Kültürümüz. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2011.
 • Öztürk, Yaşar Nuri. Kur’ân’ı Kerim ve Meâli. İstanbul: Yeni Boyut Yayınları, 2005.
 • Parlıyan, Abdullah. Kur’ân-ı Kerim’in Özlü Tefsiri -Tefsirlerin Özü-. Konya: Konya Kitapçılık, 2003.
 • er-Rağıp el-İsfahanî. Müfredat Kur’ân Kavramları Sözlüğü. Çev. Abdulbaki Güneş - Mehmet Yolcu. İstanbul: Çıra Yayınları, 2012.Şâtibi. El Muvaffakat İslâmî İlimler Metodolojisi. İstanbul: İz Yayıncılık, 2010.
 • Şener, H. İbrahim. “Cumhuriyet Dönemi Kur’ân Meâllerine Günümüz Türkçesi Açısından Yaklaşım”. Kur’ân Meâlleri Sempozyumu – Eleştiriler ve Öneriler- (İzmir 2003), 343-360. İzmir: 2/2007.
 • Tok, Fatih. “Ebu Hanîfe’ye Göre Kur’ân Tercümesi”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi: 2/2015, ss. 269-292.
 • Türe, İskender. Zülkarneyn Kur’ân’da Uzaya Seyehati Anlatılan İnsan. İstanbul: Ötüken Yayınevi, 1998.
 • Yargıcı, Atilla. “Tefsirde İsrailiyat Konusuna Eleştirel Bir Yaklaşım”. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi: 15. 2006, ss. 51-65.
 • Yavuz, Ali Fikri. Kur’ân-ı Kerîm ve İzahlı Meâli Âlisi (Türkçe Anlamı). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı, 2013.
 • Yazıcı, Ahmet. Türkçe Tefsir Çalışmalarında Klasik-Modern Algısı Ömer Nasuhi Bilmen Süleyman Ateş Örneği. İstanbul: Ravza Yayınları, 2014, ss. 319-348.
 • Yazıcı, İshak. Edip Yüksel ve Muhammed Esed’in Meâllerine Eleştirel Bir İnceleme. Kur’ân Meâlleri Sempozyumu -Eleştiriler ve Ön1eriler- 1/2007, İzmir 2003.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4501-4399
Author: Mehmet YOLCU (Primary Author)
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4596-6103
Author: Ayşe TOKAY
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3776-1201
Author: Ayşenur BIÇAK
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2018

ISNAD Yolcu, Mehmet , Tokay, Ayşe , Bıçak, Ayşenur . "SÜLEYMAN ATEŞ VE ABDULLAH PARLIYAN’IN MEALLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Şarkiyat 10 / 4 (December 2018): 1328-1353 . https://doi.org/10.26791/sarkiat.459998